وظايف مهندسي بهره برداري

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫50 از 5)
Loading...

مهندسي بهره برداري با در نظر گرفتن ديدگاه فني كه دارد و نوع كاري كه با آن مرتبط است لااقل مي بايست مختصري از وظايف بعضي بخش هاي مربوطه ديگر يك كمپاني نفتي را بداند ، و در اين صورت است كه با نظر صائب تري مسائل مربوط به قسمت خود را حل نموده و بازدهي كارش چندين برابر خواهد بود .
به طور مثال يك مهندس بهره برداري خوب بايد اطلاعاتي راجع به مخزن نفتي و بعضي محاسبات مربوط به آنها را بداند و يا اينكه قابليت طراحي لوله ها وظروف مختلف را تا آن حدي كه در تصميم گيري هايش لازم دارد ، داشته باشد . و به طور قطع از نحوه عمليات بهره برداري و طرز كار وسايل مورد احتياج بدين منظور اعم از ابزار دقيق ، پمپها ، توربينها ، شيرهاي مختلف و غيره ، بايستي سررشته كافي داشته باشد . در رابطه با وظايف مهندسي بهره برداري مسئله بسيار مهمي كه بد نيست بدان اشاره شود اينست كه اقدام به هر كار بايستي پس از جمع آوري تمامي اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل آنها در حداقل وقت و كمترين خرج با حداكثر بازدهي صورت پذيرد . فاكتور قابل اهميت در عمل كرد يك مهندس بهره برداري در نظر گرفتن ايمني كار است كه مسلماً و مستقيماً به نوع كار بستگي دارد . بديهي است قسمتي از وظايف مهندسي بهره برداري جنبه نظارت بر عملكرد بعضي از گروههاي ديگر دارد .
وظايف مهندسي بهره برداري را شايد بتوان از نظر نوع كار به چند بخش تقسيم نمود كه طبيعتاً اكثر آنها در رابطه با يكديگر هدف نهائي را برآورده مي نمايند . تقسيم بندي كارهاي مهندسي بهره برداري به قرار زير است :

1-

عمليات مربوط به چاه كه شامل وظايف ذيل مي شود .            (Well    Perfor.)               Jobs    on    well

الف-

لايه آزمائي چاه با ساق مته                                                                                    (Drill    stem   test)

ب-

به جريان انداختن چاه .  اين عمل به طريق مختلف صورت مي گيرد .                                    (Bring    in)

ج-

تميزكردن چاه ، كه اين بدانمعني است كه مواد زائد توليدي همراه گاز و نفت خروجي از چاه به حداقل ممكن و لازم رسانده شود .                                                                                        (Cleaning     up)

د-

مشبك كردن لايه توليدي چاه (Perforation)  كه خود برنامه ريزي خاصي دارد .

هـ –

اندازه گيري فشار داخلي و سرچاه چه زماني كه چاه در جريان است و چه وقتي كه بسته مي باشد .                                                                  Bottom    hole ”   surface    pressure    survey

و-

جمع آوري نمودارهاي مختلف از وضع داخلي چاه به منظور بررسي موقعيت لايه توليدي آن .  در اين حالت نمودارهاي متفاوت با ابزار مختلف تهيه مي گردند .     Logging

ز-

مسدودكردن‌لايه‌توليدي‌به‌طورموقت‌ويادائم‌به‌منظورانجام‌برنامه‌هاي‌طرح‌ريزي‌شده‌به‌خصوص‌ plug   setting

ح –

اندازه‌گيري‌عمق‌نهائي‌چاه‌درهر مرحله توليدي و از بين بردن موانع به وجود آمده در مسير لوله توليدي چاه   Check   and   remove   obstruction

ط-

اسيدزدن به سنگ مخزن ، به منظورهاي مختلف و همچنين ايجاد شكاف و تركهاي مصنوعي در لايه توليدي براي بالا بردن قدرت توليد چاه .                                                    Acidization   &   fracturing

ي-

بررسي قابليت نفوذپذيري لايه توليدي چاه .                                                              Injectivity   test

ك –

كشتن چاه كه در حقيقت به صفررساندن (منظور صفر مطلق نيست)  فشار سرچاه مي باشد اين عمل         به‌علل‌مختلف وبه منظور انجام هدف هاي متفاوت صورت مي پذيرد .                                 Well    Killing

ل –

نمونه برداري از سيال توليد شده از چاه كه ممكن است از سرچاه و يا از داخل چاه جمع آوري شود بدين ترتيب به كمك اين نمونه ها در آزمايشگاه بسياري از مجهولات راجع به سيال مزبور روشن خواهد شد .                                                                                                                      Bottom   hole   and   surface   sampling

م –

بررسي وضع لوله هاي داخلي چاه از نظر فرسودگي و اندازه گيري قطر داخلي آن در موارد لازم ، كه توسط وسايل مخصوصي انجام مي گيرد .                                                                              Caliper   survey

ن –

آزمايش كامل چاه همراه با نمودار برداري و به كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي .   Well   Testing

ص –

مواظبت از لوله هاي داخلي چاه و همچنين وسايل سرچاه از لحاظ خورندگي و فرسودگي سريع با استفاده از مواد بازدارنده مخصوص جهت اهداف مذكور .                                                                        Inhibition

ع –

به طور كلي شناخت وسايل و طرز عملكرد تمامي ابزار موجود سرچاه و به خصوص شيرهاي ايمني سرچاه و داخل چاه                                                                                 X – mas  tree  (Well  head   facilities)

ف –

مشخص كردن سطح تماس گازونفت و آب در داخل چاه و مخزن نفتي

2-

وظايف مربوط به انجام كارهاي محوله در واحد بهره برداري و در مسير جريان نفت و يا گاز از چاه به قرار زير است :                                                                                                           Production     facilities

الف-

شناخت كامل دستگاهها و وسايل و ابزار دقيق موجود در يك واحد بهره برداري و همچنين نحوه عملكرد هر يك به طور نسبي اعم از پمپها ، توربينها ، كمپرسورها ، تفكيك كننده ها ، ابزار دقيق ، شيرها و غيره

ب –

اندازه گيري ظرفيت تفكيك كننده ها                                                                  Separator   capacity

ج –

محاسبه ظرفيت و همچنين اندازه گيري نسبت گاز به نفت توليدي چاه           Capacity   &    GOR   test

د –

بررسي‌وسايل‌موجوددرمسيرتوليدچاه‌وبرطرف‌كردن‌ موانع به منظور بازدهي بهتر چاه . De – bottlenecking

هـ-

آزمايش از پمپها و كمپرسورها به منظور دريافت قدرت و ظرفيت آنها .

Pump   and   Prim   Mover    Performance

و –

شناخت كارخانه هاي نمك زدائي و نحوه استفاده از آنها                                              Desalting   Plants

3-

وظايف‌فني‌كه‌مربوط‌به‌طراحي‌وسايل‌وانجام‌محاسبات‌لازم‌روي‌اطلاعات‌جمع‌آوري‌شده‌ازچاه‌ازواحدبهره‌برداري‌است .

الف-

محاسبات مربوط به مقدار نفت وياگاز و ميزان جريان آنها در لوله ها و ظروف متفاوت .

 Oil  &  Gas  Measurments

ب –

طراحي ومحاسبه اندازه كاهنده جريان سيالات .                                          Orifice  Siza    Calculations

ج –

طرح ريزي و محاسبات مربوط به اسيدزدن و يا ايجاد شكاف مصنوعي در سنگ مخزن .

  Acid   Stimulation  and  fracture   job   desing

د –

فن محاسبه و بررسي افزايش و يا افت فشار مخزن در اثر بستن و يا توليد از چاه به منظور مطالعه وضع آن  و طرح اقدام لازم .  Pressure   Build  up   and   Draw   Down   Analysis

هـ –

محاسبات مربوط به جريان و روان بودن سيالات مختلف در حالتهاي يك فازودوفاز

 One   and  Two  Phase    Flow    Calculations

و –

طراحي و طرز استفاده ار لوله ها اعم از اينكه هر نوع سيالي در آنها روان باشد .

 Process   and   Mechanical   Design   of   Pipes

ز –

طراحي واحد بهره برداري و چند راهه ها و مجموعه انشعابات در مصارف مربوطه .

Design    of    Production   Units   and   Manifolds .

ح –

انتخاب صحيح طرز جريان سيالات

Selection   of   Proper   Oil   and  Gas  (One   &   Two   Phase)   Flow   Profile .

ط –

طرح و انتخاب مناسب انواع شيرهاSelection   &    Design   of   all   Valves

ي –

مطالعات مربوط به پمپها .  محل احتياج آنها و محاسبه ظرفيت آنها .

Pump   Requirement   study   and   Configurations .

ك –

مطالعه در رفع نواقص و بررسي بازدهي وسايل لازم براي بهره برداي

 De –  Bottle  Necking   of   Production   Facilities

ل –

محاسبات مربوط به انواع طرق بهره برداري از چاهها نظير گازراني و يا راه اندازي به وسيله گازوغيره .

Calculations   of   Gas   Lift ,  Gas   Kick –  off  etc .

م –

برنامه ريزي و انتخاب مواد زنگ زدائي كننده .   Programming   and   Selection   of   Corrosion   Inhibitors

ن –

برنامه ريزي و محاسبات مربوط به آزمايش اوليه چاههاي اكتشافي با كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي   Initial   well  testing   on   exploration   gas  and   oil  wells   with   the   use   of   portable   separator

ص-

بررسي ها و محاسبات روي نمودارهاي مختلف تهيه شده از چاهها .

Logging   (production  ,  T.D.T,Y – ray , etc .)

ع –

مطالعه بر روي پيشرفت مخروطي سيالات مخزن نفتي و انتخاب بهترين دبي توليدي براي چاه .

Coning   theory  and  safe   production   rate  calculations

ف –

پيش بيني دبي توليدي چاهها در سالهاي آينده .Long   range   potential  forcast

ص –

رسم فني     Technical     drawing

4-

كاربرد ماشين هاي محاسبه الكترونيكي                                                       Computer     applications

الف –

جريانهاي يك فاز و دو فاز در حركتهاي عمودي و افقي

One  and   two   phase   calculations  ,  vertical    and    horizental

ب-

كاربرد مدلهاي مربوط به وسايل بهره برداري Production   facilities   model

ج –

مدلهاي مربوط به فشار كاهي                                                                              Flash     calculations

د –

محاسبات مربوط به دستگاههاي اندازه گيري و كاهنده هاي دبي گاز و نفت

Choke   and   meter   calculations   for   gas   and   crude .

هـ-

تئوريهاي مقدماتي روي مدلهاي مختلف مخازن زيرزميني

Fundamentals   of   reservoir   simulation   models .

5-

گزارش نويسي فني    Technical   reports

به طور كلي يك مهندس بهره برداري پس از اتمام و به نتيجه رساندن يك برنامه مي بايست اعمال انجام شده و نتايج حاصله را بنحوي كه مورد استفاده ساير بخش هاي مربوطه باشد ، گزارش كند .   بديهي است اين گزارش در مرحله نخست مشخص كننده هدف و علت انجام آن پروژه خواهد بود . سپس حاوي كليه اطلاعات موجود وجمع آوري شده مي بايست . محاسبات انجام شده تا حد لازم در آن گنجانيده شده است .   و در آخر حاصل نتايج و احياناً پيشنهادات و دستور كار نيز ذكر گرديده است .  علاوه بر گزارش مربوط به  هر كار ، شمه اي از وظايف گزارش نويسي مهندسي بهره برداري به قرار زير است :

الف-

گزارش مربوط به احتياج وسايل مورد لزوم در بهره برداري كه هر سه ماه يكبار تهيه مي گردد .

Quarterly  advice  for  flowline   and   material  requirements

ب –

درخواست كشيدن لوله ها و تعبيه وسايل مربوطه

Request   for   construction   of   flow   lines .

ج –

تهيه فرم مخصوص درخواست وسايل مورد احتياج براي يك پروژه بخصوص .

R , statement  of   requirements .

د –

درخواست تعمير چاهها                                                                                               Workover   request

هـ-

تهيه گزارش ماهيانه                                                                                                     Monthly      report

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *