صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » آموزش » اصطلاحات نفت و گاز » A

Ab-Af

abandon v at a depth of ترك كردن در عمق abandon v-awell ترك كردن چاه abandoned well چاه متروك abandonment pressure فشار ترك abestos fiber الياف پنبه ي نسوز abismal مغاكي abrasion drilling حفاري سايشي abrasive ساينده abrasive treatment سايش كاري abrasive water آب ساينده abrasive(noun) ماده ي ساينده absolute density چگالي ممطلق absolute permeability …

agglomerate   جوش سنگ آتشفشاني agglutinate   به هم جوش خوردن aggregate thickness   ضخامت كل air box   جعبه ي هوا air bubble; air bell; blister   حباب هوا air compressor   كمپرسور باد air cooling   خنك كردن به وسيله ي هوا air cushion drilling platform   سكوي حفاري با ضربه گير بادي …

analog model study; analogue model study   مطالعه روي مدل قياسي analog model; analogue model   مدل قياسي analyzer   تجزيه كننده anchor   مهاربستن anchor block   بلوك مهار anchor buoy   بويه ي راهنما anchor handling tug   يدك كش حمل لنگر anchor line; anchoring line; brace; guy; stay; stay rope; guy wire …

asbestos پنبه ي نسوز asbestos cord ريسمان آزبست asbestos gloves دستكش پنبه ي نسوز asbestos insulation عايق كاري با پنبه ي نسوز asbestos lagging; asbestos covering روكش پنبه ي نسوز asbestos lining آستركاري با پنبه ي نسوز asbestos packing آب بندي با پنبه ي نسوز asbestos plate; asbestos sheet; asbestos tray ورق پنبه ي نسوز …