تسهيلات موجود در سرچاه – Well Head Hacilitiec

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫00 از 5)
Loading...

پس از حفاري و تكميل چاه به منظور كنترل آن و همچنين در جهت بهره برداري از چاه نسبت به موقعيت و احتياجات پيش بيني شده آن ، وسايلي بر روي چاه تعبيه مي گردند . قسمتي از اين وسايل مستقيماً بر روي خود چاه و بخشي از آن در مجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول كار گذاشته مي شوند .
وسايل مذكور با توجه به مورد استفاده چاه ، نحوه تكميل آن ، فشار و وجود گازهاي اسيدي ، طراحي مي گردند . مجموعه وسايلي كه مستقيماً بر روي خود چاه تعبيه مي شوند به نام تاج چاه Y- Mas Tree معروف است كه مدلهاي مختلفي نيز دارد . (انواع مدلهاي تاج چاه و مورد استفاده هر يك در مجموعه اي به همين نام در شركت كلي نفت ايران به صورت استاندارد موجود است ، مذكور مي باشد .
با وجود اختلاف در بعضي قسمتهاي تاج چاههاي مختلف ، در بسياري از موارد نيز با هم مشابه هستند و فقط گاهي نوع وسيله به كار رفته متفاوت مي باشد در حيني كه عمل مشابه انجام مي دهد . لذا در اينجا به طور اختصار و عام وسايل مختلف موجود در تاج چاه ذكر مي گردند و در جزئيات مربوط به تاجهاي متفاوت كه خود چنانچه اشاره شد مجموعه كتابي است وارد نمي شويم ) .
1- وسايل‌موجودبرروي‌تاج‌چاه‌ازسطح‌زمين‌به بالا به ترتيب به قرار زير تعبيه گرديده اند :
1- سرلوله (فلنج) زيرين Base Flange : اين سرلوله بر روي بزرگترين جداره فلزي چاه كه از زمين بيرون آمده است نصب مي باشد و بقيه وسايل موجود در تاج چاه با اتكاء بر اين سرلوله نصب مي گردند . اين سرلوله حود در بعضي موارد مبداء‌ اندازه گيري عمق چاه مي باشد .
2- شيرهاي جانبي بر روي جدارهاي مختلف چاه Side Valves : بررسي وضع بين ، جدارهاي چاه از نظر فشار و نوع سيال موجود در آنها ( اگر وجود دارد) از طريق اين شيرها انجام مي گيرد . بدون استثناء بر روي هر جداره شير وجود دارد و معمولاً به ا ندازه 2 اينچ مي باشند . اگر طوري رو بروي چاه بايستيم كه قسمت منحني دار تاج چاه (Swept Bend) در مقابل رو باشد ، محل قرار گرفتن شيرهاي مذكور در سمت راست ما بر روي تاج چاه مي باشد .
3- شيراصلي زيرين Bottom Main Valve : اين شير معمولاً از نوع دروازه اي (Gate Valve) “وندريا“ از نمونه توپي (Ball Valve) بوده و در اندازه معمولاً 6 اينچ مي باشد . مهمترين نقطه دسترسي به چاه همين شير است و در صورت خراب شدن لازم است كه با حضور دكل حفاري (در صورتيكه نتوان چاه را به طور موقت مسدود كرد ) بايستي تعمير و يا تعويض گردد . بازوبسته كردن اين شير قدغن است و عموماً در حالت باز مي باشد مگر اينكه اجازه عمليات با آن قبلاً صادر شده باشد . (علت اين امر اينست كه معمولاً بازوبسته كردن مداوم شيرها آنها را در معرض اشكالاتي قرار مي دهد و چون اين شير از موقعيت بخصوصي برخوردار است از اين نظر از زياد كار كردن با آن احتراز مي گردد ) . محل قرار گرفتن آن درست در بالاي شيرهاي جانبي ذكر شده در بالا مي باشد.
4- شيراصلي فوقاني Top Main Valve : مشخصات اين شيرچيزي شبيه شيراصلي زيرين است و محل قرار گرفتن آن در بالاي شيراصلي زيرين مي باشد . عموماً باز و بسته كردن چاه توسط اين شيرانجام مي گيرد .
5- شيرايمني سرچاه Surface Safety Valve : اين شير بر روي شيراصلي بالائي قرار مي گيرد و اندازه آن معمولاً 6 اينچ مي باشد . وضعيت بخصوصي دارد كه جهت بازوبسته شدن قابل تنظيم است و اين تنظيم در جهت كنترل فشارچاه صورت مي گيرد . بر روي نوع معمولي آن پيلوتهاي مخصوصي نصب مي گردند . يكي از اين پيلوتها روي حداقل و ديگري روي حداكثر فشار موردنظر بسته به موقعيت چاه تنظيم مي گردد .
مدلهاي جديد اين شير به كمك دستگاهي كه در مجاور چاه تعبيه مي گردد با Panel كار مي كند .
6-قسمت منحني در حقيقت از يك سه راهه كه از يك طرف بر روي شيرايمني
سرچاه وصل است و از طرف بالا به قسمت فوقاني چاه مربوط مي شود دو راه سوم در مسير لوله از چاه مي باشد و به اندازه هاي متفاوت موجود است و نوع معمولي آن “6 ×6×6(“6) اينچ مي باشد كه به خاطر شكل ظاهري به خصوصي كم دارد به نام فوق خوانده مي شود .
7-شيرفوقاني سرچاه Dip Valve : روي قسمت بالائي سه راهه فوق متصل مي شود و معمولاً در اندازه 3 يا 4 اينچ است . در حقيقت مجراي ورود ابزار مختلف به چاه نيز مي باشد و زماني كه قرار است عملي در داخل چاه صورت گيرد (مثلاً تهيه نمودار با اندازه گيري فشار داخلي چاه) با بازوبسته كردن اين شير عمليات كنترل مي گردد علاوه بر آن هنگاميكه اندازه گيري فشار سرچاه منظور باشد مورد استفاده است .
8-قسمت فوقاني سرجداري معمولاً بر بالاي شيرفوقاني سرچاه محلي تعبيه مي شود كه از آن براي انجام اتصالات مختلف (براي كارهاي متفاوتي كه در داخل چاه مي باشد صورت گيرد ) استفاده مي گردد . در حقيقت شايد بتوان گفت كه محل سر بطري مي باشد و به همان صورت نيز به كمك درپوش مخصوصي بسته مي شود . مجراي ورود ابزار مختلف به داخل چاه نيز همين جا است . در حال حاضر دو مدل از آن مورد استفاده است يكي آنكه جهت اتصال با وسايل مختلف فقط با چفت شدن در آنها محكم مي شود .


يادآوري : همانطور كه در بالا اشاره شد قرار دادن وسايل فوق با توجه به وضع كلي چاه و نحوه پيش بيني بهره برداري از چاه مي باشد و لذا مطالب ذكر شده در بالا فقط به طور عام است و ممكن است با يك نمونه به خصوص تفاوتهاي ظاهري داشته باشد . مسئله مهم قابليت تحمل فشار مي باشد كه وسايل فوق بايستي متناوب با فشار چاه در نظر گرفته شوند . در حال حاضر در شركت ملي نفت ايران نمونه هاي استاندارد تا جهائي هستند كه در فشارهاي 3000، 5000و10000 پاوند براينچ مربع نسبت به موقعيت چاه مورد استفاده دارد (استثنائاً چاه شماره 101 اهواز داراي تاجي است كه 15000 پاوندبراينچ مربع فشار را تحمل مي كند .)
بد نيست اشاره شود كه شكل ظاهري آنها نيز مي تواند مشخص كننده قدرت تحمل فشار نيز باشد در عين حال كم و بيش بارنگهاي بخصوصي مشخص مي گردند . (فشارها3000 ، 5000و10000 پاوندبراينچ مربع به ترتيب با رنگهاي نقره اي ، سبز و زيتوني رنگ بر روي تاج چاه مشخص شده اند . تذكر داده مي شود كه اين موضوع چندان عموميت ندارد .)
تمامي وسايل مذكور در بالا مانند درختي در داخل محفظه اي به نام (cellar) كه در حقيقت مبداء حفاري چاه بوده است قرار دارند . طول و عرض اين محفظه تقريباً 2×3 متراست وارتفاع‌آن بستگي‌به بلندي‌تاج چاه داردومعمولاً درحدود5/ متر مي باشد .
2-وسايل ديگر موجود در سرچاه و در رابطه با توليد از چاه به قرار زير مي باشند :
1- تله سنگ Stone Trap : اين وسيله در مسير توليد چاه قرار دارد و همانطور كه از اسم آن برمي آيد در حقيقت به صورت تله اي براي جلوگيري از عبور قطعات سنگ منحني دار ذكر شده در بالا و قطع لوله منحني شكل ديگري به طول تقريبي 5 متر قرار مي گيرد و بدين صورت در مسير توليد چاه واقع مي شود (در بعضي موارد پيش از آن نيز يك شير دروازه اي قرار داده مي شود) .
قبل از آنكه لوله توليد بدان متصل شود و همچنين بعد از اينكه لوله نفتي چاه (flow line) بدان متصل شود محلهائي براي اندازه گيري فشار نيز در نظر گرفته مي شوند (مي توان محلهاي نمونه گيري نيز تعبيه نمود ).
تله سنگ خود ظاهراً به شكل لوله اي با ضخامت بيشتر از لوله هاي مجاور خود مي باشد و طول آن تا حدود 5/1 متر و يا كمي بيشتر است . تله سنگ داراي دو محل خروجي سيال مي باشد كه يكي در انتهاي آن و به طرف گودآتش است و ديگري در سطح جانبي آن (بانتهاي آن نزديكتر) موجود است كه محل اتصال لوله نفتي‌چاه‌نيزهست.( چاههائي‌كه‌مورد بهره‌برداري‌نيستندمعمول‌‌ تله ‌سنگ‌ ندارند .)
2- شيرتوليد Production Valve : لوله نفتي چاه به سطح جانبي تله سنگ اتصال دارد و درست مجاور محل اتصال شيري موجود است كه با نام شير توليد معروف است . معمولاً از نوع شيرهاي دروازه اي است ولي نمونه هاي ديگر شيرها نيز استفاده گرديده اند . اين شير ابتداي لوله توليد چاه قرار دارد و معمولاً مورد استفاده آن براي برگرداندن توليد چاه به گودآتش و يا به بهره برداري مي باشد . اندازه معمولي آن 6 اينچ است (عموميت تام ندارد) .
3-لوله توليد Flow Line : بلافاصله بعد از شير توليد شروع مي شود و با توجه به موقعيت چاه به سمت نزديكترين واحد بهره برداري به چاه كشيده مي شود . قطر آن بستگي به قدرت توليد چاه و مشخصات منطقه دارد ، اندازه هاي 6و8 اينچ نمونه هاي معمولي هستند . (چاهي كه تفكيك كننده سرچاهي دارد لوله توليدش به سمت آن كشيده خواهد شد ) . طول لوله توليد بستگي به دوري و نزديكي چاه از واحد بهره برداري مورد نظر دارد .
4- شير روي لوله آتش Burning Line Vale : از اين شير كه معمولاً شير دروازه اي 4 اينچ مي باشد براي بازوبسته كردن جريان چاه به طرف گودآتش استفاده مي گردد . محل قرار گرفتن آن در انتهاي تله سنگ است .
5-محل تعبيه كردن چوك Choke Flange : درست بعد از شيرموجود بر روي لوله آتش دو سرلوله (flange) تعبيه مي شوند كه مي توان در داخل آنها چوك (كم كننده دبي ) قرار داد و در مواردي كه چاه به طرف گود آتش در جريان است در كنترل مقدار دبي مورد استفاده قرار ميگيرد .
6-لوله آتش Sample Line : بلافاصله بعد از چوك لوله اي (معمولاً 4 اينچ ) كشيده مي شود كه تا گود آتش مجتور چاه امتداد مي يابد و در حقيقت مسير جريان چاه تاگودآتش خواهدبود .
7-محل نمونه گيري Sample Point : حدود 4 الي 5 متر بعد از چوك فوق بر روي لوله آتش و در قسمت وسط آن (منظور اينست كه در قسمت فوقاني و تحتاني لوله نسبت به همين قرار نمي گيرد ) . محلي كه شامل يك لوله 1 يا 2/1 اينچي با شيري دروازه اي بهمين اندازه ها باشد در تماس با لوله آتش به آن تعبيه مي گردد . از اين محل براي نمونه گيري از سيال جاري در لوله آتش استفاده مي گردد .
8-محل اندازه گيري فشار در لوله آتش : در امتداد لوله آتش و محلي در حدود 150 متري چاه بر روي لوله آتش محل اندازه گيري فشار تعبيه مي گردد . (فاصله اين مجل تا گودال آتش بايستي دقيقاً معلوم باشد . زيرا با توجه به فاصله آن تاگود آتش وفشاري‌كه‌ازآن خوانده مي شود ، مي توان دبي چاه را در حالات مختلف تخمين زد ).
9-گودال آتش Burning Pit : گوديا گودال آتش در حقيقت محل سوزاندن سيال خروجي از چاه به منظور تميزكردن و يا بررسي وضع چاه مي باشد . در مجاورانتهاي لوله آتش گودالي در زمين حفر مي گردد و محل آن بستگي به موقعيت چاه دارد ليكن معمولاً در فاصله اي بيش از حدود 400 متري قرار دارد . اندازه تقريبي آن گودالي با قطر 40 متر است كه عمقي حدود 5 متر دارد .
10-حصار چاه Wellhead Fencing : معمولاً در اطراف وسايل موجود در سرچاه حصاري براي محافظت كشيده مي شود كه تمامي تاج چاه و شير توليد و شير ورودي لوله آتش و چوك بعد از آن در داخل آن قرار مي گيرند . دروازه ورودي آن داراي قفلهاي بخصوصي مي باشد كه كليدهاي استاندارد دارد . اين حصار ممكن است به صورت ورقه هاي آهن بهم چسبيده و يا به صورت ميله هاي آهني تعبيه گردد .

کلمات جستجو شده: تسهیلات سرچاهی, تجهیزات سرچاهی چیست, تسهیلات سر چاهی, تجهیزات سرچاهی, تجهیزات سر چاه نفت, خدمات سرچاهی نفت, خدمات سرچاهی نفت و گاز, سلر چاه نفت, شیر اقبال در صنعت نفت چیست؟

نوشته های مرتبط

62 نظر برای تسهيلات موجود در سرچاه – Well Head Hacilitiec

 1. pezhman
  آذر ۳۰, ۱۳۹۵

  سلام اگه میشه مطالبتونو واسم بفرستید ممنون میشم….

 2. عبداله
  آذر ۲۸, ۱۳۹۵

  با سلام
  لطفا اگه فایلی راجع با تعمیر و تکمیل درون چاهی دارید برام ارسال کنید.
  ممنون

 3. آرمین
  اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵

  لطفا فایل مطالب را برایم ارسال کنید با تشکر

 4. babakch
  اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵

  با سلام و خسته نباشید
  از مطالب عالی و آموزنده ای که در سایت قرار می دهید بسیار سپاسگذارم .

  لطفاً این مطلب را برای اینجانب ارسال نمایید …
  با تشکر

 5. علی محمدی خواه
  اسفند ۲۷, ۱۳۹۴

  با عرض سلام وخسته نباشید.وتبریک سال نو مقاله خوب و مفیدی بود .لطفا مقاله را برای من بفرستید.amohammadikhah@yahoo.com

 6. مسعود
  آبان ۱۴, ۱۳۹۴

  باسلام.لطفااین صفه را برام ارسال کنید باتشکر دانشجوی مهندسی نفت

 7. ashkan
  مرداد ۱۴, ۱۳۹۴

  سلام لطفا برای من ارسالش کنید ذازم دارم بسیارزیاد تشکر

 8. mohammad
  اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴

  لطفا این مقاله رو به آدرس ایمیل من بفرستید. با سپاس

 9. سیاوش
  اسفند ۱۹, ۱۳۹۳

  مطالبتون خیلی کاربردی و مفید هستند . لطفا در مورد کنترل پابل سرچاهی و انواع مختلف آن هم بنویسید

  با تشکر

  • سیاوش
   اسفند ۱۹, ۱۳۹۳

   معذرت : کنترل پانل

  • ابراهیم
   شهریور ۲۷, ۱۳۹۴

   انواع آنها بیکرو کامرون می باشید

 10. لیلی
  اسفند ۶, ۱۳۹۳

  سلام
  لطفا توضیحی راجع به شیر های ایزولاسیون بدین

 11. سجاد
  مهر ۲۴, ۱۳۹۳

  سلام مطالب بسیار خوب میباشد
  لطفا درصورت امکان برای من ایمیل کنید
  باتشکر

 12. رضا
  مهر ۲۰, ۱۳۹۳

  سلام نوشته خوب بود ولی خیلی کلی و ناقصه

 13. amir
  مهر ۲۰, ۱۳۹۳

  لطفا برای من هم ارسال کنید.با تشکر

 14. علی کوشکی
  شهریور ۱۹, ۱۳۹۳

  با تشکر از زحمت فراوان شما در جمع آوری این مطالب،
  خواهشمندم در مورد تجهیزات سر چاهی هر اطلاعاتی دارید با اینجانب به اشتراک بگذارید .
  باتشکر

 15. علی
  اردیبهشت ۷, ۱۳۹۳

  سلام ، اگر میشه فایل این مقاله رو برای من ایمیل کنید
  مرسی

 16. حميدرضا
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۳

  با سلام و عرض ادب و تبريك سال نو.
  بسيار مطلب جالب و مفيدي بود.يك دنيا ممنون

 17. مهدی
  فروردین ۱۵, ۱۳۹۳

  لطفا مقاله بالا را برای من بفرستید.با تشکر

 18. رضا
  دی ۹, ۱۳۹۲

  سلام.لطفا فایل رو برای من ارسال کنید

 19. شمس
  آذر ۲۹, ۱۳۹۲

  لطفا این فایل را برایم ارسال فرمایید./تشکر

 20. ahmad mirzadeh
  آذر ۲۰, ۱۳۹۲

  در صورت امکان فایل این مطلب رو برای من ارسال نمایید.

 21. amir hossein
  آذر ۱۲, ۱۳۹۲

  با سلام…لطفا برای من هم ارسال کنید خیلی نیاز دارم…با تشکر
  amirh.heidari2@gmail.com

 22. amir hossein
  آذر ۱۲, ۱۳۹۲

  با عرض سلام و خسته نباشید لطفا مقاله ی بالا را برای من ارسال کنید…شدیدا بهش احتیاج دارم…با تشکر
  amirh.heidari2@gmail.com

 23. سیاوش میرزایی
  مهر ۲۶, ۱۳۹۲

  سلام اطفا در صورت امکان فایل بالا را برای من ارسال کنید با تشکر

 24. احمد
  مهر ۲۶, ۱۳۹۲

  لطفا فایل را برایم بفرستید

 25. pooria
  مهر ۲۶, ۱۳۹۲

  لطفا این فایل را برایمان بفرستید

 26. zhale
  مهر ۱۰, ۱۳۹۲

  لطفا این مقاله را برای من ارسال نمایید، با تشکر

 27. ابراهیم
  مرداد ۱۹, ۱۳۹۲

  سلام لطفااین مقاله رو برای من ارسال کنید

 28. rahman nia
  تیر ۲۱, ۱۳۹۲

  لطفا این مقاله را برای من ارسال نمایید. متشکرم

 29. بهمن طاهرپور
  خرداد ۳۰, ۱۳۹۲

  سلام
  در صورت امکان ارسال نمایید

 30. علی
  خرداد ۳۰, ۱۳۹۲

  توی آخرین شکل قبل از production valve یه chock valve هست که اینجا کشیده نشده. اولین gauge ها روی لاین هم برای دما وجود داره هم فشار .

 31. حسین
  خرداد ۱۹, ۱۳۹۲

  دوستان هر کس که نیاز به مطلبی در رابطه با تجهیزات سر چاهی داره میتونه به من ایمیل بزنه تا براش بفرستم
  اینم آدرس ایمیلم:
  shaheen.1366@gmail.com

 32. سوگل
  خرداد ۱۹, ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا مقله بالا را به ایمیل من ارسال کنید.
  با سپاس فراوان

 33. حسین
  اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۲

  سلام
  مطلبتون خیلی خوب و جامع بود. لطفا اگر امکانش هست فایلش رو برای من ایمیل کنید

 34. حسین آقائی
  فروردین ۳۰, ۱۳۹۲

  ba salam dar sorate emkan in maghale ra be emailam send konid
  ba sepas va tashakor

 35. مینا
  فروردین ۲۶, ۱۳۹۲

  لطفا این مقاله رو به آدرس ایمیل من بفرستید. با سپاس

 36. moosavi
  فروردین ۱۱, ۱۳۹۲

  با سلام لطفا مقاله بالا را در صورت امكان براي بنده ارسال كنيد.با تشكر

 37. hamdollah
  اسفند ۲۱, ۱۳۹۱

  لطفا در صورت امکان فایل بالا را برای من ارسال نمایید. با کمال تشکر

 38. majid
  اسفند ۱۰, ۱۳۹۱

  please send to me this essay ,best regard

 39. بنيامين
  اسفند ۲, ۱۳۹۱

  با عرض سلام و خسته نباشيد

  با تشكر ويژه بابت سايت شما و مطالبي كه فراهم نموديد. و تشكر از نويسنده اين مقاله، خواهشمندم مطلب را به آدرس ايميل بالا ارسال نمائيد.

  benyamin_khosravi@yahoo.com

 40. ali
  اسفند ۱, ۱۳۹۱

  عالی بوداگه میشه برام ارسال کنبد.متشکرم

 41. parand
  دی ۳۰, ۱۳۹۱

  بسيار مطلب جالبي بود اميد وارم در اينده هم اين چنين باشه.
  در صورت امكان فايل بالا رابرام ميل كنيد.

 42. mehran
  آذر ۲۱, ۱۳۹۱

  با سلام
  فایل بالا خیلی تکمیل بود در صورت امکان ارسال شود .
  با تشکر

 43. alireza
  آذر ۱۴, ۱۳۹۱

  باسلام
  لطفا این فایل را برام ایمیل کنید سپاسگزارم. خسته نباشید دستمریزاد.

 44. babakch
  آبان ۲۷, ۱۳۹۱

  Please send for me.
  thanks

 45. arash_2413
  آبان ۲۶, ۱۳۹۱

  با سلام. لطفا مقاله را برای من ارسال کنید

 46. arezoo
  آبان ۱۵, ۱۳۹۱

  لطفا این فایل را برای من بفرستید

 47. ارزو دیری
  آبان ۱۵, ۱۳۹۱

  باسلام لطفا فایل بالا را برای من ارسال کنید

 48. ارزو دیری
  آبان ۱۵, ۱۳۹۱

  با سلام لطفا فایل بالا را برای من ارسال کنید

 49. farshid
  آبان ۸, ۱۳۹۱

  سلام من مقاله رو میخواستم ممنون

 50. sasan
  مهر ۱۸, ۱۳۹۱

  با سلام
  لطفا مقاله بالا رو برای من ارسال کنید . ممنون

 51. حسین
  مهر ۹, ۱۳۹۱

  سلام ازدوستان که فایل رودریافت کردند خواهش میکنم بفرستندchahar.reza14@gmail.com

 52. حسین
  مهر ۹, ۱۳۹۱

  سلام لطفا واسم بفرستید.ممنون

 53. مازیار
  شهریور ۲۹, ۱۳۹۱

  سلام…لطفا فایلا را برای من بفرستید

 54. عبدالرحمن عبیداوی
  شهریور ۲۸, ۱۳۹۱

  با عرض سلام و احترام خدمت شما
  اگه امکان دارد این مقاله رو واسم بفرستید

 55. fariba3
  شهریور ۱۵, ۱۳۹۱

  لطفا در صورت امکان فایل بالا را برای من ارسال کنید

 56. saeid
  مرداد ۳۱, ۱۳۹۱

  لطفا اگر امکان دارد فایل را برای من بفرستید

 57. abbasnoor
  مرداد ۳۰, ۱۳۹۱

  لطفا فايل بالا رو براي من ارسال كنيد

 58. علی اوسط دمیرچلی
  مرداد ۲۸, ۱۳۹۱

  لطفا مقاله را برای من بفرستید

 59. سجاد رئیسی
  مرداد ۲۵, ۱۳۹۱

  لطفا فایل بالا رو برای من ارسال کنید. ممنون

 60. ali
  مرداد ۷, ۱۳۹۱

  لطفا در صورت امکان فایل بالا را برای من ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *