ترازنامه هيدروكربوري كشور

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫71 از 5)
Loading...

1- شناسنامه
2- فهرست مطالب
3- خلاصه مديريتي
4- فصل اول – منابع هيدرو كربوري
5- فصل دوم – عمليات بالا دستي
6- فصل سوم – فرآورش و تبديل
7- فصل چهارم – پتروشيمي
8- فصل پنجم – واردات و صادرات هيدروكربوري
9- فصل ششم – عرضه انرژي
10- فصل هفتم – ذخيره سازي
12- فصل هشتم – مصرف انرژي
13- فصل نهم – تلفات و بهينه سازي انرژي
14- فصل دهم – تراز انرژي
15- فصل يازدهم – شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي انرژي

فهرست مطالب
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………. پيشگفتار .
نگاهي به وضعيت بخش انرژي كشور در سال 1387 با رويكرد حام لهاي هيدروكربوري………………………….. 4
1. منابع هيدروكربوري………………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1 . منابع غيرمتعارف هيدروكربوري……………………………………………………………………………………………….. 15
1-1-1 . منابع غيرمتعارف نفتي ………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1-2 . منابع غيرمتعارف گازي………………………………………………………………………………………………………. 16
1-2 . منابع متعارف هيدروكربوري ……………………………………………………………………………………………………. 18
1-2-1 . منابع موجود نفت………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-2-1-1 . منابع نفتي خشكي…………………………………………………………………………………………………………… 19
1-2-1-2 . منابع نفتي دريايي………………………………………………………………………………………………………….. 19
1-2-1-3 . ميادين مشترك نفتي ……………………………………………………………………………………………………… 20
1-2-2 . منابع موجود گاز ……………………………………………………………………………………………………………….. 22
1-2-2-1 . منابع گازي خشكي…………………………………………………………………………………………………………. 22
1-2-2-2 . منابع گازي دريايي ………………………………………………………………………………………………………… 22
1-2-2-3 . ميادين مشترك نفتي ……………………………………………………………………………………………………… 23
1-3 . اكتشاف نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-3-1 . فعالي تهاي اكتشافي………………………………………………………………………………………………………….. 24
1-3-2 . فعالي تهاي حفاري…………………………………………………………………………………………………………….. 31
1-4 . ذخاير نفت و گاز……………………………………………………………………………………………………………………. 32
1-4-1 . ذخاير هيدروكربوري مايع……………………………………………………………………………………………………. 32
1-4-2 . ذخاير گاز…………………………………………………………………………………………………………………………. 33
1-5 . ذخاير زغا ل سنگ…………………………………………………………………………………………………………………… 35
1-6 . وضعيت جهاني ………………………………………………………………………………………………………………………. 36
1-6-1 . منابع غيرمتعارف هيدروكربوري…………………………………………………………………………………………… 36
39……………………………………………………………………………………………….1-6-2 . منابع متعارف هيدروكربوري .
1-6-2-1 . منابع نفتي…………………………………………………………………………………………………………………….. 39
1-6-2-2 . منابع گازي…………………………………………………………………………………………………………………… 40
1-6-2-3 . منابع زغا لسنگ…………………………………………………………………………………………………………… 42
2. عمليات بالادستي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1 . توليد نف تخام ………………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-1-1 . توليد نف تخام در مناطق خشكي …………………………………………………………………………………………… 43
2-1-2 . توليد نف تخام در مناطق دريايي…………………………………………………………………………………………… 47
2-1-3 . تحويل نف تخام………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-4 . تزريق گاز و آب به ميادين نفتي…………………………………………………………………………………………… 52
2-2 . گاز غني ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
2-2-1 . توليد گاز غني……………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-2-2 . عرضه گاز غني………………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-3 . وضعيت جهاني ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
2-3-1 . توليد نف تخام……………………………………………………………………………………………………………………. 61
3. فرآورش و تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-1 . پالايشگا ههاي نفت ………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-1-1 . نوع خوراك، ظرفيت طراحي و بالقوه پالايشگا ههاي كشور ………………………………………………………. 63
3-1-2 . توليد فرآورد هها در پالايشگا ههاي كشور ……………………………………………………………………………….. 64
3-1-3 . وضعيت كلي توليد فرآورد هها در كشور…………………………………………………………………………………. 71
3-1-4 . سوخت پالايشگا ههاي كشور…………………………………………………………………………………………………. 88
3-2 . پالايشگا ههاي گاز…………………………………………………………………………………………………………………… 92
3-2-1 . توليد گاز سبك………………………………………………………………………………………………………………….. 92
92………………………………………………………………………………… )NGL( 3-2-1-1 . كارخانجات گاز و گازمايع
3-2-1-2 . پالايشگا ههاي گازي و واحدهاي ن مزدايي …………………………………………………………………………. 94
98………………………………………………………………………………………………………………. 3-2-2 . تحويل گاز سبك.
3-2-3 . توليد مايعات و ميعانات گازي ………………………………………………………………………………………….. 101
3-3 . نيروگا هها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 103
3-3-1 . توليد برق……………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-4 . ساير واحدهاي فرآورش……………………………………………………………………………………………………….. 111
3-4-1 . استخراج و توليد زغا لسنگ……………………………………………………………………………………………… 111
3-5 . وضعيت جهاني ……………………………………………………………………………………………………………………. 112
3-5-1 . پالايش نف تخام ………………………………………………………………………………………………………………. 112
3-5-2 . گاز طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-5-3 . برق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
3-5-4 . زغا لسنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 116
4. پتروشيمي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-1 . موقعيت جهاني و منطق هاي صنايع پتروشيمي كشور …………………………………………………………………. 117
4-2 . خوراك و سوخت كارخانجات پتروشيمي………………………………………………………………………………… 118
4-2-1 . خوراك مجتم عهاي پتروشيمي از پالايشگا ههاي كشور…………………………………………………………. 118
4-2-2 . تامين خوراك مجتم عهاي پتروشيمي از ساير منابع نفت و گاز……………………………………………… 121
4-3 . عملكرد كلي مقادير خوراك و سوخت مجتم عهاي پتروشيمي…………………………………………………….. 126
4-4 . توليد مجتم عهاي پتروشيمي كشور ………………………………………………………………………………………….. 129
4-5 فعالي تهاي بازرگاني شرك تهاي تحت پوشش شركت ملي صنايع پتروشيمي………………………………. 131
4-6 . وضعيت جهاني ……………………………………………………………………………………………………………………. 131
5. واردات و صادرات هيدروكربوري…………………………………………………………………………………………………. 133
5-1 . واردات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
5-1-1 . واردات نف تخام )سوآپ( ……………………………………………………………………………………………….. 133
5-1-2 . واردات فرآورده ……………………………………………………………………………………………………………… 134
5-1-3 . واردات گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………….. 137
138………………………………………………………………………………………………………….5-1-4 . واردات زغا لسنگ.
5-2 . صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
5-2-1 . صادرات نف تخام ……………………………………………………………………………………………………………. 138
5-2-2 . صادرات فرآورده……………………………………………………………………………………………………………. 142
5-2-3 . صادرات گاز طبيعي…………………………………………………………………………………………………………. 143
5-2-4 . صادرات مايعات و ميعانات گازي…………………………………………………………………………………….. 144
5-2-5 . صادرات زغا لسنگ………………………………………………………………………………………………………… 145
5-3 . وضعيت جهاني ……………………………………………………………………………………………………………………. 146
6. عرضه انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………… 155
6-1 . عرضه نف تخام …………………………………………………………………………………………………………………… 155
6-2 . عرضه فرآورد ههاي نفتي ………………………………………………………………………………………………………. 165
6-3 . عرضه گاز طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………….. 181
6-4 . عرضه مايعات و ميعانات گازي ……………………………………………………………………………………………. 191
6-5 . عرضه انرژي الكتريكي ………………………………………………………………………………………………………… 191
6-6 . عرضه ساير حام لهاي انرژي ……………………………………………………………………………………………….. 209
6-7 . عرضه كل حام لهاي انرژي …………………………………………………………………………………………………. 211
6-8 . وضعيت جهاني …………………………………………………………………………………………………………………… 212
7. ذخير هسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 223
7-1 . مخازن ذخيره نف تخام عملياتي/ صادراتي………………………………………………………………………………. 223
7-2 . مخازن ذخيره فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………….. 230
7-3 . ذخير هسازي گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………… 236
7-4 . ذخيره برق………………………………………………………………………………………………………………………….. 240
8. مصرف انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………. 247
8-1 . مصرف فرآورد هها به تفكيك………………………………………………………………………………………………….. 247
302……………………………………………………………8-2 . مصرف فرآورد هها به تفكيك بخ شهاي مختلف مصرف.
8-3 . گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 313
8-4 . مايعات و ميعانات گازي ………………………………………………………………………………………………………. 324
8-5 . برق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 325
8-6 . زغا لسنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 328
8-7 . هيزم و سوخ تهاي سنتي………………………………………………………………………………………………………. 329
8-8 . انرژ يهاي تجديدپذير………………………………………………………………………………………………………….. 330
8-9 . وضعيت جهاني مصرف حام لهاي انرژي………………………………………………………………………………… 332
9. تلفات و بهين هسازي انرژي……………………………………………………………………………………………………………. 337
9-1 . تلفات انرژي……………………………………………………………………………………………………………………….. 337
9-1-1 . بخش عمليات توليد نف تخام و گاز غني……………………………………………………………………………… 337
9-1-2 . بخش فرآورش تبديل ………………………………………………………………………………………………………. 340
9-1-3 . تلفات انتقال و توزيع………………………………………………………………………………………………………… 345
9-1-4 . مصرف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 350
9-1-5 . جم عبندي بخش تلفات……………………………………………………………………………………………………… 357
9-2 . بهين هسازي انرژي ……………………………………………………………………………………………………………….. 358
9-2-1 . اقدامات بهين هسازي در بخش بالادستي…………………………………………………………………………….. 359
9-2-2 . اقدامات بهين هسازي در بخش پالايش و پخش…………………………………………………………………… 364
9-2-3 . نيروگا هها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 389
9-2-4 . اقدامات بهين هسازي در شرکت ملي صنايع پتروشيمي…………………………………………………………. 392
9-2-5 . بهين هسازي مصرف انرژي در بخ شهاي مختلف مصر فكننده …………………………………………….. 396
10 . تراز انرژي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 423
10-1 . تراز كل انرژي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….. 423
10-1-1 . توليد انرژي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….. 423
10-1-2 . واردات انرژي …………………………………………………………………………………………………………….. 425
429…………………………………………………………………………………………………………….0-1-3 . صادرات انرژي.
10-2 . تراز نف تخام و فرآورد ههاي نفتي…………………………………………………………………………………………. 432
10-3 . تراز گاز غني…………………………………………………………………………………………………………………….. 439
10-4 . تراز گازسبك……………………………………………………………………………………………………………………. 442
10-5 . تراز مايعات و ميعانات گازي……………………………………………………………………………………………… 446
10-6 . تراز برق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 449
10-7 . عرضه انرژي اوليه ……………………………………………………………………………………………………………. 450
10-7-1 . تلفات فرآورش و تبديل انرژي……………………………………………………………………………………….. 452
10-8 . مصرف انرژي…………………………………………………………………………………………………………………… 454
11 . شاخ صهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي…………………………………………………………………………………… 475
11-1 . عملكرد اقتصادي بخش انرژي ……………………………………………………………………………………………. 475
11-2 . شاخ صهاي اقتصادي ………………………………………………………………………………………………………… 479
11-3 . يارانه انرژي ……………………………………………………………………………………………………………………. 487
11-3-1 . يارانه فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………………. 488
11-3-2 . قيمت و يارانه گاز طبيعي……………………………………………………………………………………………….. 496
11-3-3 . قيمت و يارانه برق ………………………………………………………………………………………………………… 500
11-4 . يارانه انرژي…………………………………………………………………………………………………………………….. 504
11-5 . آلايند ههاي محيط زيست……………………………………………………………………………………………………. 511
11-5-1 . سرانه انتشار گازهاي آلايند ه………………………………………………………………………………………….. 512
11-5-2 . انتشار گازهاي آلاينده و گلخان هاي در بخ شهاي مختلف مصرف……………………………………….. 523
11-5-3 . مديريت كربن………………………………………………………………………………………………………………. 528
11-6 . وضعيت جهاني………………………………………………………………………………………………………………….. 534
11-6-1 . شدت انرژي اوليه…………………………………………………………………………………………………………. 534
11-6-2 . مديريت كربن………………………………………………………………………………………………………………. 535
15………………………………………………………………………………………………………………………. 1. منابع هيدروكربوري .
18………………………………………………….. 1-1 . تعداد ميادين فعال نفتي به تفكيك خشكي و دريا در سال 1387
19………………………………………………… 1-2 . تعداد ميادين فعال گازي به تفكيك خشكي و دريا در سال 1387
1-3 . ميادين فعال نفتي …………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-4 . مشخصات ميادين مشترك نفتي……………………………………………………………………………………………….. 21
1-5 . ميادين فعال گازي …………………………………………………………………………………………………………………. 22
1-6 . مشخصات ميادين مشترك گازي……………………………………………………………………………………………… 23
24…………………………………………………………………………..1377- 1-7 . فعالي تهاي اكتشافي طي سا لهاي 87
26……………………………………1377- 1-8 . ذخاير نف تخام، ميعانات گازي و گاز كشف شده طي سا لهاي 87
27…………………………………..1377- 1-9 . ميزان نف تخام و مايعات گازي كشف شده درجا طي سا لهاي 87
29……………. 1-10 . ميزان ذخيره درجا و ذخيره قابل استحصال ميادين كشف شده نفت و گاز در سال 1387
31……………………………………………………………………………. 1-11 . فعالي تهاي حفاري اكتشافي در سال 1387
32……………………………………………………….1377- 1-12 . فعالي تهاي كل حفاري توسع هاي طي سا لهاي 87
32…………………………………………………… 1-13 . وضعيت ذخاير هيدروكربوري مايع كشور تا پايان سال 1387
33………………………………………………………………………. 1-14 . وضعيت ذخاير گازي كشور تا پايان سال 1387
1-15 . ذخاير نف تخام در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………………….. 39
1-16 . ذخاير نف تخام كشورهاي خاورميانه……………………………………………………………………………………….. 39
1-17 . ضريب برداشت نف تخام در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………. 40
1-18 . ذخاير گازطبيعي در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………………… 41
1-19 . ضريب ذخيره به توليد گازطبيعي ……………………………………………………………………………………………. 41
1-20 . ذخاير زغا لسنگ در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………………. 42
2. عمليات بالادستي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز كارون ………………………………………………………… 43
2-2 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز مارون…………………………………………………………. 44
44…………………………………………………….2-3 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز آغاجاري.
2-4 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز گچساران……………………………………………………. 45
2-5 . مشخصات واحدهاي بهر هبرداري شركت نفت و گاز مسجد سليمان …………………………………………….. 45
46…………………… 2-6 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت ملي مناطق نف تخيز جنوب در سال 1387
47……………………………… 2-7 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت نفت مناطق مركزي در سال 1387
47……………………………………………… 2-8 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت اروندان در سال 1387
48………………………….. 2-9 . توليد نف تخام در شرك تهاي تابعه شركت نفت فلات قاره ايران در سال 1387
49…………………………………………….1377- 2-10 . توليد نف تخام در مناطق دريايي و خشكي طي سا لهاي 87
51………………………………………………………………………………… 1377- 2-11 . تحويل نف تخام طي سا لهاي 87
52……. 2-12 . ميادين نفتي تحت عمليات تزريق گاز و منابع تامين گاز و مقدار گاز تزريق شده در سال 1387
53………………………………………………………….1377- 2-13 . تزريق گاز و آب به ميادين نفتي طي سا لهاي 87
55…………………………………………………………………….. 2-14 . توليد گازغني ميادين مستقل گازي درسال 1387
2-15 . توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي…………………………………………………. 56
2-16 . عرضه گاز غني ب هتفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي……………………………………………………….. 60
2-17 . توليد نف تخام در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………………. 61
3. فرآورش و تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-1 . انواع خوراك نف تخام پالايشگا ههاي كشور ………………………………………………………………………………. 63
3-2 . ظرفيت طراحي و ظرفيت بالقوه پالايشگا ههاي كشور…………………………………………………………………… 64
71……………………………………………………………….. 1377- 3-3 . روند توليد فرآورد ههاي اصلي در سا لهاي 87
3-4 . خوراك و توليد فرآورد ههاي نفتي پالايشگا ههاي داخلي كشور……………………………………………………… 73
3-5 . خوراك و توليد فرآورد ههاي نفتي پالايشگا ههاي داخلي كشور……………………………………………………… 73
77………………………………………………………………………………………………. 3-6 . توليد پالايشگا هها در سال 1377
78………………………………………………………………………………………………. 3-7 . توليد پالايشگا هها در سال 1378
79………………………………………………………………………………………………. 3-8 . توليد پالايشگا هها در سال 1379
80………………………………………………………………………………………………. 3-9 . توليد پالايشگا هها در سال 1380
81…………………………………………………………………………………………….. 3-10 . توليد پالايشگا هها در سال 1381
82……………………………………………………………………………………………..3-11 . توليد پالايشگا هها در سال 1382
83…………………………………………………………………………………………….. 3-12 . توليد پالايشگا هها در سال 1383
84…………………………………………………………………………………………….. 3-13 . توليد پالايشگا هها در سال 1384
85…………………………………………………………………………………………….. 3-14 . توليد پالايشگا هها در سال 1385
86…………………………………………………………………………………………….. 3-15 . توليد پالايشگا هها در سال 1386
87…………………………………………………………………………………………….. 3-16 . توليد پالايشگا هها در سال 1387
3-17 . سوخت مصرفي پالايشگا ههاي كشور……………………………………………………………………………………….. 90
3-18 . انرژي، برق و سوخت مصرفي در پالايشگا ههاي كشور ………………………………………………………………. 91
94……………………………………………………….. 3-19 . توليد گاز سبك كارخانجات گاز و گاز مايع در سال 1387
95…….. 3-20 . منابع تامين خوراك و ظرفيت پالايشگا ههاي گاز و واحدهاي ن مزدايي و توليد گاز سبك آنها در سال 1387
96……………………………………………………………… 1377- 3-21 منابع گاز سبك به تفكيك در طي سا لهاي 87
100………………………………………………………………………..1377- 3-22 . تحويل گاز سبك در طي سا لهاي 87
102………………………………………………………….. 3-23 . وضعيت توليد مايعات و ميعانات گازي در سال 1387
105………………………………………………………….. 3-24 . وضعيت كاركرد نيروگا هها در سا لهاي 1386 و 1387
107………………………………………… 3-25 . وضعيت راندمان نيروگا هها به تفكيك نوع نيروگا هها در سال 1387
1377 در كل كشور………………………………………………………. 109 – 3-26 . وضعيت توليد برق طي سا لهاي 87
1377 در كل كشور………………………………… 110 – 3-27 . وضعيت مصرف سوخت نيروگا هها طي سا لهاي 87
111……….1380- 3-28 . ميزان استخراج زغ ا لسنگ خام و توليد كنسانتره توسط شرك تهاي تحت پوشش بخش دولتي طي سا لهاي 87
3-29 . ظرفيت پالايشگا ههاي نفت در جهان…………………………………………………………………………………….. 112
3-30 . خوراك پالايشگا ههاي نفت در جهان……………………………………………………………………………………. 113
3-31 . توليد گازطبيعي سبك در مناطق مختلف جهان ……………………………………………………………………… 113
3-32 . سهم ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز و سهم توليد آنها از گاز جهاني…………………………………… 114
3-33 . توليد برق در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………………….. 115
3-34 . پنج كشور اول در توليد برق………………………………………………………………………………………………… 115
3-35 . توليد زغا لسنگ در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………… 116
117…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. پتروشيمي
120…………………. 1377- 4-1 . تامين خوراك مجتم عهاي پتروشيمي از پالايشگا ههاي كشور در طي دوره 87
4-2 . تامين سوخت و خوراك ساليانه مجتم عهاي پتروشيمي از منابع گازي كشور………………………………. 125
127…………………………………………………………. 4-3 . عملكرد مقادير خوراك و سوخت دريافتي در سال 1387
129…….. 4-4 . مصرف حام لهاي هيدروكربوري صنايع پتروشيمي ب هتفكيك خوراك و سوخت در سال 1387
4-5 . توليدات مجتم عهاي پتروشيمي كشور……………………………………………………………………………………… 130
132……… 4-6 . وضعيت توليد محصولات پتروشيميايي در مناطق مختلف جهان و كشورهاي پيشرو منطقه طي سا لهاي 2007 و 2008
132… 4-7 . سهم توليد محصولات پتروشيمي كشورهاي ايران و پيشرو منطقه نسبت به جهان طي سا لهاي 2007 و 2008
5. واردات و صادرات هيدروكربوري…………………………………………………………………………………………………. 133
134………………………. 1384- 5-1 . ميزان نف تخام دريافتي از كشورهاي حاشيه درياي خزر در سا لهاي 87
134……………………………………………………………………………… 1378- 5-2 . واردات نف تخام طي سا لهاي 87
5-3 . واردات فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………………….. 136
137………………………………………………………………..1376- 5-4 . وضعيت واردات گاز سبك طي سا لهاي 87
137…………………………………………………….. 1385- 5-5 . وضعيت واردات خالص گاز سبك طي سا لهاي 87
138………………………………………………………………………1377- 5-6 . واردات زغا لسنگ در طي سا لهاي 87
139……………………………………………………………………………..1377- 5-7 . صادرات نف تخام طي سا لهاي 87
141…………………………………………………………………………..1378- 5-8 . صادرات نف تخام ب هازاي سوآپ 87
5-9 . صادرات فرآورد ههاي نفتي……………………………………………………………………………………………………. 143
144……………………………………………….1380- 5-10 . وضعيت صادرات گاز سبك به تركيه طي سا لهاي 87
144………………………………………………….1385- 5-11 . وضعيت خالص صادرات گاز سبك طي سا لهاي 87
145………………………………………1377- 5-12 . صادرات گاز مايع، مايعات و ميعانات گازي در س ا لهاي 87
146……………………………………………………………………….1377- 5-13 . صادرات زغا لسنگ طي سا لهاي 87
146…………………………………………………………………………. 5-14 . واردات و صادرات نف تخام در سال 2008
5-15 . قيمت فروش نف تخام تك محمول هاي…………………………………………………………………………………… 147
148……………………………………………………………. 5-16 . واردات و صادرات فرآورد ههاي نفتي در سال 2008
5-17 . مبادلات تجاري نفت )نف تخام و فرآورد ههاي نفتي( در جهان…………………………………………………. 149
151……………………………………………….. 5-18 . مبادلات بازرگاني گازطبيعي به وسيله خط لوله در سال 2008
153……………………………………………………… در سال 2008 LNG 5-19 . مبادله تجاري گازطبيعي به صورت
5-20 . قيمت گاز…………………………………………………………………………………………………………………………. 154
6. عرضه انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………… 155
155……………………………………………………………………………………….1377- 6-1 . عرضه نف تخام در دوره 87
6-2 . مشخصات خطوط لوله عملياتي- صادراتي نف تخام ………………………………………………………………… 157
163…………………………………………………….. 6-3 . كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال نف تخام در سال 1387
164…………………………………………………………. 6-4 . كاركرد خطوط لوله نف تخام در سا لهاي 1386 و 1387
164…………………………………………….1377- 6-5 . كاركرد و نرخ حمل نف تخام با خط لوله در دوره زماني 87
165…………………………………………………………………………………………1377- 6-6 . عرضه گازمايع در دوره 87
166…………………………………………………………………………………….1377- 6-7 . عرضه بنزي نموتور در دوره 87
167……………………………………………………………………………………… 1377- 6-8 . عرضه نف تسفيد در دوره 87
167………………………………………………………………………………………… 1377- 6-9 . عرضه نف تگاز در دوره 87
168……………………………………………………………………………………..1377- 6-10 . عرضه نف تكوره در دوره 87
6-11 . تعداد سيستم هاي خورشيدي نصب شده و معادل فرآورده نفتي جايگزين شده و نفت خام معادل آنها … 170
175…………………………………………………… 6-12 . كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال فرآورده در سال 1387
178.. 6-13 . عملكرد حجمي انتقال فرآورد ههاي نفتي با انواع وسايل حم ل ونقل در سال 1387 و مقايسه آن با سال 1386
178……. 6-14 . عملكرد واقعي انتقال فرآورد ههاي نفتي با انواع وسايل حمل در سال 1387 و مقايسه آن با سال 1386
6-15 . آمار مربوط به عملكرد وسايل حمل …………………………………………………………………………………….. 179
181…………. 6-16 . هزينه و شعاع متوسط حمل انتقال فرآورد ههاي نفتي با انواع وسايل حمل در سال 1387
181……………………………………………..1386- 6. وضعيت مجاري توزيع فرآور ههاي نفتي در سا لهاي 87 -17
182……………………………………………………………………………. 1377- 6-18 . عرضه گاز سبك طي سا لهاي 87
183…………………………………………………….. 6-19 . مشخصات خطوط لوله انتقال سراسري گاز در سال 1387
184…………………………………. 6-20 . مشخصات خطوط لوله اصلي بين شهري انتقال گاز كشور در سال 1387
6-21 . جدول مقايس هاي عملكرد واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايران ………………………………………… 187
6-22 . تعداد مصر فکنندگان گازطبيعي تا پايان سال ……………………………………………………………………. 188
189……………………………………………………….6-23 . شبک هگذاری و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال .
6-24 . تعداد خانوارهای تحت پوشش و تعداد شهرهای گازرسانی شده تا پايان سال ………………………… 190
191……………………………………………………….1377- 6-25 . عرضه مايعات و ميعانات گازي طي سا لهاي 87
193………………….1377- 6-26 . عرضه انرژي الكتريكي بوسيله نيروگا ههاي حرارتي داخلي طي سا لهاي 87
6-27 . عرضه حامل انرژي مربوط به انرژي الكتريكي …………………………………………………………………….. 197
198…………………………………………. 1377- 6-28 . عرضه برق از نيروگا ههاي فتوولتاييك در طي سا لهاي 87
6-29 . مشخصات سيستم فتوولتاييك روستايي ب هتفكيك روستاها ……………………………………………………… 199
201……………………………………………………….1377- 6-30 . عرضه برق از نيروگا ههاي بادي طي سا لهاي 87
204…………………………………….. 6-31 . ظرفيت پروژ ههاي نيروگاهي برق تجديدپذير غيردولتي در سال 1387
205……………………………….1377 – 6-32 . عرضه كل برق حاصل از انرژ يهاي تجديدپذير طي سا لهاي 87
206………………………………………………………………1377- 6-33 . عرضه كل انرژي الكتريكي طي سا لهاي 87
6-34 . وضعيت شبكه انتقال، توزيع و پس تهاي برق ……………………………………………………………………….. 208
209………………………………………………………………………………… 1377- 6-35 . عرضه زغا لسنگ طي دوره 87
210…………………………………………………………………. 1386- 6-36 . عرضه هيزم و زغا لچوب در سا لهاي 87
210………………………………………….1385- 6-37 . عرضه واقعي هيزم و زغا لچوب كل كشور در سا لهاي 87
211…………………………………………………………….1377- 6-38 . كل عرضه حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
212………………………………………………….. 6-39 . عرضه انرژي اوليه در مناطق مختلف جهان در سال 2008
6-40 . عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي در برخي از كشورهاي جهان …………………………………. 213
214…………………………….. 6-41 . توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال 2008
216……………………. 6-42 . توان تجمعي توربي نهاي بادي نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال 2008
216………………………… 6-43 . توان تجمعي نيروگا ههاي زمي نگرمايي در مناطق مختلف جهان در سال 2008
6-44 . توليد اتانول در مناطق مختلف جهان …………………………………………………………………………………… 218
220…………………………………………………………………………………………MTBE 6-45 . عرضه و تقاضاي جهاني
7. ذخير هسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 223
223… 7-1 . مخازن ذخيره عملياتي نف تخام مربوط به خشكي به تفكيك نوع مواد نفتي درون آنها در سال 1387
225……. 7-2 . مخازن ذخيره صادراتي نف تخام مربوط به خشكي به تفكيك نوع مواد نفتي درون آنها در سال 1387
226…… 7-3 . مشخصات پايان ههاي صادراتي و وارداتي نف تخام، فرآورد ههاي نفتي و ميعانات گازي در سال 1387
228………………….1385- 7-4 . ظرفيت كل عملياتي ذخاير نف تخام و مقدار ذخير هسازي آن در سا لهاي 87
229…………………… 7-5 . ظرفيت پالايشگاه و مخازن نف تخام و توان روز مصرف ذخيره در پايان سال 1387
229….1385- 7-6 . ظرفيت كل ذخاير نف تخام و ميعانات گازي خوراك پالايشگا هها و مقدار ذخير هسازي آنها در پايان سا لهاي 87
231………………………………………. 7-7 . ظرفيت مخازن فرآورد ههاي پالايشگا ههاي كشور در پايان سال 1387
232….1385- 7-8 . ظرفيت ذخاير پنج فرآورده اصلي و مقدار ذخير هسازي آنها در انبارهاي پالايشگا ههاي كشور در پايان سا لهاي 87
7-9 . ظرفيت كل مخازن ذخيره تداركاتي به تفكيك فرآورد هها در سراسر كشور ……………………………….. 233
234…………………………… 7-10 . ظرفيت مخازن انبارهاي تداركاتي فرآورد هها در كشور در پايان سال 1387
235……..1385- 7-11 . ظرفيت كل مخازن ذخيره فرآورد ههاي اصلي و مقدار ذخير هسازي آنها در پايان سا لهاي 87
7-12 . كمبود گازطبيعي براي تامين سوخت نيروگا هها، صنايع و بخش تزريق …………………………………….. 237
240…………………………………. 7-13 . جزييات مشخصات مخازن ذخير هسازي گازطبيعي كشور در سال 1387
241…..1380- 7-14 . حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف اصلاح شده همزمان در دوره 87
242……………………………………………………………………. 7-15 . پيك بار همزمان شبكه سراسري در سال 1387
244……………………………………………… 7-16 . روند تغييرات مصرف ماهيانه سوخت نيروگا هها در سال 1387
7-17 . روند تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان در شبكه سراسري و كل كشور ………………. 245
8. مصرف انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………. 247
8-1 . مصرف گاز مايع )متر مكعب در سال( ……………………………………………………………………………………. 249
8-2 . مصرف گاز مايع )ميليون بشكه معادل نف تخام(………………………………………………………………………. 249
8-3 . سهم مصرف گاز مايع …………………………………………………………………………………………………………… 250
8-4 . مصرف استاني گاز مايع ………………………………………………………………………………………………………. 254
257…………………….. 1385- طي سا لهاي 87 CNG 8-5 . مقايسه ميزان جايگزيني بنزي نموتور در طرح ملي
8-6 . متوسط مصرف روزانه بنزي نموتور در دوران سهمي هبندی و مقايسه آن با قبل از سهمي هبندی ……… 259
8-7 . اثرات سهمي هبندي در تغييرات مصارف بنزي نموتور و رشد آن در استا نهاي كشور…………………… 261
8-8 . مصرف بنزي نموتور )متر مكعب در سال(…………………………………………………………………………………. 262
8-9 . مصرف بنزي نموتور )ميليون بشكه معادل نف تخام(…………………………………………………………………… 262
8-10 . سهم مصرف بنزي نموتور …………………………………………………………………………………………………….. 263
267………………………………………………………………………………………………8-11 . مصارف استاني بنزين موتور .
269……………………………………………. 8-12 . مصارف بنزي نموتور استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
8-13 . مصرف نف تسفيد )متر مكعب در سال(…………………………………………………………………………………. 271
8-14 . مصرف نف تسفيد )ميليون بشكه معادل نف تخام( …………………………………………………………………… 271
8-15 . سهم مصرف نف تسفيد ………………………………………………………………………………………………………. 272
8-16 . مصارف استانی نف تسفيد ………………………………………………………………………………………………….. 276
278………………………………………………. 8-17 . مصارف نف تسفيد استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
281……………………….. 1385- طي سا لهاي 87 CNG 8-18 . مقايسه ميزان جايگزيني نف تگاز در طرح ملي
8-19 . مصرف نف تگاز )متر مكعب در سال(……………………………………………………………………………………. 282
8-20 . مصرف نف تگاز )ميليون بشكه معادل نف تخام(……………………………………………………………………… 282
8-21 . سهم مصرف نف تگاز …………………………………………………………………………………………………………. 283
8-22 . نف تگاز جايگزين گازطبيعي در نيروگا هها و صنايع ………………………………………………………………… 286
8-23 . مصارف استانی نف تگاز …………………………………………………………………………………………………….. 288
290………………………………………………… 8-24 . مصارف نف تگاز استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
8-25 . مصرف نف تكوره )متر مكعب در سال(………………………………………………………………………………….. 293
8-26 . مصرف نف تكوره )ميليون بشكه معادل نف تخام(……………………………………………………………………. 293
8-27 . سهم مصرف نف تكوره ………………………………………………………………………………………………………… 294
8-28 . نف تكوره جايگزين گازطبيعي در نيروگا هها و صنايع……………………………………………………………….. 297
8-29 . مصارف استاني نف تكوره ……………………………………………………………………………………………………. 299
301………………………………………………. 8-30 . مصارف نف تكوره استاني در بخ شهاي مختلف در سال 1387
8-31 . مصرف بخش خانگي )هزار متر مكعب در سال(…………………………………………………………………….. 305
8-32 . مصرف بخش خانگي )ميليون بشكه معادل نف تخام(………………………………………………………………. 305
8-33 . مصرف بخش تجاري و خدماتي و عمومي )هزار متر مكعب در سال( ………………………………………. 306
8-34 . مصرف بخش تجاري و خدماتي و عمومي )ميليون بشكه معادل نف تخام(…………………………………. 306
8-35 . مصرف بخش صنعت )هزار متر مكعب در سال(……………………………………………………………………. 307
8-36 . مصرف بخش صنعت )ميليون بشكه معادل نف تخام(……………………………………………………………… 307
8-37 . مصرف بخش حمل و نقل )هزار متر مكعب در سال( …………………………………………………………….. 308
308……………………………………………………….. 8-38 . مصرف بخش حمل و نقل )ميليون بشكه معادل نف تخام(
8-39 . مصرف بخش كشاورزي)هزار متر مكعب در سال( ……………………………………………………………….. 309
8-40 . مصرف بخش كشاورزي )ميليون بشكه معادل نف تخام( …………………………………………………………. 309
8-41 . مصرف نيروگا هها )هزار متر مكعب در سال(…………………………………………………………………………. 310
8-42 . مصرف نيروگا هها )ميليون بشكه معادل نف تخام( …………………………………………………………………… 310
8-43 . مصرف ساير بخ شها )تلمب هخان هها و پالايشگا هها و …( )هزار متر مكعب در سال(…………………….. 311
8-44 . مصرف ساير بخ شها )تلمب هخان هها و پالايشگا هها و …( )ميليون بشكه معادل نف تخام( ………………. 311
8-45 . سوخت تحويلي به كشت يهاي خارجي……………………………………………………………………………………. 312
8-46 . مصرف سوخت توربي نهاو ديزل ژنراتورهاي خطوط لوله جهت انتقال نف تخام و فرآورد ههاي نفتي ……. 313
8-47 . مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف……………………………………………………………………………….. 315
8-48 . سهم مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف………………………………………………………………………… 316
8-49 . مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف به تفكيك استا نها……………………………………………………. 322
325…………………………………………………………………….. 8-50 . تحويل مايعات و ميعانات گازي در سال 1387
1377 در كل كشور…………………………………………………… 327 – 8-51 . وضعيت مصرف برق طي سا لهاي 87
329……………………………..1377- 8-52 . مصرف زغا لسنگ در كارخانه ذوب آهن اصفهان طي سا لهاي 87
329………………………………………………….1385- 8-53 . مصرف هيزم و زغا لچوب كل كشور در سا لهاي 87
331…..1377 – 8-54 . آب گرم مصرفي حاصل از انرژي خورشيدي و برق مصرفي فتوولتاييك و بادي در سا لهاي 87
8-55 . مصرف نف تخام در جهان …………………………………………………………………………………………………… 332
8-56 . مصرف فرآورد ههاي نفتي در جهان ……………………………………………………………………………………… 333
8-57 . مصرف گازطبيعي در مناطق مختلف جهان……………………………………………………………………………. 334
334………………………….. 8-58 . تعداد خودروهاي گازسوز شده و جايگاه در كشورهاي مختلف در سال 2008
8-59 . مصرف زغا لسنگ در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………….. 335
8-60 . مصرف انرژي هست هاي در مناطق مختلف جهان ………………………………………………………………….. 335
9. تلفات و بهين هسازي انرژي……………………………………………………………………………………………………………. 337
9-1 . گاز سوزانده شده در شرك تهاي عملياتي نفت………………………………………………………………………… 338
338……………………………………..1377- 9-2 . گاز سوزانده شده در شرك تهاي عملياتي نفت طي سا لهاي 87
340………………………………………………………………………………….9-3 . مقادير مايعات و ميعانات سوزانده شده.
9-4 . تلفات و ضايعات پالايشگا ههاي نف تخام…………………………………………………………………………………. 341
341………………………………………………1380- 9-5 . تلفات و ضايعات پالايشگا ههاي نفت در طي سا لهاي 87
343……………………….. 1386- 9-6 . تلفات فرآورش گاز به تفكيك سيست مهاي فرآورشي گاز در سا لهاي 87
343…………………………………………. 1377- 9-7 . روند تاريخي تلفات كل سيست مهاي فرآورش گاز در طي 87
344…………………………………………………………1377- 9-8 . تلفات تبديل عملكرد نيروگا هها در دوره زماني 87
345…………………………………………………………. 9-9 . تلفات انتقال نف تخام و فرآورد ههاي نفتي در سال 1387
346……………… 9-10 . تلفات انتقال فرآورد ههاي نفتي به تفكيك فرآورده با ساير وسايل حمل در سال 1387
346………………………………………………………. 9-11 . تلفات انبارهاي نفت به تفكيك فرآورد هها در سال 1387
347…………………………………. 9-12 . تلفات مجاري عرضه فرآورد ههاي نفتي ب هتفكيك فرآورده در سال 1387
347…………………………………………… 1380- 9-13 . روند تاريخي ميانگين سالانه تخليه گاز در دوره زماني 87
348……………………………………………………………………..1386- 9-14 . مصرف نامشخص گاز در سال هاي 87
349………………………………………………………………. 1377- 9-15 . تلفات خطوط انتقال برق در دوره زماني 87
349…………………………………………… 1377- 9-16 . تلفات انرژي الكتريكي در شبكه توزيع در دوره زماني 87
350……1377- 9-17 . درصد تلفات تبديل، شبكه انتقال و توزيع انرژي الكتريكي به كل انرژي اوليه ورودي در دوره زماني 87
9-18 . تعرف ههاي مصوب اعمال شده سال 1386 و 1387 در بخش خانگي ………………………………………. 355
9-19 . كل تلفات بخ شهاي مختلف عمليات صنعت نفت و بخ شهاي انرژي كشور …………………………… 357
9-20 . اقدامات صرف هجويي و بهين هسازي انرژي در سيست مهاي صادراتي ب هتفكيك پايان هها ………………. 364
9-21 . ميانگين شاخ صهاي عملياتي پالايش ………………………………………………………………………………….. 365
365…………………………………………………….. 9-22 . شاخ صهاي عملياتي به تفكيك پالايشگا هها در سال 1387
9-23 . ميانگين شاخ صهاي مواد مصرفي در عمليات پالايش نفت…………………………………………………….. 366
367…………………………….. 9-24 . شاخ صهاي مواد مصرفي در عمليات به تفكيك پالايشگا هها در سال 1387
9-25 . ميانگين شاخ صهاي انرژي مصرفي و برق پالايشگا ههاي نفت………………………………………………… 367
368………………………………………………….. 9-26 . شاخص انرژي مصرفي و برق در پالايشگا هها در سال 1387
9-27 . صرف هجويي حاصل از مصرف سوخت در اثر اجراي طر حهاي بهين هسازي در پالايشگاه ……………. 371
9-28 . جايگزيني سوخ تهاي مايع با گازطبيعي در شركت ملي پخش فرآورد ههاي نفتي ايران…………….. 373
9-29 . مصرف سوخت به ازاي توليد گاز سبك در پالايشگا ههاي گاز ……………………………………………….. 377
378……………………………………..9-30 . سوخت مصرفي ايستگا ههاي تقويت فشار و ميانگين سالانه تخليه گاز .
9-31 . طر حهاي انجام يافته بهين هسازي مصرف انرژي در شرك تهاي پالايش گاز ……………………………. 379
9-32 . مميزي انرژي ساختما نهاي وزارت نيرو………………………………………………………………………………. 390
9-33 . پي شبيني حاصل از اجراي راهكارهاي فاز اول و دوم پروژه در ساختما نهاي دولتي كشور از سال 1387 به بعد…… 391
9-34 . دست هبندي انواع فرآيندهاي توليد سيمان با توجه به خصوصيات آنها……………………………………… 391
9-35 . خلاص هاي از اطلاعات فرآيندهاي مختلف سيمان ………………………………………………………………… 392
9-36 . واحد سوخت به محصول توليدي در مجتم عهاي پتروشيمي ……………………………………………………. 393
397………….1380- 9-37 . تغييرات مصرف فرآورد ههاي نفتي و گازطبيعي در بخش خانگي طي سا لهاي 87
397………… 1380- 9-38 . تغييرات مصرف فرآورد ههاي نفتي و گازطبيعي در بخش تجاري طي سا لهاي 87
9-39 . تغييرات مصرف سوخت بخش ساختمان …………………………………………………………………………….. 398
403………………………………….. 1380- 9-40 . تغييرات مصرف سوخت در بخش حمل و نقل طي سا لهاي 87
9-41 . آمار توليد و واردات خودروهاي سبك و سنگين …………………………………………………………………… 405
406……….. 1386- 9-42 . وضعيت توليد و واردات خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت در سا لهاي 87
9-43 . وضعيت روند تاريخي توليد و واردات خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت ………………………. 407
412……..1386- 9-44 . تعداد خودروهاي گازمايع سوز به تفكيك نوع خودرو در شهرهاي مختلف كشور در سال 87
412………………………………………………….. در كشور تا پايان 1387 LPG 9-45 . آمار جايگا ههاي فعال عرضه
414……………………………………. 9-46 . وضعيت تبديل سوخت خودروها در استا نهاي مختلف در سال 1387
415…………………………………………………… 9-47 . وضعيت خودروهاي تبديل شده گازسوز تا پايان سال 1387
416………………………………………………………… تا پايان سال 1387 CNG 9-48 . وضعيت احداث جايگا ههاي
417……1385- طي سا لهاي 87 CNG 9-49 . مقايسه ميزان جايگزيني سوخت گاز با بنزي نموتور و نف تگاز در طرح ملي
9-50 . مصرف انرژي هيدروكربوري در بخش صنعت………………………………………………………………………. 417
9-51 . مصرف سوخ تهاي فسيلي در بخش كشاورزي……………………………………………………………………… 419
9-52 . حداكثر )حداقل( ميزان مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري در مناطق مختلف…………………… 421
10 . تراز انرژي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 423
424……………………………………………………………………………1377- 10-1 . توليد انرژي اوليه طي سا لهاي 87
425………………………………………1377- 10-2 . سهم حام لهاي انرژي در توليد انرژي اوليه طي سا لهاي 87
427……………………………………………………………… 1377- 10-3 . واردات حام لهاي انرژي در سا لهاي 87
430……………………………………………………..1377- 10-4 . ميزان صادرات حام لهاي انرژي در سا لهاي 87
434………………………………………………………………………… 10-5 . تراز نف تخام طي سا لهاي 1377 الي 1387
434………………………………………………… 10-6 . تراز گازمايع )مصرف داخلي( طي سا لهاي 1377 الي 1387
435……………………………………………………………………. 10-7 . تراز بنزي نموتور طي سا لهاي 1377 الي 1387
435…………………………………………………………. 10-8 . تراز سوخ تهاي هوايي طي س ا لهاي 1377 الي 1387
436………………………………………………………………………. 10-9 . تراز نف تسفيد طي سا لهاي 1377 الي 1387
436………………………………………………………………………. 10-10 . تراز نف تگاز طي سا لهاي 1377 الي 1387
437…………………………………………………………………….. 10-11 . تراز نف تكوره طي س ا لهاي 1377 الي 1387
10-12 . تراز گاز مايع در كشور ……………………………………………………………………………………………………. 438
10-13 . موازنه توليد و تحويل گاز غني ………………………………………………………………………………………….. 440
10-14 . موازنه توليد و تحويل گاز غني ………………………………………………………………………………………….. 441
10-15 . تراز گازسبك ………………………………………………………………………………………………………………… 444
10-16 . تراز گازسبك ………………………………………………………………………………………………………………… 445
10-17 . تراز مايعات و ميعانات گازي )هزار بشكه در سال(…………………………………………………………….. 447
10-18 . تراز مايعات و ميعانات گازي )ميليون بشكه معادل نفت خام( ……………………………………………… 447
10-19 . تراز گازطبيعي ………………………………………………………………………………………………………………. 448
10-20 . تراز برق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 449
10-21 . عرضه انرژي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….. 451
10-22 . تلفات تبديل و فرآورش بخش عرضه انرژي ……………………………………………………………………… 453
10-23 . تلفات انتقال و توزيع نيروگا هها و عمليات انتقال گازطبيعي ………………………………………………….. 453
10-24 . مصرف حام لهاي انرژي در بخ شهاي مختلف …………………………………………………………………. 455
456……………..1377- 10-25 . مصارف انرژي نهايي به تفكيك بخ شها و حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
461……………………………………………………………………..1377- 10-26 . مصرف انرژي نهايي طي سا لهاي 87
10-27 . سهم بخ شهاي مختلف در مصرف انرژي نهايي ………………………………………………………………… 461
475………………………………………………………………………………………11 . شاخ صهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي.
477………………… 11-1 . توليد ناخالص داخلي برحسب فعالي تهاي اقتصادي به قيم تهاي ثابت سال 1376
11-2 . توليد ناخالص داخلي، عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي و شدت انرژي ……………………… 480
11-3 . شاخ صهاي سرانه انرژي ………………………………………………………………………………………………….. 480
11-4 . روند مصرف سرانه انرژي در بخش خانگي …………………………………………………………………………. 482
11-5 . متوسط هزينه هاي ساليانه خانوارها و دهك هاي مربوطه شهري و روستايي و سهم هزينه هاي انرژي
484……………………………………………………………………………………………………………….. آنها در سال 1387
11-6 . روند شدت انرژي در بخش صنعت …………………………………………………………………………………….. 485
11-7 . روند شدت انرژي در بخش كشاورزي ………………………………………………………………………………… 487
11-8 . قيمت داخلي فرآورد ههاي نفتي …………………………………………………………………………………………… 489
491……………………………….1377- 11-9 . قيم تهاي منطق هاي فرآورد ههاي نفتي و نف تخام طي سا لهاي 87
491…………1377- 11-10 . متوسط قيمت منطق هاي فرآورد ههاي نفتي در بازار خليج فارس طي سا لهاي 87
11-11 . نسبت قيمت فرآورد هها در داخل به فوب خليح فارس ……………………………………………………….. 493
11-12 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه اختصاصي به فرآورد ههاي نفتي ……………………………….. 494
497…………………………………………………………………1377- 11-13 . قيمت داخلي گازطبيعي طي سا لهاي 87
11-14 . فروش داخلي، ارزش منطقه و يارانه پرداختي گازطبيعي …………………………………………………….. 499
11-15 . قيمت داخلي برق در بخ شهاي مختلف مصرف …………………………………………………………………. 501
11-16 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه پرداختي برق ………………………………………………………… 503
11-17 . ارتباط قيمتي بين حام لهاي مختلف انرژي ……………………………………………………………………….. 504
11-18 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه پرداختي حام لهاي انرژي………………………………………. 507
11-19 . فروش داخلي، ارزش منطق هاي و يارانه پرداختي حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف مصرف
508………………………………………………………………………………………………………………………. در سال 1387
11-20 . سهم ياران ههاي حام لهاي انرژي در ده كهاي درآمدي مختلف در خانوارهاي شهري و روستايي……. 510
11-21 . سهم ده كهاي درآمدي خانوارها از ياران ههاي فرآورد ههاي نفتي، گاز و برق………………………… 510
11-22 . پخش منوكسيدكربن در بخ شهاي مختلف انرژي ……………………………………………………………… 514
11-23 . سهم بخ شها در پخش منوكسيد كربن……………………………………………………………………………….. 514
11-24 . پخش د ياكسيدكربن در بخ شهاي مختلف انرژي……………………………………………………………… 515
515……………………………………………………………………………..11-25 . سهم بخ شها در پخش د ياكسيد كربن.
11-26 . پخش اكسيدهاي نيتروژن در بخ شهاي مختلف انرژي……………………………………………………….. 516
11-27 . سهم بخ شها در پخش اكسيدهاي نيتروژن………………………………………………………………………… 516
11-28 پخش اكسيدهاي گوگرد در بخ شهاي مختلف انرژي. ………………………………………………………… 517
11-29 . سهم بخ شها در پخش اكسيدهاي گوگرد ………………………………………………………………………….. 517
11-30 . پخش هيدروكربورهاي نسوخته در بخ شهاي مختلف انرژي………………………………………………… 518
11-31 . سهم بخ شها در پخش هيدروكربورهاي نسوخته…………………………………………………………………. 518
11-32 . پخش آلدئيدها در بخ شهاي مختلف انرژي ………………………………………………………………………. 519
11-33 . سهم بخ شها در پخش آلدئيدها ………………………………………………………………………………………. 519
11-34 . پخش گردوغبار در بخ شهاي مختلف انرژي……………………………………………………………………… 520
11-35 . سهم بخ شها در پخش گرد و غبار…………………………………………………………………………………….. 520
11-36 . سرانه انتشار آلايند ههاي زيس تمحيطي و گازهاي گلخان هاي……………………………………………….. 521
11-37 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش خانگي و تجاري……………………………………………………………. 525
11-38 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش صنعت………………………………………………………………………… 525
11-39 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش حمل و نقل ………………………………………………………………….. 526
11-40 . انتشار گازهاي آلاينده توسط بخش كشاورزي …………………………………………………………………… 526
11-41 . انتشار گازهاي آلاينده توسط نيروگا ههاي كشور………………………………………………………………….. 527
11-42 . انتشار گازهاي آلاينده توسط پالايشگا ههاي نفت…………………………………………………………………. 527
11-43 . شدت انرژي اوليه در برخي از كشورهاي جهان …………………………………………………………………. 534
535………………………………………………………………………. )1997- 11-44 . انتشارات دي اكسيد كربن ) 2008
536…………)1997- 11-45 . شدت انتشار دي اكسيد كربن به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي ) 2006
537………………………………………………….1997- 11-46 . سرانه انتشار دي اكسيد كربن طي سا لهاي 2006
حاصل از آنها…………………….. 538 )CER( و مقادير گواهي كاهش انتشار CDM 11-47 . تعداد پروژ ههاي
538…………………………………………………………………………CDM 11-48 . وضعيت فعالي تهاي كاهش انتشار
در بخ شهاي مختلف………………………………………………………………… 539 CDM 11-49 . وضعيت پروژ ههاي
541……………………………………………………………………………………………………………………….. جدول تبديل واحدها .
الف. ارزش حرارتي حام لهاي انرژي…………………………………………………………………………………………….. 541
ب. تبديل حجمي………………………………………………………………………………………………………………………….. 542
ج. تبديل وزني……………………………………………………………………………………………………………………………… 542
د. تبديل توان………………………………………………………………………………………………………………………………. 542
ه. تبديل انرژي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 543
منابع اطلاعاتي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 544
15……………………………………………………………………………………………………………………….. 1. منابع هيدروكربوري.
1-1 . ميزان نف تخام و مايعات گازي كشف شده درجا ……………………………………………………………………… 28
1-2 . ميزان ذخاير درجاي اوليه ميادين كشف شده گازطبيعي…………………………………………………………….. 28
33…………………………………………………….. 1-3 . ذخاير قابل استحصال هيدروكربوري مايع تا پايان سال 1387
34…………………………………………………………………………… 1-4 . ذخاير قابل استحصال گاز تا پايان سال 1387
34……………………………….. 1-5 . ذخاير درجاي اوليه هيدروكربوري مايع نفت و گاز كشور تا پايان سال 1387
35………………………… 1-6 . ذخاير نهايي )قابل استحصال( هيدروكربوري نفت و گاز كشور تا پايان سال 1387
2. عمليات بالادستي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1 . توليد نف تخام از مناطق دريايي و خشكي…………………………………………………………………………………… 49
57…………………………………………………………………………………….. 1377- 2-2 . توليد گاز غني طي سا لهاي 87
59…………………………………………………………………………………… 1377- 2-3 . عرضه گاز غني طي سا لهاي 87
3. فرآورش و تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
74………………………………………. 1380 و 1387 ، 3-1 . خوراك عملي پالايشگا ههاي داخلي در سا لهاي 1377
1377 و ظرفيت اسمي آنها………………………………. 74 – 3-2 . مقايسه خوراك پالايشگا هها در طي سا لهاي 87
75……………………………. 3-3 . درصد استحصال فرآورد ههاي انرژ يزا در پالايشگا ههاي داخلي در سال 1377
75…………………………….. 3-4 . درصد استحصال فرآورد ههاي انرژ يزا در پالايشگا ههاي داخلي در سال 1380
76…………………………… 3-5 . درصد استحصال فرآورد ههاي انرژي زا در پالايشگا ههاي داخلي در سال 1387
97……………………………………………………………………………………1377- 3-6 . توليد گاز سبك طي سا لهاي 87
101……………………………………………………………………………….1377- 3-7 . تحويل گاز سبك طي سا لهاي 87
104…………………1377- 3-8 . ميانگين قدرت عملي نيروگا هها و ضريب بهر هبرداري از آنها طي سا لهاي 87
106…………………………………………………………….1377- 3-9 . توليد برق نيروگا هها به تفكيك طي سا لهاي 87
108……………….1377- 3-10 . روند مصرف سوخت در نيروگا ههاي حرارتي و راندمان آنها طي سا لهاي 87
133…………………………………………………………………………………………………5. واردات و صادرات هيدروكربوري.
136…………………………………………………………1377- 5-1 . روند واردات فرآورده هاي نفتي طي سا لهاي 87
139………………………………………………………………………………….1377- 5-2 . صادرات نفت خام طي دوره 87
142……………………………………………………………1377- 5-3 . صادرات فرآورد ههاي نفتي طي سا لهاي 1387
6. عرضه انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………… 155
194……………………………………………………..1377- 6-1 . واردات برق از كشورهاي همجوار در سا لهاي 87
195………………………………………………. 6-2 . سهم كشورهاي همجوار از واردات برق به كشور در سال 1387
196……………………………………………………..1377- 6-3 . صادرات برق به كشورهاي همجوار در سا لهاي 87
197…………………………………………….. 6-4 . سهم كشورهاي همجوار از صادرات برق به كشور در سال 1387
215……………………………………………1998- 6-5 . توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده در طي سا لهاي 2008
215……………………………………1998- 6-6 . توان تجمعي توربي نهاي بادي نصب شده در طي سا لهاي 2008
217………………………………………..1990- 6-7 . توان تجمعي نيروگا ههاي زمي نگرمايي در طي سا لهاي 2008
218…………………………………………………..1998- 6-8 . توليد اتانول مناطق مختلف جهان طي سا لهاي 2008
220………………………………………………………………………………….MTBE 6-9 . ظرفيت طراحي و توليد جهاني
221………………………………………………………………………………..MTBE 6-10 . ظرفيت طراحي و توليد داخلي
7. ذخير هسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 223
236………………………………………………………………….. 7-1 . نوسانات مصرف گازطبيعي در ما ههاي سال 1387
7-2 . حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف اصلاح شده همزمان در
241…………………………………………………………………………………………………………………….1380- دوره 87
243……………………………………………………………………… 7-3 . پيك بار همزمان شبكه سراسري در سال 1387
7-4 . روند تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان كل كشور ……………………………………………….. 246
8. مصرف انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………. 247
1377 در بخ شهاي مختلف ……………………………………………….. 251 – 8-1 . مصرف گازمايع طي سا لهاي 87
251……………………………………………………… 8-2 . سهم مصرف گاز مايع در بخ شهاي مختلف در سال 1387
252…………………………………………………………………….8-3 . نوسانات مصرف گاز مايع در ما ههاي سال 1387
255……………………………………………………………………..1386- 8-4 . مصرف استاني گاز مايع در سا لهاي 87
260……………………………………………………. 8-5 . نمودار مصرف بنزي نموتور از تير 1385 تا پايان سال 1387
264……………………………………………………………………………1377- 8-6 . مصرف بنزي نموتور طي سا لهاي 87
264………………………………………………….. 8-7 . سهم مصرف بنزي نموتور در بخ شهاي مختلف در سال 1387
265………………………………………………………………… 8-8 . نوسانات مصرف بنزي نموتور در ما ههاي سال 1387
268…………………………………………………………………. 1385- 8-9 . مصرف استاني بنزي نموتور در سا لهاي 87
1377 در بخ شهاي مختلف …………………………………………… 273 – 8-10 . مصرف نف تسفيد طي سا لهاي 87
273…………………………………………………. 8-11 . سهم مصرف نفت سفيد در بخ شهاي مختلف در سال 1387
274………………………………………………………………… 8-12 . نوسانات مصرف نف تسفيد در ما ههاي سال 1387
277………………………………………………………………… 1386- 8-13 . مصرف استاني نفت سفيد در سا لهاي 87
1377 در بخ شهاي مختلف ……………………………………………. 284 – 8-14 . مصرف نفت گاز طي سا لهاي 87
284……………………………………………………. 8-15 . سهم مصرف نفت گاز در بخ شهاي مختلف در سال 1387
285…………………………………………………………………… 8-16 . نوسانات مصرف نف تگاز در ما ههاي سال 1387
289…………………………………………………………………..1386 – 8-17 . مصرف استاني نفت گاز در سا لهاي 87
1377 در بخ شهاي مختلف ………………………………………….. 295 – 8-18 . مصرف نفت كوره طي سا لهاي 87
295…………………………………………………… 8-19 . سهم مصرف نف تكوره در بخ شهاي مختلف در سال 1387
296…………………………………………………………………. 8-20 . نوسانات مصرف نف تكوره در ما ههاي سال 1387
300………………………………………………………………….1386 – 8-21 . مصرف استاني نف تكوره در سا لهاي 87
8-22 . مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف ………………………………………………………………………………. 314
317………………………………………………….. 8-23 . سهم مصرف گازطبيعي در بخ شهاي مختلف در سال 1387
321………………………………………………………………. 8-24 . نوسانات مصرف گاز طبيعي در ما ههاي سال 1387
323……………………………………………………………………….1386- 8-25 . مصرف استاني گاز طبيعي در سال 87
328……………………………… 1377- 8-26 . مصرف برق به تفكيك بخ شهاي مختلف مصرف طي سا لهاي 87
9. تلفات و بهين هسازي انرژي……………………………………………………………………………………………………………. 337
408…………………………………………………………… 9-1 . عمر متوسط خودروهاي بنزيني در كشور تا پايان 1387
408…………………………………. 9-2 . توزيع متوسط عمر كل ناوگان خودروهاي سنگين در كشور تا پايان 1387
409………………………………………………… 9-3 . نسبت قيم تهاي فروش داخل و بي نالمللي بنزين تا آخر 1387
409………………………………………………………. 9-4 . توزيع عمر كل موتورسيكل تهاي كشور تا پايان سال 1387
10 . تراز انرژي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 423
424……………………………………………………………………………1377- 10-1 . توليد انرژي اوليه طي سا لهاي 87
428………………………………………………………………. 1377- 10-2 . واردات حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
428………………………………1377- 10-3 . سهم هر يك از حام لهاي انرژي در كل واردات طي سا لهاي 87
431……………………………………………….1377- 10-4 . صادرات هر يك از حام لهاي انرژي طي سا لهاي 87
431………………………………………………….1377- 10-5 . سهم حام لهاي انرژي در صادرات طي سا لهاي 87
10-6 . عرضه انرژي اوليه ……………………………………………………………………………………………………………. 452
454…………………………………………………….. 1377- 10-7 . مصرف نهايي حام لهاي مختلف طي سا لهاي 87
11 . شاخ صهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي………………………………………………………………………………………. 475
11-1 . توليد ناخالص داخلي بر حسب نوع فعاليت ………………………………………………………………………….. 478
11-2 . تغييرات ارزش افزوده نسبت به سال ماقبل ………………………………………………………………………… 478
11-3 . شدت و مصرف انرژي بخش ساختمان ……………………………………………………………………………….. 481
484……………… 11-4 . سهم هزين ههاي انرژي خانوارها و ده كهاي مربوطه شهري و روستايي در سال 1387
11-5 . شدت و مصرف انرژي بخش صنعت …………………………………………………………………………………… 486
490………………………………………………………………1377- 11-6 . قيمت داخلي فرآورد ههاي نفتي طي دوره 87
11-7 . متوسط قيمت فوب خليج فارس ………………………………………………………………………………………….. 492
11-8 . يارانه پرداختي دولت به فرآورد ههاي نفتي ………………………………………………………………………….. 495
11-9 . قيمت داخلي گازطبيعي در بخ شهاي مختلف ………………………………………………………………………. 498
11-10 . يارانه پرداختي دولت به گازطبيعي …………………………………………………………………………………… 500
11-11 . قيمت برق در داخل كشور ………………………………………………………………………………………………. 501
11-12 . يارانه پرداختي دولت به برق مصرفي ……………………………………………………………………………….. 502
11-13 . سهم بخ شهاي مختلف انرژي در پخش آلايند ههاي مختلف………………………………………………… 522
11-14 . سرانه انتشار آلايند ههاي زيس تمحيطي و گازهاي گلخان هاي……………………………………………….. 522

کلمات جستجو شده: ترازنامه هیدروکربوری, ترازنامه هیدروکربوری 1390, ترازنامه هیدروکربوری سال 1390, ترازنامه هیدروکربوری 1391, ترازنامه هیدروکربوری کشور

نوشته های مرتبط

3 نظر برای ترازنامه هيدروكربوري كشور

 1. امیرحسین یاوری
  مرداد ۱۶, ۱۳۹۷

  باسلام
  بنده دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی هستم نیاز به تراز نامه هیدروکربوری برای انجام پروژه کارشناسی دارم لفطا از طریق ایمیل به بنده ارسال کنید
  باتشکر امیرحسین یاوری

 2. شاکر محمدی
  تیر ۳۱, ۱۳۹۶

  بنده دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز هستم و نیاز به تراز نامه هیدروکربوری برای انجام رساله دکتری دارم لطفا از طریق میل برای اینجانب ارسال فرمایید با تشکر شاکر محمدی

 3. faeze akbari
  آذر ۳۰, ۱۳۹۲

  ba salam man chetor mitunam tarazname enerji sal91 ro dawnload konam
  mc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *