بررسي فرآيند هاي شيرين سازي گاز طبيعي

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫21 از 5)
Loading...

تهيه شده توسط: مجيد شهبازي پاك

مقدمه:
علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL يکي از مهمترين بخش هاي فرآوري گاز جدا کردن دي اکسيدکربن و گوگرد مي باشد. گازهايي كه از منابع نفتي حاصل مي شوند، عمدتا حاوي مقادير متفاوتي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن هستند. اين گاز طبيعي به دليل بوي بد حاصل از محتويات گوگردي آن«گاز ترش»ناميده مي شود.
گاز ترش به علت محتويات گوگردي آن که مي تواند براي تنفس بسيار خطرناک و سمي باشد گاز نامطلوبي بوده و به شدت باعث خوردگي مي شود. علاوه بر اين گوگرد موجود در گاز ترش مي تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبي به فروش برسد.
مباحثي که مطرح خواهد شد:

 • کليات پالايشگاه و کليات شيرين سازي
 • فرايندهاي آلکانول آمينها
 • شيرين سازي به کمک بسترهاي جامد
 • روشهاي جذب فيزيکي
 • فرايندهاي کربنات داغ

نماي عمومي پالايشگاه گاز:

انواع روشهاي تصفيه گاز:
جذب در فاز جامد

 1. جذب فيزيکي (غربالهاي مولكولي)
 2. جذب شيميايي (اكسيد آهن)

جذب در فاز مايع

 1. جذب فيزيکي (fluor,Purisol, sulfinol)
 2. جذب شيميايي (آمين ها,فرايندهاي كربنات )

عوامل موثر در انتخاب فرايند شيرين سازي:

 • نوع ناخالصي كه بايد از گاز جدا گردد
 • ميزان غلظت ناخالصي و حد نشانه خلوص گاز
 • جذب انتخابي گازهاي اسيدي
 • ميزان گاز ترش و شرايط دما و فشار گاز
 • عملي بودن و مطلوب بودن واحد بازيافت گوگرد
 • اقتصادي بودن فرايند

آلكانول آمين ها:
آلکانول آمين ها مواد آلي نيتروزن داري هستند که از ترکيب مواد آلي مخصوص (معمولا الکل) با آمونياک بدست مي آيند در واکنش اصلي يکي از هيدروژنهاي آمونياک با راديکال ماده شيميايي آلي تعويض مي گردد.

هر مولکول از آمين ها حداقل يک گروه هيدروکسي (OH) و يک گروه آمينو (NH2,NH) دارند.گروه هيدروکسي با بالابردن وزن مولکولي که موجب کاهش فشار بخار و افزايش حلاليت آمين در آب مي گردد و آمينو قدرت بازي کافي در محلول آمين ها در آب به منظور جذب گازهاي اسيدي را بوجود مي آورد.

در سال 1930، TEA اولين آميني بود که در شيرين سازي گاز ترش استفاده شد و در سال 1975، Perry و همکارانش DEA (دي اتانول آمين) را در شيرين سازي استفاده کردند و نتايج مطلوبي بدست آوردند.

شرح کلي فرايند آمين:

مشكلات عملياتي واحدهاي آمين:

 • خوردگي ( درجه حرارت-فشار-بار اسيدي محلول-سرعت جريان)
 • پديده كف كنندگي
 • اتلاف مواد شيميايي (ماندگي-تبخير-كاهش عيار آمين)
 • حلاليت گازهاي غيراسيدي
 • واكنشهاي غير قابل احياء
 • ناخالصيهاي بصورت ذرات جامد

روشهاي پيشگيري از خوردگي:

 • پايين نگه داشتن دما تا حد ممكن
 • كاهش فشار در برج احياء
 • دور نگهداشتن اكسيژن
 • فيلتراسيون مداوم و جداسازي ذرات معلق
 • تزريق كاستيك به محلول آمين گردشي
 • رعايت حداكثر بازه بار گازهاي اسيدي در محلول آمين غني و فعال
 • اضافه نمودن مواد بازدارنده
 • سرعت محلول آمين در آهن ضد زنگ بيش از ft/s3 نباشد و در stainless steel بيش از ft/s8 نباشد.
 • شعاع زانوييها زياد باشد.
 • كم بودن تغييرات در شعاع لوله ها (افزايش يا كاهش)
 • افت فشار كم در ورودي پمپ ها
 • NPSH مناسب براي پمپ ها

عوامل ايجاد كف:

 • ذرات معلق ريز جامد در آمين
 • وجود اسيدهاي آلي در جريان گاز ترش ورودي
 • تزريق مواد بازدارنده خوردگي در چاههاي گاز
 • هيدروكربورهاي محلول در آمين
 • محصولات ناشي از فساد آمين نظير تيوسولفاتها و اسيدهاي فرار
 • گريسهاي با پايه صابوني مورد استفاده در شيرهاي پالايشگاه

(Sulfinol)
محلول سولفينيول مخلوطي از حلال فيزيکي تتراهيدروتيوفن دي اکسيد و حلال شيميايي دي ايزوپروپانول آمين مي باشد. غلظت هر يک از موارد مذکور به شرح زير است:

Sulfolane   25-40%
DIPA   40-55%
H2O   20-30%

(Sulfinol)

مزاياي و معايب فرايند سولفينول:
مزايا:

 • ميزان حلال در گردش پايين است.
 • مصرف انرژي براي عمليات احياءسازي محلول پايين است.
 • تقريبا تمامي مرکاپتانها را جدا مي کند.
 • استخراج COS به ميزان بالايي صورت مي پذيرد.
 • تمايل کنترل براي کف کردن از خود نشان مي دهد.
 • ميزان خوردگي پايين تري دارد.

معايب:

 • قيمت حلال گران است.
 • حلال سولفينول رنگ را نيز در خود حل مي کند. لذا نگهداري مناسب اين حلال امري ضروري است.

شيرين سازي بوسيله بسترهاي جامد:

 • استفاده از جامدات براي شيرين سازي گاز بر پايه جذب گازهاي اسيدي بر روي سطح و يا واكنش اجزاء بر روي سطح ميباشد.
 • استفاده از بستر جامد براي شيرين سازي گازي كه داراي سولفيد هيدروژن ومركاپتانهاي پايين و متوسط باشند بهترين فرايند است.
 • اين فرايندها قابليت انتخابي داشته و در حالت معمولي مقدار زيادي دي اكسيد كربن جذب نمي كنند.

Iron Oxide – Sponge

 • اين فرايند در انگليس در اوسط قرن 19 ارائه شده و هنوز در كاربردهاي مخصوصي بطور گسترده اي استفاده مي شود.
 • در اين فرايند گاز ترش در تماس با اكسيد آهن قرار مي گيرد كه نتيجه آن تشكيل سولفيد آهن است. وقتي اكسيژن (هوا) به سولفيد آهن مي رسد آنرا به اكسيد آهن و سولفور تبديل مي كند.

غربال مولکولي (Molecular Sieves)
اين جاذب ها كريستالهاي متخلخل آلومنيوسيليكاتي هستند كه ساختمان اسكلتي آنها از مجموعه اي از چهاروجهي هاي SiO4و 4AlOتشكيل شده است كه با ترتيب منظمي با شركت اتم هاي اكسيژن به هم متصل شده اند. . اتصال اين اجزاء به اين نحو يك شبكه حفره اي را بوجود آورده است كه اندازه اين حفرات در حد ابعاد مولكولهاست. از آنجا كه حفره ها با تشكيل شبكه منظم كريستالي بوجود مي آيد ابعاد حفره ها يكسان و يكنواخت است.

زئوليت ها را از چند نظر مي توان تقسيم بندي كرد:

 • بر حسب نسبت وزني Si/Al
 • از نظر قطر حفره ها
 • از نظر جهت گيري و ابعاد كانال ها.

استفاده از غربالهاي مولكولي براي شيرين سازي:

پارامترهاي موثر در جذب:

 • دما
 • فشار
 • غلظت جذب‌شونده
 • اندازه ذرات
 • درجه فعاليت غربال مولکولي
 • آلاينده‌ها

احياء در غربالهاي مولكولي:
احياء به چهار طريق صورت مي‌گيرد

 1. روش حرارتي(با افزايش دماي بستر ظرفيت جذب به پايينترين مقدار رسيده و مواد جذب شده از سطح بستر جدا مي شوند)
 2. روش فشار(كاهش فشار در دماي ثابت تا مقداري که باعث شود ظرفيت جذب کم شده و مواد جذب شده جدا شوند)
 3. روش حلاليت(از گاز عاري از مواد جذب شونده استفاده ميشود و بدون تغيير فشار و دما آنرا از بستر عبور ميدهند و مواد مورد نظر در آن حل شده و از بستر جدا مي شوند)
 4. دفع جايگزيني(يک سيال را که داراي غلظت بالايي از يک ماده قابل جذب بوده از بستر اشباع شده عبور مي دهند)

فرايند سرد کردن:
بستر بعد از اينکه احياء شد بعلت اينکه دماي آن بالا رفته است مي‌بايست به دماي عملياتي برسد. براي سرد‌کردن در اين فرايند از همان گاز شيرين‌شده استفاده مي‌کنيم. مقدار گازي که در اين قسمت استفاده مي‌شود در بيشترين حالت مقدار ده درصد گاز شيرين‌شده است.

EFCO:
در اين فرايند مقداري از گاز شيرين شده كه عمل احياء را انجام مي دهد، سوزانده نمي شود بلكه دوباره به سيستم و خوراك ورودي برگردانده مي شود.بدين ترتيب كه گازي كه عمل احياء را انجام داده است وارد برج جذب شده و با استفاده از حلال آب تا 90 % H2S را از گاز گرفته و پس از آن گاز به ورودي واحد زده مي شود .

Lo-cat:
اين فرايند H2S را از گاز گرفته و به گوگرد جامد تبديل ميكند.
اين فرايند CO2، COS ،CS2 ومركاپتانها را نمي تواند جدا كند.
در اين روش از محلول رقيق آب که يونهاي آهن در آن وجود دارند استفاده ميشود.
از مزيتهاي اين فرايند تبديل H2S به S است.
اين روش ساده، ارزان و از نظر زيست محيطي مناسب ميباشد.
دليل عدم جايگزيني فرايند آمين با اين فرايند استفاده زياد اين فرايند از محلول جاذب است.

شيمي فرايند Lo-cat:

روشهاي جذب فيزيكي:

 • استخراج گازهاي اسيدي از درون گاز ترش بر پايه حلاليت گازها در داخل حلال صورت مي گيرد.
 • در برخي از فرايندهاي جذب فيزيکي ازمواد افزودني به همراه حلال استفاده مي شود.
 • فشار برج جذب در فرايندهاي مورد نظر در حصول درجه شيرين سازي مطلوب، نقش بسزايي دارد.
 • دماي پايين نيز به اندازه و حساسيت فشار موثر است.
 • حلالهاي فيزيکي تمايل زيادي براي جذب ترکيبات سنگين هيدروکربني از خود نشان مي دهند.
 • ميزان انرژي مصرفي مورد نياز احياء سازي حلالهاي فيزيکي به مراتب کمتر از حلالهاي شيميايي است.
 • عمليات احياء سازي حلال از طريق کاهش ناگهاني فشار و تبخير و يا عريان سازي آنها با بخار حلال يا گاز خنثي صورت مي پذيرد. برخي از حلالها تنها از طريق کاهش فشار و تبخير احياء شده و نيازي به گرم کردن آنها نمي باشد.
 • عمليات شيرين سازي گازها بوسيله حلال فيزيکي معمولا تحت شرايط زير انجام مي شود:
 • فشار جزيي گازهاي اسيدي درخوراک ورودي واحد در حدود psig 50 يا بالاتر باشد.
 • غلظت ترکيبات سنگين هيدروکربني خوراک ورودي پايين باشد.

ويژگيهاي حلال مورد استفاده:

 • فشار بخار كم در دماي عملياتي
 • قابليت حل اوليه جريان گاز و متان و هيدروكربنهاي سنگينتر اندك باشد.
 • حلال بايد ويسكوزيته كمي داشته باشد.
 • قابليت حل كم براي آب.
 • حلال نبايد با هر تركيبي در جريان گاز واكنش شيميايي دهد.
 • حلال نبايد خورنده باشد.
 • حلال بايد با هزينه مناسب به آساني در دسترس باشد.

Water Absorption:
براي حالتي كه گاز ترش داراي گازهاي اسيدي فراواني باشد و نيز در فشارهاي بالا مي توان از آب استفاده كرد. زيرا آب محلولي ايده آل، غيرفرار، ناخورنده، پايدار، ناويسكوز، بدون كف زايي و بسيار ارزان است .
اين واحد معمولا قبل از واحد تصفيه با آمين مي باشد. يك واحد با فرايند جذب آب و به دنبال آن تصفيه با آمين %15-12 كمتر هزينه سرمايه گذاري لازم دارد و هزينه هاي عملياتي آن تقريبا 50% واحد آمين معادل به تنهايي خواهد بود.

Fluor Solvent:
فرايند فلور از حلال پروپيلن براي جداسازي CO2 و H2S استفاده مي نمايد. علاوه بر جذب گازهاي اسيدي، کربنات پروپيلن، هيدروکربنهاي سنگينتر از پروپان، COS ،CO و آب را از جريان گاز ترش جدا مي کند لذا شيرين سازي و نم زدايي گاز طبيعي تا حد استاندارد خط لوله در يک واحد امکان پذير مي باشد.

ويژگيهاي کربنات پروپيلن:

 • درجه حلاليت CO2 و ديگر گازها در آن بالاست.
 • فشار بخار آن در دماهاي عمليات پايين است.
 • حلاليت هيدروکربنهاي سبک در آن (C1,C2,…) در آن پايين است.
 • با ترکيبات موجود در گازهاي طبيعي واکنش شيميايي صورت نمي دهد.
 • گرانروي آن پايين است.
 • ميزان هرزرفت حلال کمتر از يک پوند به ازاء هر ميليون فوت مکعب گاز (استاندارد) است.

ساير فرايندهاي جذب فيزيکي:

 • فرايندSelexol (دي متيل اتر پلي اتيلن گليکول)
 • فرايند Purisol ان متيل دو پيروليدون يا NMP
 • فرايند Rectisol(متانول سرد شده)
 • فرايند Estasolvan (تريn-بوتيل فسفات يا TBP)

فرايند کربنات داغ:

 • فرايند کربنات پتاسيم نسبتا فشارهاي جزئي بالاي CO2 را لازم دارد.
 • شباهتهاي بسياري بين جريانهاي فرايند براي فرايند کربنات داغ و آمين دارد.
 • سيستم کربنات پتاسيم داغ جذب در دماي بالا عمل ميکند.
 • اين فرايند مي تواند براي شيرين سازي گازهاي طبيعي محتوي CO2 و H2S استفاده شود. فرايند کربنات پتاسيم داغ براي شيرين سازي گازهايي که مقدار کم CO2 دارند و يا اصلا CO2 ندارند مناسب نيست.
 • فرايند کربنات مزيتي که دارد اينست که مي تواند دي سولفيدکربن و سولفيد کربنيل را جدا کند.
 • محلول با کاهش فشار و بدون استفاده از گرماي اضافي احياء ميشود.

شيمي فرايندهاي كربنات داغ:

فرايند هاي کربنات داغ:

Split-Stream:
در اين تغيير قسمتي از جريان احياء شده از جريان اصلي جدا شده و به دماي °F 60-30 سرد شده تا فشار تعادلي پايين بيايد و باعث کاهش گازهاي اسيدي در بشود و بعد از بالاي برج جذب بعنوان خوراک وارد ميشود. معمولا يک چهارم تا يک سوم از محلول احياء شده براي خوراک بالاي برج جذب سرد ميشود.

Two-Stage:
در اينجا يک محلول نيمه احياء از نقطه مياني ستون احياء جدا مي شود و به يک نقطه مياني در برج جذب پمپ مي شود.تا گازهاي اسيدي در گاز شيرين کم شود. اين تغيير معمولا فقط براي گازهاي محتوي گازهاي اسيدي خيلي بالا (%40-20) در نظر گرفته شده است.

ساير فرايندهاي کربنات:

 • فرايند Catacarb(ميزان محلول کربنات پتاسيم بيشتر است)
 • فرايند DEA- Hot Carbonate
 • فرايند Vacuum Carbonate
 • فرايند Giammarco- Vetrocoke ( از يک کاتاليست استفاده ميشود)
 • فرايند Benfiled (عامل فعال کننده دي اتانول آمين)
 • فرايند Seaboard (احياء توسط هوا)

ساير فرايندهاي شيرين سازي:

 • فرايند Tripotassium Phosphate براي دماهاي بالا، تصفيه هيدروکربن هاي مايع، تصفيه و پالايش گاز سنتزي کاربرد دارد.
 • فرايند Sodium Phenolate محلول حاوي 3گرم مول NaOHو حدود دو مول فنل مي باشد.محلول داراي ظرفيت بالايي براي حذف H2S مي باشد. در اين روش حدود 90% H2S موجود در گاز گرفته مي شود.
 • فرايند Alkazid از سه محلول استفاده مي شود که عبارتند از ترکيبي از نمک قوي و ضعيف پايه غير آلي، آلي واسيد غير فرار. اين فرايند براي حالت انتخابي بودن حذف H2S استفاده مي شود.

با تقدير و تشكر از مدير بخش دانلود فروم جناب آقاي سجاد خداياري بجهت ارسال اين مطلب.

کلمات جستجو شده: شیرین سازی گاز, شیرین سازی گاز ترش, شیرین سازی گاز طبیعی, روش های شیرین سازی گاز طبیعی, روشهای شیرین سازی گاز, فرآیند های پالایشگاه گاز, بررسي فرآيند هاي شيرين سازي گاز طبيعي, جذب کاز در برجها, پروژه شیرین سازی گاز

نوشته های مرتبط

101 نظر برای بررسي فرآيند هاي شيرين سازي گاز طبيعي

 1. بشیر زارع
  شهریور ۲, ۱۳۹۶

  با عرض سلام خسته نباشید
  در صورت مقدور برای جنابعالی
  لطفا این مقاله رو به ایمیل بنده بفرستید
  با کمال تشکر از لطف شما.

 2. مرادی
  بهمن ۲۴, ۱۳۹۵

  سلام .خیلی عالی بود اگه‌ امکان داره فایلشو‌واسم بفرستید .با تشکر

 3. سمانه طهماسبی
  آذر ۳, ۱۳۹۵

  خیلی خوب بود اگه میشه به برای من این مطلب رو ایمیل کنید.

 4. سیدمهدی
  اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵

  سلام خیلی متشکر از برنامه خوبتون خیلی عالیست اگه ممکنه فایل pdfرابرام ایمیل کنید متشکر

 5. ایمان
  فروردین ۸, ۱۳۹۵

  سلام.ممنون از اطلاعات خوب و مفید.ممنون میشم اگر فایل مقاله یا مقالاتی در این زمینه ارسال کنید[email protected]ایمان

 6. پاشایی
  فروردین ۷, ۱۳۹۵

  سلام.خسته نباشید. اگر ممکن فایل کامل و برای من ایمیل کنید.
  با تشکر فراوان.

 7. فرخ كالك بر
  اسفند ۱۸, ۱۳۹۴

  با سلام و احترام
  بنده به همچنین مقاله ای نیاز دارم ولی برای معانات گازی لطفا ایمل فرمائید.
  با تشکر

 8. fafaww
  آذر ۲۵, ۱۳۹۴

  سلام چرا فایل پاور پوینتش باز نمیشه در واقع باز میشه ولی بدون متن .اگه امکانش هست پاورشو برام میل کنید.

 9. 1371
  مهر ۱۲, ۱۳۹۴

  لطفا فایل این مقاله رو برام بفرستید. ممنون

 10. سروش
  مهر ۷, ۱۳۹۴

  سلام
  ممنون از مطالب ارائه شده. خیلی به من کمک کرد اگه امکان ارسال مقاله کامل به من باشد، بسیار بسیار سپاسگذار خواهم بود.
  با تشکر
  [email protected]

 11. Masood
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۴

  با سلام
  بسیار عالی بود…ممنون میشم اگر اصل مقاله یا pdf را در اختیارم قرار بدید.
  با تشکر

 12. مینو
  مرداد ۲۵, ۱۳۹۴

  سلام لطفا این فایل رو برام بفرستید.ممنون

 13. NIMA
  مرداد ۲۴, ۱۳۹۴

  با سلام.عالی بود.اگر مقدور هست برای بنده هم ارسال بفرمایید.ممنون

 14. rezapoor
  تیر ۳۱, ۱۳۹۴

  سلام اگر هر شخصی راجع به بی بو کردن گاز مایع اطلاعاتی خواسته باشد من در خدمتم. ۰۹۱۲۶۱۲۱۹۷۷

 15. حامد
  اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴

  salam mikhastam akar emkanesh bashe in maghalero lotfan baram email konid khily mamnon

 16. معصوم
  اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴

  سلام. ممنون از مطالب خوبتون. من میخوام گاز ترش را شیرین سازی کنم به کمکتون شدیدا نیاز دارم میشه شماره تماس بهم بزارین ممنون ۰۹۱۴۹۱۸۲۱۷۹- ۰۹۱۴۱۱۹۹۱۷۰

 17. ali
  اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴

  اگه امکانشه اصل مقله رو واسم بفرستید

 18. rajabi
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۴

  ممنون خیلی عالی بود
  اگه میشه فایل wordاین مطلب روبه این ایمیل بفرستید.
  [email protected]

 19. فاطمه
  اسفند ۲۰, ۱۳۹۳

  سلام، درصورت امکان فایل مقاله برو برای من ارسال کنید.

 20. بهاره
  اسفند ۷, ۱۳۹۳

  سلام
  میخواستم اگرامکانش هست مطالب را واسم ایمیل کنید.ممنون میشم

 21. مریم
  بهمن ۴, ۱۳۹۳

  بسیار عالی بود. لطفا اصل مقاله روpdfبرام ایمیل کنید
  [email protected]

 22. نوید
  بهمن ۳, ۱۳۹۳

  خوب بود مرسی

 23. معصومه دیبازر
  دی ۱۶, ۱۳۹۳

  سلام خیلی عالی بود لطفابرام بفرستید

 24. رضا
  دی ۱۰, ۱۳۹۳

  لطفا pdf این مقاله رو به ایمیلم بفرستید [email protected] ممنون

 25. mostafa
  دی ۲, ۱۳۹۳

  سلام ممنون میشم اگر اصل مقاله با ذکر منابع را برام ایمیل کنید
  [email protected]

 26. niyousha
  آذر ۹, ۱۳۹۳

  سلام
  ممنون از مطالب ارائه شده بسیار مفید بود اگر امکانش هست لطفاً فایل pdf یا word مقاله را برام ایمیل کنید.
  با تشکر
  [email protected]

 27. niyousha
  آذر ۹, ۱۳۹۳

  سلام، ممنون از مطالب ارائه شده بسیار مفید بود. ممنون میشم اگر ممکن است لطفاً فایل pdf یا word این مقاله برام ایمیل کنید.
  [email protected]

 28. afshin
  آبان ۱۸, ۱۳۹۳

  با سلام خیلی عالی بود .اگر امکانش باشد فایل pdf این مقاله را برام بفرستید. ممنون

 29. سید احمد جعفری
  آبان ۱۱, ۱۳۹۳

  سلام. ممنون میشم اصل مقاله رو با ذکر منابع برام ایمیل کنید. با تشکر
  [email protected]

 30. امنه
  مهر ۲۶, ۱۳۹۳

  سلام. ممنون میشم اصل مقاله رو با ذکر منابع برام ایمیل کنید. با تشکر [email protected]

 31. محمدرضا
  مهر ۹, ۱۳۹۳

  با تشکر ازشما, در صورت امکان فایل مطالب ارائه شده را به ایمیلم ارسال نمایید.

 32. محمد پ
  شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

  سلام
  ممنون می شم اگه فایلشو واسم میل کنید

 33. mohamad
  شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

  salam
  kheili khoob bood,momnoon misham file ya maghalasho vasam mail konid

 34. فرمین
  مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از مطلب جالب شما. اگر امکان دارد این مطلب را به صورتی که قابل رفرنس دهی باشد برایم ارسال فرمایید . با تشکر

 35. یاسر
  مرداد ۸, ۱۳۹۳

  سلام مطلب خیلی خوبی بود..
  خواهش میکنم فایل word یا pdf این مقاله رو برام بفرستین.
  خیلی ممنونم از لطف شما

 36. پیمان
  تیر ۵, ۱۳۹۳

  با عرض خسته نباشید میخواستم اگه میشه لطف کنین مقاله رو برام ایمیل کنین.

 37. احمد
  خرداد ۱۷, ۱۳۹۳

  با تشکر از مطالب جاب و مفید شما خواستم در زینه بی بو کردن گاز مایع اطلاعاتی کسب کنم لطفا کمک کنید

 38. احمد
  خرداد ۱۷, ۱۳۹۳

  متشکر بسیار جاتب و اموزنده و مفید بود من در زمینه بی بو کردن گاز مایع اطلاعات میخوام ممکنه خواهش کنم کمکم کنید با تشکر

 39. saeed
  اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۳

  سلام
  اگه امکانش هست برام این مقاله رو بفرستین
  ممنمون

 40. عباس
  اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۳

  سلام
  اگه میشه این مقاله برای من بفرستید

 41. ali
  اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳

  سلام خیلی جالب بود اگر تونستید برام بفرستید
  ممنون

 42. عباس
  اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳

  لطفا فایل pdfرا برام بفرستید ممنوم میشم

 43. مهسا
  اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳

  سلام.مقاله ای که نوشته بودین خیلی خوب بود.لطفاً اصل مقاله رو برای من ایمیل کنید.بسیار سپاسگزارم

 44. یاسر
  اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳

  لطفا فایل pdf مقاله رو برام بفرستید.تشکر

 45. یاسر
  اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳

  خیلی مقاله خوب و مفیدی بود،اگه امکانش هست فایل pdf مقاله رو برام بفرستید.با تشکر از لظف شما

 46. mozhgan
  فروردین ۳۰, ۱۳۹۳

  file pdfesho lotfan vasam befrestid

 47. محمد نوروزی
  فروردین ۲۶, ۱۳۹۳

  خیلی خوووووووووب بود
  اگه امکان داره فایلش رو برا من هم بفرستید
  ممنون

 48. انیس
  فروردین ۲۳, ۱۳۹۳

  ممنون بابت مطلب مفیدتون اگه میشه واسم بفرستین رو ایمیلم با تشکر

 49. محمد
  فروردین ۱۷, ۱۳۹۳

  با سلام
  اگر امکانش هست.لطف کنید فایلpdfوword را برام ایمیل کنید.ممنون

 50. mohammad76
  اسفند ۱۶, ۱۳۹۲

  سلام اگه امکان داره فایل word یا pdfرو برام امیل کنید

 51. نورمحمد ویسی
  اسفند ۱۵, ۱۳۹۲

  خسته نباشید.لطف کنید فایل word یا pdf مقاله رو برام میل کنید.ممنون

 52. ایمان
  اسفند ۶, ۱۳۹۲

  سلام خیلی خوب بود ممنون میشم فایل ورد رو برام بفرسین

 53. lmoghadam
  اسفند ۵, ۱۳۹۲

  نميدونم بايد ادرس ايميل رو هم بفرستيم يا نه درهرحال[email protected]

 54. lmoghadam
  اسفند ۵, ۱۳۹۲

  سلام خسته نباشيد خيلي عالي بود.پرو‍‍‍ژه من در مورد شيرين سازي گاز طبيعي.اگر ممكنه wordاين مطلب رو برام ايميل كنيد.ممنونم.

 55. mitra
  اسفند ۴, ۱۳۹۲

  بسیار جامع و کامل بود.اگر امکان داره لطفا برام mail کنید.با تشکر

 56. امین
  بهمن ۳۰, ۱۳۹۲

  سلام بسیار مقاله با ارزشی است لطفا در صورت امکان فایل کامل آن را برای من ایمیل کنید. مرسی

 57. کوشا
  دی ۵, ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید.بسیار مقاله کامل و جامعی بود. اگر امکانش هست لطفا فایل word یا pdf را برای من ایمیل کنید.با تشکر

 58. هدی
  آذر ۱۶, ۱۳۹۲

  سلام،خسته نباشین
  موضوع کار آموزیه من در رابطه با شیرین سازی کاز طبیعیه و تجهیزات به کار رفته در اون هستش.می خواستم اگه ممکنه اگر مقاله یا مطلبی در این باره دارین برام ایمیل کنین.هر مطلبی داشتین لطفا بفرستین.
  با تشکر

 59. وحید
  آذر ۱۳, ۱۳۹۲

  با سلام خدمت شما
  ممنون از مطلب عالیتو واقعا بدرد بخور بود اگه لطف کنید فایل word این مطلب رو هم برای من ایمیل کنید واقعا ممنون میشم چون پروژه من در همین مورده بازم تشکر

 60. آرمین
  آذر ۱۱, ۱۳۹۲

  لطف میکنید فایل pdf این مقاله را برام بفرستید.

 61. آرمین
  آذر ۱۱, ۱۳۹۲

  سلام ممنون فایل pdf مقاله بازیافت گوگرد برام بفرستید.

 62. مهدی رضاپور
  آذر ۱۰, ۱۳۹۲

  سلام مواردخیلی عالی است من تولیدکننده اسپری هستم لطفابهترین روش را برای بی بو کردن و شیرین نمودن گاز مایع و روش انرا درصورت امکان برایم بفرستید خیلی نیازمند این مورد هستم بینهایت ممنون لطفا تلفن خودرا درصورت امکان بفرستید

 63. حامد چناری
  آبان ۲۲, ۱۳۹۲

  سلام من پایان نامم راجع به شیرین سازی گازه اگه این مقالرو ایمیل کنید برام ممنون میشم بازم متشکرم.

 64. شیدا
  آبان ۱۵, ۱۳۹۲

  hi لطفا در صورت امکان فایل مقاله را برای اینجانب ارسال فرمایید
  با سپاس

 65. پردیس
  مهر ۹, ۱۳۹۲

  سلام
  می خواسنم بدونم می تونید این مطلب رو برام میل کنید برای تحقیق دانشگاهی می خواستم مظلب نسبتا کاملی هست

 66. محمد
  مرداد ۲۸, ۱۳۹۲

  سلام؛
  ممنون میشم اگر مطالب رو برای منم بفرستید.
  با تشکر

 67. حبیب
  مرداد ۲۶, ۱۳۹۲

  سلام ممنون میشم مطالب را برایم بفرستید به ایمیلم ممنون
  در ضمن من مقاله هایی در مورد بررسی اثر استفاده از نانو کاتالیست مولیبدن بر شیرین سازی نفت میخواستم ممنون می شم کمکم کنید و به ایمیلم بفرستید
  ممنون

 68. spect
  تیر ۲۷, ۱۳۹۲

  واقعا عالی بود با تشکر از سایتتون

 69. محسن
  تیر ۲۱, ۱۳۹۲

  سلام اگه ممکن مطالبی در مورد خصوصیات گاز مایع بر روی موتور خودرو برام ایمیل کنید .یه دنیا ازتون ممنون میشم.

  [email protected]

 70. tahmineh
  تیر ۷, ۱۳۹۲

  salam
  mataleb kheyli khob bod age momkene baram befrestid be mataleb kheyli niyaz daram
  mamnon

 71. كيميا
  تیر ۷, ۱۳۹۲

  سلام
  مطالبتون واقعا خيلي عاليه
  ممنون اگه اين مقاله رو ايميل كنيد

 72. امید
  خرداد ۲۹, ۱۳۹۲

  با سلام
  سایتتون واقعا عالیه …….لطف کنید فایل مقاله به صورت کامل برام ایمیل کنید………ارادتمند شما…………………….

 73. arman.hsh
  خرداد ۱۰, ۱۳۹۲

  سلام لطفا فایل این مقاله را برام بفرستید.ممنون

 74. مجید ابرقویی
  اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۲

  ممنون از مطالب خوبتون اگه امکان داره برای من ایمیلش کنید. آخه نمیشه دانلودش کرد. با تشکر

 75. habib
  اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۲

  بسیار زحمت کشیدید مطلبی خوب و قابل استفاد در سیتم پالایش.
  در صورت امکان برایم ایمیل کنید.
  با تشکر

 76. بهنام
  اردیبهشت ۳, ۱۳۹۲

  سلام اگه میشه با ذکر منبع واسم بفرستید با تشکر
  [email protected]

 77. بهنام
  اردیبهشت ۳, ۱۳۹۲

  سلام اگه میشه با ذکر منبع واسم بفرس. با تشکر

 78. هومن
  فروردین ۳۰, ۱۳۹۲

  لطفا اگر از فرایند فلورمطلبی داری برایم بفرست

 79. omid
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۲

  عالی بود فقط دانلود نمیشه

 80. بهنام
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۲

  سلام نمیشه save کرد اگه ممکنه برام ایمیل کنید باتشکر

 81. مهدی بختیاری
  فروردین ۲۰, ۱۳۹۲

  مطالب مفیدی بود اگه میشه برای منم ایمیل کنید بهش احتیاج دارم

 82. mohsen
  فروردین ۶, ۱۳۹۲

  ba tashakor lotfan in maghaleh ro baram befrestid

 83. hoda
  اسفند ۹, ۱۳۹۱

  باسلام
  لطف کنید چند تا مقاله یا ادرس سایت خارجی برا دانلود مقاله راجب شیرین سازی گاز طبیعی به ادرس ایمیلم بفرستید.

 84. gholami
  بهمن ۱۰, ۱۳۹۱

  سلام اگر امکانش هست برایم ایمیل کنید.خیلی متشکر

  دوستان محترم اگر در مورد این موضوع(استفاده از رزین های انیونی درجداسازی انیون های موجود درمحلول های امینی واحدهای شیرین سازی گاز) مطلبی دارید برایم ایمیل کنید.بسیار متشکر

  ایمیل ([email protected] )

 85. abas
  بهمن ۸, ۱۳۹۱

  خیلی خوب بود اگه میشه فایلش را برام ایمیل کنید

 86. sanaz
  دی ۳۰, ۱۳۹۱

  لطفا این مقاله را به صورت word یا pdf ارسال کنید

 87. raha matin
  دی ۱۹, ۱۳۹۱

  ba tashakor,mishe filesh ro baram email conid

 88. raha matin
  دی ۱۹, ۱۳۹۱

  مطلب بسیار خوبی بود و بی اندازه مفید.
  اما نمیشه ذخیره کردش.میشه خواهش کنم اگه امکان داره برام ایمیلش کنید. آخه سر کار نمیشه اینا رو مطالعه کرد و فایلش رو داشته باشیم بهتره.
  بی اندازه سپاسگزار و ممنونم

 89. مسعود رضایی
  دی ۱۳, ۱۳۹۱

  خیلی خوب بود.لازمش دارم اگر امکانش هس برام ایمیل کنید.ممنون.

 90. farhad
  دی ۱۱, ۱۳۹۱

  پرسسی نسبتا خوبه اما عملیاتی ضعیف است

 91. farhad rocky
  دی ۱۱, ۱۳۹۱

  از دیدگاه پرسسی متوسط است اما از نظر عملیاتی ضعیف ،اما همینکه مقاله علمی را ارایه دادهاید سپاسگزارم

 92. narsis
  دی ۲, ۱۳۹۱

  mishe in maghalaro baram post konin ?kheili aliiii boood

 93. ...
  آذر ۲۴, ۱۳۹۱

  سلام اگر امکانش هست فایلشو برام میل کنید. باتشکر

 94. محسن
  آذر ۲۲, ۱۳۹۱

  مفید*کاربردی و بسیار عالی
  اگر فایل این مقاله رو برام بفرستید خیلی ممنون میشم.

 95. اناهیتا
  آذر ۲۰, ۱۳۹۱

  سلام اگه ممکنه این مقاله رو برای من بفرستید خیلی ممنون می شم!

 96. younes
  آذر ۱۶, ۱۳۹۱

  سلام اگر لطف کنید فایل pdf این مقاله رو برام بفستی ممنون میشم.

 97. علي رضا
  آذر ۸, ۱۳۹۱

  بسيار مفيد است لطفا و در صورت امكان فايل مقاله را ارسال فرماييد.

 98. علي
  آذر ۴, ۱۳۹۱

  خيلي مقاله خوبي بود خواهشا برايم بفرستيدا

 99. حسن زاده
  آبان ۲۹, ۱۳۹۱

  لطفا فايل اين مقاله رو برام بفرستيد. ممنون

 100. حسن زاده
  آبان ۲۴, ۱۳۹۱

  سلام اگر امکانش باشد فایل pdf این مقاله را برام بفرستید. ممنون

 101. satar
  آبان ۱۵, ۱۳۹۱

  good

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *