صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » آموزش » اصطلاحات نفت و گاز

فهرست اختصارات فني

• A/G :Above‐Ground • AFC :Approve For Construction • AP :Advance Payment • BGCS: Booster Gas Compressor Station • CAPEX: Capital Expenditure • CFT :Call For Tender • CBS: Cost Breakdown Structure • CIS :Change In Scope • COI :Change Order Instruction • COR: Change Order Request • DCS :Distributed Control System • DSO :Disulfide …

table clamping بست گذاري سكوي دوار table thrust bearing ياتاقان كف گرد ميز دوار tabular deposit نهشت تخت tabular structure ساختار تخت tail pipe لوله ي دنباله tank battery گروه مخازن tank bottomes مواد ته مخزن tank breather tube لوله ي هواكش مخزن tank farm پارك مخازن tank inspection hole سوراخ بازبيني مخزن tank island …

v – door side دريچه ي مركزي دكل vacuum filter صافي مكش vacuum gage خلاء سنج vacuum pump تلمبه ي خلاء vacuum ventilation تهويه ي مكشي valve شير valve auger مته ي سوپاپي valve cage اتاقك سوپاپ valve collar سر سوپاپ valve seat نشيمن سوپاپ valve shaft ساقه ي سوپاپ variable resistae caliper قطر سنج …

quadricone bit   مته ي چهار مخروطه quarters platform   سكوي مسكوني quartz   كوآرتز quartzite   كوآرتزيت quebracho   گل افزايه quick closing valve   شير قطع سريع quick lift mast   دكل تندخيز quick setting cement   سيمان زودگير quiet well   چاه آرام rabbit اندازه گير لوله rack ميله ي دنده racking …

safety go – devil شيطانك انفجاري بي خطر safety joint اتصال اطمينان safety platform سكوي اطمينان saline نمك دار salinity شوري salinity شوري سنج salt – water dispodal دفع آب نمك salt – water dispodal well چاه دفع آب دفع salt – water mud گل آب نمك salt dome گنبد نمك salt spray fog test …

macaroni pipe لوله باريك macaroni string رشته لوله ي باريك macropore بزرگ روزنه macroporous soil خاك بزرگ روزنه magnesium silicate سيليكات منيزيم magnetic clinograph شيب نگار مغناسيطي magnetic fishing tool مانده گير مغناطيسي magnetic logging نمودار گيري مغناطيسي magnetic permeability نفوذپذيري مغناطيسي magnetic permeability logging نمودارگيري نفوذپذيري مغناطيسي magnetic resistance مقاومت مغناطيسي magnetic susceptibility پذيرفتاري …

observation bell ناقوس مراقبت observation well چاه مشاهده يي obturator ring حلقه جازم occurrence of oil وجود نفت occurrwnce of gas وجود گاز طبيعي octogonal kelly ميل هشت پر octyl alcohol الكل اوكتيليك off – time مدت قطع توليد offset area ناحيه ي كنار مرزي offset fold چين سريده offset production توليد كنار مرزي offset …

P.D; pressure difference اختلاف فشار p packed column برج انباشته packer توپك palaeocene پالئوسن palaeozoic پالئوزوئيك paper كاغذ paraffin پارافين paraffin deposit رسوب پارافين paraffin go – devil شيطانك پارافين تراش paraffin hydrocarbon هيدروكربور پارافيني paraffin knife كارد پارافين paraffin scraper پارافين تراش paraffin series رشته ي پارافين ها paraffin troule مشكل پارافين زدايي paraffin …

hade كج شدن half – edge layer لايه ي نيم عمود half turn socket كاسه ي مانده گير نيم دور hammer چكش hand drilled well چاه دستي hand drive دست ران hand pump تلمبه ي دستي handtight محكم شده با دست hang a well off متوقف كردن تلمبه چاه hanger flange فلنج تعليق hanging rod …

ideal normal sonde گمانه ي عادي مطلوب igneous rock سنگ آذرين immersed sedmientary زمين هاي رسوبي مغروق immersion غوطه وري impenetrability نفوذ ناپذيري impermeable بستر ناتراوا impermeable rock سنگ ناتراوا impregnated sand ماسه ي آغشته impregnation deposit نهشت نفت آلود impression block استوانه ي اثر گير impulse inclinometer شيب سنج ضربه يي impulse neutron – …

صفحه 1 از 3123