Pa-Pz

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...

P.D; pressure difference اختلاف فشار

p packed column برج انباشته

packer توپك

palaeocene پالئوسن

palaeozoic پالئوزوئيك

paper كاغذ

paraffin پارافين

paraffin deposit رسوب پارافين

paraffin go – devil شيطانك پارافين تراش

paraffin hydrocarbon هيدروكربور پارافيني

paraffin knife كارد پارافين

paraffin scraper پارافين تراش

paraffin series رشته ي پارافين ها

paraffin troule مشكل پارافين زدايي

paraffin wax موم پارافين

paraffini – base crude نفت خام پارافيني

paraflow ضد انعقاد

paraform پارافرمالدهيد – گل افزايه

partially penetrating چاه نيم سوراخ

particle shape شكل ذرات

parting line of the water آب پخشان

passive gamma – ray method روش انفعالي اشعه ي گاما

passive positioning استقرار انفعالي

pay horizon لايه ي غير فعال

pay line حد توليد با صرفه

pay zone منطقه ي مولد

peak production اوج توليد

pedometer گام شمار

pendulum پاندول

pendulum inclinometer شيب سنج آونگي

penetrated bed لايه ي حفاري شده

penetration نفوذ

penetrometer نفوذ سنج

pennsylvaninan bit مته ي پنسيلوانيايي

pennsylvaninan drilling system سيستم حفاري پنسيلوانيايي

percussin bit مته ي حفاري ضربه اي

percussin drill دكل حفاري ضربه يي

percussin system of drilling سيستم حفاري ضربه اي

perforated breakwater wall ديوار موج شكن مشبك

perforated casing جداره مشبك

perforated pipe لوله ي مشبك

perforated wall ديوار مشبك

pergelisol يخاك

permanent completion of a well تكميل هميشگي چاه

permanent well completion تجهيزات تكميل هميشگي چاه

permeability نفوذپذيري

permeability barrier حايل تراوايي

permeability coefficient ضريب نفوذ پذيري

permeability curve منحني نفوذپري

permeability profile log نمودار نفوذپذيري

permeable bed لايه ي نفوذپذير

permeable rock سنگ نفوذپذير

permeameter تراوايي سنج

permian پرمين

petroleum black دوده ي نفت

phantom horizon افق كاذب

photgrammetry فتوگرامري

photoclinometer ميل سنج نوري

photocolorimetry رنگ سنجي نوري

photogrammetric mapping نقشه برداري فتوگرامتري

photographic recorder دوربين ثبات

photomultiplier فوتون افزا

physical formation logging نمودارگيري از سازند

pick – up – grab انبر مانده گيري

pig لوله پاك كن

pile شمع

pile – hammer پتك پايه كوب

piled steel سكوي فولادي

piled steel tank مخزن فولادي پايه شمعي

pille driver شمع كوب

pilot bit مته ي جهت دار

pilot hole پيش چاه

pilot mill آس راهنما

pilot valve شير راهنما

pin نرينه

pin to pin reducer اتصال دو سر نر

pipe لوله

pipe barge دوبه ي لوله كش

pipe chocking گرفتگي لوله

pipe clamp طوق لوله گير

pipe coupling بوشن

pipe elevator لوله بالا كش

pipe hanger لوله آويز

pipe hook قلاب لوله

pipe jack جك لوله

pipe joint اتصال لوله

pipe lagging پوشش لوله

pipe layer platform سكوي لوله گذاري

pipe manifold چند راهه ي خط توليد

pipe protector حفاظ لوله

pipe rack سكوي جا لوله

pipe racking چيدن لوله ها

pipe rame پيستون فوران گير

pipe ramp سرسره ي لوله

pipe reamer برقوي لوله تراش

pipe recovery نمودار بازيابي لوله

pipe riser لوله ي افراشته ي صاف

pipe saddle بست زيني

pipe scraper لوله تراش

pipe scraping جرم تراشي لوله ها

pipe stand بند لوله

pipe storage انبار كردن لوله

pipe stringing لوله راست كن

pipe tensioner دستگاه كشش لوله ها

pipe thread رزوه لوله

pipe tong آچار لوله

pipe union مهره ماسوره

pipe wall ديواره لوله

pipe wiper لوله پاك كن

pipe yard انبار لوله

pipeless hydrodrill مته ي موتوردار بدون لوله

piston پيستون

pitman بازوي لنگ

pitman counterwsight پارسنگ بازوي لنگ

pitman stirrup قامه ي شاهين حفاري

pivot – bearing ياتاقان زير محور

placing of wells تعيين محل چاه ها

plain – end liner آستره ي دو سر ساده

plain tubing لوله تلمبه ساده

plane flow جريان مسطح

planed fault گسل مسطح

plastering qualities خواص اندودگري

plastic clay رس پلاستيك

plastometer مومساني سنج

plate valve شير صفحه اي

platform chief سرحفار

platform jacket زير سازه ي سكو

pliocene پليوسن

plug مجرابند

plug – type flow جريان توپي وار

plug – type valve شير توپي

plug v a well توپك گذاشتن چاه

plugged and abandoned مسدود و متروك

plugged and suspended مسدود و معلق

plugged bit مته ي گير كرده

plugging agent ماده ي مسدود كننده

plugging back a well توپك گذاري چاه

plugging cement سيمان انسداد

plunger pump تلمبه با پيستون غوطه ور

pneumatic breaker خرد كن بادي

pneumatic valve شير فرمان بادي

pocket submarine زير دريايي كوچك

poddible recoverable gas reserves ذخاير ممكن گاز قابل استخراج

pointed funnel auger مته ي مارپيچ قيفي

pointed twist auger مته ي مارپيچ نوك باريك

polished rod ساق صيقلي

polymer بسپار

pontoon پانتون

pontoon barge كلك

pontoon drill water آب براي حفاري در پانتون

pontoon jacking speed سرعت جك زني پانتون

poppet سوپاپ فنري

pore size distribution توزيع آماري حجم روزنه ها

pore tortuosity پيچايي روزن بار

porosimeter تخلخل سنج

porosity تخلخل

porosity curve منحني ضريب تخلخل

porosity log نمودار ضريب تخلخل

porous medium محيط متخلخل

porous rock سنگ متخلخل

port size قطر دريچه ي رابط

portable drilling rig دكل حفاري سيار

portable mast دكل سيار

position – finding device وسيله تعيين موقعيت

positionnig system سيستم استقرار

positive displacement meter جريان سنج حجمي

possible recoverable oil reserves ذخاير ممكن نفت قابل استخراج

possible reserves ذخاير ممكن

post hole چاه اكتشافي زمين شناسي

potable water tank مخزن آب آشاميدني

potential جريان بالقوه

potential flow جريان بالقوه

potential gradient گراديان پتانسيل

potential measurement اندازه گيري ظرفيت بالقوه

potential production توليد بالقوه

powder chamber محفظه ي باروت

powder charg خرج باروت

power slip لوله گير خودكار

power take – off انشعاب نيرو

power tight محكم شده با ابزار

power tong آچار لوله ي خودكار

precision strain gage انبساط سنج دقيق

predestuction zone منطقه ي قبل از تلاشي

prefored wire rope كابل پيش آراسته

premature setting of cement زود گيري سيمان

pressure – volume – temperature فشار – حجم – دما

pressure bomb فشار سنج درون چاهي

pressure build – up افزايش فشار

pressure build – up curve منحني افزايش فشار

pressure build – up method روش افزايش فشار

pressure chamber محفظه ي فشار

pressure collapse سقوط فشار

pressure compensation جبران فشار

pressure disk صفحه ي فشار

pressure drilling حفاري تحت فشار

pressure drive فشار ران

pressure feed پيشروي تحت فشار

pressure feed پيشروي تحت فشار (ابزار)

pressure gradient گراديان فشار

pressure head ارتفاع فشار

pressure log نمودار فشار

pressure maintenance روش حفظ فشار

pressure multiplier دستگاه تشديد فشار

pressure observation well چاه مطالعه فشار

pressure pump تلمبه ي فشار

pressure recorsder ثبات فشار

pressure regulator تنظيم كننده ي فشار

pressure restorantion اعاده فشار

pressure surge كوبه ي فشار

pressure valve شير فشار

prestressed concrete structure سازه ي بتوني پيش فشرده

primary cementation سيمان كاري اوليه

primary exploitation بهره برداري اوليه

primary field ميدان اوليه

primary interstice خلل و فرج اوليه

primary migration هجرت اوليه

primary oil field ميدان نفتي اوليه

primary porosity تخلخل اوليه

primary reservs ذخاير اوليه

primary water آب اوليه

prime mover محرك اصلي

prime v a pomp پر كردن تلمبه

priming of pump راه اندازي تلمبه

probable recoverable gas reserves ذخاير محتمل گاز قابل استخراج

probable recoves ذخاير متحمل

probe گمانه

produce v an field بهره برداري كردن از ميدان نفتي

producing depth عمق بهره دهي

producing gas well چاه گاز داير

producing oil well چاه نفت داير

producing rate ميزان توليد

producing through the annulus توليد از طريق فضاي حلقوي

producing well چاه مولد

producing zone منطقه مولد

producting formation سازند مولد

producting rock سنگ مولد

production casing جداره داخلي

production crew گروه توليد

production curve منحني توليد

production decline curve منحني كاهش توليد

production derrick دكل بهره برداري

production drilling حفاري چاه توليد ي

production mechanism of the field شيوه ي توليد ميدان

production module واحد پيش ساخته ي توليد

production pipe لوله ي توليد

production piping لوله هاي توليد

production platform سكوي توليد

production test آزمايش توليد

production well head تجهزات سر چاه توليدي

productive bed لايه ي مولد

productive capacity ظرفيت توليد لايه

productive capacity of the pay ظرفيت توليد لايه

productive series سري لايه هاي بهره ده

profile drawing of the bore ترسيم نيمرخ چاه

profile recorder ثبات نيمرخ

profile recording مقطع نگاري

protection casing جداره استحفاظي

protection hole چاه استحفاظي

protective skirt ديواره استحفاظي پايه ها

protective sleeve غلاف استحفاظي

proved area ناحيه ي شناخته شده

proven recoverable gas reserves ذخاير مسلم گاز قابل استخراج

proven recoverable oil reserves ذخاير مسلم نفت قابل استخراج

proven reserves ذخاير مسلم

proximity log نمودار جواري

pseudo – astatic gravimeter گران روي سنج مجازي ناپايدار

pull rod ميل گردان

pull rod carrier حامل ميل گردان

pull v it green زنده در آوردن مته

pull v on stuck pipe كشيدن لوله ي گير كرده

pulling maching دكل سيار لوله بيرون كشي

pulling out time for drill pipe مدت بيرون كشي

pulling rate of the drill pipe سرعت بيرون كشي لوله

pulling rope كابل بيرون كشي

pulling suction مكش ساق كشي

pulling the tool ابزار كشي

pulling tubing into the derrick پس كشيدن لوله هاي استخراج به دكل

pulling well چاه تحت تميز كاري

pully block جعبه قرقره

pulsation dampener ضربه گير

pulsed neutron logging نمودار گيري با ضربات نوتروني

pump delivery بده تلمبه

pump discharge head ارتفاع تخليه ي تلمبه

pump house تلمبه خانه

pump platform سكوي تلمبه

pump v off a well خشك كردن موقت چاه

pump valve دريچه ي تلمبه

pumpability قابليت تلمبه شدن

pumping derrick دكل تلمبه زني

pumping jack جك تلمبه زني

pumping production توليد تلمبه يي

pumping rod ساقه ي تلمبه

pumping speed سرعت تلمبه زني

pumping string رشته لوله هاي تلمبه زني

pup joint شاخه ي كوتاه

put v in inhibitors تزريق كردن كند كننده
P 0

PVT analysis تحليل فشار – حجم – دما

PVT- relationship رابطه فشار – حجم – دما

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *