مقالات آموزشي

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫22 از 5)
Loading...

۱.رضایت شغلی
اغلب گفته مي شو د رضايت افراد از شغل خود، بهبود عملكرد و كارآئي آنان را به دنبال دار د . اهميت رضايت شغلي از آنجا ناشي مي شود كه بيشتر افراد تقريبا نيمي از ساعات بيداري خود را در محيط كاري مي گذرانند.
رضايت شغلي عبارت است از حدي از احساسات و نگرشهاي مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند و در واقع نتيجه ادراك كاركنان از شغل است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه كاركنان با رضايت شغلي بالاتر، از نظر فيزيك بدني و توان ذهني در وضعيت خوبي قرار دارند.
براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد

٢. نظام آراستگي و پاكيزگي
آراستگي و پاكيزگي محيط كار در يك سازمان نقش مهمي در سلامت روحي و جسمي كاركنان ايفا نموده و در نهايت ارتقاء كارائي و بهبود
عملكرد آنان را به دنبال خواهد داشت…

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد

٣. تصميم گيري
تصميم گيري بخش مهمي از زندگي شخصي و شغلي هر يك از ما را تشكيل مي دهد. تصميم گيرندگان افرادي هستند كه مسئوليت
قضاوت و يا انتخاب بين دو يا چند راه حل را بر عهده داشته و اين قضاوت در برخي موارد بسيار مهم و حياتي است. منابع و فرصت ها
محدودند و شايسته نيست كه با اخذ تصميمات نادرست هدر روند .
بنابراين ضروريست همواره ضمن در نظر داشتن اين محدوديت، از طريق شناخت فرآيند تصميم گيري و كسب مهارت در مراحل مختلف
آن، تا آن جا كه ممكن است ضريب خطا را در اخذ تصميمات كاهش داد.
مهم اينكه گاهي اوقات مسند تصميم گيري به نوعي مسند قضاوت تبديل مي شود و قضاوت كاري بس دشوار و پر مسئوليت است…

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد

٤. مديريت ريسك (RISK MANAGEMENT)
امروزه تحولات عمده در محيط كسب وكار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، روابط و رفتارهاي سازماني، فعاليت و فرآيند هاي مربوط
به پروژه ها و غيره، سازمان و مديران را با چالش هاي متعدد مواجه ساخته است . لذا مديران و كاركنان سازمان مي بايست توانايي
مقابله و برخورد با چنين تغييرات و پيچيدگي هاي دروني و بيروني را دارا باشندتا به اهداف مورد نظر سازمان دست يابند. بهره مندي از
رويكرد مديريت ريسك امكان مقابله با خطرات احتمالي و در نتيجه تقويت و ارتقاي اثربخشي سازمانها را فراهم مي نمايد…

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد

٥. استرس،دلايل و تاثير آن برعملكرد كاركنان سازمان
در دهه اخير موضوع استرس و آثار آن در سازمان به عنوان يكي از مباحث اصلي مديريت رفتار سازماني مورد توجه قرار گرفته اس ت . از
آنجائيكه امروزه فشار عصبي در سازمان ها همچون آفتي روند انجام فعاليت ها را كند نموده و نهايتاً بواسطه عملكرد نامناسب سازمان،
دستيابي به اهداف تعريف شده تحقق نمي يابد، لذا با توجه به تاثير استرس شغلي بر زندگي و رفتار كاركنان، مديران سازمان بايستي علل ايجاد اين پديده و راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آن را مورد توجه قرار دهند…

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد

٦. مديريت زمان (TIME MANAGEMENT)
امروزه موضوع مديريت زمان بطور جدي در عرصه فعاليت ها ي اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته و عملا اهميت آن به اثبات رسيده است. نقش مديريت زما ن ا ز آنجا حائز اهميت است كه ساير روش هاي مديريت بدو ن تأكيد و توجه به مديريت زمان ناكارآمد خواهد بود. ا ز كودكي شنيده ايم كه ميگويند” وقت طلاست” و به گما ن خويش ذهن ما ر ا نسبت به زمان و چگونگي صرف آن حساس و هوشيار ساخته اند، غافل از اينكه طلا را هم مي شود ذخير ه كر د و هم مي توا ن دوباره بدست آورد ، د ر حالي كه زما ن ر ا نه مي توان ذخير ه كر د و نه ميتوان دوبار ه بدست آورد…

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
٧. مهندسي ارزش (Value Engineering)
معمولا بسياري از فعاليت هايي كه در زمان اجراي يك پروژه انجام مي شود، بر مبناي اطلاعات و دانشي است كه از پيش در ساير پروژ ه هاي مشابه بكار گرفته شده است و بعضا مشاهده مي شود كه داراي پشتوانه علمي و تئوريك محكمي نبوده و يا در شرايط ويزه اي در نظر گرفته شده اند كه ديگر قابل اعمال در پروژه هاي جديد نمي باش د . بديهي است كه با بازنگري و بررسي مجدد اصول و فعاليت هاي تعريف شده براي آن پروژه مي توان روش هاي جديد و كم هزينه تري براي انجام كار شناسايي نمو د .
مهندسي ارزش روشي سيستماتيك براي انجام اين بازنگري مي باشد تا با بررسي و مطالعه مجدد روش ها و متدولوژي هاي قديمي، ايده هاي جديد و آسانتري براي انجام كار با هزينه كمتر و به صورت موثرتر بدست آيد.

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد

٨. مديريت انرژي (Energy Management)
با توجه به نقش حياتي انرژي براي جوامع بشري و سهم زياد آن در توسعه اقتصادي و از طرفي ديگر افزايش روز افزون مصرف انرژي در كشورها، امروزه موضوع مديريت انرژي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است . از اين رو اطلاع رساني در خصوص مديريت و بهبود روند مصرف انرژي در منازل و سازمان ها مي تواند در كاهش ميزان مصرف موثر باشد.
براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
٩.اصول و فنون مذاکره
مذاكر ه مهم ترين و رايج ترين وسيله برقراري ارتبا ط بين انسا نهاست. انسا ن موجود ي است اجتماعي و لازمه زندگي اجتماعي داشتن ارتبا ط و زيستن با ديگران است و ارتباط و همزيستي مناسب بدون داشتن مهارت كافي د ر مذاكر ه با ديگران ، امكا ن پذير نيست.
انگيزه و هدف از هر نوع مذاكره در سطوح مختلف، توافق با ديگران برا ي تامين نيازها و منافع مشروع خو د مي باشد. هر قدر دامنه زندگي اجتماعي وسيعتر شود ، ارتباطا ت متنو ع تر و پيچيد ه تر شد ه و مذاكره درباره اين ارتباطا ت سخت تر و مشكل تر خواهد بود. ا ز اين ر و ايجا ب مي كند كه توانمند ي و مهار ت مذاكر ه كننده ا ز ميزا ن توا ن معمو ل انسان ها ي عاد ي فراتر رود. اهميت و پيچيدگي ارتباطات اجتماعي در سطوح بالاتر مانند روابط تجار ي بين المللي، توجه ويژه به فنو ن و مهار ت ها ي مذاكر ه ر ا طلب مي كند….
براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
١٠.مجله ندای گاز
براي دانلود اين مجله اينجا كليك كنيد
١١.سازمان یادگیرنده
براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
١٢.بهبود شرایط محیطی

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
١٣.توانمندساری کارکنان

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
١٤.کایزن یا بهبود مستمر

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
١٥.مدیریت دانش

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد
١٦.مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی

براي دانلود اين مقاله آموزشي اينجا كليك كنيد

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *