جایگاه معاونت مهندسی و توسعه در ارتقاي کمی وکیفی خدمات شرکتهاي آب و فاضلاب روستایی، با تعامل در مدیریت بهم پیوسته منابع آب، بواسطه کاربرد مدیریت / مهندسی ارزش

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
نیاز روز افزون به آب، نقش استراتژیک این ماده در تعاملات بینالمللی و رقابت در جهت دستیابی بیشتر و ارزان به آن، لزوم نگرش بر روشهاي بهبود در شناسایی، تخصیص، ارتقاء استحصال و بهرهبرداري منابع موجود این بخش را بیش از هر زمان دیگري که منابع، علیرغم افزایش تقاضا به صورت کُند در حال تجدید هستند، طلب می نماید. در این بین ارتباط مستقیم آب با صنایع دیگر و افزایش گسترهي کاربران آن، رویکرد مبتنی بر همگرایی در تعریف نیازها، میزان و تدقیق برداشت بهینه از منابع موجود با افزایش شاخص ارزش در آنها، میتواند در معرفی و تعمیم نتایج حاصل از بهکارگیري آن متدولوژيها در نزد متولّیان بخشهاي مرتبط با آن نیز، موثر باشد. یکی از این روشهاي بهبود، مدیریت/ مهندسی ارزش میباشد.
مدیریت / مهندسی ارزش رویکرد سازمان یافتهاي براي خلاقیت میباشد که با هدف شناسائی موثر هزینههاي غیر ضروري که نقشی در کیفیتي، کاربرد، ظاهر و تأمین درخواستهاي مشتریان ندارد، مسائل مختلف را مورد بررسی قرار میدهد و راه حلهاي بهتري را پیدا میکند. در این مقاله ضمن معرفی مهندسی ارزش، قابلیت و همچنین و همچنین نقش معاونان مهندسی و (IWRM) نتایج کاربرد آن در حرکت به سوي مدیریت یکپارچه منابع آب توسعه در تجمیع تمام شرایط لازم آن مقوله در شرکتهاي آب و فاضلاب روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، مدیریت پیوستهي منابع آب ، شاخص ارزش، شرکت آب و فاضلاب، معاونت مهندسی و توسعه

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

برچسب ها: , , ,

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *