ترازنامه هيدروكربوري كشور

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫71 از 5)
Loading...

1- شناسنامه
2- فهرست مطالب
3- خلاصه مديريتي
4- فصل اول – منابع هيدرو كربوري
5- فصل دوم – عمليات بالا دستي
6- فصل سوم – فرآورش و تبديل
7- فصل چهارم – پتروشيمي
8- فصل پنجم – واردات و صادرات هيدروكربوري
9- فصل ششم – عرضه انرژي
10- فصل هفتم – ذخيره سازي
12- فصل هشتم – مصرف انرژي
13- فصل نهم – تلفات و بهينه سازي انرژي
14- فصل دهم – تراز انرژي
15- فصل يازدهم – شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي انرژي

فهرست مطالب
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………. پيشگفتار .
نگاهي به وضعيت بخش انرژي كشور در سال 1387 با رويكرد حام لهاي هيدروكربوري………………………….. 4
1. منابع هيدروكربوري………………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1 . منابع غيرمتعارف هيدروكربوري……………………………………………………………………………………………….. 15
1-1-1 . منابع غيرمتعارف نفتي ………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1-2 . منابع غيرمتعارف گازي………………………………………………………………………………………………………. 16
1-2 . منابع متعارف هيدروكربوري ……………………………………………………………………………………………………. 18
1-2-1 . منابع موجود نفت………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-2-1-1 . منابع نفتي خشكي…………………………………………………………………………………………………………… 19
1-2-1-2 . منابع نفتي دريايي………………………………………………………………………………………………………….. 19
1-2-1-3 . ميادين مشترك نفتي ……………………………………………………………………………………………………… 20
1-2-2 . منابع موجود گاز ……………………………………………………………………………………………………………….. 22
1-2-2-1 . منابع گازي خشكي…………………………………………………………………………………………………………. 22
1-2-2-2 . منابع گازي دريايي ………………………………………………………………………………………………………… 22
1-2-2-3 . ميادين مشترك نفتي ……………………………………………………………………………………………………… 23
1-3 . اكتشاف نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-3-1 . فعالي تهاي اكتشافي………………………………………………………………………………………………………….. 24
1-3-2 . فعالي تهاي حفاري…………………………………………………………………………………………………………….. 31
1-4 . ذخاير نفت و گاز……………………………………………………………………………………………………………………. 32
1-4-1 . ذخاير هيدروكربوري مايع……………………………………………………………………………………………………. 32
1-4-2 . ذخاير گاز…………………………………………………………………………………………………………………………. 33
1-5 . ذخاير زغا ل سنگ…………………………………………………………………………………………………………………… 35
1-6 . وضعيت جهاني ………………………………………………………………………………………………………………………. 36
1-6-1 . منابع غيرمتعارف هيدروكربوري…………………………………………………………………………………………… 36
39……………………………………………………………………………………………….1-6-2 . منابع متعارف هيدروكربوري .
1-6-2-1 . منابع نفتي…………………………………………………………………………………………………………………….. 39
1-6-2-2 . منابع گازي…………………………………………………………………………………………………………………… 40
1-6-2-3 . منابع زغا لسنگ…………………………………………………………………………………………………………… 42
2. عمليات بالادستي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1 . توليد نف تخام ………………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-1-1 . توليد نف تخام در مناطق خشكي …………………………………………………………………………………………… 43
2-1-2 . توليد نف تخام در مناطق دريايي…………………………………………………………………………………………… 47
2-1-3 . تحويل نف تخام………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-4 . تزريق گاز و آب به ميادين نفتي…………………………………………………………………………………………… 52
2-2 . گاز غني ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
2-2-1 . توليد گاز غني……………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-2-2 . عرضه گاز غني………………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-3 . وضعيت جهاني ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
2-3-1 . توليد نف تخام……………………………………………………………………………………………………………………. 61
3. فرآورش و تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-1 . پالايشگا ههاي نفت ………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-1-1 . نوع خوراك، ظرفيت طراحي و بالقوه پالايشگا ههاي كشور ………………………………………………………. 63
3-1-2 . توليد فرآورد هها در پالايشگا ههاي كشور ……………………………………………………………………………….. 64
3-1-3 . وضعيت كلي توليد فرآورد هها در كشور…………………………………………………………………………………. 71
3-1-4 . سوخت پالايشگا ههاي كشور…………………………………………………………………………………………………. 88
3-2 . پالايشگا ههاي گاز…………………………………………………………………………………………………………………… 92
3-2-1 . توليد گاز سبك………………………………………………………………………………………………………………….. 92
92………………………………………………………………………………… )NGL( 3-2-1-1 . كارخانجات گاز و گازمايع
3-2-1-2 . پالايشگا ههاي گازي و واحدهاي ن مزدايي …………………………………………………………………………. 94
98………………………………………………………………………………………………………………. 3-2-2 . تحويل گاز سبك.
3-2-3 . توليد مايعات و ميعانات گازي ………………………………………………………………………………………….. 101
3-3 . نيروگا هها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 103
3-3-1 . توليد برق……………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-4 . ساير واحدهاي فرآورش……………………………………………………………………………………………………….. 111
3-4-1 . استخراج و توليد زغا لسنگ……………………………………………………………………………………………… 111
3-5 . وضعيت جهاني ……………………………………………………………………………………………………………………. 112
3-5-1 . پالايش نف تخام ………………………………………………………………………………………………………………. 112
3-5-2 . گاز طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-5-3 . برق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
3-5-4 . زغا لسنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 116
4. پتروشيمي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-1 . موقعيت جهاني و منطق هاي صنايع پتروشيمي كشور …………………………………………………………………. 117
4-2 . خوراك و سوخت كارخانجات پتروشيمي………………………………………………………………………………… 118
4-2-1 . خوراك مجتم عهاي پتروشيمي از پالايشگا ههاي كشور…………………………………………………………. 118
4-2-2 . تامين خوراك مجتم عهاي پتروشيمي از ساير منابع نفت و گاز……………………………………………… 121
4-3 . عملكرد كلي مقادير خوراك و سوخت مجتم عهاي پتروشيمي…………………………………………………….. 126
4-4 . توليد مجتم عهاي پتروشيمي كشور ………………………………………………………………………………………….. 129
4-5 فعالي تهاي بازرگاني شرك تهاي تحت پوشش شركت ملي صنايع پتروشيمي………………………………. 131
4-6 . وضعيت جهاني ……………………………………………………………………………………………………………………. 131
5. واردات و صادرات هيدروكربوري…………………………………………………………………………………………………. 133
5-1 . واردات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
5-1-1 . واردات نف تخام )سوآپ( ……………………………………………………………………………………………….. 133
5-1-2 . واردات فرآورده ……………………………………………………………………………………………………………… 134
5-1-3 . واردات گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………….. 137
138………………………………………………………………………………………………………….5-1-4 . واردات زغا لسنگ.
5-2 . صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
5-2-1 . صادرات نف تخام ……………………………………………………………………………………………………………. 138
5-2-2 . صادرات فرآورده……………………………………………………………………………………………………………. 142
5-2-3 . صادرات گاز طبيعي…………………………………………………………………………………………………………. 143
5-2-4 . صادرات مايعات و ميعانات گازي…………………………………………………………………………………….. 144
5-2-5 . صادرات زغا لسنگ………………………………………………………………………………………………………… 145
5-3 . وضعيت جهاني ……………………………………………………………………………………………………………………. 146
6. عرضه انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………… 155
6-1 . عرضه نف تخام …………………………………………………………………………………………………………………… 155
6-2 . عرضه فرآورد ههاي نفتي ………………………………………………………………………………………………………. 165
6-3 . عرضه گاز طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………….. 181
6-4 . عرضه مايعات و ميعانات گازي ……………………………………………………………………………………………. 191
6-5 . عرضه انرژي الكتريكي ………………………………………………………………………………………………………… 191
6-6 . عرضه ساير حام لهاي انرژي ……………………………………………………………………………………………….. 209
6-7 . عرضه كل حام لهاي انرژي …………………………………………………………………………………………………. 211
6-8 . وضعيت جهاني …………………………………………………………………………………………………………………… 212
7. ذخير هسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 223
7-1 . مخازن ذخيره نف تخام عملياتي/ صادراتي………………………………………………………………………………. 223
7-2 . مخازن ذخيره فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………….. 230
7-3 . ذخير هسازي گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………… 236
7-4 . ذخيره برق………………………………………………………………………………………………………………………….. 240
8. مصرف انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………. 247
8-1 . مصرف فرآورد هها به تفكيك………………………………………………………………………………………………….. 247
302……………………………………………………………8-2 . مصرف فرآورد هها به تفكيك بخ شهاي مختلف مصرف.
8-3 . گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 313
8-4 . مايعات و ميعانات گازي ………………………………………………………………………………………………………. 324
8-5 . برق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 325
8-6 . زغا لسنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 328
8-7 . هيزم و سوخ تهاي سنتي………………………………………………………………………………………………………. 329
8-8 . انرژ يهاي تجديدپذير………………………………………………………………………………………………………….. 330
8-9 . وضعيت جهاني مصرف حام لهاي انرژي………………………………………………………………………………… 332
9. تلفات و بهين هسازي انرژي……………………………………………………………………………………………………………. 337
9-1 . تلفات انرژي……………………………………………………………………………………………………………………….. 337
9-1-1 . بخش عمليات توليد نف تخام و گاز غني……………………………………………………………………………… 337
9-1-2 . بخش فرآورش تبديل ………………………………………………………………………………………………………. 340
9-1-3 . تلفات انتقال و توزيع………………………………………………………………………………………………………… 345
9-1-4 . مصرف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 350
9-1-5 . جم عبندي بخش تلفات……………………………………………………………………………………………………… 357
9-2 . بهين هسازي انرژي ……………………………………………………………………………………………………………….. 358
9-2-1 . اقدامات بهين هسازي در بخش بالادستي…………………………………………………………………………….. 359
9-2-2 . اقدامات بهين هسازي در بخش پالايش و پخش…………………………………………………………………… 364
9-2-3 . نيروگا هها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 389
9-2-4 . اقدامات بهين هسازي در شرکت ملي صنايع پتروشيمي…………………………………………………………. 392
9-2-5 . بهين هسازي مصرف انرژي در بخ شهاي مختلف مصر فكننده …………………………………………….. 396
10 . تراز انرژي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 423
10-1 . تراز كل انرژي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….. 423
10-1-1 . توليد انرژي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….. 423
10-1-2 . واردات انرژي …………………………………………………………………………………………………………….. 425
429…………………………………………………………………………………………………………….0-1-3 . صادرات انرژي.
10-2 . تراز نف تخام و فرآورد ههاي نفتي…………………………………………………………………………………………. 432
10-3 . تراز گاز غني…………………………………………………………………………………………………………………….. 439
10-4 . تراز گازسبك……………………………………………………………………………………………………………………. 442
10-5 . تراز مايعات و ميعانات گازي……………………………………………………………………………………………… 446
10-6 . تراز برق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 449
10-7 . عرضه انرژي اوليه ……………………………………………………………………………………………………………. 450
10-7-1 . تلفات فرآورش و تبديل انرژي……………………………………………………………………………………….. 452
10-8 . مصرف انرژي…………………………………………………………………………………………………………………… 454
11 . شاخ صهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي…………………………………………………………………………………… 475
11-1 . عملكرد اقتصادي بخش انرژي ……………………………………………………………………………………………. 475
11-2 . شاخ صهاي اقتصادي ………………………………………………………………………………………………………… 479
11-3 . يارانه انرژي ……………………………………………………………………………………………………………………. 487
11-3-1 . يارانه فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………………. 488
11-3-2 . قيمت و يارانه گاز طبيعي……………………………………………………………………………………………….. 496
11-3-3 . قيمت و يارانه برق ………………………………………………………………………………………………………… 500
11-4 . يارانه انرژي…………………………………………………………………………………………………………………….. 504
11-5 . آلايند ههاي محيط زيست……………………………………………………………………………………………………. 511
11-5-1 . سرانه انتشار گازهاي آلايند ه………………………………………………………………………………………….. 512
11-5-2 . انتشار گازهاي آلاينده و گلخان هاي در بخ شهاي مختلف مصرف……………………………………….. 523
11-5-3 . مديريت كربن………………………………………………………………………………………………………………. 528
11-6 . وضعيت جهاني………………………………………………………………………………………………………………….. 534
11-6-1 . شدت انرژي اوليه…………………………………………………………………………………………………………. 534
11-6-2 . مديريت كربن………………………………………………………………………………………………………………. 535
15………………………………………………………………………………………………………………………. 1. منابع هيدروكربوري .
18………………………………………………….. 1-1 . تعداد ميادين فعال نفتي به تفكيك خشكي و دريا در سال 1387
19………………………………………………… 1-2 . تعداد ميادين فعال گازي به تفكيك خشكي و دريا در سال 1387
1-3 . ميادين فعال نفتي …………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-4 . مشخصات ميادين مشترك نفتي……………………………………………………………………………………………….. 21
1-5 . ميادين فعال گازي …………………………………………………………………………………………………………………. 22
1-6 . مشخصات ميادين مشترك گازي……………………………………………………………………………………………… 23
24…………………………………………………………………………..1377- 1-7 . فعالي تهاي اكتشافي طي سا لهاي 87
26……………………………………1377- 1-8 . ذخاير نف تخام، ميعانات گازي و گاز كشف شده طي سا لهاي 87
27…………………………………..1377- 1-9 . ميزان نف تخام و مايعات گازي كشف شده درجا طي سا لهاي 87
29……………. 1-10 . ميزان ذخيره درجا و ذخيره قابل استحصال ميادين كشف شده نفت و گاز در سال 1387
31……………………………………………………………………………. 1-11 . فعالي تهاي حفاري اكتشافي در سال 1387
32……………………………………………………….1377- 1-12 . فعالي تهاي كل حفاري توسع هاي طي سا لهاي 87
32…………………………………………………… 1-13 . وضعيت ذخاير هيدروكربوري مايع كشور تا پايان سال 1387
33………………………………………………………………………. 1-14 . وضعيت ذخاير گازي كشور تا پايان سال 1387
1-15 . ذخاير نف تخام در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………………….. 39
1-16 . ذخاير نف تخام كشورهاي خاورميانه……………………………………………………………………………………….. 39
1-17 . ضريب برداشت نف تخام در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………. 40
1-18 . ذخاير گازطبيعي در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………………… 41
1-19 . ضريب ذخيره به توليد گازطبيعي ……………………………………………………………………………………………. 41
1-20 . ذخاير زغا لسنگ در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………………. 42
2. عمليات بالادستي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز كارون ………………………………………………………… 43
2-2 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز مارون…………………………………………………………. 44
44…………………………………………………….2-3 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز آغاجاري.
2-4 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز گچساران……………………………………………………. 45
2-5 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز مسجد سليمان …………………………………………….. 45
46…………………… 2-6 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت ملي مناطق نف تخيز جنوب در سال 1387
47……………………………… 2-7 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت نفت مناطق مركزي در سال 1387
47……………………………………………… 2-8 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت اروندان در سال 1387
48………………………….. 2-9 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت نفت فلات قاره ايران در سال 1387
49…………………………………………….1377- 2-10 . توليد نف تخام در مناطق دريايي و خشكي طي سا لهاي 87
51………………………………………………………………………………… 1377- 2-11 . تحويل نف تخام طي سا لهاي 87
52……. 2-12 . ميادين نفتي تحت عمليات تزريق گاز و منابع تامين گاز و مقدار گاز تزريق شده در سال 1387
53………………………………………………………….1377- 2-13 . تزريق گاز و آب به ميادين نفتي طي سا لهاي 87
55…………………………………………………………………….. 2-14 . توليد گازغني ميادين مستقل گازي درسال 1387
2-15 . توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي…………………………………………………. 56
2-16 . عرضه گاز غني ب هتفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي……………………………………………………….. 60
2-17 . توليد نف تخام در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………………. 61
3. فرآورش و تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-1 . انواع خوراك نف تخام پالايشگا ههاي كشور ………………………………………………………………………………. 63
3-2 . ظرفيت طراحي و ظرفيت بالقوه پالايشگا ههاي كشور…………………………………………………………………… 64
71……………………………………………………………….. 1377- 3-3 . روند توليد فرآورد ههاي اصلي در سا لهاي 87
3-4 . خوراك و توليد فرآورد ههاي نفتي پالايشگا ههاي داخلي كشور……………………………………………………… 73
3-5 . خوراك و توليد فرآورد ههاي نفتي پالايشگا ههاي داخلي كشور……………………………………………………… 73
77………………………………………………………………………………………………. 3-6 . توليد پالايشگا هها در سال 1377
78………………………………………………………………………………………………. 3-7 . توليد پالايشگا هها در سال 1378
79………………………………………………………………………………………………. 3-8 . توليد پالايشگا هها در سال 1379
80………………………………………………………………………………………………. 3-9 . توليد پالايشگا هها در سال 1380
81…………………………………………………………………………………………….. 3-10 . توليد پالايشگا هها در سال 1381
82……………………………………………………………………………………………..3-11 . توليد پالايشگا هها در سال 1382
83…………………………………………………………………………………………….. 3-12 . توليد پالايشگا هها در سال 1383
84…………………………………………………………………………………………….. 3-13 . توليد پالايشگا هها در سال 1384
85…………………………………………………………………………………………….. 3-14 . توليد پالايشگا هها در سال 1385
86…………………………………………………………………………………………….. 3-15 . توليد پالايشگا هها در سال 1386
87…………………………………………………………………………………………….. 3-16 . توليد پالايشگا هها در سال 1387
3-17 . سوخت مصرفي پالايشگا ههاي كشور……………………………………………………………………………………….. 90
3-18 . انرژي، برق و سوخت مصرفي در پالايشگا ههاي كشور ………………………………………………………………. 91
94……………………………………………………….. 3-19 . توليد گاز سبك كارخانجات گاز و گاز مايع در سال 1387
95…….. 3-20 . منابع تامين خوراك و ظرفيت پالايشگا ههاي گاز و واحدهاي ن مزدايي و توليد گاز سبك آنها در سال 1387
96……………………………………………………………… 1377- 3-21 منابع گاز سبك به تفكيك در طي سا لهاي 87
100………………………………………………………………………..1377- 3-22 . تحويل گاز سبك در طي سا لهاي 87
102………………………………………………………….. 3-23 . وضعيت توليد مايعات و ميعانات گازي در سال 1387
105………………………………………………………….. 3-24 . وضعيت كاركرد نيروگا هها در سا لهاي 1386 و 1387
107………………………………………… 3-25 . وضعيت راندمان نيروگا هها به تفكيك نوع نيروگا هها در سال 1387
1377 در كل كشور………………………………………………………. 109 – 3-26 . وضعيت توليد برق طي سا لهاي 87
1377 در كل كشور………………………………… 110 – 3-27 . وضعيت مصرف سوخت نيروگا هها طي سا لهاي 87
111……….1380- 3-28 . ميزان استخراج زغ ا لسنگ خام و توليد كنسانتره توسط شرك تهاي تحت پوشش بخش دولتي طي سا لهاي 87
3-29 . ظرفيت پالايشگا ههاي نفت در جهان…………………………………………………………………………………….. 112
3-30 . خوراك پالايشگا ههاي نفت در جهان……………………………………………………………………………………. 113
3-31 . توليد گازطبيعي سبك در مناطق مختلف جهان ……………………………………………………………………… 113
3-32 . سهم ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز و سهم توليد آنها از گاز جهاني…………………………………… 114
3-33 . توليد برق در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………………….. 115
3-34 . پنج كشور اول در توليد برق………………………………………………………………………………………………… 115
3-35 . توليد زغا لسنگ در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………… 116
117…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. پتروشيمي
120…………………. 1377- 4-1 . تامين خوراك مجتم عهاي پتروشيمي از پالايشگا ههاي كشور در طي دوره 87
4-2 . تامين سوخت و خوراك ساليانه مجتم عهاي پتروشيمي از منابع گازي كشور………………………………. 125
127…………………………………………………………. 4-3 . عملكرد مقادير خوراك و سوخت دريافتي در سال 1387
129…….. 4-4 . مصرف حام لهاي هيدروكربوري صنايع پتروشيمي ب هتفكيك خوراك و سوخت در سال 1387
4-5 . توليدات مجتم عهاي پتروشيمي كشور……………………………………………………………………………………… 130
132……… 4-6 . وضعيت توليد محصولات پتروشيميايي در مناطق مختلف جهان و كشورهاي پيشرو منطقه طي سا لهاي 2007 و 2008
132… 4-7 . سهم توليد محصولات پتروشيمي كشورهاي ايران و پيشرو منطقه نسبت به جهان طي سا لهاي 2007 و 2008
5. واردات و صادرات هيدروكربوري…………………………………………………………………………………………………. 133
134………………………. 1384- 5-1 . ميزان نف تخام دريافتي از كشورهاي حاشيه درياي خزر در سا لهاي 87
134……………………………………………………………………………… 1378- 5-2 . واردات نف تخام طي سا لهاي 87
5-3 . واردات فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………………….. 136
137………………………………………………………………..1376- 5-4 . وضعيت واردات گاز سبك طي سا لهاي 87
137…………………………………………………….. 1385- 5-5 . وضعيت واردات خالص گاز سبك طي سا لهاي 87
138………………………………………………………………………1377- 5-6 . واردات زغا لسنگ در طي سا لهاي 87
139……………………………………………………………………………..1377- 5-7 . صادرات نف تخام طي سا لهاي 87
141…………………………………………………………………………..1378- 5-8 . صادرات نف تخام ب هازاي سوآپ 87
5-9 . صادرات فرآورد ههاي نفتي……………………………………………………………………………………………………. 143
144……………………………………………….1380- 5-10 . وضعيت صادرات گاز سبك به تركيه طي سا لهاي 87
144………………………………………………….1385- 5-11 . وضعيت خالص صادرات گاز سبك طي سا لهاي 87
145………………………………………1377- 5-12 . صادرات گاز مايع، مايعات و ميعانات گازي در س ا لهاي 87
146……………………………………………………………………….1377- 5-13 . صادرات زغا لسنگ طي سا لهاي 87
146…………………………………………………………………………. 5-14 . واردات و صادرات نف تخام در سال 2008
5-15 . قيمت فروش نف تخام تك محمول هاي…………………………………………………………………………………… 147
148……………………………………………………………. 5-16 . واردات و صادرات فرآورد ههاي نفتي در سال 2008
5-17 . مبادلات تجاري نفت )نف تخام و فرآورد ههاي نفتي( در جهان…………………………………………………. 149
151……………………………………………….. 5-18 . مبادلات بازرگاني گازطبيعي به وسيله خط لوله در سال 2008
153……………………………………………………… در سال 2008 LNG 5-19 . مبادله تجاري گازطبيعي به صورت
5-20 . قيمت گاز…………………………………………………………………………………………………………………………. 154
6. عرضه انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………… 155
155……………………………………………………………………………………….1377- 6-1 . عرضه نف تخام در دوره 87
6-2 . مشخصات خطوط لوله عملياتي- صادراتي نف تخام ………………………………………………………………… 157
163…………………………………………………….. 6-3 . كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال نف تخام در سال 1387
164…………………………………………………………. 6-4 . كاركرد خطوط لوله نف تخام در سا لهاي 1386 و 1387
164…………………………………………….1377- 6-5 . كاركرد و نرخ حمل نف تخام با خط لوله در دوره زماني 87
165…………………………………………………………………………………………1377- 6-6 . عرضه گازمايع در دوره 87
166…………………………………………………………………………………….1377- 6-7 . عرضه بنزي نموتور در دوره 87
167……………………………………………………………………………………… 1377- 6-8 . عرضه نف تسفيد در دوره 87
167………………………………………………………………………………………… 1377- 6-9 . عرضه نف تگاز در دوره 87
168……………………………………………………………………………………..1377- 6-10 . عرضه نف تكوره در دوره 87
6-11 . تعداد سيستم هاي خورشيدي نصب شده و معادل فرآورده نفتي جايگزين شده و نفت خام معادل آنها … 170
175…………………………………………………… 6-12 . كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال فرآورده در سال 1387
178.. 6-13 . عملكرد حجمي انتقال فرآورد ههاي نفتي با انواع وسايل حم ل ونقل در سال 1387 و مقايسه آن با سال 1386
178……. 6-14 . عملكرد واقعي انتقال فرآورد ههاي نفتي با انواع وسايل حمل در سال 1387 و مقايسه آن با سال 1386
6-15 . آمار مربوط به عملكرد وسايل حمل …………………………………………………………………………………….. 179
181…………. 6-16 . هزينه و شعاع متوسط حمل انتقال فرآورد ههاي نفتي با انواع وسايل حمل در سال 1387
181……………………………………………..1386- 6. وضعيت مجاري توزيع فرآور ههاي نفتي در سا لهاي 87 -17
182……………………………………………………………………………. 1377- 6-18 . عرضه گاز سبك طي سا لهاي 87
183…………………………………………………….. 6-19 . مشخصات خطوط لوله انتقال سراسري گاز در سال 1387
184…………………………………. 6-20 . مشخصات خطوط لوله اصلي بين شهري انتقال گاز كشور در سال 1387
6-21 . جدول مقايس هاي عملكرد واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايران ………………………………………… 187
6-22 . تعداد مصر فکنندگان گازطبيعي تا پايان سال ……………………………………………………………………. 188
189……………………………………………………….6-23 . شبک هگذاری و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال .
6-24 . تعداد خانوارهای تحت پوشش و تعداد شهرهای گازرسانی شده تا پايان سال ………………………… 190
191……………………………………………………….1377- 6-25 . عرضه مايعات و ميعانات گازي طي سا لهاي 87
193………………….1377- 6-26 . عرضه انرژي الكتريكي بوسيله نيروگا ههاي حرارتي داخلي طي سا لهاي 87
6-27 . عرضه حامل انرژي مربوط به انرژي الكتريكي …………………………………………………………………….. 197
198…………………………………………. 1377- 6-28 . عرضه برق از نيروگا ههاي فتوولتاييك در طي سا لهاي 87
6-29 . مشخصات سيستم فتوولتاييك روستايي ب هتفكيك روستاها ……………………………………………………… 199
201……………………………………………………….1377- 6-30 . عرضه برق از نيروگا ههاي بادي طي سا لهاي 87
204…………………………………….. 6-31 . ظرفيت پروژ ههاي نيروگاهي برق تجديدپذير غيردولتي در سال 1387
205……………………………….1377 – 6-32 . عرضه كل برق حاصل از انرژ يهاي تجديدپذير طي سا لهاي 87
206………………………………………………………………1377- 6-33 . عرضه كل انرژي الكتريكي طي سا لهاي 87
6-34 . وضعيت شبكه انتقال، توزيع و پس تهاي برق ……………………………………………………………………….. 208
209………………………………………………………………………………… 1377- 6-35 . عرضه زغا لسنگ طي دوره 87
210…………………………………………………………………. 1386- 6-36 . عرضه هيزم و زغا لچوب در سا لهاي 87
210………………………………………….1385- 6-37 . عرضه واقعي هيزم و زغا لچوب كل كشور در سا لهاي 87
211…………………………………………………………….1377- 6-38 . كل عرضه حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
212………………………………………………….. 6-39 . عرضه انرژي اوليه در مناطق مختلف جهان در سال 2008
6-40 . عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي در برخي از كشورهاي جهان …………………………………. 213
214…………………………….. 6-41 . توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال 2008
216……………………. 6-42 . توان تجمعي توربي نهاي بادي نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال 2008
216………………………… 6-43 . توان تجمعي نيروگا ههاي زمي نگرمايي در مناطق مختلف جهان در سال 2008
6-44 . توليد اتانول در مناطق مختلف جهان …………………………………………………………………………………… 218
220…………………………………………………………………………………………MTBE 6-45 . عرضه و تقاضاي جهاني
7. ذخير هسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 223
223… 7-1 . مخازن ذخيره عملياتي نف تخام مربوط به خشكي به تفكيك نوع مواد نفتي درون آنها در سال 1387
225……. 7-2 . مخازن ذخيره صادراتي نف تخام مربوط به خشكي به تفكيك نوع مواد نفتي درون آنها در سال 1387
226…… 7-3 . مشخصات پايان ههاي صادراتي و وارداتي نف تخام، فرآورد ههاي نفتي و ميعانات گازي در سال 1387
228………………….1385- 7-4 . ظرفيت كل عملياتي ذخاير نف تخام و مقدار ذخير هسازي آن در سا لهاي 87
229…………………… 7-5 . ظرفيت پالايشگاه و مخازن نف تخام و توان روز مصرف ذخيره در پايان سال 1387
229….1385- 7-6 . ظرفيت كل ذخاير نف تخام و ميعانات گازي خوراك پالايشگا هها و مقدار ذخير هسازي آنها در پايان سا لهاي 87
231………………………………………. 7-7 . ظرفيت مخازن فرآورد ههاي پالايشگا ههاي كشور در پايان سال 1387
232….1385- 7-8 . ظرفيت ذخاير پنج فرآورده اصلي و مقدار ذخير هسازي آنها در انبارهاي پالايشگا ههاي كشور در پايان سا لهاي 87
7-9 . ظرفيت كل مخازن ذخيره تداركاتي به تفكيك فرآورد هها در سراسر كشور ……………………………….. 233
234…………………………… 7-10 . ظرفيت مخازن انبارهاي تداركاتي فرآورد هها در كشور در پايان سال 1387
235……..1385- 7-11 . ظرفيت كل مخازن ذخيره فرآورد ههاي اصلي و مقدار ذخير هسازي آنها در پايان سا لهاي 87
7-12 . كمبود گازطبيعي براي تامين سوخت نيروگا هها، صنايع و بخش تزريق …………………………………….. 237
240…………………………………. 7-13 . جزييات مشخصات مخازن ذخير هسازي گازطبيعي كشور در سال 1387
241…..1380- 7-14 . حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف اصلاح شده همزمان در دوره 87
242……………………………………………………………………. 7-15 . پيك بار همزمان شبكه سراسري در سال 1387
244……………………………………………… 7-16 . روند تغييرات مصرف ماهيانه سوخت نيروگا هها در سال 1387
7-17 . روند تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان در شبكه سراسري و كل كشور ………………. 245
8. مصرف انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………. 247
8-1 . مصرف گاز مايع )متر مكعب در سال( ……………………………………………………………………………………. 249
8-2 . مصرف گاز مايع )ميليون بشكه معادل نف تخام(………………………………………………………………………. 249
8-3 . سهم مصرف گاز مايع …………………………………………………………………………………………………………… 250
8-4 . مصرف استاني گاز مايع ………………………………………………………………………………………………………. 254
257…………………….. 1385- طي سا لهاي 87 CNG 8-5 . مقايسه ميزان جايگزيني بنزي نموتور در طرح ملي
8-6 . متوسط مصرف روزانه بنزي نموتور در دوران سهمي هبندی و مقايسه آن با قبل از سهمي هبندی ……… 259
8-7 . اثرات سهمي هبندي در تغييرات مصارف بنزي نموتور و رشد آن در استا نهاي كشور…………………… 261
8-8 . مصرف بنزي نموتور )متر مكعب در سال(…………………………………………………………………………………. 262
8-9 . مصرف بنزي نموتور )ميليون بشكه معادل نف تخام(…………………………………………………………………… 262
8-10 . سهم مصرف بنزي نموتور …………………………………………………………………………………………………….. 263
267………………………………………………………………………………………………8-11 . مصارف استاني بنزين موتور .
