عملیات نمکزدائی ازنفت خام

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫91 از 5)
Loading...

مراحل تفكیك قطرات آب از نفت خام:

Cougulation : ناپایدار كردن سطح قطرات در نتیجه جذب مواد تعلیق شكن

Flocculation :تجمع و نزدیكی قطرات آب

Sedimentation : پیوستن قطرات و ته نشینی آنها

نقش دی مولسیفایر در تفكیك گر الكتروستاتیك

1-    موانع شیمیایی را از روی سطح قطرات بر میدارد.

2-    نیروی كشش سطحی اطراف قطره را افزایش و الاستیسیتی را كم میكند.

3-    انتخاب دی مولسیفایر تابع نوع فرآیند تفكیك و نوع نفت است.

4-    زمان همجواری مواد دیمولسیفایر با نفت نمكی باعث بالا رفتن راندمان جداسازی خواهد شد.

مكانیزم تفكیك امولسیون نفت خام ابتدا با تغییر خواص سطحی قطرات پراكنده شروع میشود . نفوذ دی مولسیفایر، موجب افزایش كشش سطحی قطرات شده و در نتیجه بخشی از سطح با وارد شدن فشار به صورت مسطح در میآید. قطرات به یكدیگر نزدیكتر شده و برای مدت كوتاهی در تماس بسیار نزدیك (بفاصله كمتر از 100 آنگستروم) قرار میگیرند كه چنانچه در این مدت انرژی كوچكی به آنها وارد شود به یكدیگر پیوسته و در غیر اینصورت دوباره دور میشوند با رشد قطرات، فاز سنگین ته نشین میگردد. در دمای بالا ویسكوزیته هر دو فاز و بویژه فاز نفت شدیدا كاهش مییابد. و طبق قانون استوك سرعت ته نشینی قطرات آب با كاهش ویسكوزیته فاز پیوسته افزایش مییابد . دما بر سرعت تفكیك امولسیون نفت خام در آب تاثیر دارد ولی در مقام مقایسه با امولسیون آب در نفت خام نقش كمتری دارد علت این تفاوت در آنست كه با افزایش دما ویسكوزیته فاز آب كاهش شدیدی نخواهد داشت.

دی مولسیفایر پس از تزریق با فاز نفتی مخلوط شده و در آن حل میشود و سپس بخاطر خاصیت فعالیت سطحی كه ناشی از ساختار قطبی آن میباشد جذب سطح مشترك دو فاز شده و كشش بین سطحی را افزایش و الاستیسیته را كاهش میدهد. افزایش كشش بین سطحی موجب میشود كه قطرات در برابر نیروی وارده از سوی سیال مقاومت داشته باشند. از سوی دیگر كاهش الاستیسیته موجب تسهیل گسستن فیلم فاز جاری و پیوستن قطرات به یكدیگر میشود. برای اینكه دی مولسیفایر بطور موثری عمل كند لازم است امولسیون در معرض انرژی مكانیكی ملایمی قرار گرفته تا اختلاط بخوبی صورت پذیرد و دی مولسیفایر بروی سطح قطرات آب استقرار یابد. چنانچه انرژی مكانیكی وارده به امولسیون بزرگ باشد قطراط بزرگ آب شكسته و به قطرات ریز تبدیل میشوند كه جدا سازی آنها دشوار خواهد شد از سوی دیگر قطرات نفت خام معلق در فاز آبی ریزتر شده و امولسیون پایدار میشود و حجم آن افزایش می یابد. زمان تكمیل اختلاط بسته به نوع و غلظت دی مولسیفایر متفاوت است اما مدت 30 -60 دقیقه برای اختلاط دی مولسیفایر با نفت خام قابل قبول است . انرژی مكانیكی موجب كاهش زمان اختلاط میگردد اما از سوی دیگر موجب ریز شدن قطرات و كندی تفكیك امولسیون میشود.

– پایداری امولسیون تابع اندازه قطرات پراكنده میباشد امولسیون با قطرات ریز، پایداری بیشتری دارد.

-با افزایش زمان اقامت، راندمان تفكیك امولسیون آب در نفت خام بهبود می یابد.

-دما تاثیر مهمی بروی سرعت تفكیك امولسیون آب در نفت خام دارد.

– دی مولسیفایر بروی راندمان و سرعت آبزدایی تاثیر مثبت دارد.

– سرعت آبزدایی بستگی به نوع دی مولسیفایر دارد.

-هر نوع نفت خام نیاز به دی مولسیفایر ویژه داشته و پروسس كردن مخلوط آنها توسط یك دی مولسیفایر راندمان را كاهش میدهد.

نیروهای الكتروستاتیكی

1-    نیروهای قطبی Dipolar Attraction : كشیدگی و حركت جزئی قطرات بسوی یكدیگر ناشی از باردار شدن آنها توسط میدان الكتریكی.

Fp=(6kεE2r6)/d4

ε:  ثابت دی الكتریك نفت خام

E: شدت میدان الكتریكی

r : قطر قطره آب

d : فاصله بین دو قطره

–        نیروی قطبی بروی قطرات بزرگتر تاثیر بیشتری دارد.

–        تاثیر نیروی قطبی با افزایش فاصله بین قطرات از بین میرود.

–        در جدا سازی قطرات آب در water cut% پایین تاثیر نیروی قطبی اندك است.

–        در میدان متناوب نیروی قطبی موجب نوسان قطرات و احیانا چسبندگی به یكدیگر و تفكیك آنها میشود.

2-    نیروی الكتروفورسElectrophoresis: حركت قطره بسوی قطب الكتریكی در میدان یكنواخت.

Fe=Cπ3µεr2Ee2-(σot/ε)

ε:  ثابت دی الكتریك نفت خام

E: شدت میدان الكتریكی

r : قطر قطره آب

C: ضریب ثابت

σo :كنداكتیویته نفت خام

t : زمان

µ: ویسكوزیته

-نیروی الكتروفورس دافعه و جاذبه بین قطره باردار و الكترود میباشد.

– فاصله بین قطرات تاثیری بروی اندازه نیروی الكتروفورس ندارد.

-ویسكوزیته (اثر دما) و كنداكتیویته بروی نیروی الكتروفورس تاثیر دارند.

در ولتاژ بالا قطرات با فركانس نزدیك به فركانس طبیعی خود لرزش میكنند. قطرات در فركانس نزدیك به فركانس طبیعی خود به شكل نامنظم درآمده و براحتی بهم متصل میشوند.

FD=3πµrVv

r : قطر قطره آب

µ: ویسكوزیته

g  : ثابت گراویته

Vv: سرعت عمودی نفت خام

W=1.6πgr3(ρw-ρo)

تفكیك گر AC

در تفكیك گر AC  یك میدان ضعیف بین سطح مشترك و گرید با ولتاژ بالا و یك میدان قوی بین گرید و ارت وجود دارد. تفكیكگر AC قابلیت پذیرش جریان با حجم بالای آب را دارد و از نیروی قطبی برای تماس قطرات و تفكیك آنها استفاده میشود. نیروی الكتروفورس به سبب قطع و وصل شدن جریان ناچیز است. این نوع تفكیك برای جدا سازی قطرات ریز آب مناسب نیست.

آب شستشو Dilution Water

آب مورد استفاده جهت شستشو نفت نمكی قبل از هر كار می‌بایست اكسیژن‌زدایی گردد زیرا اكسیژن آزاد می‌تواند ایجاد خوردگی در لوله‌ها و ادوات موجود نماید لذا یك سیستم هوازدایی توسط خلاء جهت جداسازی اكسیژن از آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین منظور 2 عدد Ejector و یك پمپ خلاء جهت ایجاد خلاء در برج هوا زدا بكار برده می‌شود.

دبی آب ورودی به برج Deaerator توسط یك شیر خودكار كنترل میشود. وقتی سطح آب در Dearator خیلی پایین باشد، (LSLL) فعال خواهد گشت و Alarm در اتاق فرمان ظاهر می‌گردد و باعث توقف پمپ‌های آب شستشو می‌شود.

اگر سطح آب در Deaerator خیلی زیاد شود، شیر خودكار موجود در مسیر آب ورودی از طریق یك سیگنال توسط (LSHH) بسته خواهد شد.

یك سوئیچ (PAH) و نیز یك سوئیچ (PAL) بروی مخزن Dearetor در نظر گرفته شده كه با ایجاد اخطار بهره‌بردار را از وضعیت فشار غیر عادی سیستم آگاه می‌سازد.

از آنجا كه آگاهی از وجود اكسیژن در آب بسیار حائز اهمیت می‌باشد، برروی لوله خروجی یك محل برای نمونه‌گیری از آب تعبیه شده است كه می‌توان نمونه آب را مورد آزمایش قرار داده و از میزان اكسیژن‌ آن مطلع گردید.

به منظور ذخیره نمودن آب شستشو دهنده، یك مخزن Dilution با ظرفیت m3500
(8id ×10h متر) برای مصرف یك روز در نظر گرفته میشود.

خورندگی در اثر وجود اكسیژن در بسیاری از واحدهای نمكزدایی خساراتی به بار می‌آورد به همین منظور مواد شیمیایی  O2 Scavenger ، Corrosion Inhibitor ، Scale Inhibitor و Biocide  به مسیر ورودی مخزن Dilution  تزریق می‌گردد كه وظایف هریك ا.

اكسیژن محلول در آب با عبور از برج Deaerator  از ppm5 به pmm1/0 خواهد رسید ولی نیاز است كه اكسیژن محلول در آب به ppm 01/0   كاهش یابد به همین منظور با تزریق ماده O2 Scarenger به این هدف خواهیم رسید.

یك شاخه از خط گاز سوخت تحت عنوان گاز پتویی، برای جلوگیری از تماس هوا با آب مخزن دایلوشن در نظر گرفته شده است.

برای انتقال آب از مخزن شستشو به مبدل حرارتی آب/آب  و از آنجا به دیسالتر ها از دو دستگاه پمپ گریز از مركز استفاده میگردد كه یكی از این دو عدد پمپ در سرویس بوده و دیگری بصورت Stand By می‌باشد.

اگر سطح آب در مخزن دایلوشن  به حد پایین (Low Level) برسد و یا بیش از حد بالا رود ، یك Alarm در اتاق فرمان ظاهر شده و پمپ را متوقف می‌نماید.

به منظور بازدهی بیشتر در دیسالترهای برقی، آب شستشو از میان یك مبدل حرارتی صفحه‌ای Plate & Frame Heat Exchanger  عبور می‌كند و دمای آب را افزایش خواهد داد.

عملیات نمكزدایی Desalting Process Description

نفت نمكی پس از گرم شدن در مبدل حرارتی و كوره های بطرف نمك‌گیرهای برقی انتقال مییابد.  در حالت عادی دیسالترهای برقی بصورت سری كار می‌كنند برای مشاهده نتایج مختلف می‌توان از حالت موازی نیز استفاده نمود ولی نتایج تجربی در واحد های نمكزدایی نشان داده است كه دیسالترها در حالت سری راندمان بهتری دارند.

نفت خام قبل از ورود به دیسالتر اول ، همراه با مواد تعلیق شكن و آب خروجی از دیسالتر دوم مخلوط می‌گردد .ماده تعلیق شكن برای ته‌نشین نمودن قطرات پراكنده آب در نفت خام استفاده می‌شود اضافه نمودن ماده تعلیق شكن باعث بالا رفتن بازدهی دیسالترها می‌گردد.  بدلیل وجود آب ونمك بالا در دیسالتر مرحله دوم، نیاز است كه آب شستشو به نفت ورودی این دیسالتر تزریق گردد تا میزان نمك را كاهش دهد آب شستشو دهنده پس از عبور از مبدل حرارتی آب/آب  باعث بالا نگه داشتن دمای نفت ورودی به دیسالتر  دوم وكاهش گرانروی آن شده و در نهایت ماده تعلیق شكن بازدهی بهتری در این شرایط خواهد داشت تا لایه‌های واكس را كه اطراف قطرات را پوشانده بخوبی بشكند.

دبی آب تزریقی در دیسالتر دوم بستگی به میزان نفت ورودی در دیسالتر اول دارد به همین منظور یك دستگاه Flow Ratio Indicator و كنترلر (FRIC) سیگنالی از میزان نفت ورودی به كنترل ولو موجود در مسیر آب شستشو ارسال می‌دارد و میزان آب مورد نیاز( 3 تا 5 درصد حجمی) جهت تزریق به نفت را كنترل می‌كند .

به منظور MIX شدن كامل آب ونفت، یك Pressur Differential Control Valve یا همان Mixing Valve ایجاد افت فشار كافی در مسیر آب و نفت می‌كند.

دیسالترهای برقی واحد نمكزدایی  معمولا دارای ابعادی به طول 16 متر و قطر 3 متر می‌باشند ولی بسته به نوع طراحی ممكن است متغیر باشد. در این دستگاه قطرات آب در اثر جریان الكتریكی شارژ می‌گردند و از نفت خام جدا می‌گردند. نفت نمكی پس از عبور از دیسالتر اول  برای رسیدن به میزان استاندارد نمك محلول (29 گ م م) به طرف دیسالتر دوم  انتقال یافته و قبل از ورود به دیسالتر دوم، آب به آن تزریق می‌گردد كه پس از عبور از Mixing Valve به خوبی آب و نفت با یكدیگر Mix می‌گردند.

نفت خام پس از عبور از دیسالتر دوم جهت تبادل حرارت با نفت ورودی، از مبدل حرارتی نفت/نفت عبور می‌كند.

سطح مشترك آب و نفت در دیسالتر مرحله اول  توسط یك دستگاه لول كنترلر كه در مسیر آب خروجی آن قرار گرفته است كنترل می‌گردد.  اگر سطح آب در دیسالتر به حد پایین برسد یك آلارم در اتاق كنترل ظاهر می‌گردد و در همان زمان كنترل ولو آب خروجی بطور كامل بسته خواهد شد.  و اگر سطح آب در دیسالتر به بیشترین حد بالا برسد، باعث Shut down  كارخانه می‌گردد.

یك شیر ایمنی فشار شكن PSV در قسمت بالای دیسالتر قرار دارد كه در هنگام افزایش فشار بیش از فشار طراحی، جریان نفت به مقسم Flare هدایت خواهد شد.

سطح مشترك آب ونفت در دیسالتر دوم بوسیله یك شیر خودكار كه در مسیر آب برگشتی از آن قرار دارد كنترل می‌گردد.اگر سطح مشترك آب و نفت در دیسالتر دوم  به پایین ترین حد ممكن Low Low Level برسد یك Alarm در اتاق فرمان ظاهر می‌گردد و باعث متوقف شدن گردش آب از طریق پمپ‌های برگشتی خواهد شد.

آب زائد جدا شده از نفت در دیسالتر اول بطرف De-Oiling Hydrocyclone
هدایت می‌گردد تا در آنجا قطرات نفت باقی مانده در آب از آن جدا گردد نفت خروجی از مرحله دوم دیسالتر بطرف مبدل حرارتی نفت/نفت هدایت می‌گردد تا علاوه بر انتقال دمای نفت به خط  ورودی واحد، دمای نفت خروجی از واحد كاهش یافته و حباب گاز در مخزن بهره‌برداری آزاد نگردد.

گرم كردن نفت نمكی Heating Salty Crude Oil

هنگامی كه نفت ورودی به نمك‌گیرهای برقی از حرارت بالاتری برخوردار باشد راندمان كار جداسازی نمك از نفت‌خام بالا می‌رود لذا یك دستگاه مبدل حرارتی صفحه‌ای Plat & Frame Heat Exchanger در مسیر جریان برای تبادل حرارت با نفت خروجی واحد در نظر گرفته شده است همچنین برای زمان تعمیرات اساسی این مبدل حرارتی دارای دو خط لوله By Pass برای جریان نفت گرم و نفت سرد میباشد كه جلوی توقف تولید را خواهد گرفت.

جهت ایمنی عملیات، 2 عدد Pressure Safety Valve برای خروجی جریان سرد و گرم طراحی و در نظر گرفته شده است.

از آنجا كه نفت شیرین خروجی از مبدل حرارتی كه می‌بایست مشخصات نفت صادراتی را داشته باشد (نمك 29 گ م م و 15/0 درصد حجمی آب) یك دستگاه Analyzer در مسیر خروجی نفت شیرین در نظر گرفته شده كه هنگام بالا بودن این میزان و شرایط خارج از انتظار Alarm در اتاق فرمان ظاهر شده و همزمان شیر Off-Spec باز می‌گردد و جریان نفت را به مخزن گاززدا برگشت خواهد داد.

در هنگام عبور نفت شیرین از مبدل حرارتی دما به جریان نفت ورودی انتقال می‌یابد و درجه حرارت جریان سرد به 38 درجه سانتی گراد خواهد رسید.

مبدل حرارتی نفت/نفت معمولا برای میزان عادی با بار حرارتی مشخصی طراحی گردیده است . نفت خام پس از عبور از مبدل حرارتی جهت افزایش دما وارد كوره می‌گردد.

كوره  برای بالا بردن دمای نفت از 38 درجه سانتی گراد به 60 درجه سانتی گراد بكار برده می‌شود امروزه از كوره های نوع Indirect Fired Heater بیشتر استفاده میگردد كه در آنها شعله آتش ارتباط مستقیم با لوله نفت نداشته بلكه انتقال حرارت از طریق محلول آب و گلایكول (به ترتیب 80% و 20% ) به نفت خام منتقل میگردد همچنین برای روشن نمودن pilotها و Burner از گاز سوخت استفاده .

گاز سوخت قبل از ورود به سیستم مشعل (Burner) می‌بایست گرم شود لذا به همین منظور لوله گاز سوخت ابتدا از حمام محلول گلیكول و آب در كوره عبور كرده و سپس فیلتر و آب گیری می‌گردد.

یك خط By Pass برای كوره در نظر گرفته شده كه لوله ورودی كوره را به خروجی آن متصل می‌سازد تا در هنگام تعمیرات اساسی كوره، نیازی به Shut Down واحد نمكزدایی نباشد.

دو عدد سویچ حرارتی High و Hig  High (TSH & TSHH) در مسیر نفت خروجی كوره قرار گرفته است كه از افزایش بیش از حد حرارت به نفت جلوگیری می‌كند.

وقتی حرارت به حد High برسد یك Alarm در اتاق فرمان ظاهر می‌گردد و هنگامی كه حرارت به High High برسد علاوه بر ایجاد Alarm ، مشعل‌ها خاموش می‌شوند.  برای شرایط ایمن یك عدد PSV در مسیر ورودی نفت خام به كوره قرار داده شده كه نفت را به سیستم بسته Closed Drain هدایت می‌كند.

در شرایط Emergency یك شیر Isolating Valve در مسیر گاز سوخت Energized شده و Burner را خاموش می‌كند دو عدد شیر برقی در زمان Emergency Shutdown باعث این رخ داد در هر دو كوره می‌گردد.

اگر جریان نفت ورودی به كوره‌ها كم گردد یك Flow Switch باعث عملكردن Alarm در اتاق كنترل می‌گردد.

بدلیل احتمال وجود مقدار كمی آب و نیز وجود H2S و CO2 در نفت خروجی از نمكزدایی وجود سیستم‌های كنترل خوردگی در كل سیستم اهمیت دارد به همین منظور از یك Corrosion Coupon و یك Corrossion Probe همراه با Corrosion Transmitter و نشاندهنده برروی خط خروجی واحد استفاده میشود.

افزایش فشار ورودی واحد نمكزدایی Increasing Pressure Of Inlet Feed

نفت خروجی از مخزن گاز زدا، خوراك ورودی واحد نمكزدایی می‌گردد كه بوسیله بوستر پمپ‌ها فشار افزایی می‌گردد .

به منظور جلوگیری از بروز پدیده Cavitation در ورودی پمپهای نفت Booster Pumps در هنگام پایین آمدن سطح نفت در مخزن گاززدا، یك سویچ سطح پایین (LSL) سیگنالی به اتاق كنترل فرستاده ، آلارم می‌دهد و به صورت خودكار بوستر پمپ را تریپ می‌دهد.

اگر به هر دلیل فشار خروجی پمپ افزایش یابد یك سویچ فشار بالا (PSH) در خروجی پمپ فعال می‌گردد كه باعث ارسال Alarm در اتاق فرمان شده و بوستر پمپ را تریپ می‌دهد.  با چرخاندن دكمه push button می‌توان پمپ‌ها را هم از طریق اتاق كنترل و هم از محل پمپ Start و یا Stop نمود به منظور كنترل میزان جریان خروجی پمپ‌های نفت اصلی یك عدد شیر خودكار (FCV) در خروجی پمپ‌ها در نظر گرفته شده است هر گونه توقف اضطراری Shut Down سبب بسته شدن Motorized Valve (on/off Valve) موجود در خط ورودی می‌گردد لذا در هنگام بروز ESD واحد، فرمان بسته شدن شیر مربوطه صادر می‌گردد.

نفت خروجی از پمپ‌ها با فشار بالا (13.8bar) بطرف مبدل حرارتی نفت انتقال می‌یابد.

کلمات جستجو شده: دیسالتر, نمک زدایی از نفت خام, نمك زدايي نفت, ورودی دیسالتر نفتی

نوشته های مرتبط

11 نظر برای عملیات نمکزدائی ازنفت خام

 1. علی
  مهر ۲۶, ۱۳۹۵

  مطالب عالی بود اگر ممکن هست براتون لطف بفرمایید دز مورد طراحی این تجهیز مطالبی به ایمل ارسال کنید.

  باتشکر

 2. سامان
  شهریور ۹, ۱۳۹۴

  با سلام
  با توجه به علاقه مندی بنده به بحث نمک زدایی نفت خام لطفا مطالب مفید در این زمینه برای ایمیل بنده ارسال نمایید.
  ضمنا این سوال برای بنده مطرح هست که آیا فشار عملیاتی مخزن نمک زدایی که معمولا برای مخزن اول در حدود ۱۰ bar تنظیم می شود دلیل خاصی دارد یا در بحث فرآیند تاثیری ندارد و فقط برای با توجه به تنظیم فشار خط است؟

 3. aref
  آذر ۲, ۱۳۹۳

  سلام عالی بود مرسی

 4. ناصری زاده
  مرداد ۲۸, ۱۳۹۳

  با تشکر از مطالب بسیار مفیدی که ارا ئه داده اید از شما خواهشمندم درباره مبدلهای حرارتی لوله ای که از آن برای گرم کردن نفت خام استفاده می شود مطالبی را ارائه دهید خیلی ممنون

 5. kooti saeed
  اسفند ۱۰, ۱۳۹۲

  درجواب جناب اقاي سيدحليم موسوي عرض كنم تزريق بيش از حد ديمولسي فاير موجب كوچكتر شدن قطرات آب نمي گردد بلكه اضافي ديمولسي فاير لايه جديدي بين نفت و آب ايجاد مي كند كه مانع جدا شدن قطرات آب از نفت و رسيدن آنها به فز آبي مي گردد.اينجانب با توجه به تخصص و علاقمندي آمادگي خود را جهت ارتقاء دانش فني مهندسان جوان در خصوص نمكزدايي مي باشم

 6. خسروآبادی
  مهر ۶, ۱۳۹۲

  عالی بود. امیدوارم این گونه مقالات بیشتر و محتوای آن علمی تر شود. یک قسمت هایی از آن کلی گویی شده در حالی که با ارجاع به منابع علمی و یا فنی مستند و بار علمی و فنی آن بیشتر شود

 7. سید حلیم موسوی
  شهریور ۸, ۱۳۹۲

  با سلام
  لطفا در باره عملیات نمکزدایی برام مطلب بفرستید
  ویک سوال:چرا دردیسالتر اگر بیش از حد دمولسی فایر تزریق شود گویند عمل عکس اتفاق می افتد وقطرات آب نمک بیشتر کوچک می شوند

 8. عقیل مروانی
  فروردین ۱۹, ۱۳۹۲

  khob bood

 9. بلال حسن پور
  تیر ۷, ۱۳۹۱

  باسلام مطالب خوبی بود

 10. ehsan
  خرداد ۱۶, ۱۳۹۱

  مطالب بسیار مفیدی بود، امیدوارم بازم در این زمینه مطلب بگذارید

  • وسام
   خرداد ۲۸, ۱۳۹۱

   ممنونم از نظرشما دوست عزیز.
   امیدوارم مطلب بنده برای شما وکلیه علاقمندان به عملیات بهره برداری مفید واقع شده باشد.باتشکر.
   وسام غلامزاده. کارمندشرکت ملی نفت منطقه نفت شهر/ تنگ بیجار

پاسخ دادن به aref لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *