پیگ رانی هوشمند

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫33 از 5)
Loading...

از آنجا که انجام یک کیلومتر پیگ رانی هوشمند در خطوط انتقال گاز به طور میانگین، بیش از یکهزار و ۵۰۰ دلار هزینه دارد، از این رو ساخت این دستگاه با هدف بومی کردن فناوری آن در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته است.
نمونه آزمایشی پیگ هوشمند به وسیله متخصصان داخلی، زیر نظر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران و با همکاری نظارتی منطقه چهار عملیات انتقال گاز برای لوله های ۳۰ اینچ ساخته شده است. دستیابی به فناوری ساخت این دستگاه در داخل می تواند ازخروج مقادیر زیادی ارز جلوگیری کند و صرفه جویی اقتصادی چشمگیری را نیز برای کشور رقم بزند.
از آنجا که این فناوری در داخل کشور هنوز به طور کامل بومی نشده است نشده و انجام آن به وسیله شرکت های خارجی و با صرف هزینه های زیاد انجام می شود، از اینرو ساخت پیگ هوشمند و بومی کردن فناوری آن،از مدت ها قبل در بخش پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفت.
قرارداد ساخت پیگ هوشمند برای لوله های با قطر ۳۰ اینچ، میان مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران و یک شرکت ایرانی امضا شده است، دراین ارتباط، منطقه چهارعملیات انتقال گاز نیزهمکاری های فنی و نظارتی قابل توجهی برای به ثمر رسیدن این طرح داشته است.
نمونه پیگ هوشمند ساخته شده که به وسیله متخصصان یک شرکت ایرانی ساخته شده است، بزودی درحد فاصل تبریز ـ زنجان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پیگ رانی هوشمند هم اکنون به عنوان یک پروژه تحقیقاتی تعریف شده است و سرمایه گذاری چشمگیری نیز برای آن شده است، در حال حاضر نخستین پیگ هوشمند ساخت داخل مورد آزمایش قرار گرفته است و با مثبت بودن نتایج حاصل از آن انتظار می رود بتوان با بومی کردن این فناوری، ضمن رهایی از وابستگی، از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.
انجام پیگ رانی هوشمند علاوه بر مشخص کردن معایب داخل خطوط انتقال گاز، راندمان انتقال را نیز افزایش خواهد داد، در سال گذشته، بیش از ۳۰۰ کیلومتر از خطوط زیرپوشش در این منطقه عملیاتی پیگ رانی هوشمند شد و امسال نیز برای یکصد کیلومتر برنامه ریزی شده است.
پيگرانی معمولی (جاروبک رانی یا تمیز کردن داخل خطوط انتقال) یکی دیگر از راهکارهای افزایش راندمان انتقال گاز در خطوط لوله است و این نوع پیگ رانی، تمیز کننده لوله به شمار می آید و به همین منظور در سال گذشته حدود یکهزار کیلومترخط لوله انتقال گاز درمنطقه چهار عملیات انتقال گاز پیگ رانی معمولی شد.

ساخت سیستم مشخص کننده محل پیگ تمیز کننده(Pig Locator )
با بهره گیری از این سیستم پیچیده که به دیگر بخش های صنعت نفت نیز عرضه شده است، موقعیت پیگ در داخل خطوط انتقال مشخص می شود.
بهره گیری از این سیستم این امکان رافراهم می آورد تا در صورت توقف پیگ در داخل لوله، بتوان بسرعت درمحل توقف پیگ حاضر شد و از قطع احتمالی جریان قطع گاز در داخل خطوط انتقال پیشگیری کرد.
استفاده از سیستم مشخص کننده پیگ در خطوط انتقال، همچنین این امکان فراهم می آورد تا در صورت بروز مشکل در داخل خطوط، دسترسی به محل مورد نظر آسان و سریع انجام پذیرد.
هم اکنون فناوري ساخت دستگاه پيگ هوشمند يا همان تميز کننده خطوط لوله گاز، در انحصار چند کشور پيشرفته دنيا قرار دارد
توپك هاي هوشمند توپك هايي با دقت بالا هستند كه عموما به دو روش فناوري نشتي ميدان مغناطيسي و فناوري امواج ماوراء صوت مي باشد.كه هدف از اين گزارش بررسي روش فناوري نشتي ميدان مغناطيسي (MFL) مي باشد.
در روش MFL روش كار بوسيله تكنيك شار مغناطيسي بوده كه بوسيله القا كردن يك ميدان مغناطيسي در ديواره خط لوله وشناسايي اغتشاشي در ميدان تغييرات در ضخامت خط لوله نمايان ميشود وابزاري است كه اطلاعات دقيقي راجع به مشكلات خطوط لوله از قبيل حفره هاي خورده شده، خرابي هاي مكانيكي، تورفتگي ها، عيوب دندانه دندانه، چين خوردگي خميدگي ها، نواحي سخت و تاول هاي هيدروژني و مكان آنها مي دهند كه جهت ارزيابي عملكرد درست خطوط لوله و پيشبيني استحكام عيوب مربوطه بسيار ضروري است.

توپك هاي هوشمندي با دقت بالا هستند عموماً از فناوري نشتي شار مغناطيسي استفاده مي كنند. توپك راني و پردازش اطلاعات بدست آمده از سيگنا لهاي دريافتي به اندازه اي پيشرفت كرده است كه امروزه كمتر نيازي به در واقع براي كاربرد نشتي شار مغناطيسي 2 در خطوط لوله گازطبعي است
ابزاري است كه اطلاعات راجع به مشكلات خطوط لوله از قبيل حفره هاي خورده شده، خرابي هاي مكانيكي، تورفتگي ها، عيوب دندانه دندانه، چين خوردگي خميدگي ها، نواحي سخت و تاول هاي هيدروژني و مكان آنها، اطلاعات دقيقي مي دهند.
جهت ارزيابي عملكرد درست خطوط لوله پيشبيني استحكام عيوب مربوطه بسيار ضروري است.

جهت ارزيابي عملكرد درست خطوط لوله پي شبيني استحكام عيوب مربوطه بسيار ضروري است. طي سال هاي گذشته توسعه دستگا ههاي بازرسي هوشمند درون لوله باعث پيشرفت تشخيص عيوب و انداز هگيري حدود مكان هاي آسيب ديده در خط لوله شده است. بر اساس روش هاي موجود در آزمايش هاي غير مخرب مانند آزمايش نشتي ميدان مغناطيسي 1 يا آزمايش امواج ماوراء صوت 2 دستگاه هاي مدرن بازرسي قادر به محاسبه پارامتر هاي مهمي مثلmaop گرديده است
حدود استفاده از دستگاه هاي هوشمند به تازگي مشخص شده است. اين محدوده به نوع عيوب – مانند
گودي, برآمدگي يا انواع خوردگي – وابسته است. پيشرفت دستگاه ها براي شناسايي مطمئن عيوب – ترك ناشي
از خستگي, ترك ناشي از تنش 4, عيوب جوش، شيار و غيره – به دليل عدم دست يابي به نيازهاي فني بالا در زمينه نرم افزاري در گذشته ميسر نبوده است.

تكنيك شار مغناطيسي با القا كردن يك ميدان مغناطيسي در ديواره خط لوله و شناسايي اغتشاشي در ميدان كه نمايانگر تغييري در ضخامت خط لوله است ميباشد.

معرفي ابزار ترکيبي جهت پيدا کردن معايب خط لوله

در تشخيص بسياري از انواع معايب خط لوله از تکنولوژي هاي متعددي استفاده مي شود، در اين ميان روش نشت فلوي مغناطيسي (MFL) براي تشخيص برخي معايب مثل خوردگي يکنواخت لوله، و غير يکنواختي ديواره مياني نظير تورق، روش مطلوبي نيست.
تست ماوراء صوت (UT) نيز به همين منوال، قادر به تشخيص حفره هايي که در اثر خوردگي و معايب داخلي ايجاد شده و از جرم يا ساير مواد رسوبي پوشيده شده اند، نمي باشد. شرکت، ROSEN در جهت مقابله با اين محدوديت ها، از ابزاري جديد موسوم به نام تجاري RoCorr•UT استفاده نموده که در آن از هر دو روش تشخيص توأماً استفاده مي شود. با بکار گيري اين تکنولوژي، اطلاعات بسيار مطمئني از جنبه هاي متفاوتي ، از جمله خوردگي فلز و همچنين عيوب جدار لوله، و مشکلات جوشکاري مورد پردازش قرار مي گيرد.
در صورت وجود ضايعات در ديواره داخلي يا خارجي،(MFL) نشت فلوي مغناطيسي را در لوله آشکار مي کند. از آنجا که اين نشتي توسط حسگرهايي ثبت مي شوند، محل ضايعات، همچنين عمق، طول و پهناي خوردگي ثبت شده فلز را ميتوان با دقت از آن رديابي کرد.
نتايج ثبت شده توسط اين ابزار تشخيص، در مقياس بزرگتر از خود ضايعات بوده و قابل تفسير است. لذا اين تکنولوژي براي تشخيص ضايعات حتي بسيار کوچک نيز کاملاً مناسب است. اين موضوع نقطه قوت تکنولوژي MFL، در عين حال نقطه ضعف روش تشخيص UT است که قاعدتاً قادر به تشخيص ضايعات کوچکتر از 10 تا 20 ميليمتر نمي باشد. از آنجا که ذرات اضافي و رسوبات موجب انحراف شعاع هاي ماوراء صوت مي شوند، اطلاعات در مورد ضايعات کوچک در اين روش نيز به اين ترتيب قابل استناد نمي باشد.

نقطه قوت تست ماوراء صوت (UT) در اندازه گيري مستقيم دو بعدي، مخصوصا ضخامت جدار لوله است. با در نظر گرفتن عوامل مرتبط از قبيل سرعت امواج ماوراء صوت در سيال واسطه– (مثل روغن يا آب) – ونيز در جدار لوله، تشخيص (UT) از طريق محاسبه زمان برگشت سيگنالهاي ماوراء صوت از سطوح داخلي و خارجي جدار لوله انجام مي گيرد که اين موضوع نيز اساس تشخيص خوردگي لوله و هم ضخامت جدار آن است. بر عکس، اندازه گيري دو بعدي با استفاده از روش (MFL) به دلايل گوناگون اعتبار کمتري دارد.
با مقايسه نقطه ضعف هايي که هريک از دو تکنولوژي دارند، ترکيب دو روش (MFL) و (UT) دقت فراواني را در محاسبه طول، عمق و پهناي ضايعات و همچنين شکل ظريف تر و اطلاعات دقيق تر مربوط به ضخامت لوله را در اختيار قرار ميدهد.
ترکيب امتيازات اين دو روش غير مخرب (MFL) و (UT) موجب به وجود آمدن ابزار RoCorr•UT شده است که قادر به عبور بي وقفه از لوله هايي با قطر 6 تا 40 اينچ با حداقل انحناي به شعاع 5/1 برابر قطعه لوله مي باشد. اين ابزار ترکيبي نه تنها قادر به تشخيص ضايعات عمومي نظير حفره هاي خوردگي و خوردگي هاي نامنظم مي باشد، بلکه به طور دقيق، وسعت منطقه داراي خوردگي يکنواخت وتورق را نيز تشخيص مي دهد.
دقت اندازه گيري و تشخيص در حد0.2 mm بوده که از لحاظ دقت کاملاً قابل توجه مي باشد. اين ابزار سهم بسيار با ارزشي در مديريت و کاهش چشمگير هزينه هاي بازرسي و اجتناب از خطرات داشته است، زيرا با يک مرحله اجراء، تمامي داه ها را در اختيار بهره برداران مي گذارد.

کلمات جستجو شده: پیگ رانی, پیک رانی هوشمند

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته های مرتبط

3 نظر برای پیگ رانی هوشمند

 1. lk
  مهر ۳, ۱۳۹۰

  khodafez

 2. امير حسينكلو
  اردیبهشت ۸, ۱۳۹۰

  SALAM

 3. عباس
  آذر ۲۱, ۱۳۸۹

  salam

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *