دستاوردهاي حاصل از بکارگیري روش مهندسی ارزش در بازنگري مبانی طراحی شبکه هاي آبیاري، مطالعه موردي شبکه آبیاري و زهکشی جفیر

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
مرور تجربیات متعدد از علل موفقیت و شکست پروژهها این نتیجه را به دنبال داشته است که توجه به مراحل مختلف طراحی و رفع ابهامات آن، عامل مهمی در موفقیت پروژهها ودستیابی به اهداف آنها با حداقل هزینه و بالاترین کیفیت میباشد. یکی از رویکردهاي موثر براي مطالعه طرحها و اطمینان از صحت مشخصات مطلوب ذینفعان، مهندسی ارزش میباشد. این مقاله به مرور دستاوردهاي حاصل از بکارگیري روش مهندسی ارزش درمبانی طراحی شبکه آبیاري سطحی شبکه آبیاري و زهکشی جفیر خواهد پرداخت. ایده هاي مورد بررسی در این مهندسی ارزش عبارتند از: استفاده از هیدروفلوم به جاي کانال درجه 4، استفاده از سیستم آبیاري کم فشار، بازنگري در طراحی کانالها با توجه به کیفیت خاك، استفاده از تسطیح نسبی در بخشهایی از اراضی، بازنگري ضرایب انعطاف پذیري، تراکم کشت و نیاز آبی. به کارگیري این ایده ها، علاوه بر کاهش هزینههاي سرمایهاي و بهرهبرداري، حفظ شرایط زیست محیطی، سهولت اجرا و بهره برداري و نیز امکان اجرا و بهره برداري مرحله اي طرح را فراهم خواهد آورد.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، هیدروفلوم، کانال، آبیاري کم فشار، تسطیح نسبی، ضرایب انعطاف پذیري، تراکم کشت، نیاز آبی

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *