صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » آموزش » اصطلاحات نفت و گاز » D-G

Da-Dq

d and a ; dry and abandoned   ف خشك و متروك d; darcy   ف دارسي (واحد تراوايي) daily output   ف توليد روزانه danian   دانماركي datum   نقطه ي مبنا datum horizon   ف افق مبنا datum line   ف خط مبنا datum plane   ف سطح مبنا datum point   ف …

drag fold   چينك drag shoe   مته ي ساچمه يي drain cock ; drain tap   شير تخليه drain v off   تخليه كردن drain valve   سوپاپ تخليه drainable oil ; exploitable oil ; recoverable oil   نفت قابل استخراج drainage   زهكشي drainage area ; drainage zone   ناحيه ي ريزش drainage …

ear bit   مته ي گوشي earth auger; earth borer; sounding borer   مته ي چال كني earth boring bit; ground auger   سرمته ي چال كني earth boring machine   ماشين چال كني earth creep; earth flow; rock slide; soil creep; earth slide; landfall; landslide; landslip   زمين خرش earth movements; earth movings   …

embedded   نشسته emergency blowout preventer valve; emergency BOP valve   شيرفوران گير اضطراري emergency flare   مشعل اضطراري emulsification   امولسيون سازي emulsification test   آزمايش امولسيون سازي emulsifier; emulsifying agent   امولسيون ساز emulsify   امولسيونه كردن emulsion mud   گل امولسيونه encroachment   رخنه ي تدريجي encroachment area   ناحيه ي رخنه …

face of the sand; sand face   سينه ي ماسه face valve   شير نشيمن facies   رخساره facies map   نقشه ي رخساره يي facies trap   تله ي رخساره يي factor of safety; safety factor   ضريب اطمينان factory   دو به ي لوله گذاري failsafe gate valve   شير اطمينان كشويي fall …

foam condition   حالت كف foamer ; foaming agent ; frothing agent ; frother   ماده ي كف آور foaming ; frothing   كف كردن focalized lateral log ; focused lateral log   نمودار جانبي با جريان متمركز focalized lateral sonde ; focused lateral sonde ; lateral sonde   گمانه ي جانبي متمركز focalized seven …

gage hole   سوارخ اندازه گيري gage stick   ميله ي اندازه گيري gage tank ; gaging tank ; measuring tank   مخزن اندازه گيري gaging   اندازه گيري galena   گالن (گل افزايه) galling   خوردگي gallons per minute ; G.P.M   گالن در دقيقه gallons per second ; G.P.S   گالن در ثانيه …

gneiss   گنايس (سنگ دگرگوني ) go – devill   شيطانك لوله شور goose neck   لوله ي دوخم gooseneck coupling   اتصال دوخم gouge bit   مته ي گلويي grab   چنگك كابل گير grading   دانه بندي grading factor   ضريب دانه بندي granite   خارا granophyric texture   بافت گرانوفيري granular limestone …