صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » دانلود » کتاب
دوره آموزشي بين المللي مديريت و مهندسي هزينه

دوره آموزشي بين المللي مديريت و مهندسي هزينه

‌برآورد دقيق از هزينه هاي پروژه بخشي ضروري از اركان اصلي كنترل ومديريتي است . دليل واضح انجام برآورد هزينه ها كمك به تصميمات مربوط به قيمت گذاري است ولي اين به معني همه كار نيست . برآورد هزينه اغلب براي تمام پروژه هاي بازركاني مشتمل بر پروژه هاي درون سازماني و پروژه هايي كه …

ساختار بحث مقدمه طرح مسئله مرور اجمالی بر مفاهيم اوليه درس مروری بر MCDM و تقسيم بندی های آن يادآوری و طرح دقيق سوال نتيجه گيری در بخش ”طرح مسئله“، با توجه به طبيعت بحث در ابتدا مسئله ای واقعی را مطرح و جوانب آن تبيين می کنيم. در دو بخش بعد، به طور جداگانه …

سيستم پايپينگ 1- بسط مفهوم پايپينگ 2- اقلام پايپينگ و الزامات دسترسي به آنها 3- الزامات طول مستقيم 4- جهت (سمت) قرار گيري سوراخ ها، اقلام و … 5- درين ها و ونت ها در پايپينگ 6- عايق بندي 7- جنس و اندازه لوله ها 8- ملاحظات سيستم هاي پايپينگ بحراني 9- تحليل تنش در …

– كتاب جامع مهندسي برق براي شاغلين درصنايع نفت وگازوپتروشيمي – مديريت اثربخش درگازبها (2005) – فناوري استخراج گاز (2000) –  كتاب طراحي خطوط لوله آب و فاضلاب(2010) – كتاب مديريت مشاركتي

– استاندارداستراليايي راندمان انرژي وسايل خانگي(2010) – راهنماي ارزيابي وتاييدشركتهاي خدمات مهندسي دست اندركارصنعت گاز – مديريت كيفيت ، راهنمايي براي مجريان طرح هاي كيفيتي (ISO-10005) – استاندارد مديريت پروژه (BS-6079) – استانداردجهاني سوخت گازطبيعي (AGA Fuel Gas Code : 2003) – ترجمه استاندارد كيفيت فراگيردرصنايع نفت وگازايزو 29001 (2003) – استانداردمديريت انرژي سازمان (2008)

– مخترعين واختراعات پيشنهادي – فهرست عمومي كالاهاي گاز(MESCهدينگ) – سازندگان تاييدشده(AVL) – سوابق سازمانهاي آكروديته مصوب شوراي استاندارد

– دستورالعمل ايمني بهداشت ومحيط زيست پيمانكاران(1389) – استانداردهاودستورالعمل هاي ايمني نفت هندوستان – ترجمه استاندارد مديريت ايمني سازمانهاي صنعتي(OHSAS 18001) – تعريف مناطق خطرواستانداردوسايل برقي مناسب مناطق خطر – كتاب جامع راهنماي كاربردي حفاظت درمقابل صاعقه (2006) – كتاب جامع حفاظت درمقابل صاعقه وسيستم زمين (2008)

– بررسي اثرات مكانيكي وتنش خاك برعايق خطوط لوله مدفون (پوراعظمي) – علل جدايش پوشش پلي اتيلن ازسطح لوله های فولادي(DOT) – علل جدايش پوشش پلي اتيلن ازسطح لوله هاي فولادي(مطلق) – كتاب آموزشي حفاظت كاتدي خطوط لوله (2007) – كتاب خوردگي خطوط لوله وحفاظت كاتدي (1999) – كتاب كنترل خوردگي خطوط لوله (2001)

– گازهاي گمشده (مجموعه كتب ومقالات) – استانداردكنتورهاي گازهوشمندشركت گازانگليس(2010) – دستورالعمل مواردغيرايمن گازرساني(2009) – دستورالعمل لوله كشي گازپلي اتيلن تافشارحداكثر 10 بار – مهندسي ارزش براي شركت هاي گازرساني (1389) – طراحي ايستگاههاي تقليل فشارگاز (2009) – نمونه مشخصات فني واجناس گازرساني براي خط لوله وشبكه شهر(2009) – استانداردايستگاه تقليل فشارواندازه گيري گازواحدهاي صنعتي …

راهنماي تعميرونگهداري خطوط لوله (2005) دستورالعمل هاي بهره برداري دستورالعمل اجراوبهره برداري خطوط انتقال گاز(DOT : 2010) استانداردB31Qودستورالعمل هاي بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز (2008) كتاب جامع انتقال وفرآوري گازطبيعي (2006) دستورالعمل زيست محيطي استراليا براي اجراي خطوط لوله(2008) فهرست استانداردهاي موردمصرف درخطوط انتقال گاز مقررات فني وايمني خطوط انتقال گازهندوستان (2008) مقررات صنعت گازنيوزلند(1993) …

صفحه 1 از 212