زمان یابی اعمال مهندسی ارزش با رویکرد فرایندهاي مدیریت پروژه

بدضعیفمتوسطخوبعالی (1٫00 از 5)
Loading...


چکیده:
معمولاً گفته می شود بهتر است اعمال مهندسی/ مدیریت ارزش در پروژه ها در دو مرحله صورت پذیرد. یک بار در مرحله مطالعات امکان سنجی یا طراحی مفهومی و یک بار هم پس از پایان طراحی یا مراحل اولیه اجراي پروژه. این رویکرد را می توان رویکرد استفاده از چرخه عمر پروژه در تعیین زمان اعمال مهندسی ارزش دانست. مقاله حاضر از زاویه اي دیگر به تعیین زمان اعمال مهندسی ارزش می پردازد.
در این مقاله بعد از معرفی اجمالی مهندسی ارزش و گروه فرایندهاي مدیریت پروژه (آغازین، برنامه ریزي، اجرا، پایش و کنترل، اختتام)، گروه تشریح شده و نشان داده می شود که اعمال مهندسی ارزش باید یک بار در مرحله برنامه ریزي « پایش و کنترل » و « برنامه ریزي » فرایندهاي پس از فرایند تخمین هزینه و انجام مدیریت ریسک و پیش از بازنگري برنامه پروژه صورت گیرد. همچنین ارتباط مهندسی ارزش با مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت محدوده پروژه نشان داده می شود. مهندسی ارزش براي دومین بار در پروژه باید در مرحله پایش و کنترل و زمانی که هزینه پیش بینی شده براي تکمیل پروژه از بودجه مصوب شده براي آن فراتر رفته است صورت پذیرد.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، مدیریت ارزش، مدیریت پروژه

-1 معرفی اجمالی مهندسی ارزش رسیدن به هدف اجزاي رسیدن به هدف پروژه را مورد چالش قرار داده و آنها را تغییر دهد. به این ترتیب همان طور که مایلز 1 بنیان گذار مهندسی ارزش در «. مهندسی ارزش، سیستمی است براي استفاده در مواقعی که به نتایج بهتر از شرایط عادي نیاز داریم » ، دنیا بیان داشته مهندسی ارزش تلاش می کند تا با شناسایی کارکردهاي 2 محصول یا پروژه، کارکردهاي غیر ضروري را تشخیص داده و ضمن حذف آنها، اندیشه خود را به روش هاي دیگري که می تواند کارکردهاي اصلی را برآورده کند معطوف سازد. مهندسی ارزش براي دستیابی به این مهم، خلاقیت را در جریان یک کار تیمی متشکل از افراد و تخصص هاي مختلف درگیر در پروژه به کار می گیرد.
مطالعات مهندسی ارزش طی گام هایی سلسله وار صورت می گیرد که اصطلاحاً آن را گام هاي مطالعه ارزش می نامیم. متخصصان مختلف در عین اینکه از روش هاي مشابهی براي مطالعات ارزش استفاده می کنند تعداد گام هاي متفاوتی را براي مطالعه پیشنهاد می کنند، اما اصول کلی همه آنها شبیه به هم است. مطالعات ارزش به طور کلی شامل سه گام اصلی است که عبارتند از : پیش مطالعه، مطالعات ارزش و مطالعات تکمیلی.
پیش مطالعه:
در فعالیت هاي پیش مطالعه، هماهنگ کننده تیم مهندسی ارزش با پروژه آشنا می شود، اطلاعات تخصصی و هزینه ها را استخراج می کند و هماهنگی هاي مناسب براي کارگاه مهندسی ارزش را فراهم می آورد. سپس اعضاي تیم را انتخاب و روابط شغلی موثري با مشاور طراحی، نماینده کارفرما و مدیر ساخت برقرار می کند. در این گام هماهنگ کننده تیم، برنامه کلی و مطالب را با نمایندگان طراح، کارفرما، مدیریت ساخت و سایر طرف هاي درگیر و تأثیرپذیر از پروژه هماهنگ می کند و محدودیت ها وشرایط را به طور کلی بیان می دارد.
در پیش مطالعه، آمادگی و تمهیدات موثر براي برگزاري کارگاه مهندسی ارزش انجام می شود. مهم ترین بخش در این گام تهیه داده ها و
[ بستر اطلاعاتی مناسب است. [ 1
کارگاه مطالعات ارزش:
به طور معمول گام کارگاه مطالعات ارزش، شش مرحله دارد که در طول کارگاه مهندسی ارزش به اجرا در می آید. مدت زمان کارگاه از 1 تا
5 روز متغیر است. کارگاه براي کشف نواحی مشترك از اطلاعات و تجربه ها از بین رشته هاي تخصصی مختلف تلاش می کند.

فرایند کارگاه مهندسی ارزش به طور خلاصه به صورت زیر است:
1) مرحله اطلاعات: (تکمیل مجموعه اطلاعات، تعیین محدوده مطالعه)
2) مرحله تحلیل کارکرد: (تعریف کارکردها، دسته بندي کارکردها، ایجاد مدل کارکردها، تعیین بهاي کارکردها، محاسبه هزینه هاي
کارکردها، محاسبه شاخص ارزش، انتخاب کارکردها براي ادامه مطالعه)
3) مرحله خلاقیت: (طرح تعداد زیادي ایده براي انجام هر کارکرد)
4) مرحله ارزیابی: (رتبه بندي و وزن دهی ایده هاي پیشنهادي، انتخاب ایده هاي مناسب براي بسط دادن)
5) مرحله توسعه: (تحلیل سودمندي، تکمیل اطلاعات فنی، تهیه طرح هاي اجرایی پیاده سازي، تهیه پیشنهاد نهایی)
6) مرحله ارائه: (تدوین و ارائه گزارش شفاهی، تدوین و ارائه گزارش مکتوب)

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

برچسب ها: , ,

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *