صفحه اصلی » بانک شرکت ها » شرکت های ایرانی » الف تا ی » پژوهشگاه صنعت نفت
در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
پژوهشگاه صنعت نفت
جستجو در شرکت ها :

پژوهشگاه صنعت نفت

آدرس:
تهران- بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی –  طرح جامع پژوهشگاه صنعت نفت

صندوق پستی: ۱۳۷-۱۴۶۶۵

وب سایت: www.ripi.ir


ساختمان مرکزی پژوهشگاه
 • دفتر روابط عمومی پژوهشگاه:
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۹۰ – ۰۲۱
  تلفن : ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰    داخلی  ۲۰۸۵  و  ۲۲۴۷
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۰۰- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای محمدمهدی کرمی
  پست الکترونیک:
  publicrelations@ripi.ir

 • معاونت پشتیبانی :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۷۱ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۲۲
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۰۱- ۰۲۱
  معاون: آقای مهندس سید صالح هندی
  پست الکترونیک: hendiss@ripi.ir

 • معاونت فناوری و ارتباطات بین الملل :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۷۳ – ۰۲۱
  تلفن:۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۷۶
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۷۸- ۰۲۱
  معاون: آقای مهندس ساسان صدرایی
  پست الکترونیک: sadraeis@ripi.ir

 • گروه تکنولوژی اطلاعات و مرکز اطلاعات علمی :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۸۱ – ۰۲۱
  تلفن:۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۹۶
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۱۵- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای مهندس فریبرز کمالی تبریزی
  پست الکترونیک: kamali@ripi.ir

 • معاونت بازرگانی :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۹۱ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۵۳۳
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۰۲- ۰۲۱
  معاون: آقای عباسعلی قدیریان
  پست الکترونیک: ghadirianaa@ripi.ir

 • واحد آموزش :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۸۷ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۳۰۷ و  ۲۳۰۹و  ۲۶۳۹
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۰۷- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای غلامرضا اصیلی
  پست الکترونیک: asiligh@ripi.ir

 • واحد ارتباط با صنعت :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۹۹ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۲۳۱۳ و ۲۳۱۴
  نمابر: ۴۴۷۳۹۵۳۷- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای مهندس محمدباقر اشرفی
  پست الکترونیک: ashrafimb@ripi.ir

 • واحد تحصیلات تکمیلی :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۸۸ – ۰۲۱
  تلفن۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۲۰۱۵ و ۲۰۳۱
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۱۱- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای دکتر فرزاد حاتمی
  پست الکترونیک:
  hatamif@ripi.ir

 • واحد امور اداری :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۸۹ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۲۰۲۹ و ۲۰۱۴
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۱۲- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای عباس خلیل آبادی
  پست الکترونیک:
  khalilabadia@ripi.ir

 • واحد امور مالی :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۹۶ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۲۰۷۹ و ۲۳۰۶
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۲۶- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای محمود ولی زاده
  پست الکترونیک: valizadehm@ripi.ir

 • واحد امور قراردادها :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۸۳ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۲۱۸۸ و ۲۳۰۶
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۰۳- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای عباس علی امیدی
  پست الکترونیک:
  omidia@ripi.ir

 • واحد تدارکات :
  تلفن مستقیم : ۴۴۷۳۹۷۲۲ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۲۳۲۴ و ۲۳۲۵
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۲۲- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای سهراب سبحانی نژاد
  پست الکترونیک: sobhaninejads@ripi.ir

 • کتابخانه و مرکز اسناد علمی :
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۳۱۴۱
  رئیس واحد:  آقای محمدعلی بوربور
  پست الکترونیک:
  boorboorma@ripi.ir

 • واحد HSE :
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰ – ۰۲۱ داخلی  ۲۳۲۶ و ۲۳۲۷
  رئیس واحد: آقای مهندس کوروش رزمخواه
  پست الکترونیک: razmkhahk@ripi.ir

 • واحد خدمات کامپیوتر :
  تلفن مستقیم: ۴۴۷۳۹۷۹۳ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰  داخلی  ۲۰۹۵ و ۲۰۹۴
  نمابر:   ۴۴۷۳۹۷۳۲- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای مهندس علیرضا امیدوار
  پست الکترونیک: omidvar@ripi.ir

 • واحد بازاریابی و فروش  :
  تلفن مستقیم: ۴۴۷۳۹۵۳۵ – ۰۲۱
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰  داخلی  ۳۲۵۰
  نمابر: ۴۴۷۳۹۷۳۰- ۰۲۱
  رئیس واحد: آقای مهندس سید علیرضا کزازی
  پست الکترونیک: kazaziar@ripi.ir

 • واحد تامین منابع نیروی انسانی :
  تلفن: ۶۰/۴۴۷۳۹۵۴۰  داخلی  ۳۰۲۱
  رئیس واحد: آقای سید محمد فرهادی
  پست الکترونیک:
  farhadism@ripi.ir

تاریخچه

پژوهشگاه صنعت نفت درابتدا بانام ” اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران ” درسال ۱۳۳۸ تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان تحقیق و پژوهش درزمینه کاربرد مواد نفتی بوده است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه فعالیتها درراستای اهداف فوق پرداخت. سپس طبق موافقت نامه اصولی سال ۱۳۶۸ شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به عنوان ” پژوهشگاه صنعت نفت” با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای نامیده شد و به فعالیتهای خود ادامه داد. درحال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت از ۷۰۰ نیروی انسانی متخصص، مجرب و ماهر برخوردار است که شامل ۶۵ دکتر ، ۲۷۵ فوق لیسانس ،۱۶۱ لیسانس، و بقیه نیروهای تکنسین و پشتیبانی می باشند. ازکل کارکنان حدود ۶۶% دارای سمتهای پژوهشی می باشند. از این میان تعداد ۴۰۰ نفر توانسته اند جایگاه والای عضویت هیات علمی پژوهشگاه راکسب نمایند که با درنظرگرفتن قابلیتهای دستگاهی و امکانات تکنولوژی ویژه، خدمات علمی، مشاوره ای و آزمایشگاهی را به صنایع نفت وگازو پتروشیمی ارائه می نمایند.

حوزه فعالیت پژوهشگاه

 • مهمترین عرصه های تحقیقات در پژوهشگاه به شرح ذیل است:
 • اکتشاف و ارزیابی منابع هیدروکربوری و روشهای ازدیاد برداشت
 • بهبود و ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
 • شناسایی، ارزیابی و ساخت کاتالیست ها
 • سنتز و فرمولاسیون مواد شیمیایی موردنیاز صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع
 • توسعه روشهای تصفیه گاز و تبدیل آن به سایر محصولات با ارزش
 • شناسایی و کاربرد پلیمرهای ویژه در صنایع
 • تکنولوژی های نوین در رفع آلودگی آب ، هوا و حفاظت از تاسیسات صنعتی
 • طراحی و توسعه فرایندهای نوین صنعتی و استفاده از تکنولوژیهای جدید در حوزه صنایع نفتی

مهمترین عرصه های تحقیقات درپژوهشگاه به شرح ذیل است

 • اکتشاف و ارزیابی منابع هیدروکربوری و روشهای ازدیاد برداشت
 • توسعه روشهای تصفیه وانتقال گاز و تبدیل آن به سایر محصولات باارزش
 • بهبود و ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
 • شناسایی ، ارزیابی و ساخت کاتالیست
 • سنتز و فرمولاسیون موادشیمیایی مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع
 • شناسایی و کاربرد پلیمرهای ویژه در صنایع
 • تکنولوژی های نوین در رفع آلودگی آب ، هوا و حفاظت از تاسیسات صنعتی
 • طراحی و توسعه فرآیندهای نوین صنعتی

کلمات جستجو شده:

 • پژوهشگاه صنعت نفت
 • پژوهشکده نفت
 • آدرس پژوهشگاه صنعت نفت
 • پژوهشگاه نفت
 • پژوهشکده صنعت نفت
 • پژوهشکده نفت تهران
 • آدرس پژوهشگاه صنعت نفت تهران
 • پژوهشگاه نفت تهران
 • دکتر فرزاد حاتمی
 • ripi ir

4 نظر برای پژوهشگاه صنعت نفت

 1. علیرضا
  تیر ۲۷, ۱۳۹۳

  سلام. من دانشجوی مکانیک از دانشکده شیراز هستم پروژه ساختم در مورده اسیاب سیاره ای است نموه تولید کردیم اگر امکانش هست نمونه رو بفرستم و اندازه بگیرین چون به میکروسکوپ الکترونی نیاز داره .باتشکر

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 2. abdi
  بهمن ۱۱, ۱۳۹۲

  سلام.من برای پایان نامه ام نیاز به نانوتیوپ تک دیواره و تیونیل کلراید و یه سری مواد دیگر دارم که میخواهم همراه با تست IRباشد.از شما برای خرید راهنمایی میخواهم.آیا موسسه ای را سراغ دارید؟متشکرم.

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 3. REZAEI
  اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۲

  ASTM=BSI=ISO=ASME=API=IEC=IEEE=DIN=EN=AWS=AA=SSPC=ASQ=ASQC=JIS=UL 2013 BATAKHFIF 09121713432===44759791 SAHEBI

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 4. mohammad reza rezapour
  اردیبهشت ۴, ۱۳۹۲

  سلام
  اکتشاف اورانیم موجود در آسفالتن با استفاده از روش اتموژئوشیمی یا سایر روش های ژئوشیمیایی و آنالیزها.
  این کار در ایالت های جنوبی آمریکا(تگزاز و میشیگان) منجر به کشف بیش از ۱۶۰۰ ppm اورانیم شده است.
  محمد رضا رضاپور دانشجوی رشته ؤئوشیمی دانشگاه تبریز
  با تشکر

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>