دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبل

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4.08 از 5)
Loading...Loading...

سوالات آزمون استخدامی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ۰۶/۰۳/۹۰
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس عمومی کارشناسی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی صنایع
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی فیزیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس عمومی کارشناسی ارشد
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سخت افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد فیزیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر IT

سوالات آزمون استخدامی شرکت های پالایشی و انتقال گاز / شهریور ۸۷

سوالات عمومی:

سطح کاردانی
سطح کارشناسی

سوالات تخصصی رشته های کاردانی:

کاردانی برق الکترونیک – کنترل – ابزار دقیق
کاردانی برق قدرت – الکتروتکنیک – برق صنعتی
کاردانی بازرگانی
کاردانی اداری

کاردانی حسابداری
کاردانی مکانیک
کاردانی شیمی

سوالات تخصصی رشته های کارشناسی :

کارشناسی برق- کنترل – الکترونیک – ابزار دقیق
کارشناسی فیزیک
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی برق – قدرت

کارشناسی کامپیوتر – سخت افزار
کارشناسی مکانیک
کارشناسی صنایع
کارشناسی مهندسی شیمی
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
کارشناسی شیمی کاربردی

سوالات آزمون استخدامی شرکت های گاز استانی / اردیبهشت ۸۶

 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی کاردانی عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی کارشناسی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی ایمنی وبازرسی فنی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی کامپیوتر (سخت افزار)
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی صنایع
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مهندسی عمران عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی عمران عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مکانیک گرایش حرارت سیالا و طراحی جامدات
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی شیمی گرایش گاز پالایش طراحی فرآیند ها پتروشیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی مقطع کارشناسی (کلیه رشته ها)
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی ارشد شیمی گرایش محیط زیست
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی مقطع کارشناسی ارشد
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی صنایع گرایش ایمنی صنعتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی اداری – امور دولتی – مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی شیمی گرایش کاربردی پالایش پتروشیمی صنایع شیمیائی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی مقطع کاردانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی حقوق قضائی

سئوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقاطع کاردانی، کارشناسی و بالاتر مناطق عملیات انتقال گاز سال۱۳۸۵

 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کاردانی کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته های اداری و مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کارشناسی و بالاتر کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته ایمنی و بازرسی فنی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته صنایع کلیه گرایشها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته شیمی کلیه گرایشها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته حقوق
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی

سئوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقاطع کاردانی، کارشناسی و بالاتر شرکتهای پالایشی سال۱۳۸۵

 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کاردانی کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته شیمی/صنایع شیمیایی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته کامپیوتر
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کارشناسی کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مکانیک سیالات
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته صنایع
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

کلمات جستجو شده:

 • دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته عمران
 • نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی مخصوص برف
 • نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی رازی
 • دانلود سوالات استخدامی پتروشیمی رشته مدیریت
 • دانلود سوالات ازمون استخدامی شرکت نفت مهندسی مواد
 • دانلود نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی استخدامی نفت
 • دانلود رایگان سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی شرکت گاز
 • دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام پتروشیمی رشته جوش و بازرسی
 • نمونه سوالات استخدامي پتروشيمي
 • دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت مقطع کاردانی برق

41 نظر برای دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبل

 1. Farzad
  آوریل 22, 2014

  سلام سوالات عمومي وتخصصي رشته برق قدرت توزيع و انتقال براي بتروشيمي ميفرستين ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. حبیبه
  دسامبر 1, 2013

  یعنی واقعا پتروشیمی بندر امام رشته آمار نیازش نمیشه که تا حالا واسش استخدامی نزده؟

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 3. narjess
  آوریل 12, 2013

  با سلام لینک ها فعال نیستند.چطور سوالات را بگیریم؟میشه به سوالات عمومی کارشناسی ارشد و تخصصی شیمی را بفرستید.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 4. نوید
  آوریل 11, 2013

  لینک ها همگی از کار افتاده خواهشا درستش کنید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 5. taher
  فوریه 16, 2013

  لطفا سوالات ارشد مکانیک رو دوباره بذارید
  ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 6. سلام میشه دوباره فایلاتون رو لینک کنید
  واقعا لازمشون دارم
  اگه میشه فایل های مربوط به رشته مکانیک با عمومی ها رو برام ارسال کنین

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 0

 7. مخاطب
  ژانویه 25, 2013

  با سلام
  متاسفانه لینک هاتون از کار افتادن لطفاً دوباره آپلود کنید
  من نمونه سوالات شرکت نفت 83 و 87 رشته برق قدرت رو میخواستم
  راهنماییم کنید
  با تشکر

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 0

 8. vahid.ka
  ژانویه 2, 2013

  لینکها از کار افتاده اند!!!!

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 7 Thumb down 0

 9. داوود
  دسامبر 31, 2012

  سلام

  خسته نباشیدد
  من که نتونستم دانلودشون کنم چه جوری میشه
  ممنون میشم به فکر ما هم باشید
  یا حق…

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 10. fateme
  نوامبر 8, 2012

  ممنون برا پاسخنامه چیکارکنیم؟

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 11. nima
  نوامبر 5, 2012

  خیلی عالی بود مرسی از زحماتتون اگه میشه پاسخنامشم بذارید

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 12. aria
  آگوست 20, 2012

  با سلام. لطفا اگه امكانش هست، سوالات آزمون استخدامي وزارت نفت سال 90 رو هم بذاريد. ممنون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 11 Thumb down 0

 13. حامد
  آگوست 13, 2012

  عالیه عالی واقعا ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 14. حامد
  آگوست 13, 2012

  عالی بود خیلی ممنون از شما

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 15. حمید
  جولای 16, 2012

  سلام.خسته نباشید.واقعا ممنونم ازتون.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 16. حمزه
  جولای 14, 2012

  خیلی خوب بود کا دمتون گرم
  اگر پاسخنامه میذاشتین دمتون خیلی گرم میشد

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 17. حميد رضا
  جولای 14, 2012

  خيلي عالي بود.ممنون از لطفتون.فقط پاسخنامه رو از كجا گير بياريم؟مرسي

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 18. فاطمه
  جولای 11, 2012

  سلام ممنونم واقعا عالی بود فقط برای پاسخنامه چکار کنم،لطفا راهنمایی کنید

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 19. رضا
  جولای 10, 2012

  واقعا عالی بود،یه دنیا ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 20. یاسر
  جولای 10, 2012

  فقط میگم انشاالله به هر آرزویی داری برسی . موفق باشید

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 21. آرش
  جولای 9, 2012

  تشکر واژه کوچکیست در برابر زحمات شما.سپاسگزارم

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 22. مهدی
  ژوئن 29, 2012

  پلسخنامه رو کجا پیدا کنم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 0

 23. محمدرضا
  ژوئن 17, 2012

  ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 4 Thumb down 3

 24. ali
  ژوئن 6, 2012

  لطفا کلید سوالات را هم بگذارید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 1

 25. Rashid
  می 29, 2012

  حرف نداره.فکری هم برا پاسخنامش کنید!مرسی.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 1

 26. علی
  می 24, 2012

  مرسی عالی بود.

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 27. amir
  می 23, 2012

  پاسخنامه سوالات رو از كجا ميشه پيدا كرد؟ با تشكر از زحمتتون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 0

 28. mohammad hossein
  می 22, 2012

  برای پاسخ نامه چکار کنم با تشکر

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 29. sahar
  می 14, 2012

  salam vaghean mamnun ye khaheshi dashtam age mishe vase peyda kardane pasokhnamashun komakam konin kheyli fori behesh ehtiaj daram bazam mamnun khahesh mikonam javab bedin

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 0

 30. Ramin
  آوریل 11, 2012

  سلام اگه لطف می کردین پاسخنامه هم میذاشتید خیلی ممنون می شدم ازتون
  یا حداقل بگید باید از کجا گیر بیاریم….؟
  ممنون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 10 Thumb down 0

  • فرید
   ژوئن 9, 2012

   پاسخنامه سوالات را میخواستم

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 0

 31. شکوفه
  مارس 8, 2012

  مرسی. لطفا پاسخ نامه هم بذارید یا بگید از کجا میشه پیدا کرد.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 3

 32. رضایی
  مارس 6, 2012

  برای پاسخنامه چکار کنم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 2

 33. کامران
  مارس 5, 2012

  بد نبود ولی اگه نمونه سوالات رو اضاف کنید عالی میشه.ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 34. رضا
  مارس 1, 2012

  عالی بود .
  فقط برای دریافت پاسخنامه چیکار کنیم؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 2

 35. SOMAYE
  ژانویه 8, 2012

  ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 3

 36. kasharou1
  دسامبر 31, 2011

  بیست بود

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 3

 37. سعید
  دسامبر 19, 2011

  سلام
  دمتون گرم
  خیلی زحمت کشیدین
  اگر امکان داره سوالات آزمون شرکت نفت 90 رو هم بذارید
  بازهم ممنون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 0

 38. موسی ریشهری
  نوامبر 13, 2011

  با سلام
  عالی بود مرسی

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 39. amin
  جولای 27, 2011

  لطفا میشه سوالا ت آزمون استخدامی وزارت نفت در تیرماه 90 رو بزارید در سایت.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 0

  • milad
   مارس 6, 2012

   خیلی ممنون از زحماتتون.لطف کردید.منم سوالات مشابه در خصوص پایخنامه سوالات داشتم.

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>