طراحي فرآيند اكتشاف (بخش ششم)

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫00 از 5)
Loading...

3-1-7 فرآيندهاي ديرين شناسي (فسيل‌شناسي)

 مطالعات مطالعات ديرين‌شناسي تنها در مديريت اكتشاف انجام مي‌شود در ادامه شرحي از فرآيند فعاليتهاي ديرين شناسي ارائه مي‌گردد:

اين فرآيندها در سه زمينه كلي انجام مي گيرد

الف – مطالعه چاهها در هنگام حفاري

ب – مطالعه چاهها بعد از حفاري

پ – مطالعه مقاطع صحرايي

الف: مطالعات چاهها در هنگام حفاري

– جمع‌آوري اطلاعات موجود از چاه مورد نظر و يا چاههاي مجاور در منطقه

– دريافت نمونه‌هايي كه از سرچاه مي‌رسند (وپي‌گيري براي دريافت آن از اداره تحت الارضي)

– يا دريافت نمونه‌هايي كه از سرچاه مي‌رسند و براي ساخته شدن مقاطع نازك (thin-section) و يا شستن آنها (washed sample) بايد به آزمايشگاه ارسال شوند.

– مطالعه مقاطع نازك (thin-section) توسط ميكروسكوپ با نور پايين و يا نور پولاريزه براي شناسايي ميكروفسيلها (شامل فرامينيفرها و غيرفرامينيفرها) و مطالعه فاسيس و همچنين تعيين سن آنها.

– يا مطالعه نمونه‌هايي شسته شده (washed sample) توسط ميكروسكوپ با نور بالا براي شناسايي ميكروفسيلهاي ايزوله (شامل فرامينيفرها و غيرفرامينيفرها) و تشخيص ليتولوژي و تعيين سن زمين شناسي.

– براي شناسايي فاسيسها از دو روش به نامهاي فولك و دانهام استفاده مي‌شود.

– تهيه عكس از ميكروفسيلهاي شاخص توسط ميكروسكوپهاي مجهز به دوربين از طريق نرم‌افزار LEICA IM 1000 و توصيف هر عكس ( اين ميكروسكوپها علاوه براينكه مجهز به دوربين هستند داراي لنزهاي مختلف با   با بزرگ نمايي هاي متفاوت نيزهستند).

– توصيف عكس شامل: شماره مقطع نازك، نام ميكروفسيل، زمان، نام سازنده، نوع فاسيس و …

– در مواقع لزوم از نمونه‌هاي شسته شده توسط ميكروسكوپ الكتروني (SEM) عكسي تهيه مي‌شود.

– تهيه plate از عكسهاي مورد نظر و توصيف آنها.

– تهيه فرمهاي فرآوري براي ميكروفسيلهاي شناخته شده، فاسيس‌ها، ليتولوژي، سازندها، بيوزونها و زمانها در تمام نمونه‌ها (مقاطع نازك و نمونه‌هاي شسته شده). و ارائه آن به سايت كامپيوتر براي وارد كردن اطلاعات. (با استفاده از نرم افزار Apploader)

– پي‌گيري براي دريافت لاگهاي الكتريكي (بخصوص Sonic و Gamma) از اداره پتروفيزيك.

– دريافت لاگهاي الكتريكي و ارائه آن به سايت كامپيوتر براي digit كردن آن. (با استفادهاز نرم‌افزار Text 2 log).

– نهايتا تهيه پالئولاگ Paleolog (با استفاده از نرم‌افزارهاي Autocad 2005، Autocad 2000، Apploader.

– تهيه Location map (نقشه چاه مورد نظر و يا چاههايي كه بايد با چاه مورد نظر تطبيق داده شوند) با استفاده ازنرم‌افزارهاي Paint  و  photoshop.

– در بعضي مواقع تعدادي از چاه‌ها مي‌بايست با يكديگر تطبيق داده شوند. در اينصورت اطلاعات آنها نيز بعد از فرآوري تحويل سايت كامپيوتر شده و در نهايت چارت تطابقي (correlation chart) تهيه مي‌شود. در اينجا از نرم‌افزارهاي Correlation V2 and Vector draw استفاده مي‌شود.

– تهيه منابعي كه براي گزارش استفاده شده است. (Reference)

– تهيه گزارش نهايي با استفاده از نرم‌افزارهاي Word, Excell and Acrobat Reader

 ب : مطالعه چاهها بعد از حفاري

مانند چاههاي در حال حفاري است. با اين تفاوت كه نمونه‌ها در آرشيو اداره مطالعات و تحقيقات زمين‌شناسي و ژئوشيمي موجود است و در صورت لزوم و يا كمبود از بعضي از آنها مقطع نازك تهيه مي‌شود.

پ: مطالعه مقاطع صحرايي

– ابتدا نمونه‌ها توسط زمين‌شناس اداره سطح الارضي از منطقه گرفته مي‌شود.

– نمونه‌هاي گرفته شده براي ساخته شدن به آزمايشگاه فرستاده مي‌شود.

– جمع‌آوري اطلاعات موجود از منطقه

– پي‌گيري براي دريافت sample list از اداره سطح الارضي

– پي‌گيري براي دريافت ستون چينه‌شناسي از اداره سطح الارضي

– پي‌گيري براي دريافت location map از اداره سطح الارضي

– در اين مطالعه نيز مراحل قبل رعايت مي‌شود، با اين تفاوت كه به جاي رسم پالئولاگ، بايد Range chart تهيه شود.

 تهيه نقشه‌هاي ايزوپك (Isopach map)    با استفاده از نرم‌افزارهاي Arc-Gis   وData Clipper  استفاده مي‌شود

 بخش انبارهاي نگهداري خرده سنگ‌ها (Cutting Samples) و مغزه‌ها (Cores) و نمونه‌هاي صحرايي (Surface Samples)

 مديريت اكتشاف داراي مجموعه عظيمي از نمونه‌هاي صحرايي، خرده سنگهاي حفاري و مغزه‌هاي چاه‌ها مي‌باشد كه در تاسيسات شهرري نگهداري مي‌شود اداره مطالعات و تحقيقات زمين شناسي داراي پيشرفته‌ترين و جديدترين انبارهاي نمونه مي‌باشد كه در وسعت زيادي خرده سنگ‌هاي حفاري و نمونه‌هاي صحرايي را از ابتداي فعاليت‌هاي نفتي در كشور ايران در خود ذخيره كرده است.

با تلاش‌هاي اخير امكان مكانيزه كردن انبارها صورت گرفته و فايل‌هاي كامپيوتري مجهز از اين نمونه‌ها تهيه شده و به موازات فعاليت‌هاي اكتشافي گسترش و توسعه انبارهاي نمونه مطابق استانداردهاي بين‌المللي صورت مي‌گيرد.

در حال حاضر نيز مساحتي حدود 1500 متر مربع با اصول جديد، قفسه‌بندي شده و نمونه‌هاي صحرايي و خرده سنگ‌هاي حفاري در اين انبارها جايگزين شده و كليه نمونه‌هاي موجود به كامپيوترهاي مستقر در انبارهاي نمونه تغذيه و با ايجاد سيستم Converter امكان Link به Data Base را فراهم ساخته تا در دسترس كليه كاركنان قرار گيرد. ضمناً از مغزه‌هاي موجود در انبارها فيلم‌برداري گرديده تا امكان بازبيني از طريق Data Base ميسر باشد.

در حال حاضر نيز ورود اطلاعات كليه نمونه‌هاي دريافتي ازنواحي عملياتي مستقيماً به سامانه بالادستي تغذيه مي‌شود.

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *