استراتژي هاي جستجوي اطلاعات

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫00 از 5)
Loading...

نويسنده : Virginia Rose Cherry
دانشگاه مشترك المنافع ويرجينياو ريچموند ويرجينيا
و كتابخانه قانون عمومي استان چستر فيلد ويرجينيا

ترجمه : داريا اخگر
معاون فني وعملياتي منطقه هرمزگان

استراتژي هاي جستجوي اطلاعات :

I. ديباچه
با وجود پيچيدگي و توسعه سريع اطلاعات در دنياي امروزي ، محقق به شخصي اطلاق مي شودكه ازميان مقـــادير و معتنابهي از مدارك ، اطلاعات مقتضي را جهت حل مسائل گلچين نمايد . وظيفه ساده اي بنظر نميرسد ليكن تكامل تكنيكهاي تحقيق سيستماتيك ، كنترل واستفاده از اين ادبيات قابل حصول ودست يافتني است .
اين مقاله تكنيكهائي را چه براي مبتديان و همچنين محققين مترقي كه درصددستيابي به اطلاعات جهت حل مسائل روزمره دنيا ميباشند ، ارائه خواهد داد .
نوسيندگان تلاش مي كنندبه منظورجلوگيري از تكثيراطلاعات ومدارك ازطريق كتابهاي مرجع كنترل اطلاعات را دراختيار داشته باشند. شركت انتشاراتي گارلند( Garland ) يكي از بزرگترين كنترل كنندگان اين ادبيات در حوزة مديريت دولتي است . مجموعةاين شركت تحت عنوان ” سريهاي اداري و عمومي ” مدارك را بوسيلةمناطق تحت پوشش گردآوري مي كند .
براي مثال : نشريات ذيل قسمتهائي از اين مجموعة ضروري ميباشند .
– امـــورعمومي آمريكائي : يك راهنماي فهرست كتابها براي ادبيات توسط كيدن ، لاورد ، سايپ و ونگ ( 1983) – گارلند- نيويورك – 201 صفحه .
– امـــورعمومي كاركنان :يك فهرست تفسيري توسط بومن و شفيرتز( 1985 )–گارلندنيويورك – 209 صفحه .
– ارزيابي برنامه : يك فهرست تفسيري توسط دنيس و مارول ( 1987 ) – گارلند – نيويورك – 241 صفحه .
– خدمات تحويل دولتي : خدمات دولتي تحويل توسط مورين و پريور( 1988 ) – فهرست تفسيري – گارلندنيويورك 315 صفحه .
– بهره وري بخش دولتي : راهنماي منابع – توسط هولزرو هالاچمي ( 1988) گارلند نيويورك 166 صفحه يكي از نشريات ضروري دراين سري ، ” بهره وري بخش دولتي است . ( يك منبع راهنما ) اين يكي از منابع ابتدائي در حوزة بهره وري بخش دولتي ميباشد . در جدول اول ، مولفين ، كتابها ، گزارشات ، مقالات ، نشريات ادواري و خبرنامه و همچنين سازمانهائي كه علاقمند به مباحث بهره وري مي باشند ، گردآوري مي كنند. در مقدمه مؤلف هدف خود را بيان ميكند:
– ” براي تجهيز محققاني همراه با منابع وسيع كه درتحقيق مورد استفاده واقع شده تا ازطرق جديد ارائه خدمات عمومي بهبود يابد. ”
منابع متداول وامروزي بوده و حوزةعمل را مجهز وتحت پوشش قرارميدهد. از ديگر مباني فصل ، كنترل كتب مرجع است كه داراي وسعت بيشتري است و آنهم اموردولتي آمريكااست . يكي راهنماي كتب مرجع مربوط به ” جرالد.اي.ات .ال” . گرچه از انتشارات قديمي است ، اما” ازكاملترين راهنماهاي ادارة امورعمراني ميباشدكه شامل خلاصه و فهرست منابع ، الگوهاي حرفه اي و منتخب كتابهاي مرجع است .
اگرچه زمينه هائي در حوزةكنترل فهرست وجود دارد ولي فاصله اي از زمان انتشارشكل كتاب موجوداست. بمنظور يافتن مطالب جاري محقق يا همكاران نيازبه توسعةاستراتژي تحقيق دارد و درصورتيكه يك تحقيق كامل درنظر باشد بايد اين استراتژي سيستماتيك هم وجود داشته باشد . طيف وسيعي از مطالب گوناگون و درشكلهاي مختلف وجود دارد كه حتي اگر يك مورد در تحقيق مطالب جاري مؤثر باشد مي تواند در بكارگيري مطالب ضروري باشد.
II. فعاليت تحقيق
عمل تحقيق با به عبارتي استراتژي تحقيق يك فرآيند سيستماتيك است .
به 3 دليل يك فرآيند سيستماتيك داراي اهميت ميباشد:
اول اينكه تحقيق ميتواند با توجه به منابع اوليه و ثانويه وبه منظور حصول به شكل كلي قلمرو فعاليت مشخص شود .
دوم اينكه محقق قادر خواهدبود تمام مطالب موجود رامورد استفاده قراردهد.
و سوم اينكه يك تحقيق سيستماتيك دراستفاده خردمندانه اززمان نتيجه خواهد داد.
قلمرو بهره وري درسراسرحوزه هاي اموردولتي اعم از فدرال ، ايالات و دولتهاي محلي را به بيمارستانها ، حمل ونقل و كتابخانه ها منتهي ميكند. يك مقاله درمجله انگيزه كارگران را افزايش ميدهد يا مهارتهاي مديريت راتقويت مي كندتاهمان نگرشي كه درمورد ايجاداداره پليس محلي وجود داردهمانا در مورد ايجاد كتابخانةعمومي نيز مد نظر قرارگيرد. بنابراين محدوديت جرايد در يك حوزه بخصوص باعث كاهش اطلاعات درخواستي مي شود. بنابراين آگاهي از فهرست و خلاصه اي از خدمات ، اسناد دولتي و جرايد وچگونگي استفاده از آنها در تحقيق امري قطعي بنظرمي رسد . عدم پيروي از يك مسير سيستماتيك در تحقيق واستفاده نابخردانه اززمان درمجموعه عمليات تأثير خواهد گذاشت . قدمهاي موردنيازشمارا به منشاء كسب اطلاعات هدايت خواهد كرد اما با يافتن اطلاعات بايد درموقعيت مناسبي قرارگرفت تاشاهد تسهيل در امراصلاحات باشيم . محققين ومشاركت كنندگان بزودي مبدل به كارشناساني خبره در زمينه آسان كردن عمليات تحقيق خواهند شد. همچنين درزمينه دقت در ادبيات ( استفاده از اطلاعات ) زبردست خواهند شد .
8 مرحله از فرآيند كارسازي اطلاعات دراين فصل ارائه خواهد شد:

III. مرحله اول . شناخت مجموعة منابع
اولين قدم ، تعيين عوامل كليدي محلي موجود در يك مجموعه ميباشد . مردماني كه درشهرها و پايتخت هاي بزرگ زندگي مي كنند از لحاظ دسترسي به دانشگاههاي بزرگ يا كتابخانه هاي آكادميك خوش اقبال ترند مانند زندگي در خانه اي پر ازمطالب و اطلاعات . آنها همچنين توانائي اصلاح اطلاعات از طريق شبكه هاي درون كتابخانه اي درمورد مطالب موجود توسط خدمات تحقيقات داده هاي پايه را دارند.
شهرها ممكن است همچنين در درون خود مجموعه هاي تخصصي در نمايندگيهاي ايالتي خود داشته باشند كه اين خود جزو منابع اطلاعاتي است .
اگرچه كتابخانه ها يا مجموعه هاي تحقيق داراي موقعيت ويژه اي هستند و با اينحال آشنائي با الگوهاي اساسي سازماندهي يا نظم و ترتيب كتابخانه ها در ايجاد سهولت در امرتحقيق لازم ميباشد.
كليه كتابخانه ها براي نگهداري و سازماندهي مداك خود از شيوة مشابهي استفاده مي كنندكه عبارتنداز:
1 – راهنماهاي كارتي يا راهنماي ارتباط بهنگام (on line ) : راهنما براي دستيابي به مجموعه اطلاعات.
2 – قسمت مرجع : اين قسمت شامل كتابچةراهنماي روز آمد، فرهنگ لغات ، دائره المعارف و فهرست كتابهاست . اينها انتشارات داخلي كتابخانه ها هستند و به خارج منتشر نمي شوند اما براي اطلاعات جاري از اهميت بسزائي برخوردارند .
3 – قسمت فهرست:اين بخش خدمات خودرادرخصوص محتويات مجلات ونشريات ادواري ارائه ميدهد .
4 – اسناد دولتي : انتشاراتي كه توسط چاپخانه هاي دولتي و يا چاپخانه هايي كه توسط دولتهاي محلي و يا فدرال ايجادشده است به طبع ميرسد.
5 – نشريات و يا مجلات حرفه اي
6 – stacks” ” : بخشي از كتابهائي كه در گردش هستند .
زمانيكه براي اولين بار از يك مجموعه استفاده مي شود برقراري ارتباط و نياز به خدمات درون كتابخانه اي و خدمات خاص مفيد بنظر ميرسد . براي مثال تحقيق در مورد چهره هاي برجسته توسط نمايندگيهاي دولت كه نيازمنداستفاده از خدمات خاص است .
IV. مرحله دوم : يادگيري استفاده از راهنماي مجموعه
حال كه با خدمات كتابخانه اي ومدارك محلي آشنا شديد ، قدم بعدي اين است كه چگونگي دسترسي به درون مجموعه تعيين شود . هرمجموعه اي چه بزرگ يا كوچك يك راهنماي داخلي دارد كه مارا به محتواي مجموعه هدايت مي كند . بطورسنتي، كتابخانه ها از كارت فهرست استفاده ميكردندكه محتواي مجموعه اطلاعات برروي آن ليست مي شد.
اين كارتها داراي ابعاد 5*3 اينچ بوده و براساس حروف الفبا در قفسة كارتها قرارميگرفتند . دسترسي به مجموعه از 3 طريق امكان پذيربود : نام مؤلف ، عنوان و موضوع . اگرچه ” كارت ليست ” هنوز در مجموعه هاي كوچك خصوصي بكارمي روندليكن امروزه در بسياري از كتابخانه ها مورد استفاده قرارنمي گيرند.
امروزه كارت ليست جاي خود را به راهنماي ارتباط بهنگام ( online ) داده است كه توسط صفحه نمايش و صفحه كليد كامپيوتر مي توان به آن دست يافت . دسترسي به مجموعه كماكان از طريق مؤلف عنوان موضوع انجام ميگيرد. براي مثال با ورود حروف A كليه مطالبي كه توسط يك مؤلف نوشته و منتشر شده نشان داده خواهد شد :
“A” ( Author ) – جك رابين : مطالب زير ارائه خواهد شد :
* كتابچة راهنمائي منابع مديريت . چاپ شده توسط جك رابين ، ادوارد جاكوسكي نيويورك ، 1988*
با ورود حروف T ( title ) عناوين كتابهاي چاپ شده و موجود در كتابخانه نشان داده خواهد شد .
براي مثال :
T – بهره وري در دولت محلي شامل عناوين زير خواهد بود :
* فردريك هيز . بهره وري در دولت محلي . كتابهاي لكسينگتون و 1977 *
با ورود حرف ” S ” ( Subject ) كليه عناوين راجع به موضوعات مجموعه نشان داده خواهدشد .
براي مثال :
S : مديريت پرسنل عناوين بسياري را بشرح ذيل نشان خواهد داد:
* جميزكانن . هزينه مؤثر تصميمات پرسنلي . لندن : انستيتوي مديريت پرسنلي 1979 *
بعلاوه براي جستجوي راهنماي ارتباط بهنگام ( online ) از طريق عبارات مؤلف ، عنوان وموضوع ، كارآئي جستجو با اضافه كردن حروف ” k ” و ” kw ” افزايش يافته است ، اين روش بنام جستجوي ” برلين ” معروف است نامي كه براي رياضيات انگليسي در نظر گرفته شده و روشي است براي تركيب كليدهاي لغايت ” در يك جستجوي منطقي . يك لغت كليدي ” براي دستيابي به موضوع ، عنوان و مؤلف قابل توجه ومهم است . براي مثال :
K – انستيتوي اوربان و بهره وري ( تركيبي از ناشر وموضوع ) عناوين زير را فهرست خواهد كرد:
* بهروري وانگيزش – مروي بروضع قوانين در دولت محلي : مؤلف : جان – ام . گريز واشينگتن – چاپ انستيتوي اوربان 1981 *
K خزانه داري و بهره وري ( حرف مربوط به نويسنده و عنوان ) موارد ذيل را نشان خواهد داد:
* خزانه داري ، دورنالد .ام – اندازه گيري بهره وري در دولت محلي
واشينگتن – اداره كار آمريكا ، دفتر آمار كارگري – 1983 ، 96 صفحه
از كليه لغات همچنين ميتوان بعنوان رابط بين نشانه ها و لغات به منظور محدود كردن و يا وسعت جستجو استفاده كرد. بنابراين شما مي توانيد ازيك لغت كليدي انفرادي يا تركيبي از كليدها براي شكل گيري جستجوي خود استفاده نمائيد . براي مثال :
” و” ” and ”
* استفاده از” and ” بعنوان حرف ربط (1 ) k = بهره وري و (2 ) اثر بخشي كليه انتشارات مربوط به دو عبارت ذكرشده را ليست خواهد كرد .
* استفاده ازor بعنوان حرف شرط شرايط را وسيع تر خواهد كرد.
K = “بهره وري يا اثر بخشي كليه انتشارات مناسب را يا براي بهره وري و يا براي اثر بخشي ليست خواهد كرد .
* استفاده از” not ” بعنوان حرف ربط ، شرايط را محدود ميكند :
K = بهره وري و نه اثر بخشي ” كليه انتشارات مناسب را فقط براي بهره وري ليست خواهد كردو اثربخشي را از جستجو خارج مي كند . *
” كليدهاي لغت تلفيقي ” از ديگر راهكارهاي جستجو است . براي مثال با ورود حرف k بهره وري و ( خصوصي يا عمومي ) كليه عناوين بهره وري در ارتباط با بخش هاي عمومي و خصوصي بازبيني خواهد شد .
مطالب ” صوتي ، تصويري ” ممكن است با نشانه هاي مخصوص جستجو شوند . ( اين نشانه ها هم برروي صفحه نمايش قرار ميگيرند و هم در جزوه هائي كه براي كاربر قابل دسترس باشند ) .
* از سيستمهاي NOTIS براي موارد ذيل استفاده مي شود:
K – بهره وري و F.FMT ( f.fmtعنوان صوتي وتصويري را نشان ميدهد ) موارد ذيل را فهرست خواهد كرد :
* بهره وري ( اسلايد) : اختلافات رقابت آميز واشينگتن پخش پروژه هاي مخصوص اتاق بازرگاني آمريكا 78 – 198 اسلايد*
از ديگر تكنيكهاي مفيد جستجو مي توان از جستجو بوسيله اطلاعات و جستجو براي مجلات و نشريات نام برد.
براي محدود شدن جستجوي شما : براي مثال :
* K – بهره وري و 1989 . فقط انتشارات مربوط به سال 1989 و يا بعد از آن را نشان ميدهد .
* K – بهره وري و s.fmt فقط مجلات ونشريات متناسب با بهره وري را نشان ميدهد .
سرفصل هاي اصلي به محقق امكان ميدهد تاتمام مطالب مربوط به يك نمونه يا موضوع را دركتابخانه تعيين نمايد .
Productivity = بهره وري = k (1
effectiveness = اثربخشي ( 2
دانشگاهها و كتابخانه هاي تحقيقاتي از ” سرفصل هاي موضوعي كتابخانه مجلس ” استفـــــاده مي كنندو درصورتيكه كتابخانه هاي تحقيقـــــــاتي كوچك باشند ممكن است از سرفصلهاي موضوعي ( sears ) استفاده نمايند . هردو اين سرفصل ها استانداردهاي كنترل شده هستند پس محقق بايد انتخاب خود را ازميان سرفصل هاي پيش بيني شده انجام دهد . براي مثال اگر تحقيق دربارة” بهره وري در دولت ” باشد عنوان جستجو بايد ” بهره وري دولت ” باشد . در 3 فصل مربوط به سرفصل هاي موضوعي كتابخانة مجلس ( كتابخانه كنگره ، بخش راهنماي موضوعي ، سرفصلهاي هاي موضوعي كتابخانه مجلس ) استفاده از UF ، NT ، BT ، SA ، RT بشرح زير تعريف شده اند :
UF : نشان ميدهد كه عبارت دو جانبه يا هم معني است .
NT : نشان ميدهد كه عبارت محدود است .
BT : نشان ميدهد كه عبارت گسترده است .
SA : اين عبارت را نشان ميدهد : ” همچنين ببينيد ”
RT : يك عبارت وابسته را نشان ميدهد :
براي مثال : ” بهره وري دولت ”
: UF بهره وري ، دولت
BT : توليد ( تئوري اقتصادي )
NT : خدمات اجتماعي – بهره وري كارگري
دولت محلي – بهره وري كارگري
يا
“بهره وري كارگري”
UF : ستاده كارگري
بهره كارگري
BT : بهره وري صنعتي
RT : ( همچنين ببينيد ) بهره وري سرمايه
كتابخانه سرفصل هاي كنگره از زيربخش هاي موضوعي تحت بخش هاي اصلي استفاده ميكند . معمولا” 4 دسته از زير گروهها شناخته شده اند : موضوعي ، شكلي ، تاريخي و جغرافيائي .
زير گروههاي موضوعي هاي اصلي براي محدودكردن جستجو بكاربرده مي شوند . هنگام استفاده از كامپيوتر ( online ) يا “كارت ليست ” زير گروههاي حوزة امورعمراني بشرح ذيل داده شده است :
S = امورعمراني ( كه موضوع مورد جستجو سرفصل اصلي ” امورعمومي ” است كه موارد زير را ارائه خواهد داد:
خلاصه ها
. فهرست كتاب
. فهرست نوشته ها
. فهرست نوشته ها – نشريات
. مطالعات موردي
. كارهاي جمعي
. هزينه اثر بخشي
. فرآيند اطلاعات
. تصميم گيري
. فرهنگ هاي لغت
. ارزيابي
. ارزيابي – فهرست نوشته ها
. راهنماي كتابهاي دستي
. فهرست ها
. مديريت
. مديريت – فهرست نوشته ها
. مدلهاي رياضي
. تحقيق
. روش هاي آماري
. مطالعه و تعليم
اين ليست مختصـــــري از 85 زير مجموعـــــه موضوع ” اموردولتي ” است . راهنماي ارتباط بهنگام ( online ) انتشاراتي را ازبين هر طبقه ورسته نشان ميدهد . براي مثال :جستجو دربارة تمام مدلهاي رياضي توسط انتخاب مدلهاي زير مجموعه رياضي بازيافت خواهد شد.
دانشگاهها و كتابخانه هاي تحقيقاتي از سيستم طبقه بندي كتابخانه مجلس استفاده مينمايند كه شامل 21 بخش بزرگ است كه هربخش بوسيله حروف الفبا نشان داده شده است . مختصري ازاين سيستم در زير آمده است :
A – كارهاي عمومي
AE – دائره المعارف
AG – فرهنگهاي لغت
AI – فهرست
AN – روزنامه ها
AP – نشريات
Ay – كتابهاي سال – سالنما – كتابچه راهنما
H – علوم اجتماعي
HA – آمار
HB – تئوري اقتصادي
HD – صنعت و مديريت
HE – حمل و نقل وارتباطات
HG – امورمالي
HJ – ماليه عمومي
HM – علوم اجتماعي
HT – علوم اجتماعي مدني – شهرها و شركتها – طرحهاي ناحيه اي
HV – رفاه عمومي و اجتماعي – جنايت شناسي
J – علوم سياسي
JA – اجتماع و كارهاي عمومي
JC – تئوري سياسي
JF – تاريخ قانون اساسي – خدمات اجتماعي – دولت و ادارات
JS – دولت محلي
K – قانون
L – آموزش
Z – فهرست بندي كتابها
* يك راهنماي مفيد براي سيستم LC : ايالات متحده آمريكا . كتابخانه مجلس بخش راهنماي موضوع .
LC . ارتباط آزاد طبقه بندي شده 1978 – 32 صفحه
قبل از آنكه بخش مربوط به جستجوي راهنماها و تفهيم نظم و ترتيب جستجو را به پايان بريم ، مهم است به خاطر داشته باشيم كه راهنماي ارتباط بهنگام ( online ) شامل بسياري از اسناد دولتي كه به راحتي قابل دسترسي باشد ، نيست . اكنون كتابخانه ها از ROM CD استفاده مي كنندتا به اين ترتيب به انتشارات دفتر چاپ دولتي از طريق مؤلف – عنوان و موضوع و همچنين كليدهاي لغات دست يابند.
هماهنگونه كه كارتهاي راهنما اطلاعات مهمي را ارائه ميدهند ،راهنماي online همان اطلاعات را برروي صفحه نمايش نشان ميدهد . براي مثال : ” دفتر چه راهنماي بهبود بهره وري براي دولتهاي محلي ” چاپ شده توسط” جورج . جي . واشينر” اطلاعات زير ارائه خواهد داد :
كد ارتباطي : Jk28480 – L24p76
مؤلف : جورج . جي . واشينر
عنوان : دفترچه راهنماي بهبود بهره وري در دولتهاي محلي
چاپ : اول
ناشر : ويلي
محل چاپ : نيويورك
تاريخ كپي برداري : 1979 يادداشت : شامل مرجع / فهرست
V. مرحله سوم : استفاده از فهرست در تحقيق
هنگام استفاده از يك راهنماي ارتباط بهنگام (on line ) شما بدنبال فهرست موجود در قلمرو مربوطه هستيد .
استفاده از فهرست هاي موجود محلي مكمل بسياري از كارها براي شما ميباشد لذا باعث صرفه جوئي در وقت خواهد گرديد. شرح تاريخچه كتابها ممكن است منحصر به يك كاريا كارهاي جمعي گردآوري شده باشد . براي مثال :
*هنگام جستجو براي اطلاعات با استفاده از كليد لغت ” بهره وري ” زير مجموعه فهرست ها ليست خواهد شد ليكن با انتخاب ” فهرست ” كل فهرست هاي مربوط به بهره وري گرد آوري مي شود : براي مثال : موارد زير شامل فهرست مقدماتي بعلاوه آنهائي است كه قبلا” ذكرشده :
آنتوني وايت . بهره وري در بخش عمومي : يك فهرست انتخاب شده
III. فهرست ونس 1978 . شامل 11 فهرست در سريالهاي امور عمومي و بسياري از نقل قولهاست *
* مري . ونس . بهره وري درامورعمومي :يك فهرست :مونستيـلو
فهرست هاي ونس 1986 . 21 صفحه *
*مجموعه مركز بهره وري آمريكا ، هوستون ، تگزاس يك فهرست تفسيري ساليانه در 14 سرفصل مختلف همراه با ليست كتابها و مقالات مي باشد .
VI. مرحله چهارم : استفاده از فهرست الفبائي و خلاصه ها
ارزش خدمات خلاصه و فهرست بندي شده در گردآوري تمام مجلات و مقالات در پائين يك فهرست مي باشد .
اينها يك سري فهرست هاي ساليانه و حتي بصورت 5 يا 10 ساله مي باشند. بجاي مراجعه به جدول محتويات هر جمله اين فهرست براي شما گردآوري شده است . براي مثال تمام مقالات نوشته شده در مورد مديريت پرسنلي در يك ليست موضوعي گردآوري شده است . يك فهرست ( Index ) معمولا” به ترتيب حروف الفبا و همراه با مؤلفين و موضوعات داخلي آن تنظيم شده حال آنكه فهرست خلاصه ( abstraet ) بوسيله سرفصل هاي موضوعي وسيع مرتب شده اند. يك فهرست خلاصه شامل مختصري از مقاله يا كتاب معرفي شده ميباشد .
خدمات فهرست الفبائي ( Index ) و چكيده يا خلاصه فهرست ( abstraet ) همچنين از يك واژگان كنترل شده و استاندارد همراه با يك سيستم تطبيق مطالب استفاده مي كند . همانطور كه كتابخانةكنگره ليست هاي موضوعي كنترل شدة خاص خوددارند ، فهرست موضوعي و الفبائي نيز اينچنين هستند . سرفصلهاي اصلي با حروف سياه بزرگ ظاهر مي شوند و درادامه ، زير گروهها قرارميگيرند . بسياري از زيربخش هاي مورد استفاده ازاين قرارند :
فهرست كتابها
مدلهاي رياضي
تحقيق
آمار
مطالعه و تعليم
آموزش
آنها از ” see ” و ” See also ” براي تطبيق مطالب متن استفاده مي كنند. براي مثال :
” see ” به لغات مترادف مراجعه مي كند .
* هزينه هاي توليد ، ” see ” هزينه ها و صنعت
” see also ” به موضوعات مرتبط مراجعه مي كند :
” بهره وري ”
” see also ” : ( همچنين ببين )
كارآئي ، اداره
كارآئي ، كشاورزي
بهره وري نيروي كار
ليست هاي زير بعضي از خدمات Index و abstract موجود هستند :
* ABI/Inform : مقالات مجله ها با بيش از 400 نشريه در زمينة مديريت و امورتجاري . بوسيله موضوع و كليدهاي دسترسي ميتوان به زمينه هاي فوق مراجعه كرد.
* فهرست هاي آماري در امريكا : آمارهاي منتشر شده بوسيله نمايندگيهاي دولت آمريكا كه راهنماي بزرگ و داراي فهرست الفبائي در مورد كليه انتشارات آماري در خصوص دولت آمريكاست . جستجوتوسط عنوان ،موضوع ، شماره گزارش نمايندگي و جغرافياي محل انجام ميشود . اين ليست ها
ساليانه ارائه ميگردد.
* فهرست هاي تجاري : بابيش از 500 نشريةتجاري و 1000 نشريةمحلي در حوزةتجارت . دسترسي به كتابها و اسناد دولتي تنها از طريق ميكروفيلم و نمايش روي صفحةكامپيوترامكانپذيراست .
* فهرست الفبائي نشريات تجاري وبازرگاني : فهرستي مشتمل بر 290 نشريه به زبان انگليسي در حوزة ” حسابداري ، تبليغات و روابط عمومي ،اتوماسيون ، بانكداري ،ارتباطات ، اقتصادي ، مالي و سرمايه گذاري ، بيمه ، كارگري ، مديريت ” جستجو توسط سر فصل هاي موضوع صورت ميگيرد . اين نشريات ماهيانه چاپ مي شوندبغير ازماه اگوست .
*مطالب جاري : علوم رفتاري واجتماعي . جدولي شامل بيش از 1300 مجله درعلوم رفتاري واجتماعي دربر گيرنده مسائل اقتصادي و بازرگاني – چاپ هفتگي
* فهرست الفبائي مجلات آموزشي : فهرستي با بيش از 700 مجله آموزشي و حوزه هـاي مرتبط ( جستجو توسط موضوع ومؤلف ) . چاپ هفتگي
* فهرست الفبائي آموزشي : با بيش از 340 مجله به زبان انگليسي مرتبط با آموزش ، جستجو توسط موضوع و نويسنده ( ماهنامه ) .
* گزارشات دولتي،آگهي ها و فهرست هاي الفبائي:نقل قولها و خلاصه اي از گزارشات نمايندگي هاي دولت آمريكا كه ازطريق خدمات اطلاعات ملي ، عمومي شده اند را ارائه ميدهد . ( هرپانزده روز چاپ مي شود )
* خلاصه هاي موضوعي درمورد منابع انساني : يك منبع فراگير از اطلاعات مرتبط با مسائل رودرروي شهرها وملت … كه انسان ، اجتماع ، مسائل نيروي انساني وراه حلهاي مترتب با مسائل كوچه ومحله و اشتغال زائي را پوشش ميدهد . ( جستجو بوسيله سرفصلهاي موضوعي ) (هرسه ماه يكبارچاپ مي شود)
*مضامين مديريتي:”جدول مندرجات ” با بيش از 320 نشريه تجاري ومديريتي (هرپانزده روزچاپ مي شود)
* بولتن PAIS ( بولتن خدمات اطلاعاتي امورعمومي ) : اشاراتي در تعيين اطلاعات امورعمومي كه احتمالا”براي قانونگذاران ، مديران ،رسته هاي مالي وتجاري ،محققين سياسي و دانش آموزان جالب باشد .
اين بولتن 1000 مجله و اسناد دولتي را پوشش ميدهد.(جستجو بوسيله موضوع ونويسنده) (هفتگي چاپ ميشود) .
* ادبيات پرسنلي : منحصر به مطالبي است كه ازدفتر مديريت پرسنلي در آمريكا دريافت شده است .
شامل :كتابها،مجلات ومطالب دولتي است.(جستجو توسط سرفصلهاي موضوعي) (هر3 ماه يكبارچاپ مي شود) .
* خلاصه اي از مديريت پرسنلي : كتابها ، مجلات و مطالب دولتي كه از مدرسةعالي بازرگاني ودانشـــگاه ميشيگان دريافت شده (جستجو توسط سرفصلهاي موضوعي ) ( هرسه ماه يكبارچاپ مي شود) .
* خلاصه اي از امورعمومي : با بيش از 120 مجله كه خلاصه اي است درمورد تمام مطالعات شهري ، دولت و ادارات ، سياست ، حمل و نقل ، تجزيه و تحليل امورفضائي ، طرح ريزي ، تجزيه وتحليل اجتماعي ، مطالعات اجتماعي ، آموزش ، امورمالي و اقتصاد ، قانون ، مديريت ، محيط و تجزيه و تجليل تطبيقي شهري شامل كتب ، مجلات ، مقالات ، رساله ها ، انتشارات دولتي ومطالعات تحقيقاتـــــي قانونگذاري و اسناد ، دولتهاي محلي ، طرح ريزي برنامه و ارزيابي ومديريت پرسنلي مي باشد . ( جستجو توسط طبقه بندي ها ) ( هرسه ماه يكبارچاپ مي شود) .
* فهرست هاي آماري مرجع : هدف ازاين فهرست ها بررسي و مرور انتشارات مربوط به آمارهاي جاري كه بوسيلة مؤسسات و اتحاديه هاي بزرگ آمريكا ، سازمانهاي تجاري ، ناشرين تجاري ، مراكزمستقل تحقيقاتي و نمايندگي هاي دولت چاپ ميشوند، مي باشد . ( جستجو توسط موضوع و اسامي ) ( ماهي دوبارچاپ مي شود) .
* خلاصه اي از امورعمومي : با بيش از 120 مجله كه خلاصه اي است در مورد تمام مطالعات شهري ، دولت و ادارات ، سياست ، حمل و نقل ، تجزيه و تحليل امورفضائي ، طرح ريزي ، تجزيه و تحليل تطبيقي شهري شامل كتب ، مجلات ، مقالات ، رساله ها ، انتشارات دولتي و مطالعات تحقيقاتي قانونگـــــــذاري و اسناد ، دولتهاي محلي طرح ريزي برنامه و ارزيابي و مديريت پرسنلي مي باشد . ( جستجو توسط طبقه بندي ها ) ( هر سه ماه يكبارچاپ مي شود) .
* فهرست الفبائي علوم اجتماعي : يكي از بهترين فهرست ها براي امورعمومي است كه شامل بيش از 350 نشريه در برنامه ريزي ، مديريت دولتي ، علوم سياسي و اصلاحات ، جامعه شناسي ،مطالعات شهري ميباشد . ( جستجو توسط نويسنده و موضوع ) ( هرسه ماه يكبارچاپ مي شود)
* فهرست آماري مرجع : هدف ازاين فهرست ها بررسي و مرور انتشارات مربوط به آمارهاي جاري كه بوسيله مؤسسات و اتحاديه هاي بزرگ آمريكا ، سازمانهاي تجاري ، ناشرين تجاري ، مراكز مستقل تحقيقاتي ونمايندگي هاي دولت چاپ ميشوند ،مي باشد.(جستجو توسط موضوع و اسامي ) ( ماهي دو بارچاپ مي شود) .
* خلاصه اي از امورات شهري : ” يك راهنماي مرتبط ومتناسب با امورشهري با هدف ” حفاظت و توسعة شهري دولت و ادارات آن ” . جستجو توسط موضوع ( هرهفته چاپ مي شود)
* خلاصه بندهائي مرتبط با كار : خدمات looseleaf با بيش از 250 نشريه مديريتي ، كارگري ، دولتي ، حرفه اي و دانشگاهي ( جستجو بوسيله موضوع ) ( ماهانه چاپ مي شود)
VII. مرحله پنجم : مجلات رسمي
* پيش ترعنوان شد كه جايگاه مقاله هاي مجلات از طريق خدمات خلاصه بندي و فهرست بندي تعيين مي شود، حال قدم بعدي تعيين جايگاه خود مجله است . مجلات بوسيله شماره گذاري و همچنين ترتيب الفبائي با يكديگرمرتبط هستند . يك ليست به ترتيب حروف الفبا براي استفاده آسانتر است با اين وجود مزيت مجموعه مجلات داراي شماره معمولا” در سيستم طبقه بندي كتابخانه كنگره اين است كه مجلات مشابه در يكجا گرد آوري مي شوند . ليست مختصري ازمجلات در ذيل آمده است :
* مجلة انجمن مديريت : يك مجله مديريتي با موضوعات متنوع مديريتي .
* مجله انجمن مديريت : يك مجله سه ماهه كه به تئوري و موضوعات تاريخي در حوزه مديريت اختصاص دارد .
* مجله مديريت پيشرفته : نشانة خوانندگاني كه رئيس شركتهاي كوچك ومديران مياني هستند و آدرس مديران عامل را ارائه ميدهد.
* بوروكراسي : مجله اي براي مديران عمومي همراه با حوزه هاي مورد علاقه محققين .
* نقد مديريت كاليفرنيا: اين مجله پل ارتباطي است بين كساني كه مديريت را مطالعه ميكنندو كسانيكه به آن عمل ميكنند.
* مجله بازرگاني هاروارد: اين مجله مقالاتي راجع به بسياري از حوزه هاي مديريت بازرگاني منتشر ميكند .
* مجله روابط كار و صنعت : اين مجله مختص كليه جنبه هاي روابط كار و صنعت است .
* مجله علوم رفتاري كاربردي : اين مجله مقالاتي را درمورد تغيير طرح ريزي شده و روابط بين تئوري و عمل منتشر ميكند .
* مجله كيفرهاي جزائي : يك مجله بين المللي است كه قصد آن تأمين نياز فعلي از طريق انتشاراطلاعات جديد، نظرات و روش ها براي اعضاء انجمن ها درحوزةكيفرهاي جزائي مي باشد .
* مجلةدولت : يك مجلةمهم ملي است كه اطلاعات و اخبار از دولت ارائه ميدهد و خواننده را درموقعيتي قرارميدهد تا از سياست ها ، برنامه ها و هويت مملكت آگاهي داشته باشد.
* مجله مديريت : مقالاتي را درباره محققان در حوزه مديريت منتشرميكند .
* مجله مدنيت ملي : اين مجله مقالاتي را درتمام حوزه هاي مربوط به دولت محلي منتشر ميكند .
* مجله شهرهاي مملكت : اين مجله مقالاتي در حوزه مديريت شهري منتشر ميكند .
* مديريت پرسنلي : اين مجله مقالاتي راجع به منابع مديريت كه برنظريات مفاهيم جاري متمركزاست را منتشر ميكند.
* هدف اين مجله پيشرفت علم ، فرآيندو هنر اداره امورعمومي و باموضوعات سياسي مرتبط است . مقصود سرويس دهي به افرادي چه با تحصيلات كلاسيك و يا غير آكادميك ميباشد كه درجهت پيشرفت و بهبود كيفيت كار ، تحقيق و آموزش اداره امورعمومي است .
* مديريت عمومي : اين مجله بردولت محلي و مديريت آن متمركز است .
* مديريت پرسنلي همگاني : اين مجله مديريت پرسنلي را درمحيط بخش عمومي پوشش ميدهد .
* مجله بهره وري عمومي و مديريت : يكي از بهترين مجلاتي است كه به اين حوزه توجه ميكند و مفاهيم مورد درخواست افرادي كه تحصيلات آكادميك دارند و همچنين افرادي كه تحصيلات آكادميك ندارند را ارائه ميدهد .
* مجله اداره امورپرسنلي همگاني : اين مجله تحقيقات در بخش امورپرسنلي را خطاب قرارميدهد .
* مجله دولت محلي و دولت ايالتي : اين مجله ، نشريه اي است در خصوص تحقيق و نقطه نظرات ارائه شده راجع به دولت محلي و دولت ايالتي .
يك ليست كامل از مجلات و نشريات ادواري را ممكن است دردفترچه راهنماي نشريات بين المللي اولريچ بيابيد. ( نيويورك . آر . بروكر1932) : راهنماي طبقه بندي شدة نشريات ادواري جاري و يا در دفترچة راهنماي نشريات ادواري ” نيويورك – دفتر ارتباطات اوكريج : 65 – 1964 ”
” توانمند ترين راهنماي انتشارات براي آمريكائيها و كانادائيها ”
VIII. مرحله ششم : نشريات دولتي
در ادبيات تحقيق ارزش اسناد دولتي نبايد ناديده گرفته شود . يكبار ديگر بايد بخاطرداشته باشيم اكثر اسناد دولتي معمولا” در سيستم راهنماي ارتباط آزاد كتابخانه ( on line ) فهرست نمي شوند. بنابراين يادآوري مي شود كه درجريان رجوع به سيستم ارزيابي جداگانه ، بخش اسناد دولتي از جايگاه ويژه اي برخوردار است .
دولت ها ، صدها مورد مطالعه در مورد بهره وري را در3 سطح هدايت و رهبري مي كنند:
محلي ، ايالتي ، حكومت مركزي دفتر چاپ دولت ( GPO ) در هر سال بيش از 30000 نشريه چاپ مي كند واين نشريات نه تنها در كتابخانه ها موجود هستند بلكه از طريق اداره پست هم دراختيار قرارمي گيرند . “كتابخانه ها مخزن ” در كتابخانه هاي كنگره يا كتابخانه هاي عمـــــومي يافت مي شوند و آن كتابخانه هائي هستند كه در راهنماي ” ماهانه سپتامبر ” ليست آنها بعنوان بزرگترين راهنماي جاري انتشارات دفترچاپ حكومتي ارائه ميگردد.
هرمجموعه بايد داراي مطالب مرتب و منظم باشند ونشريات چاپ شده توسط بسياري از نمايندگيهاي دولت ايالات متحده آمريكا هم داراي طبقه بندي هستند و هم داراي سيستم كه ميتوان به سادگي به اسناد دست يافت .
اين مرجع بزرگ بصورت اختصار تحت عنوان SUDOC ناميده مي شود. نشريات بوسيله نمايندگيهاي نشر و چاپ با يكديگردر يك گروه قرارمي گيرند . براي مثال : نشريات اداره كار تحت عنوان ” L ” طبقه بندي مي شوند كه اشاره به اداره كارميباشد بيستم طبقه بندي يادشده بشرح ذيل ميباشد .
A – اداره كشاورزي
C – اداره بازرگاني
C3 – دفتر سرشماري ( اداره بازرگاني )
D – سازمان دفاع
E – سازمان انرژي
GA – اداره حسابداري عمومي
GS – اداره خدمات عمومي
HE – خدمات انساني و بهداشتي
I – اداره امورداخله
J – اداره دادگستري
L – اداره كار
NAS – سازمان ملي هوا و فضا نوردي
S – اداره ايالتي
T – اداره خزانه داري
y.x – انجمن ها
گاهــــــي اوقات در جمع آوري اسنـــــاد دولتي اشتباهاتي رخ ميدهد لذا بسياري از كتابخانه ها از ” CD ROMS “( ديسك هاي فشرده با حافظه فقط خواندني ) استفاده مي كنندكه دسترسي به اسناد را آسانتر مي نمايد .
” “Silver platter و ” Auto graphics ” دو شركتي هستند كه از اينگونه ديسكهاي فشرده استفاده مي نمايند .
اين شركتها ليست كليه انتشارات راازراهنماي ماهانه دريافت و ازطريق جستجوي نويسنده عنوان موضوع و كليه حروف بعلاوةSUDOC به مطالب مورد نياز دسترسي پيدا مي كنند. انتشارات بسيار خوبي براي مراجعه به اسناد دولتي وجود دارند مخصوصا” درمورد سازماندهي اسناد و منظور اين است كه چه كسي چه چيزي چاپ كرده است . به هرحال ، نشريات زير به درك و جستجوي اسناد دولتي كمك مي كند :
* جان آندريوت . راهنماي نشريات دولت آمريكا . مك مكين . فهرست الفبائي اسناد 1978 راهنماي سري هاي جاري نشريات دولت كه چاپ مي شوند .
* جان آندريوت . راهنماي آماري دولت آمريكا – چاپ چهارم . مك كلين ، فهرست الفبائي اسناد 1973 – 431 صفحه . اين راهنمارآمارادارات و نمايندگيها را گرد آوري كرده است .
* كتابهاي مرجع دولتي . شركت ليتلستون . كتابخانه هاي بدون مسئوليت محدود . 1988 . 436صفحه
يكي از ” توانمندترين راهنماهاي تفسيري راجع به نقشه هاي جهان نما ، فهرست كتابها ، راهنماها ، … فهرست الفبائي و ديگر مراجع مشروح است كه بوسيلة نمايندگيهاي دولت ايالات متحده آمريكا در دوره 2 ساله به چاپ رسيده است . ”
* بستي . مك ايوين – يك راهنماي نشريات دولتي براي مصرف كنندگان محققين و دانش آموزان نيويورك . اچ . دبليو- ويلسون 1983. 115 صفحه . يك شرح مختصر از نشريات دولتي
IX. مرحله هفتم : كتابخانه هاي راهنما و نشريات
درهرقلمرو مطالعاتي ، كتابچه هاي راهنما براي تفهيم و شرح مختصر ادبيات مربوطه مفيد مي باشند . يك كتابچه راهنما مرجع آماده اي است براي يك حوزةمطالعاتي . كتابهاي سال ، آمارها و كتابهاي دستي در حوزة بخش بهره وري عمومي وجود دارند و اگرچه در اين مقالة محدود نمي توانندفهرست شوند با اين حال بيشترين سهم اساسي در حوزة مطالعاتي در زير يادداشت شده اند :
*دبليو . اف . كريستوفر( 1986 ) كتابچه راهنماي اندازه گيري بهره وري . چاپ دوم.
*چاپ كمبريج . ماساچوست 1986 . 824 صفحه .
*انجمن ايالتي دولت . كتابهاي آبي و نشريات مرجع . للسنيگتون . كنتاكي
*قلمرو كتاب سال . واشينگتن . مجمع ملي استانها با مجمع مديريت بين المللي شهري جلد اول 1975 .
*جونتروكرين ( 1982) . راهنماي مديران عمومي . دفتر امورمالي . واشينگتن . يك جنبه قابل استفاده در خصوص اينكه مديران عمومي چه مي كنند.
*دي .ام .نتيسك (1983) اندازه گيري بهره وري در دولت ايالتي و محلي. اداره كار امريكا .
دفتر آمارهاي كارگري . واشينگتن . 96 صفحه . چاپ ان .جي .گوئيلد . 1981
*كتابچه راهنماي مديريت ماليةعمومي – كتابهاي كرين . شيكاگو – 320 صفحه
*توسعة بهره وري دولت محلي ، انجم مديريت بين المللي شهري واشينگتن 30 صفحة
*نيسك و هاتري ( 1971 ) . توسعة بهره وري و بهره وري در دولتهاي محلي – انستيتوي اوربان . واشينتگن .
*هتري . ويني . نيسك (1973 ) . ارزيابي برنامةسودمند براي مناصب دولتي .
انستيتوي اوربال . واشينگتن .
*ام هولزر( 1976 ) بهره وري در سازمانهاي دولتي ، چاپ كنيتاك و شركت نشر وچاپ دانلا- نيويورك – 322 صفحه .
*ام هولزرو هالاچمي ( 1986 ) نكات استراتژيك در بهره وري بخش عمومي . مجلةمنتخب بهره وري عمومي ( 1986 – 1975 ) جوزي – باس – سانفرانسيسكو 260 صفحه .
*جي . دبليو . كندريك ( 1984 ) پيشرفت بهره وري سازمان . كتابچة راهنما همراه با مطالعات مـــــوردي . چاپ دانشگاه جانزها پكينز ، باليتمور 1984 ، 220 صفحه با همكاري مركز بهره وري آمريكا .
*ام . اي . ليبرين ، جي سليگ و “جي .جي . واش ” ( 1982 ) اتوماسيون اداري .
راهنماي مديران براي بهره وري پيشرفته بنيويورك 331 صفحه .
* اي مورلي ( 1986 ) . راهنماي پيشرفت بهره وري عمومي . ون نوسترند. نيويورك 272 صفحه
* كتاب سال امورشهري . واشينگتن . انجمن بين المللي مديريت شهري . 1922 تاكنون كتاب ساليانه در امريكا .
* ال . جي . پري چاپ 1989 كتابچه امورعمومي و جوزي – باس . سانفرانسيسكو 625 صفحه . ” فصل جامع … اطلاعات و اخبار جامع را درطيف وسيع در خصوص مسائل و شرايطي كه ادارات در سطوح مختلف دولت با آن مواجه هستند ارائه ميدهد” .
” آماده سازي بودجه ، واحد اندازه گيري يا عملكردافراد ، اقدام درمورد مشكل كارمندان “.
*چاپ جي . رابين (1989 ) كتابچه راهنماي امورعمومي ، مارسل دكر، نيويورك 1032 صفحه.
منبعي در مورد موضوعات اساسي در حوزة امورعمومي : ” مديريت پرسنلي عمومي ، بودجه بندي و امورمالي ” .
* دي . اس . سينك . ( 1985 ) مديريت بهره وري : طرح ريزي ، بخش و ارزيابي ، كنترل وبهبودي . ويلي ، نيويورك ، 518 صفحه .
* جي . واشنيز چاپ 1979 . كتابچه راهنماي بهبود بهره وري براي حكومت ملي و ايالتي ، ويلي ، نيويورك 1492 صفحه . روش هائي براي بهبود و توصيفاتي در خصوص روش ها و تكنولوژيهاي جديدو همبستگي سيستم هاي جديدو قديم جهت بهبود در حكومت محلي و ايالتي .
* دفتر سرشماري آمريكا . خلاصة آماري درمورد ايالات متحدة. واشينگتن . دفتر چاپ دولتي 1979 تا به امروز( ساليانه )
* اداره كار آمريكا . كتابچه راهنماي آمارهاي كارگري – ساليانه .
X. مرحله هشتم : ديگر خدمات كتابخانه اي
خدمات درون كتابخانه اي در كتابخانه هاي دانشگاه قابل ارائه هستند . وجود شبكه هاي وسيع در ميان كتابخانه ها باعث شده كه دسترسي به مطالب زياد از طريق تقسيم منابع امكانپذير گردد.
عمليات درخواست اطلاعات ساده است و معمولا” در حدود يك هفته مطالب دريافت شده از كتابخانه نگهدارنده اطلاعات در دسترس و قابل بررسي خواهد بود . در زمانهائيكه منابع كمياب و هزينه ها بالاهستند ارزش و اهميت خدمات كتابخانه ها درچاپ و تسهيم منابع نمايانگرمي شوند .
از ديگرخدمات موجود ، جستجوهاي كامپيوتري از طريق ارتباط بهنگام ( on line )ميباشد . رد يابي به طريق on line)) توسط ارتباط كامپيوتر و خطوط تلفني براي خواندن داده ها مورد استفاده قرارميگيرند.جستجو به طريق ( on line ) مشتمل بر چگونگي استفاده از داده هاي اساسي در يك مجموعة گزارشات قابل خواندن توسط كامپيوتر مي باشد .
داده هاي پايه ( data Base ) از يك حوزه و قلمرو ( field ) منتج شده و يك حوزه قسمتي است از گزارش ( record ) كه ميتواند شامل : نام نويسنده ، عنوان ، موضوع و يا كد ارتباطي باشد .
يك گزارش واحدي از اطلاعات است كه داراي حوزه هاي متعدد قابل رسيدگي ميباشد . براي مثال يك نقل قول از فهرست كتاب ممكن است تركيبـــي از يك گـــــزارش درحوزه هاي متعدد باشد : ( نويسنده ة ناشر ، كد ارتباطي ، سرفصل موضوع و غيره ) .
داده هاي پايه تشكيل يافته انداز يك مجموعه كامل از گزارشاتي كه بوسيلةكامپيوترقابل خواندن هستند . بسيــــاري از كتابخانــــه هاي تحقيقاتي و فرهنگستانها جستجو گران كامپيوتر online را در مقابل حق الزحمه عرضه ميكنند . يك محقق تعليم ديده از طريق يك سري تسهيلات ، منابعي را براي شما جستجو خواهد كرد . اگر چه يك جستجو گر آماده باعث صرفه جوئي در وقت شما خواهد شد .اما اين جستجو نبايد جانشيني براي جستجوي كتابخانه اي شما گرددبلكه بايد به پيوستگي آن منجرشود . جستجو گران كامپيوتر گران هستند ، اغلب 100 دلار براي هرساعت جستجوي يك دادة پايه اي ، متخصص جستجو از اطلاعات داده شده استفاده ميكند جستجوي شما بايد مختصر و بازتاب دقيق آن چيزمي باشد كه شما بدنبال آن هستند . موفقيت د رجستجو بستگي به شخصــي دارد كه بدنبال اطلاعات است . ( استفاده كننده نهائي ) و همچنين وابسته به مهارت جستجوگر در درك نيازهاي شما ميباشد .
نيازهاي يك جستجو بايد شامل اطلاعات زير باشد :
* عنوان جستجو : محقق درخواست جستجوي خود را مي نويسد .
* حالت سئوال : محقق بايد جزئيات اطلاعات مورد نيازخود را به تفصيل بيان كند .
* عبــــارات مهم ، متـــــرادفها ، لغات كليدي ، عبارات ، مفاهيم ، نويسندگان : كامپيوتر online با استفاده زا كليد لغت ومؤلفين شناخته شده برروي موضوع اقدام ميكند .
* زمات تحت پوشش : جستجو بايد محدود به زمان مشخص باشد ممكن است اطلاعات فقط مربوط به 5 سال گذشته باشد .
* داده هاي اساسي موردجستجو:استفاده كننده نهائي ممكن است اطلاعات خاصي رادرخواست نمايد .
* محدوديت هاي زباني : استفاده نهائي شايدخواهان اطلاعات فقط به زبان انگليسي باشد .
از عمده شركت هائي كه كار جستجورا از طريق ( on line ) انجام ميدهد DIALOG – BRC
و ORBIT مي باشند اگر چه صدها شركت ديگر ماننداين شركتها وجود دارند :
ABI : ارائه دهنده داده هاي پايه از مديريت و ادارات در ايالات متحدة آمريكا خارج از آن .
* فهرست آماري آمريكا : داده هاي پايه از اطلاعات آماري جمع آوري شده توسط دولت آمريكا .
* خلاصة مقاله ها ( DISS ) : داده هاي پايه از رساله ها ومقاله ها
* ERIC : داده ها ي پايه از مقالات مجله ها همراه با آموزش .
* GPOM : راهنماي ماهيانه : اداره پايه از تمام اسناد طبقه بندي نشده گردآوري شده توسط دفتر چاپ دولتي .
HBRO* : مجله بازرگاني ها وارد : داده ها پايه از مقالات مجله ها در مجلة بازرگاني هاي وارد .
* MGMT : مطالب مديريتي : داده هاي پايه كه بخش هاي مالي ، بازرگاني ، اقتصاد ، مديريت و اموراداري را پوشش ميدهد .

* LOGIN : شبكه ازاطلاعاتي دولت محلي :
NTIS : خدمات اطلاعاتي تكنيك هاي محلي : داده هاي پايه از تكنيك هاي طبقه بندي نشده مربوط به گزارشات دولت ايالات متحده آمريكا .
* PAIS : خدمات اطلاعاتي امورعمومي : داده هاي پايه از انتشارات مرتبط با علوم اجتماعي ،امورعمومي و اقتصاد .
– راهنماهاي مفيد در جستجوي ( on line ) :
* گرگ بايرلي : يك فرهنگ لغت و راهنماي فهرست كتابها : شركت لتيلتون ، كتابخانه هاي بدون مسئوليت محدود . 1983 ، 288 صفحه
* مارتا ، ويلياميز: اطلاعات پايه اي فقط خواندني كامپيوتري : يك فرهنگ لغت و كتاب منابع داده سيكاگو – مجمع كتابخانه آمريكا 1985 – 2 جلد .
CD- ROM يا ديسكهاي فشرده داراي حافظه فقط خواندني ، جستجو را با ديسكهاي فشرده فورمت شده ميسر ميسازند . داده پايه روي ديسك فشرده ذخيره شده و جستجوي داده پايه باهمان كليد لغت و تكنيكهاي جستجوي Boolean بعنوان جستجوي ( online ) صورت ميگيرد .
تعدادي از CD- ROM ها بشرح ذيل ميباشند .
* فهرست نشريات دولتي : يك كاتالوگ ماهيانه از دفتر چاپ دولت ايالات متحده آمريكا .
* فهرست روزنامه هاي ملي : يك اطلاعات و داده هاي پايه از 5 روزنامة بزرگ
* داده هاي پايه NTIS : يك داده پايه از فهرست اطلاعات بيش از 5 سال اخير از طريق خدمات اطلاعاتي فني بين المللي كه دولت ، تحقيق و گزارشات توسعه را تحت پوشش دارد.
* داده هــاي پايه OSH- ROM : يك داده پايه از انستيتوي بين المللي براي بهداشت و ايمني حرفه اي .
يك راهنماي مفيد براي CD-ROM ها اين است :
فلسون ، نانسي ملين . ( CD- ROM ). وست پورت . شركت مكلر 1987 102 صفحه. يك فرهنگ لغت مفيد بعلاوه اطلاعات محصول .
XI. نتيجه :
اين مقالــه يك فرآيند سيستماتيك همراه با چند گام براي جستجو اطلاعات در كتابخانه ها يا مجموعـــه هاي خاص ارائه داده است . فرآيندي است شامل حركت از منابع معمولي ( فهرست ، خلاصه ها ، راهنماي كتابخانه اي ) تامنابع خاص ( كتابها ، مجلات ، نشريات ) .
هرچند منبع ويژه اصلاح شده و آزمايش شده هستند ليكن بواسطة مراجع يا فهرست هائي كه درمنبع ويژه ذكر شده اند مجددا” جستجو گسترده مي شود. عباراتي مانند” نويسندگان ” ” عناوين ” وموضوعات ذكرشده مجددا” محقق را به منابع عمومي سوق خواهد داد. براي مثال ، براي دست يابي به عناوين ديگر توسط همان نويسندة ذكر شده . محقق به آساني در اين چرخة فرآيند حركت ميكند و تخصص لازم را براي استفاده از منابع كلي و عمومي بدست مي آورد .
تحقيق سيستماتيك مهارت مورد نيازي ميباشد چه براي كساني كه داراي تحصيلات آكادميك هستند و چه كسانيكه فاقد تحصيلات آكادميك هستند و دستيابي به تكنيكهاي تحقيق ضرورتي است براي بدست آوردن اطلاعات مورد نياز از همان انبوهي از اطلاعات موجود امروزي .

پايان

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *