دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبل

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫07 از 5)
Loading...

سوالات آزمون استخدامی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ۰۶/۰۳/۹۰
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس عمومی کارشناسی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی صنایع
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی مهندسی عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی فیزیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس عمومی کارشناسی ارشد
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سخت افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد فیزیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلدروس تخصصی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر IT

سوالات آزمون استخدامی شرکت های پالایشی و انتقال گاز / شهریور ۸۷

سوالات عمومی:

سطح کاردانی
سطح کارشناسی

سوالات تخصصی رشته های کاردانی:

کاردانی برق الکترونیک – کنترل – ابزار دقیق
کاردانی برق قدرت – الکتروتکنیک – برق صنعتی
کاردانی بازرگانی
کاردانی اداری

کاردانی حسابداری
کاردانی مکانیک
کاردانی شیمی

سوالات تخصصی رشته های کارشناسی :

کارشناسی برق- کنترل – الکترونیک – ابزار دقیق
کارشناسی فیزیک
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی برق – قدرت

کارشناسی کامپیوتر – سخت افزار
کارشناسی مکانیک
کارشناسی صنایع
کارشناسی مهندسی شیمی
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
کارشناسی شیمی کاربردی

سوالات آزمون استخدامی شرکت های گاز استانی / اردیبهشت ۸۶

 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی کاردانی عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی کارشناسی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی ایمنی وبازرسی فنی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی کامپیوتر (سخت افزار)
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی صنایع
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مهندسی عمران عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی عمران عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی مکانیک گرایش حرارت سیالا و طراحی جامدات
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی شیمی گرایش گاز پالایش طراحی فرآیند ها پتروشیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی مقطع کارشناسی (کلیه رشته ها)
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی ارشد شیمی گرایش محیط زیست
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی مقطع کارشناسی ارشد
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی صنایع گرایش ایمنی صنعتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی اداری – امور دولتی – مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کاردانی شیمی گرایش کاربردی پالایش پتروشیمی صنایع شیمیائی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات عمومی مقطع کاردانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسوالات تخصصی مقطع کارشناسی حقوق قضائی

سئوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقاطع کاردانی، کارشناسی و بالاتر مناطق عملیات انتقال گاز سال۱۳۸۵

 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کاردانی کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته های اداری و مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کارشناسی و بالاتر کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته ایمنی و بازرسی فنی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته صنایع کلیه گرایشها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته شیمی کلیه گرایشها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته حقوق
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی

سئوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقاطع کاردانی، کارشناسی و بالاتر شرکتهای پالایشی سال۱۳۸۵

 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کاردانی کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته عمران
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته شیمی/صنایع شیمیایی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته مکانیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته کامپیوتر
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کاردانی رشته حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات عمومی مقطع کارشناسی کلیه رشته ها
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مکانیک سیالات
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق قدرت
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق الکترونیک
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته حسابداری
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته صنایع
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته شیمی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
 عکس  دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبلسئوالات تخصصی مقطع کارشناسی رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

کلمات جستجو شده: سئوالات آزمون استخدامی نفت رشته ایمنی صنعتی, نمونه سوال استخدامی مهندسی ایمنی شرکت نفت, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت, دانلود نمونه سوالات پتروشیمی, نمونه سوالات آزمون استخدامی نفت رشته برق الکترونیک, نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی ها

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته های مرتبط

44 نظر برای دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای قبل

 1. ehsan
  خرداد ۱, ۱۳۹۵

  میشه سوالات رو دوباره برای دانلود بذارید؟؟؟

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. مارال
  بهمن ۱۵, ۱۳۹۴

  سلام
  هیچکدوم از لینک ها کار نمیکنه!!!!!!خواهشا رسیدگی کنید

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 3. ابراهیم
  بهمن ۷, ۱۳۹۴

  سلام
  آزمون استخدامی پیش رو دارم که خیلی برام مهمه، از اینجا نتونستم دانلود کنم ، اگه براتون مقدور باشه و لینک های سوالات تخصصی رشته مهندسی مکانیک رو برام بفرستید واقعا کمک بزرگی بهم کردید. باسپاس

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Farzad
  اردیبهشت ۲, ۱۳۹۳

  سلام سوالات عمومي وتخصصي رشته برق قدرت توزيع و انتقال براي بتروشيمي ميفرستين ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 5. حبیبه
  آذر ۱۰, ۱۳۹۲

  یعنی واقعا پتروشیمی بندر امام رشته آمار نیازش نمیشه که تا حالا واسش استخدامی نزده؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 2

 6. narjess
  فروردین ۲۳, ۱۳۹۲

  با سلام لینک ها فعال نیستند.چطور سوالات را بگیریم؟میشه به سوالات عمومی کارشناسی ارشد و تخصصی شیمی را بفرستید.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 0

 7. نوید
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۲

  لینک ها همگی از کار افتاده خواهشا درستش کنید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 0

 8. taher
  بهمن ۲۸, ۱۳۹۱

  لطفا سوالات ارشد مکانیک رو دوباره بذارید
  ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 9. سلام میشه دوباره فایلاتون رو لینک کنید
  واقعا لازمشون دارم
  اگه میشه فایل های مربوط به رشته مکانیک با عمومی ها رو برام ارسال کنین

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 0

 10. مخاطب
  بهمن ۶, ۱۳۹۱

  با سلام
  متاسفانه لینک هاتون از کار افتادن لطفاً دوباره آپلود کنید
  من نمونه سوالات شرکت نفت 83 و 87 رشته برق قدرت رو میخواستم
  راهنماییم کنید
  با تشکر

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 11 Thumb down 0

 11. vahid.ka
  دی ۱۳, ۱۳۹۱

  لینکها از کار افتاده اند!!!!

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 1

 12. داوود
  دی ۱۱, ۱۳۹۱

  سلام

  خسته نباشیدد
  من که نتونستم دانلودشون کنم چه جوری میشه
  ممنون میشم به فکر ما هم باشید
  یا حق…

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 13. fateme
  آبان ۱۸, ۱۳۹۱

  ممنون برا پاسخنامه چیکارکنیم؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 14. nima
  آبان ۱۵, ۱۳۹۱

  خیلی عالی بود مرسی از زحماتتون اگه میشه پاسخنامشم بذارید

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 15. aria
  مرداد ۳۰, ۱۳۹۱

  با سلام. لطفا اگه امكانش هست، سوالات آزمون استخدامي وزارت نفت سال 90 رو هم بذاريد. ممنون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 11 Thumb down 0

 16. حامد
  مرداد ۲۳, ۱۳۹۱

  عالیه عالی واقعا ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 17. حامد
  مرداد ۲۳, ۱۳۹۱

  عالی بود خیلی ممنون از شما

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 18. حمید
  تیر ۲۶, ۱۳۹۱

  سلام.خسته نباشید.واقعا ممنونم ازتون.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 19. حمزه
  تیر ۲۴, ۱۳۹۱

  خیلی خوب بود کا دمتون گرم
  اگر پاسخنامه میذاشتین دمتون خیلی گرم میشد

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 20. حميد رضا
  تیر ۲۴, ۱۳۹۱

  خيلي عالي بود.ممنون از لطفتون.فقط پاسخنامه رو از كجا گير بياريم؟مرسي

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 21. فاطمه
  تیر ۲۱, ۱۳۹۱

  سلام ممنونم واقعا عالی بود فقط برای پاسخنامه چکار کنم،لطفا راهنمایی کنید

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 22. رضا
  تیر ۲۰, ۱۳۹۱

  واقعا عالی بود،یه دنیا ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 23. یاسر
  تیر ۲۰, ۱۳۹۱

  فقط میگم انشاالله به هر آرزویی داری برسی . موفق باشید

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 24. آرش
  تیر ۱۹, ۱۳۹۱

  تشکر واژه کوچکیست در برابر زحمات شما.سپاسگزارم

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 25. مهدی
  تیر ۹, ۱۳۹۱

  پلسخنامه رو کجا پیدا کنم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 1

 26. محمدرضا
  خرداد ۲۸, ۱۳۹۱

  ممنون

  بالاترین رتبه. شما هم رتبه بدهید: Thumb up 4 Thumb down 4

 27. ali
  خرداد ۱۷, ۱۳۹۱

  لطفا کلید سوالات را هم بگذارید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 2

 28. Rashid
  خرداد ۹, ۱۳۹۱

  حرف نداره.فکری هم برا پاسخنامش کنید!مرسی.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 1

 29. علی
  خرداد ۴, ۱۳۹۱

  مرسی عالی بود.

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 1

 30. amir
  خرداد ۳, ۱۳۹۱

  پاسخنامه سوالات رو از كجا ميشه پيدا كرد؟ با تشكر از زحمتتون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 1

 31. mohammad hossein
  خرداد ۲, ۱۳۹۱

  برای پاسخ نامه چکار کنم با تشکر

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 32. sahar
  اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۱

  salam vaghean mamnun ye khaheshi dashtam age mishe vase peyda kardane pasokhnamashun komakam konin kheyli fori behesh ehtiaj daram bazam mamnun khahesh mikonam javab bedin

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 1

 33. Ramin
  فروردین ۲۳, ۱۳۹۱

  سلام اگه لطف می کردین پاسخنامه هم میذاشتید خیلی ممنون می شدم ازتون
  یا حداقل بگید باید از کجا گیر بیاریم….؟
  ممنون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 10 Thumb down 0

  • فرید
   خرداد ۲۰, ۱۳۹۱

   پاسخنامه سوالات را میخواستم

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 0

 34. شکوفه
  اسفند ۱۸, ۱۳۹۰

  مرسی. لطفا پاسخ نامه هم بذارید یا بگید از کجا میشه پیدا کرد.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 3

 35. رضایی
  اسفند ۱۶, ۱۳۹۰

  برای پاسخنامه چکار کنم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 2

 36. کامران
  اسفند ۱۵, ۱۳۹۰

  بد نبود ولی اگه نمونه سوالات رو اضاف کنید عالی میشه.ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 37. رضا
  اسفند ۱۱, ۱۳۹۰

  عالی بود .
  فقط برای دریافت پاسخنامه چیکار کنیم؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 2

 38. SOMAYE
  دی ۱۸, ۱۳۹۰

  ممنون

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 3

 39. kasharou1
  دی ۱۰, ۱۳۹۰

  بیست بود

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 3

 40. سعید
  آذر ۲۸, ۱۳۹۰

  سلام
  دمتون گرم
  خیلی زحمت کشیدین
  اگر امکان داره سوالات آزمون شرکت نفت 90 رو هم بذارید
  بازهم ممنون

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 0

 41. موسی ریشهری
  آبان ۲۲, ۱۳۹۰

  با سلام
  عالی بود مرسی

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 42. amin
  مرداد ۵, ۱۳۹۰

  لطفا میشه سوالا ت آزمون استخدامی وزارت نفت در تیرماه 90 رو بزارید در سایت.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 0

  • milad
   اسفند ۱۶, ۱۳۹۰

   خیلی ممنون از زحماتتون.لطف کردید.منم سوالات مشابه در خصوص پایخنامه سوالات داشتم.

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *