صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » آموزش » اصطلاحات نفت و گاز » T-Z

Ta-Uz

table clamping بست گذاري سكوي دوار table thrust bearing ياتاقان كف گرد ميز دوار tabular deposit نهشت تخت tabular structure ساختار تخت tail pipe لوله ي دنباله tank battery گروه مخازن tank bottomes مواد ته مخزن tank breather tube لوله ي هواكش مخزن tank farm پارك مخازن tank inspection hole سوراخ بازبيني مخزن tank island …

v – door side دريچه ي مركزي دكل vacuum filter صافي مكش vacuum gage خلاء سنج vacuum pump تلمبه ي خلاء vacuum ventilation تهويه ي مكشي valve شير valve auger مته ي سوپاپي valve cage اتاقك سوپاپ valve collar سر سوپاپ valve seat نشيمن سوپاپ valve shaft ساقه ي سوپاپ variable resistae caliper قطر سنج …