روشهای برآورد هزینه در قراردادهای EPC

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4.00 از 5)
Loading...Loading...

با تشکر از خانم ژیلا افشین جهت تهیه و ارسال این مقاله

مقدمه ای بر مناقصات

 1. مناقصات EPC
 2. قراردادهای EPC
 3. شرایط عمومی قراردادهای EPC
 4. شرایط خصوصی و نکات قراردادهای EPC و پیوستها
 5. آشنائی با تعریف و ابعاد فعالیتهای مهندسی , خرید و ساخت و اجرای پروژه های EPC
 6. روشهای تهیه ساختار شکست کار برای پروژه های EPC
 7. مشاور کارفرما در قراردادهای EPC
 8. چک لیست قراردادهای EPC
 9. کتب پیشنهادی جهت مطالعه
 10. پرسش و پاسخ

مقدمه ای بر مناقصات :

مناقصه :
فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر( طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار میشود.

انواع مناقصات :
از نظر مراحل بررسی

 1. مناقصات یک مرحله ای
 2. مناقصات دو مرحله ای

از نظر روش دعوت مناقصه گران

 1. مناقصات عمومی
 2. مناقصات محدود
 3. ترک تشریفات مناقصه

مناقصات قراردادهای EPC :

مقدمه

 1. دامنه کاربرد و کلیات
 2. مناقصه گران واجد شرایط
 3. مصالح و تجهیزات و کار قابل قبول
 4. هزینه شرکت در مناقصه

اسناد مناقصه

 1. اسناد مناقصه
 2. بررسی موضوع و اسناد مناقصه
 3. تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه

تهیه پیشنهاد

 1. زبان پیشنهاد
 2. مدارک تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه
 3. قیمتهای پیشنهاد
 4. ارزهای پیشنهاد
 5. ضمانت نامه شرکت در مناقصه
 6. مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه
 7. شکل و امضای پیشنهاد مناقصه

تسلیم پیشنهادها

 • لاک و مهر و نشانه گذاری پیشنهادها
 • مهلت تسلیم پیشنهادها
 • اعلام عدم تمایل و اصلاح و جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد مناقصه

گشایش و ارزیابی پیشنهادها

 • گشایش پیشنهادهای مناقصه از سوی مناقصه گزار
 • توضیحات پیشنهادها
 • بررسی مقدماتی پیشنهادها
 • تبدیل به ارز واحد
 • ارزیابی فنی بازرگانی
 • ارزیابی مالی
 • اولویت سهم داخل
 • تماس با مناقصه گزار

واگذاری و مبادله پیمان

 • معیارهای اعطای پیمان
 • حق قبول یا رد پیشنهاد
 • واگذاری پیمان
 • امضا و مبادله پیمان
 • ضمانت نامه انجام تعهدات
 • فساد و تبانی و مصالحه به زیان دولت
 • رسیدگی به شکایتها

کاربرگ مناقصه
معیار………………………………………………………………………………………………………………..امتیاز
ساختار و سازمان خاص موضوع مورد مناقصه…………………………………………………………۲۵
توانمندی مدیریت طراحی
توانمندی مدیریت اجرا
مدیریت زمان و هزینه
تعامل با مناقصه گران جزء
ایمنی
برنامه اجرا و زمانی………………………………………………………………………………………………۱۵
شکست مناسب فعالیتهای طراحی و اجرا
برنامه ریزی منطقی اجرای کار در ابعاد مختلف
زمان بندی دقیق اجزای کار
روشها و رویکردها و راه حلهای طراحی به منظور نیل به خواسته های مناقصه گزار….۶۰
جمع………………………………………………………………………………………………..۱۰۰قراردادهای EPC:

موافقتنامه
پیوستها
شرایط عمومی

 • تعریفها و تفسیرها
 • اقدامهای اولیه
 • اسناد پیمان
 • ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها
 • تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار
 • هماهنگی با سایر پیمانکاران
 • تعهدات و مسئولیتهای کارفرما
 • تغییر در کارها
 • مشاور کارفرما و بازرسی و کنترل کیفی کار
 • پرداختهای به پیمانکار و تغییرات مبلغ پیمان
 • مراحل تکمیل و تحویل کار
 • تغییرات مدت پیمان و تاخیر و تعلیق و خاتمه پیمان
 • خطرات و زیانهای احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان
 • حل اختلاف و اقامتگاه قانونی و قانون حاکم

شرایط خصوصی

موافقت نامه :

موضوع پیمان
اسناد و مدارک پیمان
مبلغ پیمان
نحوه پرداخت
تاریخ تنفیذ و شروع کار و مدت پیمان

 • تاریخ نافذ شدن پیمان
 • تاریخ شروع کار
 • مدت پیمان
 • خسارت تاخیر در تکمیل به موقع کار
 • هزینه تسریع کار

حد مسئولیت مالی پیمانکار
مشاور کارفرما

پیوستها :
پیوست یک : جدول تفکیک مبلغ پیمان، برای بخشهای مختلف کار
پیوست دو : فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل، برای پیمانهایی که بخشی از مبلغ آنها بر مبنای فهرست بها محاسبه می شود، شامل :

 • فهرست مقادیر و بهای واحد کارها
 • فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات)

پیوست سه : فهرست بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل، در پیمانهای مبلغ مقطوع

 • فهرست بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی
 • فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات)

پیوست چهار : روش تعدیل
پیوست پنج : پرداختها

 • نحوه پرداخت
 • برنامه زمانی پرداختها

پیوست شش : بیمه

 • انواع بیمه نامه های در تعهد پیمانکار
 • انواع بیمه نامه های در تعهد کارفرما

پیوست هفت : کاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادی

 • کاربرگ ضمانتنامه پیش پرداخت
 • کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات
 • کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
 • کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار

پیوست هشت : وظیف و اختیارات مشاور کارفرما
پیوست نه : راه اندازی و آزمایش عملکردی

 • تفکیک وظایف و مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار
 • ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف
 • موارد عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف، تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما

پیوست ده : شرح کارهای در تعهد پیمانکار

 • شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار
 • بخشهایی از خدمات فنی، اجرایی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود

پیوست یازده : فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای دوران راه اندازی و … ساله دوران بهره برداری
پیوست دوازده : انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما، به وسیله پیمانکار

 • انتقال تکنولوژی
 • آموزش کارکنان کارفرما

پیوست سیزده : تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها

 • شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پیش راه اندازی
 • شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازی (تأمین خوراک، امکاناتی مانند آب، برق، گاز و … ، موارئ شیمیایی و …)
 • برنامه زمانی تعهدات کارفرما، موضوع بندهای فوق

پیوست چهارده : برنامه زمانی کلی اجرای کار
پیوست پانزده : فهرست فروشندگان و پیمانکاران دست دوم
پیوست شانزده : لیسانس و شرایط واگذاری حق لیسانس
پیوست هفده : اقلامی از کارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات، که از محل مبالغ مشروط به وسیله پیمانکار تأمین می شود
پیوست هجده : اسناد و مدارک فنی پیمان

 • اسناد فنی مبنا
 • کدها و استانداردها
 • مبانی طراحی
 • مشخصات فنی
 • نقشه ها و سایر اسناد فنی پیمان
 • فهرست برنامه های کامپیوتری مورد نظر کارفرما
 • اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار، به وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می رسد
 • فهرست نقشه ها و سایر مدارک فنی، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما، شمار نسخه و زبان مدارک فنی
 • نقشه ها و سایر مدارک فنی، که به تدریج به وسیله پیمانکار تهیه می شود

پیوست نوزده : مراکز بارگیری و تخلیه، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته بندی
پیوست بیست : نحوه گردش کارها
شرایط عمومی :
فصل اول : کلیات

 • تعاریف
 • تفسیر
 • ارتباطات
 • قانون و زبان
 • اولویت مدارک
 • موافقت نامه پیمان
 • واگذاری
 • نگهداری و ارایه مدارک
 • اشتباه در خواسته های پیمانکار
 • استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار
 • استفاده پیمانکار از مدارک کارفرما
 • جزئیات محرمانه
 • رعایت قوانین
 • مسئولیت تضامنی و انفرادی
 • محرمانه بودن

فصل ۲٫ کارفرما

 • حق دسترسی به کارگاه
 • مجوزها، گواهیها یا تأییدیه ها
 • کارکنان کارفرما
 • ترتیب های تأمین مالی کارفرما
 • دعاوی کارفرما

فصل ۳٫ مهندس مشاور

 • اختیارها و وظایف مهندس مشاور
 • تفویض اختیار سوی مهندس مشاور
 • دستورهای مهندس مشاور
 • تعویض مهندس مشاور
 • تصمیمها

فصل ۴٫ پیمانکار

 • تعهدهای عمومی پیمانکار
 • تضمین انجام تعهدات
 • نماینده پیمانکار
 • پیمانکاران دست دوم
 • پیمانکاران دست دوم منتخب
 • همکاری
 • پیاده کردن کارها
 • روش های ایمنی
 • تضمین کیفیت
 • داده های مربوط به کارگاه
 • کفایت مبلغ پذیرفته شده پیمان
 • شرایط فیزیکی غیر قابل پیش بینی
 • حق عبور و تسهیلات
 • اجتناب از دخالت
 • راههای دسترسی
 • حمل کالا
 • ماشین آلات پیمانکار
 • حفاظت از محیط زیست
 • برق، آب و گاز
 • ماشین آلات و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرار داده می شود.
 • گزارش های پیشرفت
 • امنیت کارگاه
 • عملیات پیمانکار در کارگاه
 • فسیلها و آثار باستانی

فصل ۵٫ طراحی

 • تعهدهای عمومی طراحی
 • مدارک پیمانکار
 • تقبل کردن پیمانکار
 • استانداردهای فنی و مقررات
 • آموزش
 • مدارک چون ساخت
 • دستورالعلهای بهره برداری و نگهداری
 • اشتباه طراحی

فصل ۶٫ کارمندان و کارگران

 • به کارگیری کارمندان و کارگران
 • نرخ دستمزد و شرایط کارگری
 • افراد در خدمت کارفرما
 • قوانین کار
 • ساعات کار
 • تسهیلات برای کارمندان و کارگران
 • بهداشت، سلامت و ایمنی
 • کنترل و نظارت پیمانکار
 • کارکنان پیمانکار
 • سوابق کارکنان و ماشین آلات پیمانکار
 • رفتار مخل نظم
 • کارمند و کارگر خارجی
 • پیشگیری از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر
 • مشروبهای الکلی یا مواد مخدر
 • اسلحه و مهمات
 • جشنها و مراسم مذهبی

فصل ۷٫ تجهیزات، مصالح و چگونگی اجرا

 • چگونگی اجرا
 • نمونه ها
 • بازرسی
 • آزمایش
 • رد کردن
 • کارهای علاج بخشی
 • مالکیت تجهیزات و مصالح
 • حقوق امتیاز
 • شرایط تأمین مالی

فصل ۸٫ آغاز، تأخیرها و تعلیق

 • آغاز کار
 • مدت تکمیل
 • برنامه زمانی
 • تمدید مدت تکمیل
 • تأخیرهای ناشی از مقامهای قانونی
 • آهنگ پیشرفت
 • خسارتهای تأخیر
 • تعلیق کار
 • پیامدهای تعلیق
 • پرداخت بهای تجهیزات و مصالح صورت تعلیق
 • طولانی شدن تعلیق
 • آغاز مجدد کار
 • پاداش برای تکمیل زودتر از موعد

فصل ۹٫ آزمایشهای زمان تکمیل کار

 • تعهدهای پیمانکار
 • آزمایشهای به تأخیر افتاده
 • تکرار کردن آزمایش
 • با موفقیت نگذشتن آزمایشهای زمان تکمیل

فصل ۱۰٫ تحویل کارها به کارفرما

 • تحویل گرفتن کارها یا بخشها
 • مداخله در آزمایشهای زمان تکمیل
 • سطوحی که نیاز به ترمیم دارند

فصل ۱۱٫مسئولیت نقض

 • تکمیل کار باقیمانده و رفع نقص
 • هزینه رفع نقص
 • تمدید دوره اعلام نقص
 • قصور در رفع نقص
 • خارج کردن کارهای معیوب از کارگاه
 • آزمایشهای بیشتر
 • حق دسترسی
 • تحقیق به وسیله پیمانکار
 • گواهی عملکرد
 • تعهدهای ایفا نشده
 • پاکسازی کارگاه

فصل ۱۲٫ آزمایشهای پس از تکمیل

 • روش انجام آزمایشهای پس از تکمیل
 • آزمایشهای به تأخیر افتاده
 • تکرار کردن آزمایش
 • با موفقیت نگذشتن آزمایشهای پس از تکمیل

فصل ۱۳٫ تغییرها و اصلاحها

 • حق تغییر دادن
 • مهندسی ارزش
 • روش تغییر
 • پرداخت به پولهای قابل کاربرد
 • مبالغ مشروط
 • کارهای روزمزدی
 • اصلاحات به علت تغییر در قوانین
 • تعدیل به علت تغییر در هزینه ها

فصل ۱۴٫ مبلغ پیمان و پرداخت

 • مبلغ پیمان
 • پیش پرداخت
 • درخواست صدور گواهی پرداخت میانی
 • جدول پرداختها
 • تجهیزات و مصالح مورد نیاز کارها
 • صدور گواهی پرداختهای میانی
 • پرداختها
 • تأخیر در پرداخت
 • پرداخت سپرده حسن انجام کار
 • صورت وضعیت زمان تکمیل
 • درخواست صدور گواهی پرداختهای نهایی
 • اقرارنامه
 • صدور گواهی پرداخت نهایی
 • پایان یافتن مسئولیت
 • نوع پول های پرداخت

فصل ۱۵٫ فسخ پیمان به وسیله کارفرما

 • اعلام برای اصلاح
 • فسخ به وسیله کارفرما
 • ارزیابی در تاریخ فسخ
 • پرداخت های پس از فسخ
 • حق کارفرما برای فسخ

فصل ۱۶٫ تعلیق و فسخ به وسیله پیمانکار

 • حق پیمانکار برای تعلیق کار
 • فسخ پیمان به وسیله پیمانکار
 • توقف کار و خارج کردن ماشین آلات پیمانکار
 • پرداخت پس از فسخ پیمان

فصل ۱۷٫ خطر پذیری و مسئولیت

 • مصونیت ها
 • مراقبت پیمانکار از کارها
 • ریسک های کارفرما
 • پیامد ریسک های کارفرما
 • حقوق مالکیت فکری و صنعتی
 • محدودیت مسئولیت

فصل ۱۸٫ بیمه

 • الزام عمومی بیمه ها
 • قصور در تهیه و تمدید بیمه نامه ها
 • محتوای بیمه نامه ها
 • بیمه نامه های در تعهد کارفرما
 • دریافت خسارت از بیمه
 • بیمه نامه ها، در شرایط تحویل قسمتی از کارها
 • انطباق بیمه نامه ها با شرایط پیمان
 • مراجع صادر کننده بیمه نامه ها
 • تغییر در بیمه نامه ها، ناشی از تغییر کارها

فصل ۱۹٫ حوادث غیر مترقبه

 • تعریف فورس ماژور
 • اخطار فورس ماژور وظیفه به حداقل رساندن تأخیر
 • پیامدهای فورس ماژور
 • تأثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست دوم
 • فسخ اختیاری، پرداخت و آزادسازی
 • معافیت از انجام کار طبق قانون

فصل ۲۰٫ دعاوی، اختلافها و داوری

 • دعاوی پیمانکار
 • انتصاب هیئت حل اختلاف
 • عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختلاف
 • تصمیم گیری هیئت حل اختلاف
 • حل و فصل دوستانه
 • داوری
 • عدم تبعیت از تصمیم هیئت حل اختلاف
 • خاتمه دوره انتصاب هیئت حل اختلاف

شرایط خصوصی :

شرایط خصوصی هیچگاه نباید ناقض شرایط عمومی باشد .

آشنائی با ابعاد فعالیتهای مهندسی , خرید و ساخت و اجرای پروژه های EPC :
در قراردادهای EPC
Engineering
یعنی مهندسی , که از مطالعات اولیه شروع می شود , طراحی و دفتر فنی پیمانکار و نقشه های ازبیلت تا انتها را شامل می شود , که در زمانهای مشخص و معین طبق برنامه زمانبندی انجام می شود و در هر مرحله تائید مشاور مادر یا کارفرما را باید گرفت .
Procurement
یعنی خرید , که در پروژه های EPC خرید بر دو نوع است :

 • خرید داخلی
 • خرید خارجی

که خرید خارجی شامل گشایش اعتبار و حمل و نقل و استفاده از کارخانه خریداری شده مصالح و زمان خرید می شود که تائیدیه آن از کارفرما باید مد نظر قرار گیرد .
Construction
باید زمان اجرا و همچنین رعایت مشخصات فنی و نتایج آن در زمان بهره برداری که در هر یک از مراحل تائیدیه و صورتمجلس پیمانکار با مشاور کارفرما یا کارفرما مورد نیاز است .

روشهای تهیه ساختار شکست کار برای پروژه های EPC :

برای قراردادهای EPC شکست کار هر یک از بخشها را در تقسیمات خود قرار می دهیم .
مثلا E شامل مرحله مطالعه , طراحی , برآورد و تائیدیه آنها از کارفرما برای دریافت هزینه هاست .
P شامل خریدهای داخلی و خارجی , گشایش اعتبار , گمرک , حمل و نقل و تائیدیه آنها از کارفرما برای دریافت هزینه هاست .
مشاور کارفرما در قراردادهای EPC :

 • مرحله تهیه اطلاعات و مدارک طرح
 • مرحله ارجاع به پیمانکار
 • مرحله طراحی – ساخت

……………خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار
……………خدمات مهندسی
……………خدمات تدارک کالا ( مواد و مصالح و تجهیزات )
……………خدمات مربوط به کارهای اجرایی
……………خدمات نظارت ( کنترل کیفیت )
……………خدمات راه اندازی و تحویل
……………خدمات مربوط به دوره بهره برداری
……………خدمات برآورد هزینه ها و کنترل پرداخت ها و امور حقوقی قراردادها

چک لیست قراردادهای EPC :
۱-تاریخ عقد قرارداد مشخص شده است؟ بلی خیر
۲-طرفین قرارداد از نظر حقوقی و همچنین مسئولیتهای آنها از نظر ثبتی مشخص شده است؟ بلی خیر
۳-موضوع قرارداد کاملاً تشریح شده است و نواقصی ندارد؟ بلی خیر
۴-اسناد و مدارک پیمان منضم به پیمان است؟ بلی خیر

 1. موافقتنامه ها
 2. پیوستها
 3. شرایط عمومی
 4. شرایط خصوصی
 5. سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان در مدت اجرا تنظیم میشود.

۵- پیوست جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخشهای مختلف کار مشخص شده است؟ بلی خیر
۶- پیوست فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات) مشخص شده است؟ بلی خیر
۷- پیوست فهرست بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل، در پیمانهای مبلغ مقطوع مشخص شده است؟ بلی خیر
۸- پیوست فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات) مشخص شده است؟ بلی خیر
۹- پیوست روش تعدیل مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۰- پیوست پرداختها، نحوه پرداختها و برنامه زمانبندی پرداختها، مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۱- پیوست انواع بیمه های در تعهد پیمانکار مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۲- پیوست انواع بیمه های در تعهد کارفرما مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۳- پرداخت بیمه به عهده پیمانکار است یا کارفرما؟ آیا مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۴- مدت اعتبار بیمه نامه ها مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۵- ترتیب دریافت خسارتهای بیمه نامه ها مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۶- پیوست کاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادی مشخص شده است؟ بلی خیر

 1. کاربرگ ضمانتنامه پیش پرداخت
 2. کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات
 3. کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
 4. کاربرگ اعتباری اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار

۱۷- پیوست وظایف و اختیارات مشاور و کارفرما مشخص شده است؟ بلی خیر
۱۸- پیوست راه اندازی و آزمایش عملکردی مشخص شده است؟
۱۹- پیوست شرح کارهای در تعهد پیمانکار مشخص شده است؟

 1. شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار
 2. بخشهایی از خدمات فنی، اجرائی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود.
 3. تعیین نقاط ریز کارهای پیمان

۲۱- پیوست فهرستهای عمومی لوازم یدکی ومواد مصرفی، برای درون راه اندازی و..ساله دوران بهره برداری مشخص شده است؟
۲۲- پیوست انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکار مشخص شده است؟

 1. انتقال تکنولوژی
 2. آموزش کارکنان کارفرما

۲۳- پیوست تعهدات پیمانکار در تحویل محل اجرای کار، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها مشخص شده است؟

 1. شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پیش راه اندازی
 2. شرح کارها و تعهد کارفرما در مرحله راه اندازی

برنامه زمانی تعهدات کارفرما موضوع بندهای ۱۳-۱ و ۱۳-۲
۲۴- پیوست برنامه زمانبندی کلی اجرای کار مشخص شده است؟

 1. برنامه زمانی تحویل نقشه ها و اسناد مورد نیاز از سری کارها
 2. برنامه زمانی تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار و کارفرما
 3. کاربرگ گزارش پیشرفت کار

۲۵- پیوست فهرست فروشندگان و پیمانکاران دست دوم مشخص شده است؟
۲۶- پیوست لیسانس و واگذاری حق لیسانس مشخص شده است؟
۲۷- پیوست اقلامی از کارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات، که از محل مبالغ مشروط به وسیله پیمانکار تأمین می شود مشخص شده است؟
۲۸- پیوست اسناد و مدارک فنی پیمان مشخص شده است؟

 • اسناد فنی مبنا

۲۸-۱-۱ کدها و استانداردها ۲۸-۱-۲ مبانی طراحی ۲۸-۱-۳ مشخصات فنی و دستورالعملهای نصب
۲۸-۱-۴ نقشه ها وسایراسنادفنی پیمان ۲۸-۱-۵ فهرست برنامه های کامپیوتری مورد نظر کارفرما

 • اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار به وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما برسد.

۲۸-۲-۱ فهرست نقشه ها و سایر مدارک فنی بر تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع پیمانکار، شماره نسخه و زبان فنی مدارک
۲۸-۲-۲ نقشه ها و سایر مدارک فنی که به تدریج توسط پیمانکار تهیه می شود.
۲۹- پیوست مراکز بارگیری، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته بندی مشخص شده است؟
۳۰- پیوست نحوه گردش کارها مشخص شده است؟
۳۱- مبلغ پیمان مشخص شده است؟
۳۲- مبلغ ارزی پیمان مشخص شده است؟
۳۳- پیوست تفکیک مبلغ پیمان مشخص شده است؟
۳۴- مواردی که مبلغ پیمان در ارتباط مقطوع نیست مشخص شده است؟
۳۵- پیوست مبلغ پیمان شامل تأمین لوازم یدکی دوره های پیش راه اندازی و ..ساله بهره برداری به وسیله پیمانکاراست،مشخص شده است؟
۳۶- نحوه پرداخت ها مشخص شده است؟
۳۷- در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، پیوست نحوه گشایش اعتبار و کاربرگهای مربوطه مشخص شده است؟
۳۸- تاریخ نافذ شدن پیمان مشخص شده است؟
۳۹- شرایط نافذ شدن پیمان مشخص شده است؟
۴۰- در صورت عدم حصول شرایط تاریخ تنفیذ نحوه توافق دو طرف جهت تاریخ نافذ شدن پیمان مشخص شده است؟
۴۱- تاریخ شروع کار مشخص شده است؟
۴۲- مدت پیمان (تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار) مشخص شده است؟
۴۳- پیوست جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کار مشخص شده است؟
۴۴- تغییرات مدت اجرای کار مشخص شده است؟
۴۵- خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار مشخص شده است؟
۴۶- هزینه (پاداش) تسریع کار مشخص شده است؟
۴۷- درصد حد مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما مشخص شده است؟
۴۸- مشاور کارفرما در پیمان مشخص شده است؟
۴۹- پیوست حدود اختیارات مشاور کارفرما مشخص شده است؟
۵۰- نشانی مشاور و پیمانکار و کارفرما درج شده است؟

منابع و مواخذ پیشنهادی برای مطالعه :


نحوه تنظیم قراردادها ( بهمن کشاورز )
اصول تنظیم قرارداد (مهندس علیرضا میلانی زاده )
مدیریت و راهبرد مناقصات (مهندس علیرضا میلانی زاده )
اصول و فنون مذاکره ( دکتر حیدری )
قراردادهای طرح و ساخت EPC , EPC/T , TURNKEY ( مهندس علیرضا میلانی زاده )
مکاتبات پیمان ( مهندس رامک حمیدی جو )
۲۴ درس مدیریت پروژه (مهندس علیرضا میلانی زاده )
پیمانکاری پروژه های صنعتی ( مهندس علیمراد اتحاد )
واژه نامه حقوقی ساخت و ساز
فصلنامه برآورد

EPC / Turnkey Projects (FIDICانتشارات )
CONDITION OF CONTRACT FOR PLANT & DESIGN BUILD (FIDICانتشارات )
CONDITION OF CONTRACT FOR CONSTRACTION (MDB HARMONIESED EDITION)

کلمات جستجو شده:

 • قرارداد epc
 • قراردادهای EPC
 • نمونه قرارداد epc
 • ای پی سی
 • epcقرارداد
 • قرارداد ای پی سی
 • پروژه های ای پی سی
 • معنی ایی پی سی در شرکت چیست
 • پروژه های epc چیست؟
 • دانلود کتاب شرح حقوقی پیمان اسماعیل هریسی

25 نظر برای روشهای برآورد هزینه در قراردادهای EPC

 1. عقیل منفرد
  مهر ۷, ۱۳۹۳

  تشکر از زحمات شما عالی بود لطفا لینک دانلودرو بفرمایید

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 2. اکبر از تبريز
  شهریور ۲۸, ۱۳۹۳

  با سلام خدمت عزیزانی که مطالب این سایت را دنبال می کنند موضوع پایان نامه اینجانب بازنگری قیمت در قراردادهای طولانی مدت با تاکید در قراردادهای نفت و گاز می باشد الن نزدیک شش ماه است که تصویب کرده ام و هیچ منبع به درد بخوری پیدا نکرد هم لطفا اگر منبع خاصی سراغ دارید به ایمیلم بفرستین با تشکر در ضمن رشته من حقوق خصوصی است و ایمیل من akbar.hodayi@gmail.com

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 3. محمود
  شهریور ۲, ۱۳۹۳

  با سلام خواهشمند است آدرس مقاله جهت دانلود را مرحمت نماید متشکرم

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 4. منصور
  اسفند ۲۰, ۱۳۹۲

  با سلام و تشکر فراوان
  لطفا جهت دانلود مقاله نیز راهنمایی فرمایید

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 2

 5. kamal.omory
  آذر ۲۱, ۱۳۹۲

  با سلام و احترام
  مقاله فوق درمورد قراردادهای epc را چگونه دانلودکنم .
  متشکرم
  نژادمری

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 6. جلیل ابراهیم زاده
  آذر ۱۸, ۱۳۹۲

  سلام
  اگر راجع به قراداد های نفت و گاز اطلاعاتی دارید برای من ارسال کنید

  از زحمات شما ممنون هستم لازم بذکر است من کارشناس ارشد پزوهش و ساخت شرکت پایانه های نفتی ایران هستم با تشکر

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 7. جلیل ابراهیم زاده
  آذر ۱۸, ۱۳۹۲

  سلام
  اگر راجع به قراداد های نفت و گاز اطلاعاتی دارید برای من ارسال کنید

  از زحمات شما ممنون هستم لازم بذکر است من کارشناس پزوهش و ساخت شرکت پایانه های نفتی ایران هستم

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 8. غلامرضا صالحی راد
  آبان ۲۱, ۱۳۹۲

  مجموعه مقررات حفاری چاه های نفت، ترجمه غلامرضا صالحی راد.
  آدرس دانلود:http://petroleum-iauf.blogfa.com

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 9. غلامرضا صالحی راد
  آبان ۱۵, ۱۳۹۲

  مجموعه مقررات حفاری چاه های نفت، ترجمه غلامرضا صالحی راد.

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 10. غلامرضا صالحی راد
  اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲

  اگر امکان بحث “ریسک “را در پروژه های نفت و گاز را مطرج نمایید.بسیار ممنون خواهم بود چندی پیش یک مجموعه از بحث ریسک از کنسرسیوم شرکت سازه و اسنم پروجتی در پالایشگاه شازند دیدیم که بسیار بسیار جالب و مفید بود.که پیوست این مجموعه را برای شما ایمیل میکنم.

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 11. دانشجو
  اردیبهشت ۱, ۱۳۹۲

  لطفاآ مرجعی در خصوص قراردادهای EPCF معرفی کنید

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 3

 12. محمد
  دی ۲۳, ۱۳۹۱

  من فایل فوق را درباره قراردادهای EPC نیاز دارم اگر ممکنه جهت دریافت آن مرا راهنمایی کنید.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 14 Thumb down 1

 13. رضا
  آبان ۱۴, ۱۳۹۱

  عالی بود.
  لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد های اجرا شده epc چه راهکاری پیشنهاد میدهید؟

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 1

 14. OBD-CO
  شهریور ۷, ۱۳۹۱

  به نظرم خوبه ولی اگر به صورت یک مدل تجربی ارائه شود بهتر خواهد شد

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 2

 15. pouya
  مرداد ۱, ۱۳۹۱

  ممنون از جمع بندی خوبتون

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 1

 16. غلامرضا صالحی راد
  خرداد ۳۱, ۱۳۹۱

  اگر در قالب یک CASE STUDY بیان میشد خیلی بهتر میبود.بازهم ممنون ومتشکر.

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 1

 17. غلامرضا صالحی راد
  خرداد ۳۱, ۱۳۹۱

  اگر امکان دارد یک نمونه واقعی از قرارداد بصورت CASE STUDYارائه نمایید .خیلی بهتر است بازهم ممنون و متشکر.

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 3

 18. mj
  اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۱

  با سلام
  در قراردادهای epc حق الزحمه مرحله اول تعلق میگیرد؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 19. بهروز ظفریان
  فروردین ۲۵, ۱۳۹۱

  بسیار مفید بود لطفا برتریهای روش EPC نسبت به روش EP + C رو توضیح بدید

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 20. شهره
  فروردین ۱۹, ۱۳۹۱

  خیلی مفید و کاربردی بود، متشکرم. دو سوال دارم:
  ۱-اگر بخوام فایل این نوشته رو داشته باشم چطور امکان پذیره؟
  ۲- اگه بخوام راجع به قراردادهای epcf اطلاعات جامعی بدست بیارم چه مرجعی رو معرفی میکنید؟

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 21. پروانه امیرآبادی
  مهر ۱, ۱۳۹۰

  با سلام
  مقالات و کتب موجود راجع به ماهیت حقوقی قراردادهای ای پی سی رو بی زحمت اعلام کنید

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 22. mehdi
  مرداد ۲۴, ۱۳۹۰

  hi
  pls mail me few template of cbs
  tanx a lot

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 2

 23. admin
  اسفند ۲۴, ۱۳۸۹

  با سلام

  جهت مطالعه بیشتر به کتابهای : شرح حقوقی پیمان نوشته آقای اسماعیل هریسی (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و مدیریت قراردادهای بین المللی ساخت ( انتشارات قرار گاه خاتم الانبیا ) مراجعه فرمایید.

 24. Barancheshmehie
  اسفند ۱۸, ۱۳۸۹

  تمایل به کسب اطلاعات بیشتری در خصوص قراردادهای EPC داشته و نمونه قراردادهای موفق و چالش های موجود در این نوع از فعالیت های پیمانکاری را نیز بیان دارید.
  متشکرم.

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>