269……………………………………………. 8-12 . مصارف بنزي نموتور استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
8-13 . مصرف نف تسفيد )متر مكعب در سال(…………………………………………………………………………………. 271
8-14 . مصرف نف تسفيد )ميليون بشكه معادل نف تخام( …………………………………………………………………… 271
8-15 . سهم مصرف نف تسفيد ………………………………………………………………………………………………………. 272
8-16 . مصارف استانی نف تسفيد ………………………………………………………………………………………………….. 276
278………………………………………………. 8-17 . مصارف نف تسفيد استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
281……………………….. 1385- طي سا لهاي 87 CNG 8-18 . مقايسه ميزان جايگزيني نف تگاز در طرح ملي
8-19 . مصرف نف تگاز )متر مكعب در سال(……………………………………………………………………………………. 282
8-20 . مصرف نف تگاز )ميليون بشكه معادل نف تخام(……………………………………………………………………… 282
8-21 . سهم مصرف نف تگاز …………………………………………………………………………………………………………. 283
8-22 . نف تگاز جايگزين گازطبيعي در نيروگا هها و صنايع ………………………………………………………………… 286
8-23 . مصارف استانی نف تگاز …………………………………………………………………………………………………….. 288
290………………………………………………… 8-24 . مصارف نف تگاز استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
8-25 . مصرف نف تكوره )متر مكعب در سال(………………………………………………………………………………….. 293
8-26 . مصرف نف تكوره )ميليون بشكه معادل نف تخام(……………………………………………………………………. 293
8-27 . سهم مصرف نف تكوره ………………………………………………………………………………………………………… 294
8-28 . نف تكوره جايگزين گازطبيعي در نيروگا هها و صنايع……………………………………………………………….. 297
8-29 . مصارف استاني نف تكوره ……………………………………………………………………………………………………. 299
301………………………………………………. 8-30 . مصارف نف تكوره استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
8-31 . مصرف بخش خانگي )هزار متر مكعب در سال(…………………………………………………………………….. 305
8-32 . مصرف بخش خانگي )ميليون بشكه معادل نف تخام(………………………………………………………………. 305
8-33 . مصرف بخش تجاري و خدماتي و عمومي )هزار متر مكعب در سال( ………………………………………. 306
8-34 . مصرف بخش تجاري و خدماتي و عمومي )ميليون بشكه معادل نف تخام(…………………………………. 306
8-35 . مصرف بخش صنعت )هزار متر مكعب در سال(……………………………………………………………………. 307
8-36 . مصرف بخش صنعت )ميليون بشكه معادل نف تخام(……………………………………………………………… 307
8-37 . مصرف بخش حمل و نقل )هزار متر مكعب در سال( …………………………………………………………….. 308
308……………………………………………………….. 8-38 . مصرف بخش حمل و نقل )ميليون بشكه معادل نف تخام(
8-39 . مصرف بخش كشاورزي)هزار متر مكعب در سال( ……………………………………………………………….. 309
8-40 . مصرف بخش كشاورزي )ميليون بشكه معادل نف تخام( …………………………………………………………. 309
8-41 . مصرف نيروگا هها )هزار متر مكعب در سال(…………………………………………………………………………. 310
8-42 . مصرف نيروگا هها )ميليون بشكه معادل نف تخام( …………………………………………………………………… 310
8-43 . مصرف ساير بخ شها )تلمب هخان هها و پالايشگا هها و …( )هزار متر مكعب در سال(…………………….. 311
8-44 . مصرف ساير بخ شها )تلمب هخان هها و پالايشگا هها و …( )ميليون بشكه معادل نف تخام( ………………. 311
8-45 . سوخت تحويلي به كشت يهاي خارجي……………………………………………………………………………………. 312
8-46 . مصرف سوخت توربي نهاو ديزل ژنراتورهاي خطوط لوله جهت انتقال نف تخام و فرآورد ههاي نفتي ……. 313
8-47 . مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف……………………………………………………………………………….. 315
8-48 . سهم مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف………………………………………………………………………… 316
8-49 . مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف به تفكيك استا نها……………………………………………………. 322
325…………………………………………………………………….. 8-50 . تحويل مايعات و ميعانات گازي در سال 1387
1377 در كل كشور…………………………………………………… 327 – 8-51 . وضعيت مصرف برق طي سا لهاي 87
329……………………………..1377- 8-52 . مصرف زغا لسنگ در كارخانه ذوب آهن اصفهان طي سا لهاي 87
329………………………………………………….1385- 8-53 . مصرف هيزم و زغا لچوب كل كشور در سا لهاي 87
331…..1377 – 8-54 . آب گرم مصرفي حاصل از انرژي خورشيدي و برق مصرفي فتوولتاييك و بادي در سا لهاي 87
8-55 . مصرف نف تخام در جهان …………………………………………………………………………………………………… 332
8-56 . مصرف فرآورد ههاي نفتي در جهان ……………………………………………………………………………………… 333
8-57 . مصرف گازطبيعي در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………. 334
334………………………….. 8-58 . تعداد خودروهاي گازسوز شده و جايگاه در كشورهاي مختلف در سال 2008
8-59 . مصرف زغا لسنگ در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………….. 335
8-60 . مصرف انرژي هست هاي در مناطق مختلف جهان ………………………………………………………………….. 335
9. تلفات و بهين هسازي انرژي……………………………………………………………………………………………………………. 337
9-1 . گاز سوزانده شده در شرك تهاي عملياتي نفت………………………………………………………………………… 338
338……………………………………..1377- 9-2 . گاز سوزانده شده در شرك تهاي عملياتي نفت طي سا لهاي 87
340………………………………………………………………………………….9-3 . مقادير مايعات و ميعانات سوزانده شده.
9-4 . تلفات و ضايعات پالايشگا ههاي نف تخام…………………………………………………………………………………. 341
341………………………………………………1380- 9-5 . تلفات و ضايعات پالايشگا ههاي نفت در طي سا لهاي 87
343……………………….. 1386- 9-6 . تلفات فرآورش گاز به تفكيك سيست مهاي فرآورشي گاز در سا لهاي 87
343…………………………………………. 1377- 9-7 . روند تاريخي تلفات كل سيست مهاي فرآورش گاز در طي 87
344…………………………………………………………1377- 9-8 . تلفات تبديل عملكرد نيروگا هها در دوره زماني 87
345…………………………………………………………. 9-9 . تلفات انتقال نف تخام و فرآورد ههاي نفتي در سال 1387
346……………… 9-10 . تلفات انتقال فرآورد ههاي نفتي به تفكيك فرآورده با ساير وسايل حمل در سال 1387
346………………………………………………………. 9-11 . تلفات انبارهاي نفت به تفكيك فرآورد هها در سال 1387
347…………………………………. 9-12 . تلفات مجاري عرضه فرآورد ههاي نفتي ب هتفكيك فرآورده در سال 1387
347…………………………………………… 1380- 9-13 . روند تاريخي ميانگين سالانه تخليه گاز در دوره زماني 87
348……………………………………………………………………..1386- 9-14 . مصرف نامشخص گاز در سال هاي 87
349………………………………………………………………. 1377- 9-15 . تلفات خطوط انتقال برق در دوره زماني 87
349…………………………………………… 1377- 9-16 . تلفات انرژي الكتريكي در شبكه توزيع در دوره زماني 87
350……1377- 9-17 . درصد تلفات تبديل، شبكه انتقال و توزيع انرژي الكتريكي به كل انرژي اوليه ورودي در دوره زماني 87
9-18 . تعرف ههاي مصوب اعمال شده سال 1386 و 1387 در بخش خانگي ………………………………………. 355
9-19 . كل تلفات بخ شهاي مختلف عمليات صنعت نفت و بخ شهاي انرژي كشور …………………………… 357
9-20 . اقدامات صرف هجويي و بهين هسازي انرژي در سيست مهاي صادراتي ب هتفكيك پايان هها ………………. 364
9-21 . ميانگين شاخ صهاي عملياتي پالايش ………………………………………………………………………………….. 365
365…………………………………………………….. 9-22 . شاخ صهاي عملياتي به تفكيك پالايشگا هها در سال 1387
9-23 . ميانگين شاخ صهاي مواد مصرفي در عمليات پالايش نفت…………………………………………………….. 366
367…………………………….. 9-24 . شاخ صهاي مواد مصرفي در عمليات به تفكيك پالايشگا هها در سال 1387
9-25 . ميانگين شاخ صهاي انرژي مصرفي و برق پالايشگا ههاي نفت………………………………………………… 367
368………………………………………………….. 9-26 . شاخص انرژي مصرفي و برق در پالايشگا هها در سال 1387
9-27 . صرف هجويي حاصل از مصرف سوخت در اثر اجراي طر حهاي بهين هسازي در پالايشگاه ……………. 371
9-28 . جايگزيني سوخ تهاي مايع با گازطبيعي در شركت ملي پخش فرآورد ههاي نفتي ايران…………….. 373
9-29 . مصرف سوخت به ازاي توليد گاز سبك در پالايشگا ههاي گاز ……………………………………………….. 377
378……………………………………..9-30 . سوخت مصرفي ايستگا ههاي تقويت فشار و ميانگين سالانه تخليه گاز .
9-31 . طر حهاي انجام يافته بهين هسازي مصرف انرژي در شرك تهاي پالايش گاز ……………………………. 379
9-32 . مميزي انرژي ساختما نهاي وزارت نيرو………………………………………………………………………………. 390
9-33 . پي شبيني حاصل از اجراي راهكارهاي فاز اول و دوم پروژه در ساختما نهاي دولتي كشور از سال 1387 به بعد…… 391
9-34 . دست هبندي انواع فرآيندهاي توليد سيمان با توجه به خصوصيات آنها……………………………………… 391
9-35 . خلاص هاي از اطلاعات فرآيندهاي مختلف سيمان ………………………………………………………………… 392
9-36 . واحد سوخت به محصول توليدي در مجتم عهاي پتروشيمي ……………………………………………………. 393
397………….1380- 9-37 . تغييرات مصرف فرآورد ههاي نفتي و گازطبيعي در بخش خانگي طي سا لهاي 87
397………… 1380- 9-38 . تغييرات مصرف فرآورد ههاي نفتي و گازطبيعي در بخش تجاري طي سا لهاي 87
9-39 . تغييرات مصرف سوخت بخش ساختمان …………………………………………………………………………….. 398
403………………………………….. 1380- 9-40 . تغييرات مصرف سوخت در بخش حمل و نقل طي سا لهاي 87
9-41 . آمار توليد و واردات خودروهاي سبك و سنگين …………………………………………………………………… 405
406……….. 1386- 9-42 . وضعيت توليد و واردات خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت در سا لهاي 87
9-43 . وضعيت روند تاريخي توليد و واردات خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت ………………………. 407
412……..1386- 9-44 . تعداد خودروهاي گازمايع سوز به تفكيك نوع خودرو در شهرهاي مختلف كشور در سال 87
412………………………………………………….. در كشور تا پايان 1387 LPG 9-45 . آمار جايگا ههاي فعال عرضه
414……………………………………. 9-46 . وضعيت تبديل سوخت خودروها در استا نهاي مختلف در سال 1387
415…………………………………………………… 9-47 . وضعيت خودروهاي تبديل شده گازسوز تا پايان سال 1387
416………………………………………………………… تا پايان سال 1387 CNG 9-48 . وضعيت احداث جايگا ههاي
417……1385- طي سا لهاي 87 CNG 9-49 . مقايسه ميزان جايگزيني سوخت گاز با بنزي نموتور و نف تگاز در طرح ملي
9-50 . مصرف انرژي هيدروكربوري در بخش صنعت………………………………………………………………………. 417
9-51 . مصرف سوخ تهاي فسيلي در بخش كشاورزي……………………………………………………………………… 419
9-52 . حداكثر )حداقل( ميزان مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري در مناطق مختلف…………………… 421
10 . تراز انرژي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 423
424……………………………………………………………………………1377- 10-1 . توليد انرژي اوليه طي سا لهاي 87
425………………………………………1377- 10-2 . سهم حام لهاي انرژي در توليد انرژي اوليه طي سا لهاي 87
427……………………………………………………………… 1377- 10-3 . واردات حام لهاي انرژي در سا لهاي 87
430……………………………………………………..1377- 10-4 . ميزان صادرات حام لهاي انرژي در سا لهاي 87
434………………………………………………………………………… 10-5 . تراز نف تخام طي سا لهاي 1377 الي 1387
434………………………………………………… 10-6 . تراز گازمايع )مصرف داخلي( طي سا لهاي 1377 الي 1387
435……………………………………………………………………. 10-7 . تراز بنزي نموتور طي سا لهاي 1377 الي 1387
435…………………………………………………………. 10-8 . تراز سوخ تهاي هوايي طي س ا لهاي 1377 الي 1387
436………………………………………………………………………. 10-9 . تراز نف تسفيد طي سا لهاي 1377 الي 1387
436………………………………………………………………………. 10-10 . تراز نف تگاز طي سا لهاي 1377 الي 1387
437…………………………………………………………………….. 10-11 . تراز نف تكوره طي س ا لهاي 1377 الي 1387
10-12 . تراز گاز مايع در كشور ……………………………………………………………………………………………………. 438
10-13 . موازنه توليد و تحويل گاز غني ………………………………………………………………………………………….. 440
10-14 . موازنه توليد و تحويل گاز غني ………………………………………………………………………………………….. 441
10-15 . تراز گازسبك ………………………………………………………………………………………………………………… 444
10-16 . تراز گازسبك ………………………………………………………………………………………………………………… 445
10-17 . تراز مايعات و ميعانات گازي )هزار بشكه در سال(…………………………………………………………….. 447
10-18 . تراز مايعات و ميعانات گازي )ميليون بشكه معادل نفت خام( ……………………………………………… 447
10-19 . تراز گازطبيعي ………………………………………………………………………………………………………………. 448
10-20 . تراز برق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 449
10-21 . عرضه انرژي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….. 451
10-22 . تلفات تبديل و فرآورش بخش عرضه انرژي ……………………………………………………………………… 453
10-23 . تلفات انتقال و توزيع نيروگا هها و عمليات انتقال گازطبيعي ………………………………………………….. 453
10-24 . مصرف حام لهاي انرژي در بخ شهاي مختلف …………………………………………………………………. 455
456……………..1377- 10-25 . مصارف انرژي نهايي به تفكيك بخ شها و حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
461……………………………………………………………………..1377- 10-26 . مصرف انرژي نهايي طي سا لهاي 87
10-27 . سهم بخ شهاي مختلف در مصرف انرژي نهايي ………………………………………………………………… 461
475………………………………………………………………………………………11 . شاخ صهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي.
477………………… 11-1 . توليد ناخالص داخلي برحسب فعالي تهاي اقتصادي به قيم تهاي ثابت سال 1376
11-2 . توليد ناخالص داخلي، عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي و شدت انرژي ……………………… 480
11-3 . شاخ صهاي سرانه انرژي ………………………………………………………………………………………………….. 480
11-4 . روند مصرف سرانه انرژي در بخش خانگي …………………………………………………………………………. 482
11-5 . متوسط هزينه هاي ساليانه خانوارها و دهك هاي مربوطه شهري و روستايي و سهم هزينه هاي انرژي
484……………………………………………………………………………………………………………….. آنها در سال 1387
11-6 . روند شدت انرژي در بخش صنعت …………………………………………………………………………………….. 485
11-7 . روند شدت انرژي در بخش كشاورزي ………………………………………………………………………………… 487
11-8 . قيمت داخلي فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………… 489
491……………………………….1377- 11-9 . قيم تهاي منطق هاي فرآورد ههاي نفتي و نف تخام طي سا لهاي 87
491…………1377- 11-10 . متوسط قيمت منطق هاي فرآورد ههاي نفتي در بازار خليج فارس طي سا لهاي 87
11-11 . نسبت قيمت فرآورد هها در داخل به فوب خليح فارس ……………………………………………………….. 493
11-12 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه اختصاصي به فرآورد ههاي نفتي ……………………………….. 494
497…………………………………………………………………1377- 11-13 . قيمت داخلي گازطبيعي طي سا لهاي 87
11-14 . فروش داخلي، ارزش منطقه و يارانه پرداختي گازطبيعي …………………………………………………….. 499
11-15 . قيمت داخلي برق در بخ شهاي مختلف مصرف …………………………………………………………………. 501
11-16 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه پرداختي برق ………………………………………………………… 503
11-17 . ارتباط قيمتي بين حام لهاي مختلف انرژي ……………………………………………………………………….. 504
11-18 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه پرداختي حام لهاي انرژي………………………………………. 507
11-19 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه پرداختي حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف مصرف
508………………………………………………………………………………………………………………………. در سال 1387
11-20 . سهم ياران ههاي حام لهاي انرژي در ده كهاي درآمدي مختلف در خانوارهاي شهري و روستايي……. 510
11-21 . سهم ده كهاي درآمدي خانوارها از ياران ههاي فرآورد ههاي نفتي، گاز و برق………………………… 510
11-22 . پخش منوكسيدكربن در بخ شهاي مختلف انرژي ……………………………………………………………… 514
11-23 . سهم بخ شها در پخش منوكسيد كربن……………………………………………………………………………….. 514
11-24 . پخش د ياكسيدكربن در بخ شهاي مختلف انرژي……………………………………………………………… 515
515……………………………………………………………………………..11-25 . سهم بخ شها در پخش د ياكسيد كربن.
11-26 . پخش اكسيدهاي نيتروژن در بخ شهاي مختلف انرژي……………………………………………………….. 516
11-27 . سهم بخ شها در پخش اكسيدهاي نيتروژن………………………………………………………………………… 516
11-28 پخش اكسيدهاي گوگرد در بخ شهاي مختلف انرژي. ………………………………………………………… 517
11-29 . سهم بخ شها در پخش اكسيدهاي گوگرد ………………………………………………………………………….. 517
11-30 . پخش هيدروكربورهاي نسوخته در بخ شهاي مختلف انرژي………………………………………………… 518
11-31 . سهم بخ شها در پخش هيدروكربورهاي نسوخته…………………………………………………………………. 518
11-32 . پخش آلدئيدها در بخ شهاي مختلف انرژي ………………………………………………………………………. 519
11-33 . سهم بخ شها در پخش آلدئيدها ………………………………………………………………………………………. 519
11-34 . پخش گردوغبار در بخ شهاي مختلف انرژي……………………………………………………………………… 520
11-35 . سهم بخ شها در پخش گرد و غبار…………………………………………………………………………………….. 520
11-36 . سرانه انتشار آلايند ههاي زيس تمحيطي و گازهاي گلخان هاي……………………………………………….. 521
11-37 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش خانگي و تجاري……………………………………………………………. 525
11-38 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش صنعت………………………………………………………………………… 525
11-39 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش حمل و نقل ………………………………………………………………….. 526
11-40 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش كشاورزي …………………………………………………………………… 526
11-41 . انتشار گازهاي آلاينده توسط نيروگا ههاي كشور………………………………………………………………….. 527
11-42 . انتشار گازهاي آلاينده توسط پالايشگا ههاي نفت…………………………………………………………………. 527
11-43 . شدت انرژي اوليه در برخي از كشورهاي جهان …………………………………………………………………. 534
535………………………………………………………………………. )1997- 11-44 . انتشارات دي اكسيد كربن ) 2008
536…………)1997- 11-45 . شدت انتشار دي اكسيد كربن به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي ) 2006
537………………………………………………….1997- 11-46 . سرانه انتشار دي اكسيد كربن طي سا لهاي 2006
حاصل از آنها…………………….. 538 )CER( و مقادير گواهي كاهش انتشار CDM 11-47 . تعداد پروژ ههاي
538…………………………………………………………………………CDM 11-48 . وضعيت فعالي تهاي كاهش انتشار
در بخ شهاي مختلف………………………………………………………………… 539 CDM 11-49 . وضعيت پروژ ههاي
541……………………………………………………………………………………………………………………….. جدول تبديل واحدها .
الف. ارزش حرارتي حام لهاي انرژي…………………………………………………………………………………………….. 541
ب. تبديل حجمي………………………………………………………………………………………………………………………….. 542
ج. تبديل وزني……………………………………………………………………………………………………………………………… 542
د. تبديل توان………………………………………………………………………………………………………………………………. 542
ه. تبديل انرژي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 543
منابع اطلاعاتي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 544
15……………………………………………………………………………………………………………………….. 1. منابع هيدروكربوري.
1-1 . ميزان نف تخام و مايعات گازي كشف شده درجا ……………………………………………………………………… 28
1-2 . ميزان ذخاير درجاي اوليه ميادين كشف شده گازطبيعي…………………………………………………………….. 28
33…………………………………………………….. 1-3 . ذخاير قابل استحصال هيدروكربوري مايع تا پايان سال 1387
34…………………………………………………………………………… 1-4 . ذخاير قابل استحصال گاز تا پايان سال 1387
34……………………………….. 1-5 . ذخاير درجاي اوليه هيدروكربوري مايع نفت و گاز كشور تا پايان سال 1387
35………………………… 1-6 . ذخاير نهايي )قابل استحصال( هيدروكربوري نفت و گاز كشور تا پايان سال 1387
2. عمليات بالادستي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1 . توليد نف تخام از مناطق دريايي و خشكي…………………………………………………………………………………… 49
57…………………………………………………………………………………….. 1377- 2-2 . توليد گاز غني طي سا لهاي 87
59…………………………………………………………………………………… 1377- 2-3 . عرضه گاز غني طي سا لهاي 87
3. فرآورش و تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
74………………………………………. 1380 و 1387 ، 3-1 . خوراك عملي پالايشگا ههاي داخلي در سا لهاي 1377
1377 و ظرفيت اسمي آنها………………………………. 74 – 3-2 . مقايسه خوراك پالايشگا هها در طي سا لهاي 87
75……………………………. 3-3 . درصد استحصال فرآورد ههاي انرژ يزا در پالايشگا ههاي داخلي در سال 1377
75…………………………….. 3-4 . درصد استحصال فرآورد ههاي انرژ يزا در پالايشگا ههاي داخلي در سال 1380
76…………………………… 3-5 . درصد استحصال فرآورد ههاي انرژي زا در پالايشگا ههاي داخلي در سال 1387
97……………………………………………………………………………………1377- 3-6 . توليد گاز سبك طي سا لهاي 87
101……………………………………………………………………………….1377- 3-7 . تحويل گاز سبك طي سا لهاي 87
104…………………1377- 3-8 . ميانگين قدرت عملي نيروگا هها و ضريب بهر هبرداري از آنها طي سا لهاي 87
106…………………………………………………………….1377- 3-9 . توليد برق نيروگا هها به تفكيك طي سا لهاي 87
108……………….1377- 3-10 . روند مصرف سوخت در نيروگا ههاي حرارتي و راندمان آنها طي سا لهاي 87
133…………………………………………………………………………………………………5. واردات و صادرات هيدروكربوري.
136…………………………………………………………1377- 5-1 . روند واردات فرآورده هاي نفتي طي سا لهاي 87
139………………………………………………………………………………….1377- 5-2 . صادرات نفت خام طي دوره 87
142……………………………………………………………1377- 5-3 . صادرات فرآورد ههاي نفتي طي سا لهاي 1387
6. عرضه انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………… 155
194……………………………………………………..1377- 6-1 . واردات برق از كشورهاي همجوار در سا لهاي 87
195………………………………………………. 6-2 . سهم كشورهاي همجوار از واردات برق به كشور در سال 1387
196……………………………………………………..1377- 6-3 . صادرات برق به كشورهاي همجوار در سا لهاي 87
197…………………………………………….. 6-4 . سهم كشورهاي همجوار از صادرات برق به كشور در سال 1387
215……………………………………………1998- 6-5 . توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده در طي سا لهاي 2008
215……………………………………1998- 6-6 . توان تجمعي توربي نهاي بادي نصب شده در طي سا لهاي 2008
217………………………………………..1990- 6-7 . توان تجمعي نيروگا ههاي زمي نگرمايي در طي سا لهاي 2008
218…………………………………………………..1998- 6-8 . توليد اتانول مناطق مختلف جهان طي سا لهاي 2008
220………………………………………………………………………………….MTBE 6-9 . ظرفيت طراحي و توليد جهاني
221………………………………………………………………………………..MTBE 6-10 . ظرفيت طراحي و توليد داخلي
7. ذخير هسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 223
236………………………………………………………………….. 7-1 . نوسانات مصرف گازطبيعي در ما ههاي سال 1387
7-2 . حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف اصلاح شده همزمان در
241…………………………………………………………………………………………………………………….1380- دوره 87
243……………………………………………………………………… 7-3 . پيك بار همزمان شبكه سراسري در سال 1387
7-4 . روند تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان كل كشور ……………………………………………….. 246
8. مصرف انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………. 247
1377 در بخ شهاي مختلف ……………………………………………….. 251 – 8-1 . مصرف گازمايع طي سا لهاي 87
251……………………………………………………… 8-2 . سهم مصرف گاز مايع در بخ شهاي مختلف در سال 1387
252…………………………………………………………………….8-3 . نوسانات مصرف گاز مايع در ما ههاي سال 1387
255……………………………………………………………………..1386- 8-4 . مصرف استاني گاز مايع در سا لهاي 87
260……………………………………………………. 8-5 . نمودار مصرف بنزي نموتور از تير 1385 تا پايان سال 1387
264……………………………………………………………………………1377- 8-6 . مصرف بنزي نموتور طي سا لهاي 87
264………………………………………………….. 8-7 . سهم مصرف بنزي نموتور در بخ شهاي مختلف در سال 1387
265………………………………………………………………… 8-8 . نوسانات مصرف بنزي نموتور در ما ههاي سال 1387
268…………………………………………………………………. 1385- 8-9 . مصرف استاني بنزي نموتور در سا لهاي 87
1377 در بخ شهاي مختلف …………………………………………… 273 – 8-10 . مصرف نف تسفيد طي سا لهاي 87
273…………………………………………………. 8-11 . سهم مصرف نفت سفيد در بخ شهاي مختلف در سال 1387
274………………………………………………………………… 8-12 . نوسانات مصرف نف تسفيد در ما ههاي سال 1387
277………………………………………………………………… 1386- 8-13 . مصرف استاني نفت سفيد در سا لهاي 87
1377 در بخ شهاي مختلف ……………………………………………. 284 – 8-14 . مصرف نفت گاز طي سا لهاي 87
284……………………………………………………. 8-15 . سهم مصرف نفت گاز در بخ شهاي مختلف در سال 1387
285…………………………………………………………………… 8-16 . نوسانات مصرف نف تگاز در ما ههاي سال 1387
289…………………………………………………………………..1386 – 8-17 . مصرف استاني نفت گاز در سا لهاي 87
1377 در بخ شهاي مختلف ………………………………………….. 295 – 8-18 . مصرف نفت كوره طي سا لهاي 87
295…………………………………………………… 8-19 . سهم مصرف نف تكوره در بخ شهاي مختلف در سال 1387
296…………………………………………………………………. 8-20 . نوسانات مصرف نف تكوره در ما ههاي سال 1387
300………………………………………………………………….1386 – 8-21 . مصرف استاني نف تكوره در سا لهاي 87
8-22 . مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف ………………………………………………………………………………. 314
317………………………………………………….. 8-23 . سهم مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف در سال 1387
321………………………………………………………………. 8-24 . نوسانات مصرف گاز طبيعي در ما ههاي سال 1387
323……………………………………………………………………….1386- 8-25 . مصرف استاني گاز طبيعي در سال 87
328……………………………… 1377- 8-26 . مصرف برق به تفكيك بخ شهاي مختلف مصرف طي سا لهاي 87
9. تلفات و بهين هسازي انرژي……………………………………………………………………………………………………………. 337
408…………………………………………………………… 9-1 . عمر متوسط خودروهاي بنزيني در كشور تا پايان 1387
408…………………………………. 9-2 . توزيع متوسط عمر كل ناوگان خودروهاي سنگين در كشور تا پايان 1387
409………………………………………………… 9-3 . نسبت قيم تهاي فروش داخل و بي نالمللي بنزين تا آخر 1387
409………………………………………………………. 9-4 . توزيع عمر كل موتورسيكل تهاي كشور تا پايان سال 1387
10 . تراز انرژي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 423
424……………………………………………………………………………1377- 10-1 . توليد انرژي اوليه طي سا لهاي 87
428………………………………………………………………. 1377- 10-2 . واردات حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
428………………………………1377- 10-3 . سهم هر يك از حام لهاي انرژي در كل واردات طي سا لهاي 87
431……………………………………………….1377- 10-4 . صادرات هر يك از حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
431………………………………………………….1377- 10-5 . سهم حام لهاي انرژي در صادرات طي سا لهاي 87
10-6 . عرضه انرژي اوليه ……………………………………………………………………………………………………………. 452
454…………………………………………………….. 1377- 10-7 . مصرف نهايي حام لهاي مختلف طي سا لهاي 87
11 . شاخ صهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي………………………………………………………………………………………. 475
11-1 . توليد ناخالص داخلي بر حسب نوع فعاليت ………………………………………………………………………….. 478
11-2 . تغييرات ارزش افزوده نسبت به سال ماقبل ………………………………………………………………………… 478
11-3 . شدت و مصرف انرژي بخش ساختمان ……………………………………………………………………………….. 481
484……………… 11-4 . سهم هزين ههاي انرژي خانوارها و ده كهاي مربوطه شهري و روستايي در سال 1387
11-5 . شدت و مصرف انرژي بخش صنعت …………………………………………………………………………………… 486
490………………………………………………………………1377- 11-6 . قيمت داخلي فرآورد ههاي نفتي طي دوره 87
11-7 . متوسط قيمت فوب خليج فارس ………………………………………………………………………………………….. 492
11-8 . يارانه پرداختي دولت به فرآورد ههاي نفتي ………………………………………………………………………….. 495
11-9 . قيمت داخلي گازطبيعي در بخ شهاي مختلف ………………………………………………………………………. 498
11-10 . يارانه پرداختي دولت به گازطبيعي …………………………………………………………………………………… 500
11-11 . قيمت برق در داخل كشور ………………………………………………………………………………………………. 501
11-12 . يارانه پرداختي دولت به برق مصرفي ……………………………………………………………………………….. 502
11-13 . سهم بخ شهاي مختلف انرژي در پخش آلايند ههاي مختلف………………………………………………… 522
11-14 . سرانه انتشار آلايند ههاي زيس تمحيطي و گازهاي گلخان هاي……………………………………………….. 522

کلمات جستجو شده: ترازنامه هیدروکربوری, ترازنامه هیدروکربوری 1390, ترازنامه هیدروکربوری سال 1390, ترازنامه هیدروکربوری 1391, ترازنامه هیدروکربوری کشور

نوشته های مرتبط

2 نظر برای ترازنامه هيدروكربوري كشور

 1. Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226
  class="comment even thread-even depth-1" id="li-comment-21383">
  شاکر محمدی
  تیر ۳۱, ۱۳۹۶

  بنده دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز هستم و نیاز به تراز نامه هیدروکربوری برای انجام رساله دکتری دارم لطفا از طریق میل برای اینجانب ارسال فرمایید با تشکر شاکر محمدی

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home2/petrotec/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226
  class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="li-comment-5125">
  faeze akbari
  آذر ۳۰, ۱۳۹۲

  ba salam man chetor mitunam tarazname enerji sal91 ro dawnload konam
  mc

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *