ارتقاءسازي مدل ارزشی برنامه کار مهندسی ارزش در پروژههاي عمرانی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل ارزشی براي تقویت اجرائی پروژههاي عمرانی با استفاده از برنامه کار مهندسی ارزش به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا عوامل تأثیرگذار بر بهبود اجراي برنامهکار مهندسی ارزش بر اساس تحلیل منابع شناسایی شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و راهنمایی و نظر خبرگان شاخصهاي ارتقاء ساز مدل ارزشی–برنامه کار از میان عوامل تأثیر گذار شناسایی و پرسشنامه پژوهش طراحی و تدوین گردید. همین دلیل باعث شد پرسشنامه طراحی شده از روایی بالایی برخوردار باشد.
0 مقدار استاندارد بالاتر است که نشاندهنده پایایی ابزار / 0 از 7 / ضریب آلفاي کرونباخ بدست آمده 921 تحقیق است. براي سنجش روایی سازه، و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته هاي پژوهش نشان داد که استفاده از شاخصهاي ارزشی این مدل مزایایی از جمله شناسایی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود، افزایش روحیه خلاقیت و نوآوري، بهبود روند کار تیمهاي مدیریت پروژه، ارتقاء و یکپارچگی روند اجرائی مدل برنامهکار را به همراه دارد و نیز این شاخصها توانایی بالایی در ارتقاء موفقیت پروژههاي عمرانی دارا میباشد.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، مدیریت پروژه، برنامهکار، پروژههاي عمرانی

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *