روشهای برآورد هزینه در قراردادهای EPC

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫95 از 5)
Loading...

با تشكر از خانم ژيلا افشين جهت تهيه و ارسال اين مقاله

مقدمه اي بر مناقصات

 1. مناقصات EPC
 2. قراردادهاي EPC
 3. شرايط عمومي قراردادهاي EPC
 4. شرايط خصوصي و نکات قراردادهاي EPC و پيوستها
 5. آشنائي با تعريف و ابعاد فعاليتهاي مهندسي , خريد و ساخت و اجراي پروژه هاي EPC
 6. روشهاي تهيه ساختار شکست کار براي پروژه هاي EPC
 7. مشاور كارفرما در قراردادهاي EPC
 8. چك ليست قراردادهاي EPC
 9. کتب پيشنهادي جهت مطالعه
 10. پرسش و پاسخ

مقدمه اي بر مناقصات :

مناقصه :
فرايندي است رقابتي براي تأمين کيفيت مورد نظر( طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري که کمترين قيمت متناسب را پيشنهاد کرده باشد ، واگذار ميشود.

انواع مناقصات :
از نظر مراحل بررسي

 1. مناقصات يک مرحله اي
 2. مناقصات دو مرحله اي

از نظر روش دعوت مناقصه گران

 1. مناقصات عمومي
 2. مناقصات محدود
 3. ترك تشريفات مناقصه

مناقصات قراردادهاي EPC :

مقدمه

 1. دامنه كاربرد و كليات
 2. مناقصه گران واجد شرايط
 3. مصالح و تجهيزات و كار قابل قبول
 4. هزينه شركت در مناقصه

اسناد مناقصه

 1. اسناد مناقصه
 2. بررسي موضوع و اسناد مناقصه
 3. تجديد نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقيه

تهيه پيشنهاد

 1. زبان پيشنهاد
 2. مدارك تشكيل دهنده پيشنهاد مناقصه
 3. قيمتهاي پيشنهاد
 4. ارزهاي پيشنهاد
 5. ضمانت نامه شركت در مناقصه
 6. مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه
 7. شكل و امضاي پيشنهاد مناقصه

تسليم پيشنهادها

 • لاك و مهر و نشانه گذاري پيشنهادها
 • مهلت تسليم پيشنهادها
 • اعلام عدم تمايل و اصلاح و جايگزيني و پس گرفتن پيشنهاد مناقصه

گشايش و ارزيابي پيشنهادها

 • گشايش پيشنهادهاي مناقصه از سوي مناقصه گزار
 • توضيحات پيشنهادها
 • بررسي مقدماتي پيشنهادها
 • تبديل به ارز واحد
 • ارزيابي فني بازرگاني
 • ارزيابي مالي
 • اولويت سهم داخل
 • تماس با مناقصه گزار

واگذاري و مبادله پيمان

 • معيارهاي اعطاي پيمان
 • حق قبول يا رد پيشنهاد
 • واگذاري پيمان
 • امضا و مبادله پيمان
 • ضمانت نامه انجام تعهدات
 • فساد و تباني و مصالحه به زيان دولت
 • رسيدگي به شكايتها

كاربرگ مناقصه
معيار………………………………………………………………………………………………………………..امتياز
ساختار و سازمان خاص موضوع مورد مناقصه…………………………………………………………25
توانمندي مديريت طراحي
توانمندي مديريت اجرا
مديريت زمان و هزينه
تعامل با مناقصه گران جزء
ايمني
برنامه اجرا و زماني………………………………………………………………………………………………15
شكست مناسب فعاليتهاي طراحي و اجرا
برنامه ريزي منطقي اجراي كار در ابعاد مختلف
زمان بندي دقيق اجزاي كار
روشها و رويكردها و راه حلهاي طراحي به منظور نيل به خواسته هاي مناقصه گزار….60
جمع………………………………………………………………………………………………..100قراردادهاي EPC:

موافقتنامه
پيوستها
شرايط عمومي

 • تعريفها و تفسيرها
 • اقدامهاي اوليه
 • اسناد پيمان
 • ضمانت نامه ها و بيمه نامه ها
 • تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار
 • هماهنگي با ساير پيمانكاران
 • تعهدات و مسئوليتهاي كارفرما
 • تغيير در كارها
 • مشاور كارفرما و بازرسي و كنترل كيفي كار
 • پرداختهاي به پيمانكار و تغييرات مبلغ پيمان
 • مراحل تكميل و تحويل كار
 • تغييرات مدت پيمان و تاخير و تعليق و خاتمه پيمان
 • خطرات و زيانهاي احتمالي و مسئوليت دو طرف پيمان
 • حل اختلاف و اقامتگاه قانوني و قانون حاكم

شرايط خصوصي

موافقت نامه :

موضوع پيمان
اسناد و مدارك پيمان
مبلغ پيمان
نحوه پرداخت
تاريخ تنفيذ و شروع كار و مدت پيمان

 • تاريخ نافذ شدن پيمان
 • تاريخ شروع كار
 • مدت پيمان
 • خسارت تاخير در تكميل به موقع كار
 • هزينه تسريع كار

حد مسئوليت مالي پيمانكار
مشاور كارفرما

پيوستها :
پيوست يک : جدول تفکيک مبلغ پيمان، براي بخشهاي مختلف کار
پيوست دو : فهرست مقادير و بهاي واحد کارها و نرخ عوامل، براي پيمانهايي که بخشي از مبلغ آنها بر مبناي فهرست بها محاسبه مي شود، شامل :

 • فهرست مقادير و بهاي واحد کارها
 • فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آلات)

پيوست سه : فهرست بهاي واحد کارهاي اضافي و نقصاني و نرخ عوامل، در پيمانهاي مبلغ مقطوع

 • فهرست بهاي واحد کارهاي اضافي و يا نقصاني
 • فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آلات)

پيوست چهار : روش تعديل
پيوست پنج : پرداختها

 • نحوه پرداخت
 • برنامه زماني پرداختها

پيوست شش : بيمه

 • انواع بيمه نامه هاي در تعهد پيمانکار
 • انواع بيمه نامه هاي در تعهد کارفرما

پيوست هفت : کاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادي

 • کاربرگ ضمانتنامه پيش پرداخت
 • کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات
 • کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
 • کاربرگ اعتبار اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار

پيوست هشت : وظيف و اختيارات مشاور کارفرما
پيوست نه : راه اندازي و آزمايش عملکردي

 • تفکيک وظايف و مسئوليتهاي کارفرما و پيمانکار
 • ضوابط دستيابي به شرايط قابل قبول عملکردي و ميزان مصارف
 • موارد عدم دستيابي کامل به ضوابط عملکردي و ميزان مصارف، تعهدات پيمانکار و اختيارات کارفرما

پيوست ده : شرح کارهاي در تعهد پيمانکار

 • شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانکار
 • بخشهايي از خدمات فني، اجرايي، مصالح و تجهيزات که از داخل کشور بايد تأمين شود

پيوست يازده : فهرست عمومي لوازم يدکي و مواد مصرفي، براي دوران راه اندازي و … ساله دوران بهره برداري
پيوست دوازده : انتقال تکنولوژي و آموزش کارکنان کارفرما، به وسيله پيمانکار

 • انتقال تکنولوژي
 • آموزش کارکنان کارفرما

پيوست سيزده : تعهدات کارفرما در تحويل محل اجراي کار، تأمين مصالح و تجهيزات و انجام کارها

 • شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پيش راه اندازي
 • شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازي (تأمين خوراک، امکاناتي مانند آب، برق، گاز و … ، موارئ شيميايي و …)
 • برنامه زماني تعهدات کارفرما، موضوع بندهاي فوق

پيوست چهارده : برنامه زماني کلي اجراي کار
پيوست پانزده : فهرست فروشندگان و پيمانکاران دست دوم
پيوست شانزده : ليسانس و شرايط واگذاري حق ليسانس
پيوست هفده : اقلامي از کارها، خدمات، تأمين مصالح و تجهيزات، که از محل مبالغ مشروط به وسيله پيمانکار تأمين مي شود
پيوست هجده : اسناد و مدارک فني پيمان

 • اسناد فني مبنا
 • کدها و استانداردها
 • مباني طراحي
 • مشخصات فني
 • نقشه ها و ساير اسناد فني پيمان
 • فهرست برنامه هاي کامپيوتري مورد نظر کارفرما
 • اسناد و مدارک فني که در طول اجراي کار، به وسيله پيمانکار تهيه و به تصويب يا اطلاع کارفرما مي رسد
 • فهرست نقشه ها و ساير مدارک فني، به تفکيک براي اخذ تصويب يا اطلاع کارفرما، شمار نسخه و زبان مدارک فني
 • نقشه ها و ساير مدارک فني، که به تدريج به وسيله پيمانکار تهيه مي شود

پيوست نوزده : مراکز بارگيري و تخليه، حمل مصالح و تجهيزات، نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بسته بندي
پيوست بيست : نحوه گردش کارها
شرايط عمومي :
فصل اول : كليات

 • تعاريف
 • تفسير
 • ارتباطات
 • قانون و زبان
 • اولويت مدارك
 • موافقت نامه پيمان
 • واگذاري
 • نگهداري و ارايه مدارك
 • اشتباه در خواسته هاي پيمانكار
 • استفاده كارفرما از مدارك پيمانكار
 • استفاده پيمانكار از مدارك كارفرما
 • جزئيات محرمانه
 • رعايت قوانين
 • مسئوليت تضامني و انفرادي
 • محرمانه بودن

فصل 2. کارفرما

 • حق دسترسي به کارگاه
 • مجوزها، گواهيها يا تأييديه ها
 • کارکنان کارفرما
 • ترتيب هاي تأمين مالي کارفرما
 • دعاوي کارفرما

فصل 3. مهندس مشاور

 • اختيارها و وظايف مهندس مشاور
 • تفويض اختيار سوي مهندس مشاور
 • دستورهاي مهندس مشاور
 • تعويض مهندس مشاور
 • تصميمها

فصل 4. پيمانکار

 • تعهدهاي عمومي پيمانکار
 • تضمين انجام تعهدات
 • نماينده پيمانکار
 • پيمانکاران دست دوم
 • پيمانکاران دست دوم منتخب
 • همکاري
 • پياده کردن کارها
 • روش هاي ايمني
 • تضمين کيفيت
 • داده هاي مربوط به کارگاه
 • کفايت مبلغ پذيرفته شده پيمان
 • شرايط فيزيکي غير قابل پيش بيني
 • حق عبور و تسهيلات
 • اجتناب از دخالت
 • راههاي دسترسي
 • حمل کالا
 • ماشين آلات پيمانکار
 • حفاظت از محيط زيست
 • برق، آب و گاز
 • ماشين آلات و ابزار کارفرما و مصالحي که رايگان در اختيار قرار داده مي شود.
 • گزارش هاي پيشرفت
 • امنيت کارگاه
 • عمليات پيمانکار در کارگاه
 • فسيلها و آثار باستاني

فصل 5. طراحي

 • تعهدهاي عمومي طراحي
 • مدارک پيمانکار
 • تقبل کردن پيمانکار
 • استانداردهاي فني و مقررات
 • آموزش
 • مدارک چون ساخت
 • دستورالعلهاي بهره برداري و نگهداري
 • اشتباه طراحي

فصل 6. کارمندان و کارگران

 • به کارگيري کارمندان و کارگران
 • نرخ دستمزد و شرايط کارگري
 • افراد در خدمت کارفرما
 • قوانين کار
 • ساعات کار
 • تسهيلات براي کارمندان و کارگران
 • بهداشت، سلامت و ايمني
 • کنترل و نظارت پيمانکار
 • کارکنان پيمانکار
 • سوابق کارکنان و ماشين آلات پيمانکار
 • رفتار مخل نظم
 • کارمند و کارگر خارجي
 • پيشگيري از مزاحمت حشرات و حيوانات مضر
 • مشروبهاي الکلي يا مواد مخدر
 • اسلحه و مهمات
 • جشنها و مراسم مذهبي

فصل 7. تجهيزات، مصالح و چگونگي اجرا

 • چگونگي اجرا
 • نمونه ها
 • بازرسي
 • آزمايش
 • رد کردن
 • کارهاي علاج بخشي
 • مالکيت تجهيزات و مصالح
 • حقوق امتياز
 • شرايط تأمين مالي

فصل 8. آغاز، تأخيرها و تعليق

 • آغاز کار
 • مدت تکميل
 • برنامه زماني
 • تمديد مدت تکميل
 • تأخيرهاي ناشي از مقامهاي قانوني
 • آهنگ پيشرفت
 • خسارتهاي تأخير
 • تعليق کار
 • پيامدهاي تعليق
 • پرداخت بهاي تجهيزات و مصالح صورت تعليق
 • طولاني شدن تعليق
 • آغاز مجدد کار
 • پاداش براي تکميل زودتر از موعد

فصل 9. آزمايشهاي زمان تکميل کار

 • تعهدهاي پيمانکار
 • آزمايشهاي به تأخير افتاده
 • تکرار کردن آزمايش
 • با موفقيت نگذشتن آزمايشهاي زمان تکميل

فصل 10. تحويل کارها به کارفرما

 • تحويل گرفتن کارها يا بخشها
 • مداخله در آزمايشهاي زمان تکميل
 • سطوحي که نياز به ترميم دارند

فصل 11.مسئوليت نقض

 • تکميل کار باقيمانده و رفع نقص
 • هزينه رفع نقص
 • تمديد دوره اعلام نقص
 • قصور در رفع نقص
 • خارج کردن کارهاي معيوب از کارگاه
 • آزمايشهاي بيشتر
 • حق دسترسي
 • تحقيق به وسيله پيمانکار
 • گواهي عملکرد
 • تعهدهاي ايفا نشده
 • پاکسازي کارگاه

فصل 12. آزمايشهاي پس از تکميل

 • روش انجام آزمايشهاي پس از تکميل
 • آزمايشهاي به تأخير افتاده
 • تکرار کردن آزمايش
 • با موفقيت نگذشتن آزمايشهاي پس از تکميل

فصل 13. تغييرها و اصلاحها

 • حق تغيير دادن
 • مهندسي ارزش
 • روش تغيير
 • پرداخت به پولهاي قابل کاربرد
 • مبالغ مشروط
 • کارهاي روزمزدي
 • اصلاحات به علت تغيير در قوانين
 • تعديل به علت تغيير در هزينه ها

فصل 14. مبلغ پيمان و پرداخت

 • مبلغ پيمان
 • پيش پرداخت
 • درخواست صدور گواهي پرداخت مياني
 • جدول پرداختها
 • تجهيزات و مصالح مورد نياز کارها
 • صدور گواهي پرداختهاي مياني
 • پرداختها
 • تأخير در پرداخت
 • پرداخت سپرده حسن انجام کار
 • صورت وضعيت زمان تکميل
 • درخواست صدور گواهي پرداختهاي نهايي
 • اقرارنامه
 • صدور گواهي پرداخت نهايي
 • پايان يافتن مسئوليت
 • نوع پول هاي پرداخت

فصل 15. فسخ پيمان به وسيله کارفرما

 • اعلام براي اصلاح
 • فسخ به وسيله کارفرما
 • ارزيابي در تاريخ فسخ
 • پرداخت هاي پس از فسخ
 • حق کارفرما براي فسخ

فصل 16. تعليق و فسخ به وسيله پيمانکار

 • حق پيمانکار براي تعليق کار
 • فسخ پيمان به وسيله پيمانکار
 • توقف کار و خارج کردن ماشين آلات پيمانکار
 • پرداخت پس از فسخ پيمان

فصل 17. خطر پذيري و مسئوليت

 • مصونيت ها
 • مراقبت پيمانکار از کارها
 • ريسک هاي کارفرما
 • پيامد ريسک هاي کارفرما
 • حقوق مالکيت فکري و صنعتي
 • محدوديت مسئوليت

فصل 18. بيمه

 • الزام عمومي بيمه ها
 • قصور در تهيه و تمديد بيمه نامه ها
 • محتواي بيمه نامه ها
 • بيمه نامه هاي در تعهد کارفرما
 • دريافت خسارت از بيمه
 • بيمه نامه ها، در شرايط تحويل قسمتي از کارها
 • انطباق بيمه نامه ها با شرايط پيمان
 • مراجع صادر کننده بيمه نامه ها
 • تغيير در بيمه نامه ها، ناشي از تغيير کارها

فصل 19. حوادث غير مترقبه

 • تعريف فورس ماژور
 • اخطار فورس ماژور وظيفه به حداقل رساندن تأخير
 • پيامدهاي فورس ماژور
 • تأثير فورس ماژور بر پيمانکار دست دوم
 • فسخ اختياري، پرداخت و آزادسازي
 • معافيت از انجام کار طبق قانون

فصل 20. دعاوي، اختلافها و داوري

 • دعاوي پيمانکار
 • انتصاب هيئت حل اختلاف
 • عدم توافق در انتصاب هيئت حل اختلاف
 • تصميم گيري هيئت حل اختلاف
 • حل و فصل دوستانه
 • داوري
 • عدم تبعيت از تصميم هيئت حل اختلاف
 • خاتمه دوره انتصاب هيئت حل اختلاف

شرايط خصوصي :

شرايط خصوصي هيچگاه نبايد ناقض شرايط عمومي باشد .

آشنائي با ابعاد فعاليتهاي مهندسي , خريد و ساخت و اجراي پروژه هاي EPC :
در قراردادهاي EPC
Engineering
يعني مهندسي , که از مطالعات اوليه شروع مي شود , طراحي و دفتر فني پيمانکار و نقشه هاي ازبيلت تا انتها را شامل مي شود , که در زمانهاي مشخص و معين طبق برنامه زمانبندي انجام مي شود و در هر مرحله تائيد مشاور مادر يا کارفرما را بايد گرفت .
Procurement
يعني خريد , که در پروژه هاي EPC خريد بر دو نوع است :

 • خريد داخلي
 • خريد خارجي

که خريد خارجي شامل گشايش اعتبار و حمل و نقل و استفاده از کارخانه خريداري شده مصالح و زمان خريد مي شود که تائيديه آن از کارفرما بايد مد نظر قرار گيرد .
Construction
بايد زمان اجرا و همچنين رعايت مشخصات فني و نتايج آن در زمان بهره برداري که در هر يک از مراحل تائيديه و صورتمجلس پيمانکار با مشاور کارفرما يا کارفرما مورد نياز است .

روشهاي تهيه ساختار شکست کار براي پروژه هاي EPC :

براي قراردادهاي EPC شکست کار هر يک از بخشها را در تقسيمات خود قرار مي دهيم .
مثلا E شامل مرحله مطالعه , طراحي , برآورد و تائيديه آنها از کارفرما براي دريافت هزينه هاست .
P شامل خريدهاي داخلي و خارجي , گشايش اعتبار , گمرک , حمل و نقل و تائيديه آنها از کارفرما براي دريافت هزينه هاست .
مشاور كارفرما در قراردادهاي EPC :

 • مرحله تهيه اطلاعات و مدارك طرح
 • مرحله ارجاع به پيمانكار
 • مرحله طراحي – ساخت

……………خدمات برنامه ريزي و كنترل پيشرفت كار
……………خدمات مهندسي
……………خدمات تدارك كالا ( مواد و مصالح و تجهيزات )
……………خدمات مربوط به كارهاي اجرايي
……………خدمات نظارت ( كنترل كيفيت )
……………خدمات راه اندازي و تحويل
……………خدمات مربوط به دوره بهره برداري
……………خدمات برآورد هزينه ها و كنترل پرداخت ها و امور حقوقي قراردادها

چك ليست قراردادهاي EPC :
1-تاريخ عقد قرارداد مشخص شده است؟ بلي خير
2-طرفين قرارداد از نظر حقوقي و همچنين مسئوليتهاي آنها از نظر ثبتي مشخص شده است؟ بلي خير
3-موضوع قرارداد کاملاً تشريح شده است و نواقصي ندارد؟ بلي خير
4-اسناد و مدارک پيمان منضم به پيمان است؟ بلي خير

 1. موافقتنامه ها
 2. پيوستها
 3. شرايط عمومي
 4. شرايط خصوصي
 5. ساير اسناد و مدارکي که بر اساس مفاد پيمان در مدت اجرا تنظيم ميشود.

5- پيوست جدول تفکيک مبلغ پيمان براي بخشهاي مختلف کار مشخص شده است؟ بلي خير
6- پيوست فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آلات) مشخص شده است؟ بلي خير
7- پيوست فهرست بهاي واحد کارهاي اضافي و نقصاني و نرخ عوامل، در پيمانهاي مبلغ مقطوع مشخص شده است؟ بلي خير
8- پيوست فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آلات) مشخص شده است؟ بلي خير
9- پيوست روش تعديل مشخص شده است؟ بلي خير
10- پيوست پرداختها، نحوه پرداختها و برنامه زمانبندي پرداختها، مشخص شده است؟ بلي خير
11- پيوست انواع بيمه هاي در تعهد پيمانکار مشخص شده است؟ بلي خير
12- پيوست انواع بيمه هاي در تعهد کارفرما مشخص شده است؟ بلي خير
13- پرداخت بيمه به عهده پيمانکار است يا کارفرما؟ آيا مشخص شده است؟ بلي خير
14- مدت اعتبار بيمه نامه ها مشخص شده است؟ بلي خير
15- ترتيب دريافت خسارتهاي بيمه نامه ها مشخص شده است؟ بلي خير
16- پيوست کاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادي مشخص شده است؟ بلي خير

 1. کاربرگ ضمانتنامه پيش پرداخت
 2. کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات
 3. کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
 4. کاربرگ اعتباري اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار

17- پيوست وظايف و اختيارات مشاور و کارفرما مشخص شده است؟ بلي خير
18- پيوست راه اندازي و آزمايش عملکردي مشخص شده است؟
19- پيوست شرح کارهاي در تعهد پيمانکار مشخص شده است؟

 1. شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانکار
 2. بخشهايي از خدمات فني، اجرائي، مصالح و تجهيزات که از داخل کشور بايد تأمين شود.
 3. تعيين نقاط ريز کارهاي پيمان

21- پيوست فهرستهاي عمومي لوازم يدکي ومواد مصرفي، براي درون راه اندازي و..ساله دوران بهره برداري مشخص شده است؟
22- پيوست انتقال تکنولوژي و آموزش کارکنان کارفرما به وسيله پيمانکار مشخص شده است؟

 1. انتقال تکنولوژي
 2. آموزش کارکنان کارفرما

23- پيوست تعهدات پيمانکار در تحويل محل اجراي کار، تأمين مصالح و تجهيزات و انجام کارها مشخص شده است؟

 1. شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پيش راه اندازي
 2. شرح کارها و تعهد کارفرما در مرحله راه اندازي

برنامه زماني تعهدات کارفرما موضوع بندهاي 13-1 و 13-2
24- پيوست برنامه زمانبندي کلي اجراي کار مشخص شده است؟

 1. برنامه زماني تحويل نقشه ها و اسناد مورد نياز از سري کارها
 2. برنامه زماني تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانکار و کارفرما
 3. کاربرگ گزارش پيشرفت کار

25- پيوست فهرست فروشندگان و پيمانکاران دست دوم مشخص شده است؟
26- پيوست ليسانس و واگذاري حق ليسانس مشخص شده است؟
27- پيوست اقلامي از کارها، خدمات، تأمين مصالح و تجهيزات، که از محل مبالغ مشروط به وسيله پيمانکار تأمين مي شود مشخص شده است؟
28- پيوست اسناد و مدارک فني پيمان مشخص شده است؟

 • اسناد فني مبنا

28-1-1 کدها و استانداردها 28-1-2 مباني طراحي 28-1-3 مشخصات فني و دستورالعملهاي نصب
28-1-4 نقشه ها وسايراسنادفني پيمان 28-1-5 فهرست برنامه هاي کامپيوتري مورد نظر کارفرما

 • اسناد و مدارک فني که در طول اجراي کار به وسيله پيمانکار تهيه و به تصويب يا اطلاع کارفرما برسد.

28-2-1 فهرست نقشه ها و ساير مدارک فني بر تفکيک براي اخذ تصويب يا اطلاع پيمانکار، شماره نسخه و زبان فني مدارک
28-2-2 نقشه ها و ساير مدارک فني که به تدريج توسط پيمانکار تهيه مي شود.
29- پيوست مراکز بارگيري، حمل مصالح و تجهيزات، نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بسته بندي مشخص شده است؟
30- پيوست نحوه گردش کارها مشخص شده است؟
31- مبلغ پيمان مشخص شده است؟
32- مبلغ ارزي پيمان مشخص شده است؟
33- پيوست تفکيک مبلغ پيمان مشخص شده است؟
34- مواردي که مبلغ پيمان در ارتباط مقطوع نيست مشخص شده است؟
35- پيوست مبلغ پيمان شامل تأمين لوازم يدکي دوره هاي پيش راه اندازي و ..ساله بهره برداري به وسيله پيمانکاراست،مشخص شده است؟
36- نحوه پرداخت ها مشخص شده است؟
37- در مواردي که نياز به گشايش اعتبار ارزي است، پيوست نحوه گشايش اعتبار و کاربرگهاي مربوطه مشخص شده است؟
38- تاريخ نافذ شدن پيمان مشخص شده است؟
39- شرايط نافذ شدن پيمان مشخص شده است؟
40- در صورت عدم حصول شرايط تاريخ تنفيذ نحوه توافق دو طرف جهت تاريخ نافذ شدن پيمان مشخص شده است؟
41- تاريخ شروع کار مشخص شده است؟
42- مدت پيمان (تکميل کار و تحويل موقت آن از زمان شروع کار) مشخص شده است؟
43- پيوست جزئيات مقاطع زماني قسمتهاي اصلي کار مشخص شده است؟
44- تغييرات مدت اجراي کار مشخص شده است؟
45- خسارت تأخير در تکميل به موقع کار مشخص شده است؟
46- هزينه (پاداش) تسريع کار مشخص شده است؟
47- درصد حد مسئوليت مالي پيمانکار در برابر کارفرما مشخص شده است؟
48- مشاور کارفرما در پيمان مشخص شده است؟
49- پيوست حدود اختيارات مشاور کارفرما مشخص شده است؟
50- نشاني مشاور و پيمانکار و کارفرما درج شده است؟

منابع و مواخذ پيشنهادي براي مطالعه :


نحوه تنظيم قراردادها ( بهمن کشاورز )
اصول تنظيم قرارداد (مهندس عليرضا ميلاني زاده )
مديريت و راهبرد مناقصات (مهندس عليرضا ميلاني زاده )
اصول و فنون مذاکره ( دکتر حيدري )
قراردادهاي طرح و ساخت EPC , EPC/T , TURNKEY ( مهندس عليرضا ميلاني زاده )
مکاتبات پيمان ( مهندس رامک حميدي جو )
24 درس مديريت پروژه (مهندس عليرضا ميلاني زاده )
پيمانکاري پروژه هاي صنعتي ( مهندس عليمراد اتحاد )
واژه نامه حقوقي ساخت و ساز
فصلنامه برآورد

EPC / Turnkey Projects (FIDICانتشارات )
CONDITION OF CONTRACT FOR PLANT & DESIGN BUILD (FIDICانتشارات )
CONDITION OF CONTRACT FOR CONSTRACTION (MDB HARMONIESED EDITION)

کلمات جستجو شده: قرارداد epc, قراردادهای EPC, نمونه قرارداد epc, ای پی سی, قراردادهایepc, epcقرارداد, قرارداد ای پی سی, قرارداد epc شرایط و نحوه, مدیریت ریسک قراردادهای bot

نوشته های مرتبط

31 نظر برای روشهای برآورد هزینه در قراردادهای EPC

 1. سروش
  تیر ۱۰, ۱۳۹۶

  با درود و احترام
  من درگیر یک پروژه epc برای شرکت نفت هستم.
  سوالی که داشتم مقدار تاخیر مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت در پروژه چگونه محاسبه می شود؟ آیا طبق بخش نامه هایی که تاخیرات را در پروزه های فهرست بهایی محاسبه می کند، استفاده می کنیم؟

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. محسن نبی آبکناری
  تیر ۱۵, ۱۳۹۵

  باسلام وتشکر.
  لطفا بفرمایید چون در قراردادهای ای پی سی دو دفترچه قرارداد با پیمانکار منعقد میگردد که یکی شامل قرداد خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز پروژه و دیگری عملیات اجرای پروژه میباشد .مبنای تشخیص وتخیصص مالیات دربخش اول قرارداد خرید چگونه است.
  یعنی قرارداد خرید مثلا یک میلیارد تومن باشه و فاکتور خرید۲۰۰میلیون باشد وپیمانکارمشمول چند درصد وچقدر مشمول مالیات است.
  خواهشمندم باتوجه به زمان کم باقیمانده تا ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکردسالیانه پاسخ فرمایید.
  وهمچنین در صورت امکان مواد قانونی مالیاتی آن راهم بیان فرمایید

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 3. دکتر محسن قناویزچی
  تیر ۹, ۱۳۹۵

  رسیدگی به صورت وضعیتها در قرارداد ای پی سی بعهده کیست و ذیل صورت وضعیتها امضاء چه کسانی باید باشد؟

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 4. خسرو خوشه گیر
  آذر ۲۹, ۱۳۹۴

  با سلام.من فایل فوق را درباره قراردادهای EPC نیاز دارم اگر ممکنه جهت دریافت آن مرا راهنمایی کنید.

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 5. دکتر غلامرضا صالحی راد
  مرداد ۴, ۱۳۹۴

  تدریس Cost Estimation تحت نرم افزار QUE$TOR Offshore

  مدرس : Cost Estimation تحت نرم افزار QUE$TOR Offshore:
  آقای دکتر غلامرضا صالحی راد

  مدرس : مبانی Offshore: آقای مهندس بیژن محمدی

  محل تدریس :خیابان شهید کلاهدوز(خیابان دولت)

  مدت دوره :۱۰ جلسه یک ساعت و نیم +یک پروژه اجرایی

  [email protected]

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 6. غدیر
  اسفند ۲۸, ۱۳۹۳

  باتشکر من دانشجوی ترم دوم مهندسی عمران مهندسی ساخت هستم پایان نامه من درباره قراردادهای EPCاست اگر برایمچند مقاله در این زمینه ارسال کنید از شما ممنون می شوم مطالب نگارش شده بسیار عالی بود از شما متشکرم -سلامت باشید وتندرست

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 7. عقیل منفرد
  مهر ۷, ۱۳۹۳

  تشکر از زحمات شما عالی بود لطفا لینک دانلودرو بفرمایید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 0

 8. اکبر از تبريز
  شهریور ۲۸, ۱۳۹۳

  با سلام خدمت عزيزاني که مطالب اين سايت را دنبال مي کنند موضوع پايان نامه اينجانب بازنگري قيمت در قراردادهاي طولاني مدت با تاکيد در قراردادهاي نفت و گاز مي باشد الن نزديک شش ماه است که تصويب کرده ام و هيچ منبع به درد بخوري پيدا نکرد هم لطفا اگر منبع خاصي سراغ داريد به ايميلم بفرستين با تشکر در ضمن رشته من حقوق خصوصي است و ايميل من [email protected]

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 9. محمود
  شهریور ۲, ۱۳۹۳

  با سلام خواهشمند است آدرس مقاله جهت دانلود را مرحمت نماید متشکرم

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 10. منصور
  اسفند ۲۰, ۱۳۹۲

  با سلام و تشکر فراوان
  لطفا جهت دانلود مقاله نیز راهنمایی فرمایید

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 2

 11. kamal.omory
  آذر ۲۱, ۱۳۹۲

  با سلام و احترام
  مقاله فوق درمورد قراردادهای epc را چگونه دانلودکنم .
  متشکرم
  نژادمری

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 12. جلیل ابراهیم زاده
  آذر ۱۸, ۱۳۹۲

  سلام
  اگر راجع به قراداد های نفت و گاز اطلاعاتی دارید برای من ارسال کنید

  از زحمات شما ممنون هستم لازم بذکر است من کارشناس ارشد پزوهش و ساخت شرکت پایانه های نفتی ایران هستم با تشکر

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 13. جلیل ابراهیم زاده
  آذر ۱۸, ۱۳۹۲

  سلام
  اگر راجع به قراداد های نفت و گاز اطلاعاتی دارید برای من ارسال کنید

  از زحمات شما ممنون هستم لازم بذکر است من کارشناس پزوهش و ساخت شرکت پایانه های نفتی ایران هستم

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 14. غلامرضا صالحی راد
  آبان ۲۱, ۱۳۹۲

  مجموعه مقررات حفاری چاه های نفت، ترجمه غلامرضا صالحی راد.
  آدرس دانلود:http://petroleum-iauf.blogfa.com

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 15. غلامرضا صالحی راد
  آبان ۱۵, ۱۳۹۲

  مجموعه مقررات حفاری چاه های نفت، ترجمه غلامرضا صالحی راد.

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 16. غلامرضا صالحی راد
  اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲

  اگر امکان بحث “ریسک “را در پروژه های نفت و گاز را مطرج نمایید.بسیار ممنون خواهم بود چندی پیش یک مجموعه از بحث ریسک از کنسرسیوم شرکت سازه و اسنم پروجتی در پالایشگاه شازند دیدیم که بسیار بسیار جالب و مفید بود.که پیوست این مجموعه را برای شما ایمیل میکنم.

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 17. دانشجو
  اردیبهشت ۱, ۱۳۹۲

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 4

 18. محمد
  دی ۲۳, ۱۳۹۱

  من فایل فوق را درباره قراردادهای EPC نیاز دارم اگر ممکنه جهت دریافت آن مرا راهنمایی کنید.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 15 Thumb down 2

 19. رضا
  آبان ۱۴, ۱۳۹۱

  عالی بود.
  لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد های اجرا شده epc چه راهکاری پیشنهاد میدهید؟

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 1

 20. OBD-CO
  شهریور ۷, ۱۳۹۱

  به نظرم خوبه ولي اگر به صورت يك مدل تجربي ارائه شود بهتر خواهد شد

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 2

 21. pouya
  مرداد ۱, ۱۳۹۱

  ممنون از جمع بندی خوبتون

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 2

 22. غلامرضا صالحی راد
  خرداد ۳۱, ۱۳۹۱

  اگر در قالب یک CASE STUDY بیان میشد خیلی بهتر میبود.بازهم ممنون ومتشکر.

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 2

 23. غلامرضا صالحی راد
  خرداد ۳۱, ۱۳۹۱

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 4

 24. mj
  اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۱

  با سلام
  در قراردادهای epc حق الزحمه مرحله اول تعلق میگیرد؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 25. بهروز ظفریان
  فروردین ۲۵, ۱۳۹۱

  بسیار مفید بود لطفا برتریهای روش EPC نسبت به روش EP + C رو توضیح بدید

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 26. شهره
  فروردین ۱۹, ۱۳۹۱

  خیلی مفید و کاربردی بود، متشکرم. دو سوال دارم:
  1-اگر بخوام فایل این نوشته رو داشته باشم چطور امکان پذیره؟
  2- اگه بخوام راجع به قراردادهای epcf اطلاعات جامعی بدست بیارم چه مرجعی رو معرفی میکنید؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 27. پروانه امیرآبادی
  مهر ۱, ۱۳۹۰

  با سلام
  مقالات و کتب موجود راجع به ماهیت حقوقی قراردادهای ای پی سی رو بی زحمت اعلام کنید

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 28. mehdi
  مرداد ۲۴, ۱۳۹۰

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 5

 29. admin
  اسفند ۲۴, ۱۳۸۹

  با سلام

  جهت مطالعه بيشتر به كتابهاي : شرح حقوقي پيمان نوشته آقاي اسماعيل هريسي (انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و مديريت قراردادهاي بين المللي ساخت ( انتشارات قرار گاه خاتم الانبيا ) مراجعه فرماييد.

 30. Barancheshmehie
  اسفند ۱۸, ۱۳۸۹

  تمایل به کسب اطلاعات بیشتری در خصوص قراردادهای EPC داشته و نمونه قراردادهای موفق و چالش های موجود در این نوع از فعالیت های پیمانکاری را نیز بیان دارید.
  متشکرم.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *