صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » آموزش » اصطلاحات نفت و گاز » M-P

Ma-Nz

macaroni pipe لوله باريك macaroni string رشته لوله ي باريك macropore بزرگ روزنه macroporous soil خاك بزرگ روزنه magnesium silicate سيليكات منيزيم magnetic clinograph شيب نگار مغناسيطي magnetic fishing tool مانده گير مغناطيسي magnetic logging نمودار گيري مغناطيسي magnetic permeability نفوذپذيري مغناطيسي magnetic permeability logging نمودارگيري نفوذپذيري مغناطيسي magnetic resistance مقاومت مغناطيسي magnetic susceptibility پذيرفتاري …

observation bell ناقوس مراقبت observation well چاه مشاهده يي obturator ring حلقه جازم occurrence of oil وجود نفت occurrwnce of gas وجود گاز طبيعي octogonal kelly ميل هشت پر octyl alcohol الكل اوكتيليك off – time مدت قطع توليد offset area ناحيه ي كنار مرزي offset fold چين سريده offset production توليد كنار مرزي offset …

P.D; pressure difference اختلاف فشار p packed column برج انباشته packer توپك palaeocene پالئوسن palaeozoic پالئوزوئيك paper كاغذ paraffin پارافين paraffin deposit رسوب پارافين paraffin go – devil شيطانك پارافين تراش paraffin hydrocarbon هيدروكربور پارافيني paraffin knife كارد پارافين paraffin scraper پارافين تراش paraffin series رشته ي پارافين ها paraffin troule مشكل پارافين زدايي paraffin …